ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 74
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016422
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
74
27/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.132.016422
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2018 - 31/01/2019)

 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №74

2018 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის  შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი, დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები, დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №41 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.132.016345, გამოქვეყნების თარიღი: 29/12/2017).
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულიკო თებიძედანართი 1

თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

155,497.8

154,542.4

146,061.6

 

146,061.6

გადასახადები

30,914.9

29,900.0

73,153.6

 

73,153.6

გრანტები

82,154.5

81,757.1

29,900.0

 

29,900.0

სხვა შემოსავლები

42,428.4

42,885.3

43,008.0

 

43,008.0

ხარჯები

85,201.1

87,866.4

93,438.8

 

93,438.8

შრომის ანაზღაურება

19,384.2

19,714.0

22,115.6

 

22,115.6

საქონელი და მომსახურება

30,902.9

35,358.4

37,173.6

 

37,173.6

პროცენტი

3,583.5

4,447.5

5,340.0

 

5,340.0

სუბსიდიები

14,384.2

13,761.3

13,739.7

 

13,739.7

გრანტები

4.6

25.5

25.5

 

25.5

სოციალური უზრუნველყოფა

7,279.2

8,081.9

9,160.8

 

9,160.8

სხვა ხარჯები

9,662.4

6,477.8

5,883.6

 

5,883.6

საოპერაციო სალდო

70,296.7

66,676.0

52,622.8

 

52,622.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

46,210.7

53,061.7

37,669.7

 

37,669.7

ზრდა

59,350.4

63,961.7

48,369.7

 

48,369.7

კლება

13,139.7

10,900.0

10,700.0

 

10,700.0

მთლიანი სალდო

24,086.0

13,614.3

14,953.1

 

14,953.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6,660.3

-180.2

712.6

 

712.6

ზრდა

6,660.3

5,777.9

712.6

 

712.6

ვალუტა და დეპოზიტები

5,937.2

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

723.1

5,777.9

712.6

 

712.6

კლება

 

5,958.1

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

5,958.1

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-17,425.8

-13,794.5

-14,240.5

 

-14,240.5

კლება

17,425.8

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

საშინაო

17,425.8

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

ბალანსი

0

0

0

0

0

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

168,637.5

165,442.4

156,761.6

 

156,761.6

შემოსავლები

155,497.8

154,542.4

146,061.6

 

146,061.6

არაფინანსური აქტივების კლება

13,139.7

10,900.0

10,700.0

 

10,700.0

გადასახდელები

162,700.4

171,400.5

156,761.6

 

156,761.6

ხარჯები

85,201.1

87,866.4

93,438.8

 

93,438.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,350.4

63,961.7

48,369.7

 

48,369.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

723.1

5,777.9

712.6

 

712.6

ვალდებულებების კლება

17,425.8

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

ნაშთის ცვლილება

5,937.1

-5,958.1

0.0

 

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 146,061.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

155,497.8

154,542.4

146,061.6

გადასახადები

30,914.9

29,900.0

73,153.6

გრანტები

82,154.5

81,757.1

29,900.0

სხვა შემოსავლები

42,428.4

42,885.3

43,008.0

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 73,153.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

11

გადასახადები

30,914.9

29,900.0

73,153.6

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

5,599.5

5,400.0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

5,599.5

5,400.0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

5,599.5

5,400.0

 

113

გადასახადები ქონებაზე

25,315.4

24,500.0

25,200.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

25,315.4

24,500.0

25,200.0

11311

ქონების გადასახადი

25,315.4

24,500.0

25,200.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22,064.9

21,650.0

22,300.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,528.1

1,150.0

1,200.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,722.4

1,700.0

1,700.0

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადები

 

 

47,953.6

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 29,900.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

13

გრანტები

82,154.5

81,757.1

29,900.0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

82,154.5

81,757.1

29,900.0

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

43,106.7

41,431.1

 

133111

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

37,342.3

40,286.4

 

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

37,342.3

40,286.4

 

133211

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

5,764.4

1,144.7

 

1332111

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

5,764.4

1,144.7

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

39,047.9

40,326.0

29,900.0

133112

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

4,650.8

2,326.0

 

1331123

სხვა ტრანსფერი

4,650.8

2,326.0

 

133212

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

34,397.1

38,000.0

29,900.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

34,397.1

38,000.0

29,900.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 43,008.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

42,428.4

42,885.3

43,008.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,993.5

2,317.2

2,408.0

1411

პროცენტები

917.5

600.0

500.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

917.5

600.0

500.0

1412

დივიდენდები

 

900.0

838.0

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

 

900.0

838.0

1415

რენტა

1,076.1

817.2

1,070.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

157.3

140.0

150.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

918.7

677.2

920.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34,028.1

35,168.1

35,000.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

34,011.4

34,924.1

35,000.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

450.9

400.0

400.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

450.9

400.0

400.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

3.0

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

30,630.2

31,324.1

32,100.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,848.7

2,000.0

2,500.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

1,074.0

1,200.0

 

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.2

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.7

244.0

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.7

244.0

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

16.7

244.0

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

4,947.8

4,700.0

4,700.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,458.9

700.0

900.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 93,438.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

2

ხარჯები

85,201.1

87,866.4

93,438.8

21

შრომის ანაზღაურება

19,384.2

19,714.0

22,115.6

22

საქონელი და მომსახურება

30,902.9

35,358.4

37,173.6

24

პროცენტი

3,583.5

4,447.5

5,340.0

25

სუბსიდიები

14,384.2

13,761.3

13,739.7

26

გრანტები

4.6

25.5

25.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7,279.2

8,081.9

9,160.8

28

სხვა ხარჯები

9,662.4

6,477.8

5,883.6

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 37,669.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,369.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

282.5

336.4

105.0

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

49,916.9

54,533.0

43,900.9

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა

და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,819.2

1,959.4

1,565.9

04 00

განათლება

1,877.8

2,408.7

777.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

და სპორტი

4,999.2

2,913.6

628.0

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

117.7

30.3

47.0

07 00

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

337.1

1,111.1

1,000.0

08 00

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

 

669.2

345.0

სულ

59,350.4

63,961.7

48,369.7

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,700.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

13,139.7

10,900.0

10,700.0

311

ძირითადი აქტივები

122.5

2,100.0

 

314

არამწარმოებლური აქტივები

13,017.1

8,800.0

10,700.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 141,808.5 ათასი ლარის ოდენობით:

 (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

7

სულ

144,551.5

151,828.1

141,808.5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

11,887.8

16,694.5

17,253.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8,304.4

8,921.6

7,910.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,159.3

7,552.4

7,160.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

145.1

1,369.2

750.0

7013

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

3,230.4

3,977.9

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

3,583.5

4,447.5

5,315.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

95.0

50.0

702

თავდაცვა

11.8

21.4

25.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

11.8

21.4

25.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

42,518.4

46,292.9

41,995.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

160.0

80.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

 

160.0

80.0

7045

ტრანსპორტი

40,672.5

44,751.1

41,104.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

40,672.5

44,751.1

41,104.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

1,845.9

1,381.8

811.2

705

გარემოს დაცვა

11,289.0

12,224.0

11,892.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

7,355.7

8,199.7

9,313.1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3,933.3

4,024.3

2,578.9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

30,792.3

27,859.2

22,730.1

7061

ბინათმშენებლობა

 

1,260.6

1,560.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

9,326.8

4,887.5

4,227.5

7063

წყალმომარაგება

15,022.6

14,148.1

9,121.3

7064

გარე განათება

4,930.7

4,332.5

4,460.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,512.2

3,230.5

3,359.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

3,675.7

4,216.3

5,422.9

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

372.9

685.8

1,182.3

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

372.9

685.8

1,182.3

7072

ამბულატორიული მომსახურება

131.0

149.0

160.8

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

34.6

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

96.4

149.0

160.8

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

440.0

560.6

511.2

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

260.2

256.4

166.2

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

179.9

304.2

345.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1,133.3

1,178.7

1,470.7

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

7.2

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

1,598.4

1,642.2

2,090.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

22,411.4

20,327.5

17,573.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

16,419.1

13,964.6

12,047.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,722.0

6,204.8

5,355.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

270.2

158.1

169.5

709

განათლება

13,344.7

15,697.4

15,626.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

13,204.8

15,521.0

15,445.0

7092

ზოგადი განათლება

 

9.2

11.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

9.2

11.0

7093

პროფესიული განათლება

 

27.2

 

7094

უმაღლესი განათლება

100.0

100.0

100.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

100.0

100.0

100.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

39.9

40.0

70.0

710

სოციალური დაცვა

8,620.5

8,494.9

9,290.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,730.9

2,405.4

2,580.2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

5,415.9

6,089.5

6,710.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,473.6

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო 14,953.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 712.6 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 712.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6,660.2

-180.2

712.6

 

ზრდა

6,660.3

5,777.9

712.6

321

საშინაო

6,660.3

5,777.9

712.6

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

5,937.2

 

 

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

723.1

5,777.9

712.6

 

კლება

0.1

5,958.1

 

322

საშინაო

0.1

5,958.1

 

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

 

5,958.1

 

3252

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.1

 

 

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -14,240.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 14,240.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-17,425.8

-13,794.5

-14,240.5

 

კლება

17,425.8

13,794.5

14,240.5

331

საშინაო

17,425.8

13,794.5

14,240.5

 


თავი II
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით:

1

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: 

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა.

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 01 01; 02 01 04)

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა;

ახალი ბოძკინტების შეძენა;

სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა-დამონტაჟება;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა.

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდები 02 01 02; 02 01 05)

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა:

ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა

ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკი) I შესახვევი, ჩოლოყაშვილის II შესახვევი                

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სანიაღვრეებით                

ლუკა ასათიანის ქუჩის მონაკვეთი (ვარშანიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სანიაღვრეებით

ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სანიაღვრეებით

ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ორბელიანის ქუჩიდან გ. ბრწყინვალის ქუჩამდე)

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა

აკადემიკოს მამია კომახიძის ქუჩის და სევასტოპოლის ქუჩის კეთილმოწყობა

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკის) ქუჩა

აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:  

გენ. ა. აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (ბაგრატიონის ქ-დან ლეონიძეს ქ-მდე) სანიაღვრეთი

სამრეწველო ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქუჩების კეთილმოწყობა:    

ხიხანის ქუჩა          

ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქუჩების კეთილმოწყობა:

ვ. მაიაკოვსკის ქუჩა; ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების  კეთილმოწყობა:

ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV  ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები. ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა. ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა. ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ალ. ჩხაიძის ქუჩა (ფეხით სავალი ნაწილი ერთ მხარეს, ჯიბეები) და ქუჩის გაგრძელება იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩამდე და იოსელიანი ქუჩის, ერისთვის შესახვევი და მეორე ჩიხი, ა. ნოღაიდელის ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, კაიკაცისშვილის ქუჩის, იუნკერების ქუჩის, დადიანის ქუჩის და ე. თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა.

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქუჩების კეთილმოწყობა:

გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები: აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი, აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი, ანდრია პირველწოდებულის 120-დან 122-მდე, ანდრია პირველწოდებულის II ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის III  ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის N3, ანდრია პირველწოდებულის N4, ანდრია პირველწოდებულის N6, ანდრია პირველწოდებულის IV ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის VII ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევი, მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I ჩიხი, მეფე მირიანის III ჩიხი, სვიმონ კანანელის N3 ჩიხი, სვიმონ კანანელის ქუჩა N15, N17, N19, სვიმონ კანანელის N70, სვიმონ კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I ჩიხი, სვიმონ კანანელის II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი.       

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: მატათა მოციქულის ქუჩა N32, პეტრე იბერის ქუჩა N75, პეტრე იბერის ქუჩის დასაწყისიდან სვიმონ კანანელის ქუჩის მიმართულებით, იოანე ლაზის I შესახვევი N32, პეტრე იბერის V-ჩიხი N3, მეფე მირიანის III-ჩიხი N9, იოანე ლაზის N5, წმინდა ნინოს N1, წმინდა ნინოს ქუჩა 2-ჩიხი N7 ის მიმდებარედ.  

ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:

აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩა, ლადო ასათიანის ქუჩა (სანიაღვრე არხებით);

ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელების გენერალ აბაშიძის ქუჩამდე (ხორცკომბინატის მიმდებარედ არსებული სანიაღვერ არხის მოწყობა) და სულხან საბა ორბელიანის ქუჩის კეთილმოწყობა;

აჭარისწყლის შესახვევი (სანიაღვრე არხებით)          აჭარისწყლის შესახვევის კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

ბაგრატიონის ჩიხი (სანიაღვრე არხებით)    ბაგრატიონის ჩიხის კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

გონიოს ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

თევრათ გორგილაძის ქუჩა (სანიაღვრე არხებით) თევრათ გორგილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

ლადო ასათიანის ჩიხის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

ლუკა ასათიანის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;

მ. ვარშანიძის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

პ. მელიქიშვილის ჩიხის  (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

ლ. გელაძის ქუჩის  (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

პ. მელიქიშვილის II შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

ნანა გვარიშვილის ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით);

 ს. ხიმშიაშვილის ქუჩის N109-113-ის მონაკვეთის  (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;

ურეხის ქუჩის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა;

დემეტრე თავდადებულის შესახვევის (სანიაღვრე არხებით) კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით).

ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქუჩების კეთილმოწყობა:

ი. ჯავახიშვილის ქუჩა (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე);       

ჟილინის არხის მიმდებარე ქუჩის კეთილმოწყობა.

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:

მახინჯაურის რკინიგზის სადგურიდან თამარ მეფის გამზირის #41-მდე ტროტუარის მოწყობა, ახალგაზრდობის ქუჩის კეთილმოწყობა               ;

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები.                      

თამარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:

ქ. ბათუმში, ე.წ. „ბარცხანის“ ხიდის რეაბილიტაცია;

ნობელების ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა;

თამარის დასახლება სახლი N29-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის  მოწყობა.

კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:

ხახულის მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა;

კახაბრის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ნუცუბიძის პირველი ჩიხის და მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა;  

კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: თოდოგაურის დას N126, ურეხის დასახლება N35, ზედაღელის ქუჩა N54, ზედაღელის ქუჩა N9 მიმდებარედ ურეხის დასახლება და ზედაღელის გზაჯვარედინის მონაკვეთი, თოდოგაურის დასახლება N93, თოდოგაურის დასახლება N386.

აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების კეთილმოწყობა:

ანგისის პირველი შესახვევის მონაკვეთების კეთილმოწყობა, აეროპორტის გზატკეცილი N238-დან N252-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა, აეროპორტის გზატკეცილი N219-დან N235-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა.                 

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

                    

1.1.3

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 01 03; 02 01 06)

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი;

დიოდური სანათების შეძენა;

ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები:

აღმაშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ქუჩების გარე განათების მოწყობა;

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების გარე განათების მოწყობა;

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების გარე განათების მოწყობა;

აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების გარე განათების მოწყობა;

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების გარე განათების მოწყობა.

 

1.2

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა;

- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება;

- ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება.

1.2.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ადმინისტრირება და მართვა;

1.2.2

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 02)

შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა);

1.2.3

ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 03)

შპს "ქ. ბათუმის ავტოტრანსპორტის" 10 ერთეული ელექტრო ავტობუსის დამატებული ღირებულების გადასახადის თანადაფინანსება.

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება;

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

1.3.1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 04)

შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება;

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

1.3.4

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 03 04)

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია; სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა.

ქალაქის სანიაღვრე არხების კაპიტალური რეაბილიტაცია

1.3.4

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდები 02 03 06)

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოების მეორე ეტაპი (ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მარჯვენა (მდ. ჭოროხის მიმდებარე) უბანი).

 

1.4

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

1.4.1

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 01; 02 04 04)

ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა №78ა-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (40 საცხოვრებელი ბინა)

1.4.2

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 02 04 03)

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი;              

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  შეცვლა;   

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების-ფანჩატურების  შეძენა (განლაგებით);

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა;

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე  განათების მოწყობა;

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული შესასვლელი გადახურვის ფილის მოწყობა;   

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა.

 

1.5

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

1.5.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05 01)

ადმინისტრირება და მართვა;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

1.6

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ – საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

1.6.1

ა(ა)იპ – საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო (პროგრამული კოდი 02 06 01)

ადმინისტრირება და მართვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.6.2

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 06 02)

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით);

გარე განათების ენერგო ეფექტური სისტემის დანერგვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა;

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა.

1.7

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

1.7.1

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 07 01)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.

2

პრიორიტეტი: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

 

2.1

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 •  ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.1.1

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები;

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები;

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

2.1

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

2.1.2

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდები 03 02 02)

ს. ზუბალაშვილის, ლ. ასათიანის და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა; ქობულეთისა და სულაბერიძის ქუჩების კვეთაში არსებული სპორტლი მოედნის დემონტაჟისა და მის ნაცვლად სკვერის მოწყობა; მრავალსართულიანი სახლების მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა; რუსთაველის გამზირი N1-ში მდებარე ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარედ  არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია; ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა.

2.1.3

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები;

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

3

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

3.1.1

ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ტრენინგები.

3.1.2

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ლერმონტოვისა და ხიმშიაშვილის ქუჩების მიმდებარედ (ფერაძის ქუჩაზე) N27 საბავშვო ბაღის საძირკვლების გაძლიერებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

საბავშვო ბაღების შენობების სარეაბილიტაცო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

3.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა;

- ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის;

- საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

3.2.1

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა (20 ბენეფიციარი).

3.2.2

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

2018-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 ლარი);

2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 ლარი)

3.2.3

საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 04)

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა უცხოეთში სტაჟირების მხარდაჭერა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა.

3.3

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

3.3.1

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03 01)

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

4

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

4.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

4.1.1

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ეზოს ფეხბურთი;

Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა;

ვეტერანთა შორის სპორტული  თამაშები;

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის;

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა;

სასკოლო ოლიმპიადა;

მძლეოსნური გარბენი;        

ველო გარბენი;

4.1.2

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

4.1.3

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა;

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან;

4.1.4

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

შპს საფეხბურთო კლუბი "ბათუმის დინამო"-ს სუბსიდირება;

შპს სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი"  სუბსიდირება;

შპს წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

4.1.5

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" (პროგრამული კოდი 05 01 05)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.1.6

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 06)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება.

4.2

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ – ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

4.2.1

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მართვა და ადმინისტრირება;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება;

ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა,

'სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხარჯები (ბაიდარკები).

4.2.2

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აეროპორტის გზატკეცილზე სპორტული მოედნის მოწყობა.

4.3

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კულტურული ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;

- ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები;

- კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;

- საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა;

- კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.

4.3.1

კულტურული ღონისძიებების მართვა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ა(ა)იპ – ბათუმის კულტურის ცენტრის დაფინანსება ქალაქში სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებისა და მართვის მიზნით.

4.3.2

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 03 02)

3 მარტი – დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

23 მარტი – 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა;                                                           

9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;

 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

1 ივნისი – ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;   

2-3 სექტემბერი – ბათუმობის ღონისძიებები;

ქალაქის საახალწლო – სადღესასწაულო ღონისძიებები.

4.3.3

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ებრაული, აზერბაიჯანული, უკრაინული, რუსული, სომხური, იეზიტური,  თურქული, ბერძნული და გერმანული  ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება.                     

4.3.4

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

განხორციელდება ფესტივალების დაფინანსება.

4.3.5

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 05)

დადგენილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება.

4.4

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;

- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

4.4.1

ფოლკლორის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 01)

ა(ა)იპ – ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმის“ დაფინანსება;

4.4.2

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 02)

ა(ა)იპ – ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ჯაზ-ბიგ ბენდის და ჯგუფი „GEO PLANET“-ის დაფინანსება;

4.4.3

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 03)

ა(ა)იპ – ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ქალთა კამერული გუნდის, სიმებიანი კვარტეტის და სასულე ორკესტრის დაფინანსება;

44.4

ხელოვანთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 04)

საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება: იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მოღვაწეობენ ბათუმში და სურთ მონაწილეობის  მიიღება საერთაშორისო  კულტურულ ღონისძიებებში (მათ შორის კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში). ქვეპროგრამის  ფარგლებში ბენეფიციართა  შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით;

საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება; ღონისძიება „წლის ხელოვანი“

4.4.5

ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 04 05)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები;

ბეჭდური გამოცემების შეძენა, წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება;

ბიბლიოთეკების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება,

ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და პანდუსის მოწყობა.

4.5

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია.

4.5.1

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 05 05 01)

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია;

4.6

განვითარებისა და თვითრეალიზაციის  შესაძლებლობები ბათუმელი ახალგაზრდობისათვის (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

4.6.1

ახალგაზრდული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06 01)

ახალგაზრდული ცენტრის მართვა;

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა;

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა;

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება;

ახალგაზრდული  ინიციატივების მხარდაჭერა;

შეხვედრა წარმატებულ ახალგაზრდებთან.                             

4.6.2

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 06 02)

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი);

კონკურსი „სიტყვის კონა,                  

5

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

5.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია;

- ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა;

- C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება;

- შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია;

- ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;

- ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება;

- მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;

- ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

- სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობების კვლევა.

5.1.1

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ  პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება;

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის 100 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

5.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია;        

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია;         

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;

60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია;

ფილტვის კიბოს სქრინინგი;                          

5.1.3

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (25 ბენეფიციარი).

5.1.4

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებით ისარგებლებენ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, რომელთაც წინა წლებში (2016-2017 წწ) არ უსარგებლიათ მსგავსი მომსახურებით და ომში დაინვალიდებული და ასაკით პენსიონერი ომის ვეტერანები; ხოლო 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ სტომატოლოგიური, ორთოპედიული და ორთოდონტიული მომსახურეობით.

5.1.5

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის #169 დადგენილებით ამოქმედდა "C  ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე"  სახელმწიფო პროგრამა,  რომლის ფარგლებშიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებს უტარდებათ  მედიკამენტოზური მკურნალობა და  დიაგნოსტირება   თანადაფინანსებით:  სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას  (0-70000 სარეიტინგო ქულა)  70%,  ხოლო სხვა კატეგორიას – 30% ფასდაკლებით. პროგრამის ხელშეწყობისა და ჩართულობის გაზრდის მიზნით მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას (0-70000 სარეიტინგო ქულამდე) სრულად  დაუფინანსდება მომსახურება, ხოლო სხვა კატეგორიის მოსახლეობას დამატებით სრული ღირებულების 42 %.

5.1.6

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 07)

შშმ პირებისა და  დაინვალიდებულ  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა,  ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა,  მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების  დასვენება;

შშმ პირებისა და  დაინვალიდებულ  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა,  ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა,  მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების  მომსახურეობა.

5.1.7

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ.  ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს ჩაუტარდებათ სმენის და მუკოვისციდოზის (რადგან სხვა  გენეტიკური დაავადებების-ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის კვლევა ხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით) სქრინგული  გამოკვლევა;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაცია   მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე  სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის გაწევა, აგრეთვე მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის  ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებული  სმენის დარღვევების მქონე 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებს   ჩაუტარდება ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურეობა;

აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე  2 დან 15  წლამდე ასაკის  ბავშვებს. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა საშუალოდ  15 გაკვეთილი თვის განმავლობაში;

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა.

5.1.8

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

5.1.9

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 12)

ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  მკურნალობის  თანადაფინანსების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა ქ. ბათუმში 2018 წლის 1 იანვრამდე  რეგისტრირებულ საქართველოს  შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: N 36-ე დადგენილებით  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100001-დან   200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;  მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული ერთეულის მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული  დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს (0-6  წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს, სტუდენტებს), რომელთაც არ აქვთ 70001-დან   200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ ზღვრულ ტარიფამდე).

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა  დახმარება

5.1.10

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება (06 01 13)

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის სახელფასო დანამატი;

სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი;

სამედიცინო პერსონალის შვებულების და ბიულეტენის ანაზღაურება;

ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3 დამატებითი  ბრიგადის ხარჯები;

ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები;

სასწრაფო დახმარების მანქანების დაზღვევის ხარჯები;

შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა სასწრაფო დახმარების მანქანების (4 ერთეული) შეძენის მიზნით.

5.1.11

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება (06 01 14)

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა  ბინაზე მომსახურება.

5.1.12

სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობების კვლევა (06 01 15)

განხორციელდება კვლევის ჩატარება სამედიცინო ტურიზმის სხვადასხვა ასპექტების გამოვლენის   მიზნით.

6.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება;

- მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მუნიციპალური უფასო სასადილო;

- დროებითი ღამის თავშესაფარი;

- საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა;

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა;
 •  დასაქმების ხელშეწყობა.

6.2.1

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 1,85 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 1,30 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ ოჯახზე 5 ლარი);

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი                            
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                            

გაზიფიცირების – ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90%-ს თანადაფინანსება (არაუმეტეს 360 ლარისა) ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე:

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის  ბავშვები                              
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                 
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება (ყოველთვიურად 5 კგ).

6.2.2

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა:                      

 • 15 თებერვალი – სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული  ვეტერანები – 300 ლარი;
 • 9 მაისი – II მსოფლიო ომის მონაწილეები  და  II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები – 400 ლარი;
 • 27 სექტემბერი –   საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები – 300 ლარი;
 • ახალ წელთან  დაკავშირებით – სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული  ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული ვეტერანები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები  და  II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები – 300 ლარი.

   შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 0-100000 სარეიტინგო სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 800 ლარის ოდენობით                    

ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით.                          

ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.

სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისა და  მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა;

 • 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 80 ლარის ოდენობით;
 • 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით;
 • 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 180 ლარის ოდენობით;
 • 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით;
 • უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით;              
 • მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით;

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ  ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა;                         

6.2.3

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა  (მასწავლებლები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 650 ლარს თვეში)  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება;

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება.

6.2.4

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება;

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება.

6.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალური უფასო სასადილოების ადმინისტრირება და მართვა;

საკვები პროდუქტების შეძენა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

6.2.6

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

დროებითი ღამის თავშესაფრის ადმინისტრირება და მართვა;

ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურება;

საკვები პროდუქტების შესყიდვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

6.2.7

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა;

ა(ა)იპ – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის   დახმარების გაწევა.

6.2.8

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

სოციალურად დაუცველი შშმ  და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001; სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001; სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა და სარემონტო მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტი;

 •  

6.2.9

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ასისტენტებისათვის ტრენინგების ჩატარება;

მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის  შშმ პირების  და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება, დაზუსტადა ღონისძიების სახელწოდება.

6.2.10

დასაქმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

განხორციელდება ბენეფიციართა სუბსიდირება (დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების 30%-ის ოდენობით, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა).

6.3

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი;

- დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები;

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები.

6.3.1

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ჩამონაბანის აღება;

კალორაჟის განსაზღვრა;

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა;

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა;

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე;

სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა;

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში);

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში).

6.3.2

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 02)

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 თვე);

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად (12 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში  ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე);

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი;

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა – ნაგებობების და სათავსოების გარშემო;

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში, სხვა სამეურნეო და დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში;

ქვეწარმავლობის დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება.

6.3.3

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ცხოველების (ზრდასრული ძაღლი კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკამდე  ავტომანქანით. სტერელიზაცია, კასტრაცია, კვება, ვაქცინაცია, დაბირკვა და საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზია;

ბუნებრივ არეალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების ეტაპობრივი გამოყვანა ქალაქის ტერიტორიიდან და ტრანსპორტირება ვეტერინალურ კლინიკაში რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურების ჩატარების მიზნით;

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით და „ბეიკერის“ ორმოში დამარხვა;

მოზარდი ცხოველების (ლეკვი, კნუტი) დაჭერა ქალაქის ტერიტორიაზე და ტრანსპორტირება თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა) მოვლა პატრონობის და გაშვილების მიზნით.

7

პრიორიტეტი: ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 00)

7.1

ქალაქის ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა.

7.1.1

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 01 01)

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №33 დადგენილებით დამტკიცებული გეგმარებითი დავალების შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება;

ქალაქის ცალკეული უბნების განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავება.

7.2

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-- ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება

7.2.4

ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 07 02 04)

ბათუმის მდგრადი განვითარების ფორუმი.

8

პრიორიტეტი: მუნიციპალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 08 00)

8.1

მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ – მუნიციპალური სერვისების სააგენტო;

- მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა;

- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა.

8.1.1

ა(ა)იპ – მუნიციპალური სერვისების სააგენტო (პროგრამული კოდი 08 01 02)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა;

8.1.2

მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 08 01 03)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სერვის-ცენტრების ახალი ოფისების მშენებლობა

8.1.3

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 08 01 04)

ქონების პასპორტიზაცია;

ქონების აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება;

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა;

თვითმართველობის საკუთრებში არსებული ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვა;

ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია.

8.2

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 08 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება.

8.2.1

მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 08 02 01)

მონაწილეობითი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტის დაფინანსება.

 


თავი III
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 156,761.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრა

მული
კოდი

დასახელება

2017

წლის

ფაქტი

2018

წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

პროგრამის

/ქვეპროგ

რამის

განმახორ

ციელებელი

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო

ბიუჯე

ტის

ფონდე

ბიდან

გამო

ყოფი

ლი

ტრანსფე

რები

საკუ

თარი

შემო

სავ

ლები

სულ  ასიგნებები

162,700.4

171,400.5

156,761.6

 

156,761.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,614.0

2,590.0

2,646.0

 

2,646.0

 

 

ხარჯები

85,201.1

87,866.4

93,438.8

 

93,438.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

19,384.2

19,714.0

22,115.6

 

22,115.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

30,902.9

35,358.4

37,173.6

 

37,173.6

 

 

პროცენტი

3,583.5

4,447.5

5,340.0

 

5,340.0

 

 

გრანტები

4.6

25.5

25.5

 

25.5

 

 

სუბსიდიები

14,384.2

13,761.3

13,739.7

 

13,739.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,279.2

8,081.9

9,160.8

 

9,160.8

 

 

სხვა ხარჯები

9,662.4

6,477.8

5,883.6

 

5,883.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

59,350.4

63,961.7

48,369.7

 

48,369.7

 

 

ფინანსური აქტივები

723.1

5,777.9

712.6

 

712.6

 

 

ვალდებულებები

17,425.8

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

 

01 00

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

28,638.4

27,201.8

27,596.2

 

27,596.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

249.0

220.0

220.0

 

220.0

 

 

ხარჯები

11,472.0

13,070.9

13,250.7

 

13,250.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

5,307.4

4,722.5

4,674.3

 

4,674.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,451.3

2,431.4

2,259.5

 

2,259.5

 

 

პროცენტი

3,583.5

4,447.5

5,340.0

 

5,340.0

 

 

გრანტები

4.6

25.5

25.5

 

25.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41.8

57.0

53.4

 

53.4

 

 

სხვა ხარჯები

83.5

1,387.0

898.0

 

898.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

282.5

336.4

105.0

 

105.0

 

 

ვალდებულებები

16,883.9

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

 

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

1,537.3

1,678.2

1,650.0

 

1,650.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

32.0

 

32.0

 

 

ხარჯები

1,531.0

1,659.7

1,640.0

 

1,640.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,083.0

1,098.2

1,050.0

 

1,050.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

467.5

493.6

 

493.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.6

22.0

18.4

 

18.4

 

 

სხვა ხარჯები

63.9

72.0

78.0

 

78.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6.2

18.5

10.0

 

10.0

 

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

6,623.8

5,755.4

5,450.7

 

5,450.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

217.0

188.0

188.0

 

188.0

 

 

ხარჯები

6,345.7

5,437.5

5,355.7

 

5,355.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

4,224.4

3,624.3

3,624.3

 

3,624.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,063.0

1,732.7

1,650.9

 

1,650.9

 

 

გრანტები

4.6

25.5

25.5

 

25.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.1

35.0

35.0

 

35.0

 

 

სხვა ხარჯები

19.6

20.0

20.0

 

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

276.3

317.9

95.0

 

95.0

 

 

ვალდებულებები

1.8

 

 

 

 

 

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

20,464.9

18,242.0

19,555.5

 

19,555.5

 

 

ხარჯები

3,583.5

4,447.5

5,315.0

 

5,315.0

 

 

პროცენტი

3,583.5

4,447.5

5,315.0

 

5,315.0

 

 

ვალდებულებები

16,881.4

13,794.5

14,240.5

 

14,240.5

 

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

196.6

196.6

167.1

 

167.1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

56.3

38.5

18.9

 

18.9

 

 

პროცენტი

56.3

38.5

18.9

 

18.9

 

 

ვალდებულებები

140.3

158.1

148.2

 

148.2

 

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

20,268.3

17,985.3

19,195.4

 

19,195.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

3,527.2

4,348.9

5,103.1

 

5,103.1

 

 

პროცენტი

3,527.2

4,348.9

5,103.1

 

5,103.1

 

 

ვალდებულებები

16,741.1

13,636.4

14,092.3

 

14,092.3

 

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

 

60.1

193.0

 

193.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

60.1

193.0

 

193.0

 

 

პროცენტი

 

60.1

193.0

 

193.0

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

 

1,200.0

750.0

 

750.0

 

 

ხარჯები

 

1,200.0

750.0

 

750.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

1,200.0

750.0

 

750.0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

95.0

50.0

 

50.0

 

 

ხარჯები

 

95.0

50.0

 

50.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

95.0

50.0

 

50.0

 

01 06

წვევამდელთა ტრანსპორტირება

12.5

21.4

25.0

 

25.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

11.8

21.4

25.0

 

25.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.8

21.4

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

25.0

 

25.0

 

 

ვალდებულებები

0.7

 

 

 

 

 

01 07

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება

 

91.0

55.0

 

55.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

91.0

55.0

 

55.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

91.0

55.0

 

55.0

 

01 08

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება

 

118.8

60.0

 

60.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

118.8

60.0

 

60.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

118.8

60.0

 

60.0

 

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

78,536.2

83,005.5

66,623.9

 

66,623.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

302.0

149.0

163.0

 

163.0

 

 

ხარჯები

27,991.8

22,750.7

22,590.4

 

22,590.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,991.7

1,618.7

1,828.2

 

1,828.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

8,955.8

9,456.3

9,309.7

 

9,309.7

 

 

სუბსიდიები

8,790.0

7,733.5

7,396.0

 

7,396.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

10.5

15.0

 

15.0

 

 

სხვა ხარჯები

8,247.8

3,931.7

4,041.5

 

4,041.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

49,916.9

54,533.0

43,900.9

 

43,900.9

 

 

ფინანსური აქტივები

110.0

5,721.8

132.6

 

132.6

 

 

ვალდებულებები

517.5

 

 

 

 

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

36,860.6

41,397.6

37,706.9

 

37,706.9

 

 

ხარჯები

5,106.4

6,036.0

6,051.3

 

6,051.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,106.4

6,036.0

6,051.3

 

6,051.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

31,579.0

35,361.6

31,655.6

 

31,655.6

 

 

ვალდებულებები

175.2

 

 

 

 

 

02 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

1,768.5

2,229.3

214.7

 

214.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

1,745.6

2,229.3

214.7

 

214.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,745.6

2,229.3

214.7

 

214.7

 

 

ვალდებულებები

22.9

 

 

 

 

 

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

30,154.1

25,959.9

9,345.1

 

9,345.1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

30,009.2

25,959.9

9,345.1

 

9,345.1

 

 

ვალდებულებები

144.9

 

 

 

 

 

02 01 03

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

4,938.1

4,172.0

2,787.5

 

2,787.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

3,360.9

3,737.7

2,772.5

 

2,772.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,360.9

3,737.7

2,772.5

 

2,772.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,569.8

434.3

15.0

 

15.0

 

 

ვალდებულებები

7.4

 

 

 

 

 

02 01 04

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

 

69.0

1,823.3

 

1,823.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

69.0

1,823.3

 

1,823.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

69.0

1,823.3

 

1,823.3

 

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

 

8,806.9

21,862.9

 

21,862.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

8,806.9

21,862.9

 

21,862.9

 

02 01 06

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

 

160.5

1,673.4

 

1,673.4

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

 

1,240.8

 

1,240.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

1,240.8

 

1,240.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

160.5

432.6

 

432.6

 

02 02

სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება

8,983.6

9,714.1

7,858.1

 

7,858.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,550.7

6,696.0

6,646.0

 

6,646.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

343.2

50.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

367.5

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

6,840.0

6,646.0

6,646.0

 

6,646.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,367.1

990.0

1,212.1

 

1,212.1

 

 

ფინანსური აქტივები

65.8

2,028.1

 

 

 

 

02 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

2,077.7

1,040.0

1,212.1

 

1,212.1

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

710.7

50.0

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

343.2

50.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

367.5

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,367.1

990.0

1,212.1

 

1,212.1

 

02 02 02

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

6,905.8

6,782.6

6,646.0

 

6,646.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

6,840.0

6,646.0

6,646.0

 

6,646.0

 

 

სუბსიდიები

6,840.0

6,646.0

6,646.0

 

6,646.0

 

 

ფინანსური აქტივები

65.8

136.6

 

 

 

 

02 02 03

ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება

 

1,891.5

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ფინანსური აქტივები

 

1,891.5

 

 

 

 

02 03

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

19,178.4

21,866.1

11,832.8

 

11,832.8

 

 

ხარჯები

3,742.0

2,950.1

2,601.8

 

2,601.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,619.4

1,862.6

1,851.8

 

1,851.8

 

 

სუბსიდიები

1,950.0

1,087.5

750.0

 

750.0

 

 

სხვა ხარჯები

172.6

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

15,213.8

15,222.3

9,098.4

 

9,098.4

 

 

ფინანსური აქტივები

44.2

3,693.7

132.6

 

132.6

 

 

ვალდებულებები

178.3

 

 

 

 

 

02 03 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

3,953.8

2,901.8

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

1,619.4

1,769.8

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,619.4

1,769.8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

2,313.9

1,132.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

20.4

 

 

 

 

 

02 03 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

202.0

2,671.9

132.6

 

132.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

 

899.2

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

44.2

1,772.7

132.6

 

132.6

 

 

ვალდებულებები

157.8

 

 

 

 

 

02 03 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

 

1,921.0

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ფინანსური აქტივები

 

1,921.0

 

 

 

 

02 03 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

15,022.6

12,624.7

7,750.0

 

7,750.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

2,122.6

1,087.5

750.0

 

750.0

 

 

სუბსიდიები

1,950.0

1,087.5

750.0

 

750.0

 

 

სხვა ხარჯები

172.6

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

12,899.9

11,537.2

7,000.0

 

7,000.0

 

02 03 05

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

 

1,122.5

2,578.9

 

2,578.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

92.8

1,851.8

 

1,851.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

92.8

1,851.8

 

1,851.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

1,029.7

727.1

 

727.1

 

02 03 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

 

624.2

1,371.3

 

1,371.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

624.2

1,371.3

 

1,371.3

 

02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

8,820.8

5,438.0

5,600.3

 

5,600.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,652.1

4,172.4

4,039.5

 

4,039.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

670.6

179.6

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

238.4

203.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

7,740.2

3,786.4

4,039.5

 

4,039.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

4.7

1,265.6

1,560.8

 

1,560.8

 

 

ვალდებულებები

164.0

 

 

 

 

 

02 04 01

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

1,260.6

1,060.8

 

1,060.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

 

1,260.6

1,060.8

 

1,060.8

 

02 04 02

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

8,820.8

711.6

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,652.1

706.6

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

670.6

179.6

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

238.4

203.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

7,740.2

320.6

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4.7

5.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

164.0

 

 

 

 

 

02 04 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

 

3,465.8

4,039.5

 

4,039.5

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

3,465.8

4,039.5

 

4,039.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

3,465.8

4,039.5

 

4,039.5

 

02 04 04

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

 

500.0

 

500.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

500.0

 

500.0

 

02 05

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

1,845.9

1,062.3

761.2

 

761.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

66.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

424.5

465.0

606.2

 

606.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

385.3

378.5

517.2

 

517.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

84.5

87.0

 

87.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

2.0

2.0

 

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,421.4

597.3

155.0

 

155.0

 

02 05 01

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

431.7

538.9

761.2

 

761.2

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

66.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

424.5

465.0

606.2

 

606.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

385.3

378.5

517.2

 

517.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

84.5

87.0

 

87.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

2.0

2.0

 

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

7.2

73.9

155.0

 

155.0

 

02 05 02

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

1,414.2

523.4

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

 

არაფინანსური აქტივები

1,414.2

523.4

 

 

 

 

02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

332.9

1,624.0

1,924.0

 

1,924.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

80.0

80.0

 

80.0

 

 

ხარჯები

332.9

1,419.4

1,736.0

 

1,736.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

875.6

1,311.0

 

1,311.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

392.5

410.0

 

410.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8.0

15.0

 

15.0

 

 

სხვა ხარჯები

332.9

143.3

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

204.6

188.0

 

188.0

 

02 06 01

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

1,175.5

1,736.0

 

1,736.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

80.0

80.0

 

80.0

 

 

ხარჯები

 

1,150.9

1,716.0

 

1,716.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

875.6

1,311.0

 

1,311.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

267.3

390.0

 

390.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8.0

15.0

 

15.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

24.6

20.0

 

20.0

 

02 06 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

 

305.2

188.0

 

188.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

125.2

20.0

 

20.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

125.2

20.0

 

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

180.0

168.0

 

168.0

 

02 06 03

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

332.9

143.3

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

332.9

143.3

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

332.9

143.3

 

 

 

 

02 07

ქალაქის კეთილმოწყობა

2,514.1

1,903.4

940.6

 

940.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,183.1

1,011.8

909.6

 

909.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

592.5

135.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,584.8

876.8

909.6

 

909.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

2.1

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

330.9

891.6

31.0

 

31.0

 

02 07 01

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

1,009.2

1,132.2

31.0

 

31.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

846.3

270.6

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

846.3

270.6

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

162.9

861.6

31.0

 

31.0

 

02 07 02

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

 

303.3

909.6

 

909.6

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

303.3

909.6

 

909.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

303.3

909.6

 

909.6

 

02 07 03

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

1,504.8

467.9

 

 

 

ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

1.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

1,336.8

437.9

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

592.5

135.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

738.5

302.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

2.1

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

168.0

30.0

 

 

 

 

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,282.9

12,977.3

13,487.7

 

13,487.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

276.0

276.0

291.0

 

291.0

 

 

ხარჯები

10,463.7

11,017.9

11,921.8

 

11,921.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,602.7

793.9

812.4

 

812.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

8,858.5

10,224.0

11,109.4

 

11,109.4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,819.2

1,959.4

1,565.9

 

1,565.9

 

03 01

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება

7,500.8

8,368.9

9,313.1

 

9,313.1

 

 

ხარჯები

7,500.8

8,368.9

9,313.1

 

9,313.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,500.8

8,368.9

9,313.1

 

9,313.1

 

03 01 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

7,355.7

8,199.7

9,313.1

 

9,313.1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

7,355.7

8,199.7

9,313.1

 

9,313.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,355.7

8,199.7

9,313.1

 

9,313.1

 

03 01 02

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

145.1

169.2

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

145.1

169.2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

145.1

169.2

 

 

 

 

03 02

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,782.2

4,608.4

4,174.6

 

4,174.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

276.0

276.0

291.0

 

291.0

 

 

ხარჯები

2,963.0

2,649.0

2,608.7

 

2,608.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,602.7

793.9

812.4

 

812.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,357.8

1,855.1

1,796.3

 

1,796.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,819.2

1,959.4

1,565.9

 

1,565.9

 

03 02 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

863.1

46.1

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

863.1

46.1

 

 

 

 

03 02 02

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

 

503.1

1,537.2

 

1,537.2

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

149.8

221.3

 

221.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

149.8

221.3

 

221.3

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

353.3

1,315.9

 

1,315.9

 

03 02 03

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

2,645.8

2,964.2

2,637.4

 

2,637.4

ა(ა)იპ - ბათუმის  გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

81.0

81.0

 

81.0

 

 

ხარჯები

2,133.5

2,456.2

2,387.4

 

2,387.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

773.2

793.9

812.4

 

812.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,357.8

1,662.3

1,575.0

 

1,575.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

512.3

508.0

250.0

 

250.0

 

03 02 04

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

1,273.3

1,095.0

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195.0

195.0

210.0

 

210.0

 

 

ხარჯები

829.5

43.0

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

829.5

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

43.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

443.8

1,052.0

 

 

 

 

04 00

განათლება

13,350.7

15,697.4

15,626.0

 

15,626.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,269.0

1,312.0

1,338.0

 

1,338.0

 

 

ხარჯები

11,466.9

13,288.7

14,848.1

 

14,848.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

6,596.1

7,583.7

8,770.1

 

8,770.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,675.8

5,434.0

5,796.0

 

5,796.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.4

130.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

140.5

141.0

182.0

 

182.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,877.8

2,408.7

777.9

 

777.9

 

 

ვალდებულებები

6.0

 

 

 

 

 

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება      

13,210.8

15,521.0

15,445.0

 

15,445.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,269.0

1,312.0

1,338.0

 

1,338.0

 

 

ხარჯები

11,327.0

13,139.5

14,667.1

 

14,667.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

6,596.1

7,583.7

8,770.1

 

8,770.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,675.8

5,424.8

5,785.0

 

5,785.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.4

130.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

1.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,877.8

2,381.5

777.9

 

777.9

 

 

ვალდებულებები

6.0

 

 

 

 

 

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

11,407.3

13,358.7

14,707.1

 

14,707.1

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,269.0

1,312.0

1,338.0

 

1,338.0

 

 

ხარჯები

11,327.0

13,139.5

14,667.1

 

14,667.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

6,596.1

7,583.7

8,770.1

 

8,770.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

4,675.8

5,424.8

5,785.0

 

5,785.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.4

130.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

1.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

79.9

219.2

40.0

 

40.0

 

 

ვალდებულებები

0.5

 

 

 

 

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

1,803.4

1,927.1

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

1,797.9

1,927.1

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

5.5

 

 

 

 

 

04 01 03

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

 

235.2

737.9

 

737.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

235.2

737.9

 

737.9

 

04 02

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

139.9

167.2

170.0

 

170.0

 

 

ხარჯები

139.9

140.0

170.0

 

170.0

 

 

სხვა ხარჯები

139.9

140.0

170.0

 

170.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

27.2

 

 

 

 

04 02 01

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა

39.9

40.0

40.0

 

40.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

39.9

40.0

40.0

 

40.0

 

 

სხვა ხარჯები

39.9

40.0

40.0

 

40.0

 

04 02 02

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

100.0

100.0

100.0

 

100.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

100.0

100.0

100.0

 

100.0

 

04 02 03

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა

 

27.2

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

 

27.2

 

 

 

 

04 02 04

საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

30.0

 

30.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

 

30.0

 

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

30.0

 

30.0

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

9.2

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

 

9.2

11.0

 

11.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.2

11.0

 

11.0

 

04 03 01

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

 

9.2

11.0

 

11.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

9.2

11.0

 

11.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.2

11.0

 

11.0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

16,416.3

15,251.2

13,398.4

 

13,398.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

419.0

417.0

418.0

 

418.0

 

 

ხარჯები

11,125.2

12,337.6

12,770.4

 

12,770.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,100.5

3,072.6

3,394.8

 

3,394.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,173.3

3,677.0

3,883.5

 

3,883.5

 

 

სუბსიდიები

4,396.7

4,838.5

4,838.5

 

4,838.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.8

25.5

11.5

 

11.5

 

 

სხვა ხარჯები

440.0

724.0

642.1

 

642.1

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,999.2

2,913.6

628.0

 

628.0

 

 

ფინანსური აქტივები

290.0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

1.8

 

 

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,658.1

5,882.0

5,953.6

 

5,953.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

11.0

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

5,367.7

5,877.5

5,953.6

 

5,953.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

135.2

114.7

112.5

 

112.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

736.6

786.7

910.9

 

910.9

 

 

სუბსიდიები

4,396.7

4,838.5

4,838.5

 

4,838.5

 

 

სხვა ხარჯები

99.3

137.6

91.7

 

91.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

0.4

4.5

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

290.0

 

 

 

 

 

05 01 01

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

111.0

190.5

257.0

 

257.0

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

ხარჯები

111.0

190.5

257.0

 

257.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

111.0

190.5

257.0

 

257.0

 

05 01 02

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

347.1

307.7

300.0

 

300.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

347.1

307.7

300.0

 

300.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

325.1

258.3

300.0

 

300.0

 

 

სხვა ხარჯები

22.1

49.4

 

 

 

 

05 01 03

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

37.8

50.0

50.0

 

50.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

37.8

50.0

50.0

 

50.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

9.1

10.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

28.7

40.0

40.0

 

40.0

 

05 01 04

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

4,686.7

4,838.5

4,838.5

 

4,838.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,396.7

4,838.5

4,838.5

 

4,838.5

 

 

სუბსიდიები

4,396.7

4,838.5

4,838.5

 

4,838.5

 

 

ფინანსური აქტივები

290.0

 

 

 

 

 

05 01 05

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

299.7

338.1

358.1

 

358.1

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

 

6.0

 

 

ხარჯები

299.7

338.1

358.1

 

358.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

57.6

57.6

57.6

 

57.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

193.9

232.3

250.8

 

250.8

 

 

სხვა ხარჯები

48.2

48.2

49.7

 

49.7

 

05 01 06

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

136.0

154.5

150.0

 

150.0

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

5.0

 

 

ხარჯები

136.0

150.0

150.0

 

150.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

53.4

54.9

54.9

 

54.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

82.3

95.1

93.1

 

93.1

 

 

სხვა ხარჯები

0.3

 

2.0

 

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4.5

 

 

 

 

05 01 07

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი

39.9

2.7

 

 

 

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

39.5

2.7

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

24.2

2.2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.3

0.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

0.4

 

 

 

 

 

05 02

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

6,037.3

4,101.3

1,919.5

 

1,919.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

42.0

42.0

 

42.0

 

 

ხარჯები

1,105.9

1,369.5

1,434.5

 

1,434.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

389.1

410.6

451.5

 

451.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

705.6

912.0

969.5

 

969.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

1.4

40.4

7.0

 

7.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,931.4

2,731.8

485.0

 

485.0

 

05 02 01

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

1,113.5

1,346.4

1,449.6

 

1,449.6

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

42.0

42.0

 

42.0

 

 

ხარჯები

1,105.9

1,334.9

1,434.5

 

1,434.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

389.1

410.6

451.5

 

451.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

705.6

912.0

969.5

 

969.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

1.4

5.8

7.0

 

7.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

7.6

11.5

15.1

 

15.1

 

05 02 02

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4,923.8

2,754.9

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

34.6

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

34.6

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,923.8

2,720.3

 

 

 

 

05 02 03

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 

 

469.9

 

469.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

469.9

 

469.9

 

05 03

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები

3,685.2

2,525.0

2,613.6

 

2,613.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285.0

107.0

107.0

 

107.0

 

 

ხარჯები

3,683.3

2,515.9

2,533.6

 

2,533.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,956.1

807.4

871.3

 

871.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,484.2

1,551.0

1,512.3

 

1,512.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7.5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

243.0

150.0

150.0

 

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

9.1

80.0

 

80.0

 

 

ვალდებულებები

1.8

 

 

 

 

 

05 03 01

კულტურული ღონისძიებების მართვა

 

1,025.1

1,111.6

 

1,111.6

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

107.0

107.0

 

107.0

 

 

ხარჯები

 

1,016.0

1,031.6

 

1,031.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

807.4

871.3

 

871.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

201.1

160.3

 

160.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

9.1

80.0

 

80.0

 

05 03 02

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები

 

852.9

789.0

 

789.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

 

852.9

789.0

 

789.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

852.9

789.0

 

789.0

 

05 03 03

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა

 

63.0

63.0

 

63.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

 

63.0

63.0

 

63.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

63.0

63.0

 

63.0

 

05 03 04

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა

471.5

434.0

500.0

 

500.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

471.5

434.0

500.0

 

500.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

471.5

434.0

500.0

 

500.0

 

05 03 05

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

243.0

150.0

150.0

 

150.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

243.0

150.0

150.0

 

150.0

 

 

სხვა ხარჯები

243.0

150.0

150.0

 

150.0

 

05 03 06

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

2,970.7

 

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,968.8

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,956.1

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,012.7

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

1.8

 

 

 

 

 

05 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

751.5

2,257.2

2,434.2

 

2,434.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

257.0

258.0

 

258.0

 

 

ხარჯები

704.3

2,109.0

2,371.2

 

2,371.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

620.0

1,739.9

1,959.5

 

1,959.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

72.2

299.2

361.3

 

361.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

11.5

5.0

 

5.0

 

 

სხვა ხარჯები

7.1

58.4

45.4

 

45.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

47.3

148.2

63.0

 

63.0

 

05 04 01

ფოლკლორის ხელშეწყობა

 

758.3

940.8

 

940.8

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

99.0

99.0

 

99.0

 

 

ხარჯები

 

755.0

940.8

 

940.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

613.0

805.8

 

805.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

135.5

135.0

 

135.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

3.3

 

 

 

 

05 04 02

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

 

193.3

235.8

 

235.8

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

28.0

28.0

 

28.0

 

 

ხარჯები

 

193.3

235.8

 

235.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

185.8

185.8

 

185.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

7.5

50.0

 

50.0

 

05 04 03

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

 

382.8

416.9

 

416.9

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

53.0

54.0

 

54.0

 

 

ხარჯები

 

382.8

416.9

 

416.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

312.4

319.4

 

319.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

70.4

97.5

 

97.5

 

05 04 04

ხელოვანთა ხელშეწყობა

6.7

65.0

45.0

 

45.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

6.7

65.0

45.0

 

45.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

7.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

6.7

58.0

45.0

 

45.0

 

05 04 05

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

744.8

857.8

795.7

 

795.7

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

77.0

77.0

 

77.0

 

 

ხარჯები

697.6

712.9

732.7

 

732.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

620.0

628.7

648.5

 

648.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

72.2

78.8

78.8

 

78.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5.0

5.0

 

5.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.4

0.4

 

0.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

47.3

144.9

63.0

 

63.0

 

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება

13.9

327.6

308.0

 

308.0

 

 

ხარჯები

 

307.6

308.0

 

308.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

307.6

308.0

 

308.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

13.9

20.0

 

 

 

 

05 05 01

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

 

307.6

308.0

 

308.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

 

307.6

308.0

 

308.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

307.6

308.0

 

308.0

 

05 05 02

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

 

20.0

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

 

20.0

 

 

 

 

05 05 03

მემორიალების პროექტების შედგენა

13.9

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

13.9

 

 

 

 

 

05 06

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

270.2

158.1

169.5

 

169.5

 

 

ხარჯები

264.0

158.1

169.5

 

169.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

174.8

128.1

129.5

 

129.5

 

 

სხვა ხარჯები

89.2

30.0

40.0

 

40.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6.2

 

 

 

 

 

05 06 01

ახალგაზრდული ცენტრი

133.6

105.1

105.0

 

105.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

127.3

105.1

105.0

 

105.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

38.2

75.1

75.0

 

75.0

 

 

სხვა ხარჯები

89.2

30.0

30.0

 

30.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

6.2

 

 

 

 

 

05 06 02

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

60.5

53.0

64.5

 

64.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

60.5

53.0

64.5

 

64.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

60.5

53.0

54.5

 

54.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

10.0

 

10.0

 

05 06 03

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

76.2

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

76.2

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

76.2

 

 

 

 

 

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

13,129.2

13,546.8

16,056.5

 

16,056.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

103.0

103.0

 

103.0

 

 

ხარჯები

12,681.5

13,460.4

15,429.5

 

15,429.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

785.9

801.7

859.8

 

859.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,788.2

3,416.4

4,091.6

 

4,091.6

 

 

სუბსიდიები

1,197.5

1,189.3

1,505.2

 

1,505.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,159.3

7,858.9

8,972.9

 

8,972.9

 

 

სხვა ხარჯები

750.6

194.1

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

117.7

30.3

47.0

 

47.0

 

 

ფინანსური აქტივები

323.1

56.1

580.0

 

580.0

 

 

ვალდებულებები

7.0

 

 

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

3,916.5

4,181.0

5,907.9

 

5,907.9

 

 

ხარჯები

3,592.3

4,124.9

5,327.9

 

5,327.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

7.2

 

7.2

 

 

სუბსიდიები

1,133.3

1,178.7

1,470.7

 

1,470.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,459.0

2,946.2

3,850.0

 

3,850.0

 

 

ფინანსური აქტივები

323.1

56.1

580.0

 

580.0

 

 

ვალდებულებები

1.2

 

 

 

 

 

06 01 01

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

372.9

685.8

1,182.3

 

1,182.3

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

372.9

685.8

1,182.3

 

1,182.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

372.9

685.8

1,182.3

 

1,182.3

 

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

27.3

44.9

92.7

 

92.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

27.3

44.9

92.7

 

92.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.3

44.9

92.7

 

92.7

 

06 01 03

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

34.6

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

34.6

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.6

 

 

 

 

 

06 01 04

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

83.1

92.5

111.0

 

111.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

83.1

92.5

111.0

 

111.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.1

92.5

111.0

 

111.0

 

06 01 05

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა

96.4

149.0

160.8

 

160.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

96.4

149.0

160.8

 

160.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

96.4

149.0

160.8

 

160.8

 

06 01 06

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

232.8

211.5

73.5

 

73.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

232.8

211.5

73.5

 

73.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

232.8

211.5

73.5

 

73.5

 

06 01 07

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

179.9

304.2

345.0

 

345.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

179.9

304.2

345.0

 

345.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179.9

304.2

345.0

 

345.0

 

06 01 09

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

397.4

902.9

1,288.0

 

1,288.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

397.4

902.9

1,288.0

 

1,288.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

397.4

902.9

1,288.0

 

1,288.0

 

06 01 10

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება

133.2

166.8

166.8

 

166.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

133.2

166.8

166.8

 

166.8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133.2

166.8

166.8

 

166.8

 

06 01 11

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება