ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 74
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016477
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
74
26/12/2018
ვებგვერდი, 28/12/2018
190020020.35.123.016477
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2018 - 30/01/2019)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №74

2018 წლის 26 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91–ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77–ე მუხლის მე–7, მე–8, მე–9, მე–10 პუნქტებისა და 78–ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს :

I

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება

მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი წინამდებარე რედაქციით.

ი    II

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსავლები

55516.5

59219.0

49227.7

0.0

49227.7

2.

გადასახადები

18774.1

12600.0

7200.0

0.0

7200.0

3.

გრანტები

28420.8

37147.0

33170.3

0.0

33170.3

4.

სხვა შემოსავლები

8321.6

9472.0

8857.4

0.0

8857.4

5.

ხარჯები

47769.8

46934.1

48267.0

0.0

48267.0

6.

შრომის ანაზღაურება

3960.9

4485.2

24575.4

0.0

24575.4

7.

საქონელი და მომსახურება

8903.9

6704.0

15647.3

0.0

15647.3

8.

პროცენტი

619.0

486.0

412.0

0.0

412.0

9.

სუბსიდიები

26443.5

29472.4

2223.5

0.0

2223.5

10.

გრანტები

692.0

70.0

5.0

0.0

5.0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

3027.4

2869.2

3783.5

0.0

3783.5

12.

სხვა ხარჯები

4123.1

2847.3

1620.3

0.0

1620.3

13.

საოპერაციო სალდო

7746.7

12284.9

960.7

0.0

960.7

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4932.5

15522.5

2198.2

18.2

2180.0

15.

ზრდა

11254.4

19072.5

6198.2

18.2

6180.0

16.

კლება

6321.9

3550.0

4000.0

0.0

4000.0

17.

მთლიანი სალდო

2814.2

–3237.6

–1237.5

–18.2

–1219.3

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1388.9

–3594.6

–1765.5

–18.2

–1747.3

19.

ზრდა

4184.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4184.3

0.0

0.0

0.0

0.0

22.

კლება

2795.4

3594.6

1765.5

18.2

1747.3

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

2795.4

3594.6

1765.5

18.2

1747.3

24.

ვალდებულებების ცვლილება

–1425.3

–357.0

–528.0

0.0

–528.0

25.

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.

კლება

1425.3

357.0

528.0

0.0

528.0

29.

საშინაო

1425.3

357.0

528.0

0.0

528.0

30.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსულობები

64,633.8

66,363.6

54,993.2

18.2

54,975.0

2.

შემოსავლები

55,516.5

59,219.0

49,227.7

0.0

49,227.7

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

6,321.9

3,550.0

4,000.0

0.0

4,000.0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

2,795.4

3,594.6

1,765.5

18.2

1,747.3

5.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.

გადასახდელები

64,633.8

66,363.6

54,993.2

18.2

54,975.0

7.

ხარჯები

47,769.8

46,934.1

48,267.0

0.0

48,267.0

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,254.4

19,072.5

6,198.2

18.2

6,180.0

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,184.3

0.0

0.0

0.0

0.0

10.

ვალდებულებების კლება

1,425.3

357.0

528.0

0.0

528.0

11.

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსავლები

55,516.5

59,219.0

49,227.7

0.0

49,227.7

2.

გადასახადები

18,774.1

12,600.0

7,200.0

0.0

7,200.0

3.

გრანტები

28,420.8

37,147.0

33,170.3

0.0

33,170.3

4.

სხვა შემოსავლები

8,321.6

9,472.0

8,857.4

0.0

8,857.4

მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

11

გადასახადები

18,774.1

12,600.0

7,200.0

0.0

7,200.0

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

11,616.0

5,500.0

0.0

0.0

0.0

113

გადასახადები ქონებაზე

7,158.1

7,100.0

7,200.0

0.0

7,200.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

5,625.4

 

5,670.0

 

5,770.0

 

0.0

 

5,770.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28.6

50.0

50.0

0.0

50.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

394.2

280.0

280.0

0.0

280.0

 

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,104.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

113115

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5.2

1,100.0

1,100.0

0.0

1,100.0

მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

13

გრანტები

28,420.8

37,147.0

33,170.3

0.0

33,170.3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

15.5

49.0

0.0

0.0

0.0

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

28,405.3

37,098.0

33,170.3

0.0

33,170.3

133111

მიმდინარე

19,798.0

25,898.0

33,170.3

0.0

33,170.3

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

19,578.0

25,678.0

32,935.3

0.0

32,935.3

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

220.0

220.0

235.0

0.0

235.0

133112

კაპიტალური

8,607.3

11,200.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები.

