საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3948-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019303
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3948-Iს
13/12/2018
ვებგვერდი, 25/12/2018
190020010.05.001.019303
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (17/10/2019 - 10/12/2019)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

9,750,326.9

10,595,649.4

10,540,400.0

10,440,000.0

100,400.0

გადასახადები

8,991,307.4

9,695,962.2

9,645,000.0

9,645,000.0

0.0

გრანტები

350,602.4

404,014.7

390,400.0

290,000.0

100,400.0

სხვა შემოსავლები

408,417.1

495,672.5

505,000.0

505,000.0

0.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,407,624.2

1,469,483.6

1,468,863.6

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,288,263.2

1,246,432.1

1,243,997.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

513,043.8

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

419,453.0

435,087.0

401,432.0

33,655.0

გრანტები

1,346,158.8

1,331,957.4

787,932.1

787,932.1

0.0

მათ შორის, კაპიტალური

610,194.8

527,941.7

628,816.1

628,816.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,501,326.9

3,886,912.0

3,886,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,082,044.2

1,549,165.0

1,501,430.0

47,735.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

157,729.5

82,295.2

335,031.0

305,886.0

29,145.0

საოპერაციო სალდო

378,237.0

1,051,936.7

541,347.2

525,392.2

15,955.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

874,149.5

1,811,165.9

2,057,593.1

1,319,903.1

737,690.0

ზრდა

971,755.5

1,912,171.3

2,137,593.1

1,399,903.1

737,690.0

კლება

97,606.0

101,005.4

80,000.0

80,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-495,912.5

-759,229.1

-1,516,246.0

-794,511.0

-721,735.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

640,305.0

365,188.7

-267,200.0

-476,590.0

209,390.0

ზრდა

905,602.2

484,339.0

209,390.0

0.0

209,390.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

103,240.5

0.0

0.0

0.0

სესხები

309,672.5

237,642.2

209,390.0

0.0

209,390.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

143,456.2

0.0

0.0

0.0

კლება

265,297.2

119,150.3

476,590.0

476,590.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

0.0

356,590.0

356,590.0

0.0

სესხები

96,104.5

94,131.8

120,000.0

120,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

25,013.7

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

4.8

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,136,217.5

1,124,417.8

1,249,046.0

317,921.0

931,125.0

ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

1,285,000.0

931,125.0

საშინაო

399,493.9

422,310.4

900,000.0

900,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

422,309.4

900,000.0

900,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

385,000.0

931,125.0

სესხები

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

385,000.0

931,125.0

კლება

515,387.7

753,199.3

967,079.0

967,079.0

0.0

საშინაო

61,334.9

35,082.0

40,079.0

40,079.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

79.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

718,117.3

927,000.0

927,000.0

0.0

სესხები

427,428.7

714,884.7

927,000.0

927,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

3,232.6

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

11,618,664.9

12,693,422.2

12,956,525.0

11,925,000.0

1,031,525.0

შემოსავლები

9,750,326.9

10,595,649.4

10,540,400.0

10,440,000.0

100,400.0

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

101,005.4

80,000.0

80,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

119,126.8

119,150.3

120,000.0

120,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

1,285,000.0

931,125.0

გადასახდელები

11,764,835.4

12,590,181.6

13,313,115.0

12,281,590.0

1,031,525.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,755.5

1,912,171.3

2,137,593.1

1,399,903.1

737,690.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

905,602.2

381,098.4

209,390.0

0.0

209,390.0

ვალდებულებების კლება

515,387.7

753,199.3

967,079.0

967,079.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-146,170.5

103,240.6

-356,590.0

-356,590.0

0.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,540,400.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,750,326.90

10,595,649.40

10,540,400.00

გადასახადები

8,991,307.40

9,695,962.20

9,645,000.00

გრანტები

350,602.40

404,014.70

390,400.00

სხვა შემოსავლები

408,417.10

495,672.50

505,000.00

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,670,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

8,991,307.4

9,695,962.2

9,645,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,282,526.2

3,614,519.5

4,005,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

2,525,970.7

2,877,895.1

3,150,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,525,970.7

2,877,895.1

3,150,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

756,555.5

736,624.4

855,000.0

მოგების გადასახადი

756,555.5

736,624.4

855,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,573,534.7

5,892,636.4

5,358,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,122,612.8

4,426,909.8

4,071,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,122,612.8

4,426,909.8

4,071,000.0

აქციზი

1,450,921.9

1,465,726.6

1,287,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

71,618.9

73,416.9

75,000.0

იმპორტის გადასახადი

71,618.9

73,416.9

75,000.0

სხვა გადასახადები

63,627.6

115,389.4

207,000.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 390,400.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

350,602.4

404,014.7

390,400.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

188,947.4

232,419.8

255,765.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

141,195.6

205,122.3

230,000.0

EU

72,157.1

137,680.1

230,000.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

17,909.5

20,178.6

120,080.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

27,155.0

0.0

31,050.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

15,154.2

11,796.7

18,350.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

27,163.5

12,420.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0.0

18,626.4

16,300.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

22,196.5

13,200.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

11,938.5

0.0

0.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა − II  ფაზა (EU)

0.0

27,163.5

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

0.0

10,555.0

18,600.0

სხვადასხვა დონორი

69,038.5

67,442.2

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

69,038.5

67,442.2

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

47,751.8

27,297.5

25,765.0

E5P

13,004.5

0.0

2,000.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი − ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

1,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

0.0

1,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

13,004.5

0.0

0.0

SIDA

3,919.1

7,966.5

3,300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

3,919.1

7,966.5

3,300.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

0.0

CNF

1,094.9

1,383.1

1,345.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,094.9

1,383.1

1,345.0

WB-TF

1,534.9

3,833.3

3,600.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

1,534.9

3,833.3

3,600.0

EU

18,429.6

10,722.2

9,750.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

1,120.2

1,735.5

1,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია−გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

11,630.3

4,734.8

8,050.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

2,945.9

1,563.6

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

2,733.2

2,688.3

700.0

EC

2,199.0

0.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

2,199.0

 

0.0

GEF

1,801.1

3,392.5

5,270.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1,801.1

3,392.5

5,270.0

EBRD

5,768.7

0.0

500.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

5,280.4

0.0

500.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

488.3

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

100,938.3

106,983.7

74,635.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

100,938.3

106,983.7

74,635.0

MCC

87,061.9

95,277.7

63,900.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი (MCC)

87,061.9

95,277.7

63,900.0

KfW

13,437.1

11,706.1

10,495.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა − II ფაზა (KfW)

232.0

0.0

0.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

77.5

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, III ფაზა) (KfW)

4,550.1

2,848.7

3,300.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

7,026.3

7,509.7

5,350.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

1,551.2

1,347.6

1,845.0

ORIO

45.2

0.0

240.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

45.2

0.0

240.0

ORET

394.1

0.0

0.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (ORET, EBRD)

394.1

0.0

0.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

60,716.7

64,611.2

60,000.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 505,000.00 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

391,879.4

495,672.5

505,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141,778.8

201,598.1

196,000.0

პროცენტები

57,811.2

103,791.5

95,000.0

დივიდენდები

66,356.1

70,350.8

81,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

1,356.1

350.8

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

65,000.0

70,000.0

80,000.0

რენტა

17,611.5

27,455.9

20,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

99,671.9

94,440.1

96,700.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

95,882.8

91,147.7

93,600.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

12,577.2

648.5

300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

60,983.6

65,774.2

68,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,757.9

2,639.6

3,200.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,353.7

18,552.6

19,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,616.7

1,974.2

1,600.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,043.7

1,023.1

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

550.0

535.5

500.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,789.1

3,292.4

3,100.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

61.6

65.5

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,710.6

3,206.8

3,000.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

17.0

20.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

55,258.2

78,248.4

95,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც  ხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

95,170.5

121,385.9

117,300.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

95,170.5

121,385.9

117,300.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,999,052.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

9,372,090.0

9,543,712.7

9,999,052.9

9,914,607.9

84,445.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,407,624.2

1,469,483.6

1,468,863.6

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,288,263.2

1,246,432.1

1,243,997.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

513,043.8

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

419,453.0

435,087.0

401,432.0

33,655.0

გრანტები

1,346,158.8

1,331,957.4

787,932.1

787,932.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,501,326.9

3,886,912.0

3,886,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,082,044.2

1,549,165.0

1,501,430.0

47,735.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,057,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137,593.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

971,755.6

1,912,171.3

2,137,593.1

1,394,903.1

737,690.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,604.0

6,432.7

7,048.1

7,048.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

104.9

49.9

100.0

100.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

337.0

541.8

590.0

590.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

391.7

214.0

668.0

668.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2,085.2

910.5

15.0

15.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

381.7

27.6

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

461.3

288.2

555.0

555.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

5,240.2

8,371.1

13,012.0

13,012.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

61.4

131.3

1,655.0

1,655.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

12.6

6.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

1.4

0.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

3.8

5.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

3.1

6.0

3.0

3.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.8

3.4

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

5.3

4.5

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

7.0

6.5

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

23.2

5.7

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

5.0

3.1

2.0

2.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

6,161.4

12,393.8

13,370.0

13,370.0

0.0

21 00

 სსიპ − საპენსიო სააგენტო

0.0

138.5

500.0

500.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

228.5

19.7

35.0

35.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,875.2

8,844.3

17,155.0

17,155.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,721.1

2,473.0

3,245.0

1,945.0

1,300.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

656,666.0

1,302,619.6

1,476,300.0

800,055.0

676,245.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

26,227.6

28,564.6

27,390.0

27,390.0

0.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

86,815.1

114,909.1

47,435.0

47,435.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,181.3

18,464.4

2,010.0

2,010.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

49,205.2

131,679.1

203,477.0

188,477.0

15,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

28,707.2

88,847.0

108,336.0

108,336.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

14,867.1

16,589.6

18,006.0

13,286.0

4,720.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

62,092.7

149,404.0

182,199.0

141,774.0

40,425.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

1,742.1

2,019.4

2,970.0

2,970.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

50.5

32.1

12.0

12.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

212.3

32.8

55.0

55.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

1,422.1

715.5

690.0

690.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

581.0

16.6

315.0

315.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,814.0

7,701.2

3,400.0

3,400.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

103.8

314.7

110.0

110.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

6,156.3

5,262.3

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

5.4

0.6

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

39.9

29.8

45.0

45.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

1,825.4

2,299.1

883.0

883.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

1,499.7

5,000.0

5,000.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

21.6

65.6

50.0

50.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

37.4

0.0

95.0

95.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

5.6

22.2

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2.8

14.4

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

216.2

180.0

665.0

665.0

0.0

52 00

სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

55 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ − ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                                                                      ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

101,005.3

80,000.0

ძირითადი აქტივები

59,271.8

80,364.4

60,000.0

მატერიალური მარაგები

34.1

10.2

0.0

არაწარმოებული აქტივები

38,300.1

20,630.8

20,000.0

მიწა

5,306.4

8,340.3

7,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32,993.8

12,290.5

13,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

32,981.2

12,290.5

13,000.0

სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები

12.6

0.0

0.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

10,343,845.5

11,455,883.9

12,136,646.0

11,314,511.0

822,135.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,868,980.6

2,244,255.1

1,747,297.9

1,747,297.9

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

324,882.5

357,764.0

412,845.8

412,845.8

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

167,810.4

164,713.2

173,675.0

173,675.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31,719.1

32,910.6

87,655.8

87,655.8

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

125,353.0

160,140.3

151,515.0

151,515.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

35,070.8

37,727.3

34,215.0

34,215.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,410.7

1,483.2

1,600.0

1,600.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,772.0

9,328.7

10,000.0

10,000.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

25,888.2

26,915.5

22,615.0

22,615.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

476,557.2

518,017.5

644,000.0

644,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

941,817.4

1,241,708.1

610,600.0

610,600.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

90,652.6

89,038.1

45,637.1

45,637.1

0.0

7.2

თავდაცვა

802,873.3

846,090.8

890,451.0

875,451.0

15,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

162,396.3

334,239.3

360,660.0

345,660.0

15,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

38,422.5

38,207.3

42,750.0

42,750.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

28,878.0

30,240.4

33,530.0

33,530.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

573,176.5

443,403.7

453,511.0

453,511.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,022,419.0

1,128,241.8

1,223,179.0

1,223,179.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

542,026.5

596,234.0

660,149.0

660,149.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

64,717.0

85,870.5

97,290.0

97,290.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

117,190.6

126,321.7

140,470.0

140,470.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

130,581.5

137,645.6

141,245.0

141,245.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

167,903.4

182,169.9

184,025.0

184,025.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,565,901.5

1,776,206.7

2,090,524.0

1,366,129.0

724,395.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

175,205.4

60,918.0

78,245.0

78,245.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

172,749.8

57,579.8

73,455.0

73,455.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,455.6

3,338.2

4,790.0

4,790.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

207,166.8

198,234.4

293,054.0

267,714.0

25,340.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

207,166.8

198,234.4

293,054.0

267,714.0

25,340.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

12,341.7

13,295.0

57,800.0

56,100.0

1,700.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

6,668.6

7,363.3

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

5,673.1

5,931.7

49,800.0

48,100.0

1,700.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,069.5

2,320.2

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,069.5

2,320.2

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

865,320.3

1,183,501.4

1,287,650.0

738,050.0

549,600.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

842,957.1

1,173,961.7

1,273,850.0

724,250.0

549,600.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.5

86.2

300.0

300.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,659.0

6,482.4

13,000.0

13,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

17,655.7

2,971.2

500.0

500.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

278,064.0

278,029.4

300,200.0

162,445.0

137,755.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

658.8

316.4

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

76,137.1

100,936.9

101,840.0

101,840.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

201,268.1

176,776.1

198,050.0

60,295.0

137,755.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

26,733.8

39,908.4

63,675.0

53,675.0

10,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

63,083.8

68,492.0

91,596.0

82,151.0

9,445.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

9,531.0

2,117.3

18,950.0

17,450.0

1,500.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

5,082.5

8,937.6

3,500.0

200.0

3,300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

904.3

1,094.4

1,200.0

1,200.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

20,298.7

19,323.4

22,665.0

18,020.0

4,645.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

27,267.3

37,019.3

45,281.0

45,281.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

18,026.3

16,419.7

105,916.1

98,021.1

7,895.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

11,523.5

10,421.0

12,416.1

5,221.1

7,195.0

7.6.3

წყალმომარაგება

6,502.8

5,998.8

93,500.0

92,800.0

700.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,014,393.3

1,089,062.7

1,091,243.0

1,091,243.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

11,693.2

12,479.6

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

11,693.2

12,479.6

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

752,153.2

804,691.0

800,600.0

800,600.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

734,735.3

785,721.1

780,000.0

780,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

17,417.9

18,969.9

20,600.0

20,600.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

167,585.5

170,185.5

158,781.0

158,781.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

163,682.3

164,499.2

151,255.0

151,255.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

3,903.2

5,686.3

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37,154.6

49,072.6

55,710.0

55,710.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

45,806.7

52,633.9

46,102.0

46,102.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

257,871.1

344,528.3

311,707.0

311,707.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

109,094.6

158,797.5

126,450.0

126,450.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

86,951.2

113,338.8

91,486.0

91,486.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47,571.8

54,123.7

59,200.0

59,200.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

962.0

1,504.3

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

13,291.5

16,764.0

33,609.0

33,609.0

0.0

7.9

განათლება

1,183,026.0

1,243,492.1

1,484,618.0

1,419,218.0

65,400.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.7

100.0

100.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

584,216.6

603,215.4

750,884.0

750,884.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

584,216.6

603,215.4

750,884.0

750,884.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

35,827.9

36,645.5

52,660.0

52,660.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

128,146.8

161,696.1

160,165.0

160,165.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

212.0

210.0

210.0

210.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

127,934.8

161,486.1

159,955.0

159,955.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,490.7

1,765.6

2,000.0

2,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

76,350.6

99,754.4

108,356.0

108,356.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

63,718.0

66,422.7

41,690.0

41,690.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

293,275.4

273,991.7

368,763.0

303,363.0

65,400.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,547,270.7

2,699,094.8

3,100,114.0

3,100,114.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,919.6

6,926.9

9,260.0

9,260.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

133.1

145.3

260.0

260.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,786.5

6,781.6

9,000.0

9,000.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,714,206.8

1,746,159.5

1,955,261.0

1,955,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

659,974.3

655,384.4

786,682.0

786,682.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,900.4

17,443.9

80,760.0

80,760.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

97,988.5

127,960.6

68,950.0

68,950.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

58,281.2

145,219.5

199,201.0

199,201.0

0.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,516,246.0) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-267,200.0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 209,390.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

905,602.2

484,339.0

209,390.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

103,240.5

0.0

სესხები

309,672.5

237,642.2

209,390.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

143,456.2

0.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 476,590.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

265,297.2

119,150.3

476,590.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

0.0

356,590.0

სესხები

96,104.5

94,131.8

120,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

25,013.7

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

4.8

0.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,249,046.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,216,125.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,877,617.1

2,216,125.0

საშინაო

399,493.9

422,310.4

900,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

422,309.4

900,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

1.0

0.0

საგარეო

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

სესხები

1,252,111.3

1,455,306.7

1,316,125.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 900,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 106 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის II ფაზის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 46 500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 116 250.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 931 125.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

კრედიტები

957,779.3

996,881.1

931,125.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

56,858.7

366.0

0.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი − ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

700.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

45,611.9

16,481.9

6,100.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

113,756.4

7,550.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა–შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

0.0

201,682.0

16,050.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

8,515.7

1,387.2

30.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (ADB, IBRD, WB)

28,693.4

15,887.7

3,000.0

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

228,275.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

6,047.6

9,037.8

6,730.0

სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48-კმ 64, გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

0.0

20,357.4

26,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

58,521.9

49,260.3

48,500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

7,895.0

6,633.9

8,800.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

0.0

125.7

45,600.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

10,528.4

2,588.3

500.0

ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ − I ფაზა (KfW, EBRD)

0.0

0.0

1,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

43,060.4

17,737.4