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

14

სხვა შემოსავლები

8,321.6

9,472.0

8,857.4

0.0

8,857.4

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

214.4

280.0

280.0

0.0

280.0

1412

დივიდენდები

0.0

80.0

50.0

0.0

50.0

1415

რენტა

214.4

200.0

230.0

0.0

230.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

147.7

150.0

150.0

0.0

150.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

66.7

50.0

80.0

0.0

80.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

4,912.0

 

5,222.0

 

4,667.0

 

0.0

 

4,667.0

1422

ადმინისტრაციული ოსაკრებლები და გადასახდელები

4,409.4

4,660.0

4,107.0

0.0

4,107.0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

8.4

10.0

5.0

0.0

5.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2,613.6

2,500.0

2,000.0

0.0

2,000.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,655.7

2,000.0

2,000.0

0.0

2,000.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

129.0

150.0

100.0

0.0

100.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.4

0.0

2.0

0.0

2.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

502.6

562.0

560.0

0.0

560.0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,027.2

2,520.0

2,580.0

0.0

2,580.0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1,965.3

2,280.0

2,300.0

0.0

2,300.0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ – სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

29.0

210.0

220.0

0.0

220.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

32.9

30.0

60.0

0.0

60.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,168.0

1,450.0

1,330.4

0.0

1,330.4

14511

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

96.8

100.0

100.0

0.0

100.0

14517

წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

50.0

400.0

400.0

0.0

400.0

1458

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის

ნებართვაზე

627.0

650.0

720.0

0.0

720.0

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

393.0

300.0

110.4

0.0

110.4

მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

ხარჯები

12,088.5

20,421.4

4,840.0

30.0

4,810.0

2.

შრომის ანაზღაურება

217.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.

საქონელი და მომსახურება

202.5

0.0

0.0

0.0

0.0

4.

პროცენტი

5,099.1

10,393.1

2,810.0

15.0

2,795.0

5.

სუბსიდიები

252.9

0.0

0.0

0.0

0.0

6.

გრანტები

5,680.5

10,028.3

2,030.0

15.0

2,015.0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

419.5

0.0

0.0

0.0

0.0

8.

სხვა ხარჯები

217.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება.

1. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6198.2 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

1.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

16.7

30.0

15.0

2.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

94.5

249.0

102.0

3.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

3.5

1.0

0.0

4.

საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება

0.0

15.0

0.0

5.

გზებისა  და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5008.1

10028.3

2030.0

6.

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

91.0

364.8

750.0

7.

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

30.0

8.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

276.8

450.0

0.0

9.

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.0

0.0

120.0

10.

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

110.5

324.7

0.0

11.

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია

0.0

315.0

315.0

12.

ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

18.0

1083.0

400.0

13.

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

0.0

40.0

100.0

14.

მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა

0.0

42.0

21.0

15.

მრავალსართულიანი სახლების  ფასადების რეაბილიტაცია

135.8

465.3

0.0

16.

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

102.3

300.0

135.0

17.

წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშწორების პროგრამა

187.9

510.0

0.0

18.

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

0.0

908.0

0.0

19.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

65.4

210.0

240.0

20.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

350.0

650.0

21.

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

41.7

0.0

0.0

22.

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89.8

310.0

3.2

23.

მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი

10.2

0.0

0.0

24.

ბოტანიკური ბაღი

125.9

0.0

0.0

25.

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

59.5

300.0

300.0

26.

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია – მშენებლობა

310.0

658.1

0.0

27.

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

1.3

60.0

185.0

28.

ხელბურთის განვითარება

1.0

0.0

0.0

29.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

156.5

0.0

0.0

30.

სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

277.5

1100.0

200.0

31.

სპორტული მოედნების მოწყობა – რეაბილიტაცია

924.2

0.0

0.0

32.

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია

67.0

291.7

0.0

33.

კულტურულ – სახელოვნებლო – საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0

80.0

20.0

34.

ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

18.5

10.0

45.0

35.

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

40.0

5.0

36.

ააიპ „სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“ ხელშეწყობა

15.8

8.6

0.0

37.

ქუთათელ – გაენათელის ეპარქია

17.9

0.0

0.0

38.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.0

39.

უფასო კვება

2.8

0.0

3.0

40.

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

2993.6

528.0

528.0

41.

ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

15.4

0.0

0.0

42.

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

15.3

0.0

0.0

43.

სულ ჯამი:

11254.4

19072.5

6198.2

2. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4000.0 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:

 

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

6,321.9

3,550.0

4,000.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

2,399.0

1,150.0

2,000.0

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

60.9

150.0

0.0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3,862.0

2,250.0

2,000.0

მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.

 

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,148.8

7,521.4

7,920.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,990.8

6,474.4

6,976.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

619.0

486.0

412.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

539.0

561.0

532.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,164.1

12,170.7

4,356.5

7045

ტრანსპორტი

6,876.7

11,469.1

3,615.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

287.4

701.6

740.8

705

გარემოს დაცვა

6,558.2

5,625.1

6,098.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5,427.4

4,800.0

5,031.4

7054

ბიუმრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა

1,130.8

825.1

1,066.8

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

8,668.1

11,769.2

6,298.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,103.1

2,098.7

518.0

7064

გარეგანათება

4,554.6

3,951.6

3,084.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2,010.4

5,718.9

2,696.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

961.9

1,101.0

1,262.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.9

150.0

200.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

814.0

951.0

1,062.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,478.5

13,753.7

13,864.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7,376.8

7,145.9

6,867.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,925.6

6,277.8

6,700.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

91.0

120.0

100.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

85.1

210.0

197.0

709

განათლება

9,742.1

10,853.1

11,000.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

9,251.7

10,000.0

10,850.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

490.4

853.1

150.0

710

სოციალური დაცვა

5,302.5

3,212.4

3,666.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,302.5

3,212.4

3,666.2

 

სულ:

59,024.2

66,006.6

54,465.2

მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო.

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

7746.7

12284.9

960.7

2.

მთლიანი სალდო

2814.2

–3237.6

–1237.5

მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

–1425.3

–357.0

–528.0

2.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.

ვალდებულებების კლება

1425.3

357.0

528.0

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 940.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა ქალაქ ქუთაისში  2004–2005  წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფარად 790.0 ათასი ლარი. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 150.0  ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2018 წლის ბოლოს შეადგენს 5814.0 ათას ლარს.

თ ა ვ ი  III

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები.

1. ინფრასტრუქტურა (პოგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა  და ეკონომიკური  განვითარების  აუცილებელი  პირობაა  ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; ააიპ „ქუთგანათება“

2

პროგრამის ბიუჯეტი

3,615.7

3

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა  და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და  ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ  ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები

4

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის   დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2,030.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა – რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა – რეაბილიტაციას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის კაპიტლური მშენებლობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შიდა საქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

850.0

ასათიანის ქუჩის ღვარსადენისა და ტროტუარების მშენებლობა

1,000.0

დასაბრუნებელი 2.5%

180.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის   დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად შეკეთებული გზები

120000 კვ.მ.

143000 კვ.მ.

კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ, არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

700.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მაშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ასფალტო ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება

600.0

გრანიტისა და დაწნეხილი დეკორატიული ფილებით მიმდინარე შეკეთება

100.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ორმოულად შეკეთებული გზები

45000 კვ.მ.

73000 კვ.მ.

კლიმატური პირობები, კონტრაქტორის მიერ, არაკეთილსინდისიერად შერულებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია–მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

750.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ–ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ოღასკურას კალაპოტის მშენებლობა

700.0

ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია

45.0

დასაბრუნებელი 2,5%

5.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე

2200 გრ.მ.

3700 გრ.მ.

 

ექსპლუატირებული სასულეების რაოდენობა

21

26

 

ა.დ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

135.7

3

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია

4

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია

125.7

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

10.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ექსპლუატაცია გაწეული შუქნიშნები

29

29

 

ექსპლუატაცია გაწეული საგზაო ნიშნები

100

200

 

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2

პროგრამის ბიუჯეტი

3,084.3

3

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათბის ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%–ზე

4

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა

100%

100%

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2,954.3

3

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით შემცირდეს ელექტრო ენერგიის ხარჯი

4

ქვეპროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერიგიის შემცირება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ხარჯი

698.6

სანათი წერტილების ექსპლოატაცია

544.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

1,711.7

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გარე განათების წერტილების რაოდენობა

16200

16300

 

შეკეთებული სანათებვის რაოდენობა

1200

1000

მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელექტრო ენერგიის ცვალებადობა

არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება

6700

9900

შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა

80

20

შეკეთებული სადენების რაოდენობა

4000 მ

3000 მ

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

130.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ასევე, აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ახალი სანათი წერტილების მოწყობა

10.0

სპეცტექნიკის შეძენა

120.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა

85

100

 

შეძენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა

2

3

 

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები  –  საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები

2

პროგრამის ბიუჯეტი

635.0

3

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე, სოციალურად დაცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომლებსაც ესაჭიროებათ გადახურვა

4

პროგრამის მიზანი

სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემო

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა

 

 

 

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი იჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

320.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად

4

ქვეპროგრამის მიზანი

საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

5

ქვეპროგრამის   ღონისძიებები

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

320.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის   დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა

193

219

მომართვიანობა

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

315.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3 ერთეული, მცირე ზომის ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა, რომელიც მუნიციპალური სერვისების გარკვეულ ნაწილს შესთავაზებს მოსახლეობას საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, აგრეთვე, ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ვაკისუბნის ადმინისტრაციული შენობა

100.0

გამარჯვების უბნის ადმინისტრაციული შენობა

100.0

სულხან–საბას ადმინისტრაციული შენობა

100.0

სხვა ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

15.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი მუნიციპალირი სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ადმინისტრაციულ ერთეულებში

გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები

8

11

 

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

პროგრამის ბიუჯეტი

518.0

 

3

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის

4

პროგრამის მიზანი

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

 

მომართვიანობა

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

103.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

50.0

ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

24.0

დასასვენებელი განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის

24.0

მარტივი ტიპის სტაციონალური ტრენჟორები ამხანაგობებისათვის

5.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები

7

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები

355

441

 

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიან ისაცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების ექსპლუატაციის ვადის ზრდა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

50.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა

115

132

მომართვიანობა

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა–გადაცემა (პროგრამული  კოდი 02 05 07).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

215.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე

4

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების სახურავის ექსპლუატაციის ვადის ზრდა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებისთვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა გადაცემა

200.0

საბანკო გარანტიის მომსახურება

15.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა

235

312

მომართვიანობა

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები (პროგრამული  კოდი 02 05 08).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებში ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლები აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მაღლივი კორპისების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სარდაფებში არსებული წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები

150.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მდგრადობაშენარჩინებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენბობა

0

70

მომართვიანობა

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული  კოდი 02 06).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2

პროგრამის ბიუჯეტი

1,091.0

3

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის  ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში

4

პროგრამის მიზანი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ტურისტების რაოდენობა

 

 

 

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

ე.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული  კოდი 02 06 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

400.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლო მდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ზურაბ კუხიანიძის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე რიონის განაპირა ზოლის მოწყობა

400.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ახალი, ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები

1

1

N/A

ე.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული  კოდი 02 06 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მომართვების საფუძველზე

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

100.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

15

18

მომართვიანობა

ე.გ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და პანთეონის მოვლა – პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 06 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

21.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისთვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლუატაცია

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მემორეიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა – პატრონობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მემორიალური დაფების მოწყობა – რეაბილიტაცია

20.0

დასაბრუნებელი 2,5%

1.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი და ექსლუატირებული მემორიალური დაფები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა

 

 

 

ე.დ) ქვეპროგრამა: სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი  ჩატარების  ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

 

 

5

 

 

ქვეპროგრამის   ღონისძიებები

სახაალწლო დეკორაციების  შეძენა

135.0

ფეიერვერკის შეძენა

15.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადრესასწაულო ღონიძიებები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გამოყენებული ილუმინაციების რაოდენობა

 

 

 

გამოყენებუი ფეიერვერკების რაოდენობა

 

 

 

ე.ე) ქვეპროგრამა: შადრევან–აუზების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია (პროგრამული  კოდი 02 06 07).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

420.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიის რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევნ–აუზების ექსპლუატაცია – რეაბილიტაცია

4

ქვეპროგრამის მიზანი

შადრევან–აუზების გამართული ფუნქციონირება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შადრევან–აუზების წყლის ხარჯი

100.0

შადრევან–აუზების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

160.0

16 ერთეული შადრევან–აუზებისა და წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია

160.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან–აუზები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ფუნქციონირებადი შადრევან–აუზების რაოდენობა

8

8

 

ვ) პროგრამა: საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები –  ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2

პროგრამის ბიუჯეტი

320.0

3

პროგრამის აღწერა

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს

4

პროგრამის მიზანი

სრულყოფილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა

5

პროგრამის ღონისძიებები

ინფრასტრუქტურული პროექტები

320.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეძენილი პროექტების რაოდენობა

44

30

N/A

ზ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული  კოდი 02 11).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2

პროგრამის ბიუჯეტი

650.0

3

პროგრამის აღწერა

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2017 წლის N343 ხელშეკრულების ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე

4

პროგრამის მიზანი

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა

5

პროგრამის ღონისძიებები

პროექტებზე და სამუშაოებზე ზედამხედველობა

650.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი

 

 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პოგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული  მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული  კოდი 03 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4,664.8

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად  აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უხვნალექიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლუატაცია

4

პროგრამის მიზანი

ქალქაის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება–გაუმჯობესება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაგვა – დასუფთავება

198.3

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა – დასუფთავება, მორეცხვა და ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა

2,551.2

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა

1,591.0

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია – დეზინფექცია

11.3

სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპუატაცია

313.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა

145.0 ათ.მ3

145.0 ათ.მ3

 

დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა

2924.6 ათ.მ2

2924.6 ათ.მ2

 

სანიაღვრე ჭების და ცხაურების რაოდენობა

2.0 ათ.ც.

2.0 ათ.ც.

 

ექსპუატირებული სანიაღვრე სისტემა

38.0 ათ.მ.

38.0 ათ.მ.

 

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,066.8

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ–ქიმიკატების შეტანა

4

პროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

803.2

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა–დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა–რეაბილიტაცია.

4

პროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება–განვითარება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქის გამწვანება, მოვლა–პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა

800.0

დასაბრუნებელი 2.5%

3.2

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლილი სკვერების რაოდენობა

 

 

 

ახალი სკვერების რაოდენობა

 

 

 

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ხე–მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული  კოდი 03 02 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

263.6

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ერთის მხრივ, მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება

4

პროგრამის მიზანი

შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე–მცენარეები

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ხე–მცენარეების გადაბელვა

263.6

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე–მცენარეები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა

550

350

 

გ) ქვეპროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

366.6

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში, მათი დაჭერა, იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148–ე მუხლის მე–4 პუნქტის თანახმად. თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ, საჭიროების შემთხვევებში გაუწევს, როგორც მედიკამენტოზურ ასევე ქირურგიულ მკურნალობას. უპატრონო ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით, უმტკივნეულოდ და სპეც. ა/მობილით. უპატრონო ძაღლები განთავსდება საკარანტინო ვოილერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე, ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ, გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდბათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, მოხდება ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ, ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუარესებიდან გამომდინარე, გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, განხორციელდეს დაავადებული ცხოველის ევთანაზია. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება, დღეში ორჯერ, ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების  საფუძველზე

4

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

366.6

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა

2000

2000

 

3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას;  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა–ბაღების გაერთიანება“

2

პროგრამის ბიუჯეტი

10,850.0

3

პროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ბაგა – ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენენ სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა  საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას

4

პროგრამის მიზანი

სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5

პროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

8,650.0

აღსაზრდელთა კვება

1,900.0

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

300.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბაგა–ბაღების რაოდენობა

37

37

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

9760

10000

N/A

ბ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

პროგრამის ბიუჯეტი

150.0

3

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას; ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას

4

პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა

5

პროგრამის ღონისძიებები

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი)

10.0

ინტელექტუალური კონკურსი „რა? სად? როდის?“ მოსწავლეთათვის

3.0

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

10.0

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებები

10.0

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე

16.0

საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

15.0

მედია–პროექტი „ეტალონი“

3.0

„SOS“ ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7.0

შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა

7.0

,,თავისუფალი თემა“ – ბლოგების შექმნა, გამარჯვებული საჯარო და კერძო სკოლების გუნდების ფულადი დაჯილდოება

3.0

ქართული ენის დღე – კალიგრაფიის კონკურსი,  გამარჯვებულების ფულადი დაჯილდოება, საუკეთესო ხელნაწერების გამოფენის მოწყობა

3.0

ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება

3.0

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

18.0

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება

4.0

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

10.0

ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი

10.0

საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ – მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება

13.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

5.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

პროგრამის ბიუჯეტი

6,867.0

3

პროგრამის აღწერა

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება

4

პროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგავა

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3,935.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

3,935.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

4491

4600

 

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა

974

1000

 

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,000.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010“–ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

კალათბურთის განვითარება

1,000.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუათისი 2015“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი–სავარჯოშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუათისი 2015“-ის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ხელბურთის განვითარება

200.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი–სავარჯოშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

შპს „საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფეხბურთის განვითარება

150.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა–პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს–ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სტადიონის გამართული ფუნქციონირება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

250.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

962.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლბეში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

10.0

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

6.0

საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი)

6.5

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

5.0

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისათვის მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

3.0

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

6.0

ალპიანადა დამწყებ და პროფესიონალ მთამსვლელთათვის

5.0

გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

6.0

ტურნირი ფრენბურთში გოგონათა და ვაჟებს შორის

7.0

ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის თასი მშვილდოსნობაში

5.0

მსოფლიო ჩემპიონის, დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში

3.0

საერთაშორისო პირველობა კარატეში

5.0

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

20.0

ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით

5.0

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძუდოში

8.0

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

5.0

სასკოლო პირველობა წყალბურთში

5.0

ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

30.0

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

8.0

მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

10.0

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი)

25.0

სპორტული კვირეული – მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის)

8.0

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

8.0

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

64.5

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

36.0

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

10.0

საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა

60.0

რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ „სარაგბო კლუბი „აია“ – 450,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ – 50.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ – 50.0 ათასი ლარი) (მემორანდუმი)

550.0

ააიპ „ქუთაისი ოლიმპიური კომიტეტი“ (მემორანდუმი)

7.0

სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროს და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 4.0, კვება 6,0)

10.0

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

10.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

15.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღნისძებები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძებების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

370.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული ტრენაჟორები და  ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი  ობიექტების რეაბილიტაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ძელსკამების შეძენა–მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია

70.0

ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების რეაბილიტაცია – ექპლოატაცია

100.0

მეკლდეურთა ცოცვის ხელოვნური კედლის მოწყობა

200.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა

450

450

 

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

პროგრამის ბიუჯეტი

6,700.0

3

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ი.ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

4

პროგრამის მიზანი

სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4150.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს, ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში მომავალი თობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

4150.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

დაწესებულებების  რაოდენობა

18

18

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3442

3800

N/A

ვიზიტორთა რაოდენობა

70000

80000

N/A

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

830.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენენ მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციასა და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

752.0

წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით

45.0

ინვენტარის განახლება

26.0

ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურებები

4.0

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა

3.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გაციფრებული წიგნების რაოდენობა

337

537

 

ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა

145000

205000

 

სტუმართა რაოდენობა

10500

11000

 

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

850.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ „ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“

850.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

25

29

 

ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

24

28

 

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

870.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, წლის მანძილზე, ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები. ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

13.0

ჟურნალ „განთიადის" გამოცემა

45.0

ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის" გამოცემა

3.0

გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა

10.5

ქუთაისელი მწერლების, მხატვრებისა და მსახიობების საიუბილეო პროგრამა

20.0

მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა

35.0

„დავითობის“ დღესასწაული

5.0

საგალობლების ფესტივალი

10.0

საკონცერტო  ღონისძიებები და ფესტივალები

50.0

პროექტი „კაკაბაძეები“ (ეძღვნება დ.კაკაბაძის ხსოვნას)

10.0

ნუმიზმატიკური ნიმუშების გამოფენა

5.0

თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული

20.0

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

7.0

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ (კვირეული)

80.0

პროექტი „უქმეები ძველ უბანში“

20.0

ფოტო კონკურსი „ილო"

5.0

26 მაისი „გიორგობის“ დღესასწაული;

15.0

საახალწლო ღონისძიებები

65.0

კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

10.0

ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში

60.0

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

40.0

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი)

80.0

ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტებისა და  ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისში)

46.0

სპორტული–სამეჯლისო ცეკვების ღია რეიტინგული შეჯიბრი

3.0

ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა

130.0

„ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“ „SOS“ ბავშვთა სოფლის, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის

7.0

სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა

10.0

ქუთაის–გაენათის ეპარქია

45.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

20.5

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქის გამრავალფეროვნებული  კულტურული ცხოვრება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

50

60

ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები

მაყურებელთა რაოდენობა

35000

40000

გ) ქვეპროგრამა: ახაგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

197.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებას და საზოგადოებირვ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებით და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა

25.0

ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა

20.0

გაეროს მოდელირება (მემორანდუმი)

20.0

ახალგაზრდული ინიციატივების  მხარდაჭერა

110.0

სოციალურად დაუცველი და შშმ ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

2.0

საერთაშორისო პროექტებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა

10.0

წლის შემაჯამებელი ღონისძიება

5.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული – ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,262.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა

4

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია

5

ქვეპროგრამის   ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

200.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

7

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა

3590

2500

დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა

ჩატარებული აცრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ
საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

230.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ  მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები;  ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წლის ზემოთ ასაკის პირებს და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ/არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარისა. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წლის ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარებით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას: სოციალურად დაუცველი (65 000–მდე სარეიტინგო ქულა) პირები წარმოადგენს: პირადობის დამადასტურებელ საბუთს, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან. ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წლის ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შემთხვევაში: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შვილების დაბადების მოწმობის ასლები, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წლის ზემოთ ასაკის პირებს

40.0

სხვა ბენეფიციარებზე მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

190.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

950

1000

არამომართვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

750.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, მკვეთრად, ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, „მრავალშვიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა საზოგადოება „მემორიალის“ ოჯახის წევრები, რომლებიც არ წარმოადგენენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 100% დაფინანსებით მოსარგებლეებს. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა, გამონაკლის წარმოადგენს კარდიოლოგიური ავადმყოფები, მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა პირი ზემოთ აღნიშნულ პრიორიტეტულ ჯგუფს, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, დახმარება გაიცემა, სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებზე და კარდიოლოგიურ პაციენტებზე. ყველა სხვა შემთხვევაში, დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურეობის შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადომის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა №100 და წინასწარ ანგარიშფაქტურას. დაფინანსების შემთხვევაში, მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს, გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცნო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებაში დახმარება. პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე პირები, დახმარება გაიცემა არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, როგორც მკურალობის, ასევე,  დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, არაუმეტეს, 1500 ლარისა. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით „C“ ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პერიოდში, სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღირებულების 30% თანადაფინანსება. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს, „C “ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C“ ჰეპატიტის მართვის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე, სახელმწიფო პროგრამის „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში. განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს, დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%–სა. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ფორმა №100, ანგარიშფაქტურა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი. საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სამედიცინო მომსახურება

500.0

„C“  ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები

20.0

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება

230.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2381

3000

არამომართვიანობა

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

70.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა; პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა №100–ის მიხედვით, არაუმეტეეს, 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება, არაუმეტეს, 150 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტ ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მედიკამენტებით დახმარება

70.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

180

190

არამომართვიანობა

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

12.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარებას. პროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე,  საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ფორმა N100 და ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება

12.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5

10

არამომართვიანობა

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3,666.2

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

4

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს სოციალური საცხოვრისი, სადაც ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა პირობების გასაუმჯობესებლად საჭიროა საცხოვრისის გამართული ფუნქციონირება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა

50.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

14

95

 

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,000.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ  ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან  ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით,  9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2019 წელს შეეძინებათ მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე–4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე–5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე–6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე–7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე–8, მე–9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება–გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების სახით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებს 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

270.0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის,  რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

480.0

მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევა

90.0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის,  რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად

70.0

მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება–გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსების სახით

30.0

მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებს 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას

60.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

548

570

არამომართვიანობა

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

30.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ემსახურება  საქართველოს კანონებით „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სარიტუალო დახმარება

30.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სარიტუალო პროცესი

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

18

N/A

არამომართვიანობა

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

298.7

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია) და გარემოებების გათვალისწინებით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით

5.0

15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის  წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

6.0

26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე  პირების ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

10.5

9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე–2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი), თითოეულს არა უმეტეს 1000 ლარისა

25.0

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით  ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60.0

საზაფხულო  დასვენების მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) 3–18 წლის შშმ პირებისათვის, მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის  ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მომვლელი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000–ს

105.0

2008 წლის 8 აგვისტოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძვლეზე  ოჯახს, ერთჯერადად მიეცემა მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით

9.0

17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, შ.შ.მ პირების სტატუსის, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

10.2

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60.0

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1.0

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი

2.0

100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარი

5.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5606

5700

არამომართვიანობა

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი 06 02 05).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება  ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ,  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების  თანადაფინანსება

180.0

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსება

20.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

3268

2700

არამომართვიანობა

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

152.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან, ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა; სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ან  რეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება;  ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ, დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა–რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის, ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2019 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2019 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2019 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა–რეკომანდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

12.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

104.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2019 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2019 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

36.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

120

140

არამომართვიანობა

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

35.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად მომზადდება 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი

4

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა დახმარება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

30.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

5.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

.

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

75

100

არამომართვიანობა

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 08).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

180.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით №1 წრიული (მარცხენა), №1 წრიული (მარჯვენა), №4, №5, №10, №19, №20, №22, №25, №31 სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად შშმ პირები (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები (100 ბენეფიციარი), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „SOS“ – ბავშვთა სოფლის ბენეფიციარები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები ბენეფიციარები. სულ 1000 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ბენეფიციარებზე გაიცემა თითოეულზე თვეში 60 (სამოცი) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის მიერ, წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა, საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა

180.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

994

1000

არამომართვიანობა

ბ.ი) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

650.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო  კვება დღეში ერთხელ  სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად

4

ქვეპროგრამის მიზანი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

220.0

კვების ხარჯები

430.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ააიპ „მადლიერების სახლში“ მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა

800

800

 

ბ.კ) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

27.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

21.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

6.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

10

18

არამომართვიანობა

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზითა  და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. პროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ფორმა №100, ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

25.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

19

20

არამომართვიანობა

ბ.მ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასსა“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ პროგრამით სარგებლობს, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. სავალდებულოა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარი რეგისტრირებული იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000–ს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. საწოლს მიჯაჭვული ბენეფიციარები მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლისა და სამედიცინო მანიპულაციების თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს ბინაზე მიეწოდება ცხელი სადილი, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებით, ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალური პირობების გაუმჯობესება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

25.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

57

60

არამომართვიანობა

ბ.ნ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

528.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. 2017 წელს მოხდა აღნიშნული საცხოვრისის შეძენა და უსახლკაროებზე გადაცემა. 2019 წელს განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარჩენილი თანხის ანაზღაურება

4

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალური პირობების გაუმჯობესება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

528.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბენეფიციართა რაოდენობა

78

85

 

ბ.ო) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

300.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ქალაქ ქუთაისში  რეგისტრირებული და მცხოვრები 2–15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD–10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0, F84.9), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. პროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში, ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს ADOS ტესტირების შედეგის საფუძველზე.  მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური გუნდის რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა); ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს; ქვეპროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ, 14 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების ოდენობის არანაკლებ, 3/4; მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ–ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით; მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფ იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; ბ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); დ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, ADOS ტესტირების შედეგი; ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა); ე) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); მიმწოდებელთან, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ახალი მოსარგებლის ჩართვა ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე (მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი). ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში/სიაში მყოფ სოციალურდ დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ აღემატება 70 000; ასევე, იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობთ. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS–R, VB–MAPP და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, შემდეგი ფორმის მიხედვით:  ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშფაქტურა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) ჰქონდეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 1 წლიანი გამოცდილება; ბ) ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური გუნდის ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვა, ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; გ) ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი. ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, მას ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში უნდა ჰყავდეს 10 მოსარგებლე), რომელიც არის ბავშვის ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში, ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო, ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით, ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; დ) აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, ის ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს, 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს), რომელსაც შეუძლია ბავშვის/მოზარდის უნარების შეფასება/გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: ABLLS, VB–MAPP და სხვა); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა;  აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის, სულ მცირე, 2 წლის გამოცდილება; სრულად გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი, ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით; ე) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთი–ერთზე სერვისის განსახორციელებლად); ვ) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს  2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი, არაუმეტეს, 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

300.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

53

60

არამომართვიანობა

ბ.პ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსება (პროგრამული  კოდი 06 02 15).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული, ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის / თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ, შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისათვის  /თანადაფინანსებისათვის შერჩევა, კონკურსის წესის შესაბამისად

25.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2

4

არამომართვიანობა

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი 06 02 16).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

18.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით, დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/ თანადაფინანსება. 2019 წლის განმავლობაში დაფინანსება / თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ–ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი) თვეში არაუმეტეს, 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში, თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

18.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა

5

8

არამომართვიანობა

ბ.რ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზაღაურება ოჯახზე  მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე  განისაზღვრება  3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება (თანადაფინანსება) მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახის შემთხვევაში, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება განისაზღვრება მხოლოდ „მარტოხელა მშობელთა დახმარების“ პროგრამის შესაბამისად. პროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნება, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე  პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფება ქორწინებში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება – მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტისამსახურის მოთხოვნით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მარტოხელა მშობლების დახმარება

10.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

25

50

არამომართვიანობა

ბ.ს) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე  სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა–რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის პროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების ფონდის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) პირს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, მატერიალური დახმარება

10.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

10

არამომართვიანობა

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 19).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

40.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS“   ბავშვთა სოფელს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე დაფინანსდება საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტები: ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, დაფინანსდება / თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება; ბ) „სოციალური საცხოვრისის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება / თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება. დაფინანსება / თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების  მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

„დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, დაფინანსდება/თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან  36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება

27.5

„სოციალური საცხოვრისის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება / თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება, ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა საჭიროებებით მომსახურება

12.5

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

20

20

არამომართვიანობა

ბ.უ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 20).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –  სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

7.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე, ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. სმენის აპარატით მოსარგებლე სტუდენტებს დახმარება გაეწევათ, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ, წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, გადაადგილების პრობლემის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯი, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში. თითოეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა, თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის, ან მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს ა) პირადობის მოწმობა; ბ) ცნობა–სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100); გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან; ე) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდანდა სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.  ბენეფიციარს, დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან

4

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  სტუდენტების ტრანსპორტირების მიზნით, დახმარება

6.0

ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების სმენის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენა

1.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

3

6

არამომართვიანობა

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 21).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ  სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულების – სოციალურ საკითხთა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურების წარმომადგენლის მიერ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხს, შესწავლის შემდეგ, განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, სოციალურ საკითხთა სამსახურის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, „SOS“ ბავშვთა სოფელის, World Vision – საქართველოს, საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისა“ და „INER Georgia“–ს წარმომადგენლების მიერ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შესწავლა და დასკვნა – რეკომენდაციის მოამზადება მოხდება, არაუგვიანეს, 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, საჭიროებისამებრ თვეში არანაკლებ, ერთხელ. ოჯახს, დასკვნა – რეკომენდაციის საფუძველზე, დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს, 1000 ლარი

4

ქვეპროგრამის მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახების დახმარების საკითხი,   რომლებსაც არასრულწლოვანი ბავშვი/ბავშვები ჰყავთ და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას. პილოტირებული ინიციატივის ფარგლებში, საკითხს შეისწავლის World Vision–საქართველოს ბაზაზე არსებული რეაგირების ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ დასკვნა – რეკომენდაციას, შემდგომი რეაგირების მიზნით, განიხილავს სამუშაო ჯგუფი

30.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახის, რომელსაც არ ჰყავს არასრულწლოვანი,  დახმარების საკითხი. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის წევრი/წევრები იმყოფებიან კრიზისულ მდგომარეობაში და საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას

20.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

50

არამომართვიანობა

ბ.ქ) ქვეპროგრამა: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 22).

1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5.5

3

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. სერვისით ისარგებლებს 50 (ორმოცდაათი) ბენეფიციარი. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება 1 (ერთი) ასისტენტის მომსახურების თანხა. თითოეულ ბენეფიციარს შესაძლებლობა ექნება სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში გადაადგილების მიზნით, პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით ისარგებლოს კვირაში 1-ჯერ. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება, ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარმოდგენილი შესრულებული სამოუშაოს მიხედვით, დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად

4

ქვეპროგრამის მიზანი

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

5

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

1 ბენეფიციარის  ასისტენტის მომსახურება თვეში (4 ვიზიტის შემთხვევაში) ანაზღაურდება 8 ლარით. ერთი ასისტენტს 50 ბენეფიციარის მოსახურების შემთხვევაში 400 ლარი

5.5

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

50

არამომართვიანობა

6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს, სტრატეგიული დოკუმენტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობას; ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებასა და პოპულარიზაციას; უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას; მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა) პროგრამა: თვითმმართელობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 01).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული  – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2

პროგრამის ბიუჯეტი

30.0

3

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის, ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას

4

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია

5

პროგრამის ღონისძიებები

უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია

10.0

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა

20.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა

57

70

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების, ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა

74

100

 

ბ) პროგრამა: ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული  – არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარების და ძეგლთა დაცვის სამსახური

2

პროგრამის ბიუჯეტი

100.0

3

პროგრამის აღწერა

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერეალური გეგმის დამუშაევების მიზნით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით–ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრონციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში

4

პროგრამის მიზანი

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპოექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით

5

პროგრამის ღონისძიებები

ქალაქში არსებული ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეებიდან შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება საყრდენი გეგმის მომზადებისათვის

100.0

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მიწათსარგებლბის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა

1

2

კვალიფიციური საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა

გ) პროგრამა: ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული  – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2

პროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3

პროგრამის აღწერა

საინვესტიციო პორტფელიოს მომზადება, ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში/რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/მწარმოებლის პოპულარიზაცია, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია

4

პროგრამის მიზანი

ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ქალაქში/რეგიონში  ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორაგანიზება

5

პროგრამის ღონისძიებები

ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება

10.0

მიგრაციის პოტენციალის გამოყენება ადგილობრივი განვითარების დაჩქარებისთვის

10.0

საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის

1.5

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია

28.5

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის  საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები

7

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა

0

1

 

გამართული გამოფენა – ბაზრობების, ეკონომიკური ფორუმების, კონფერენციების  რაოდენობა

1

1

 

განხორციელებული ენერგოეფექტური  პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა

3

3

 

გამოცდილების გაზიარებისათვის საქმიანი ვიზიტების რაოდენობა

0

1

 

ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა

3

3

 

დ) პროგრამა: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04).

1

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთაისის ტურიზმის ცენტრი“

2

პროგრამის ბიუჯეტი

560.8

3

პროგრამის აღწერა

ქუთაისი არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას

4

პროგრამის მიზანი

ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

5

პროგრამის ღონისძიებები

ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება

280.8

საერთაშორისო გამოფენა–ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება

120.0

ბრენდინგი

50.0

მედია და ინფო ტურების განხორციელება

110.0

6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ტურისტების რაოდენობის ზრდა

7

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატ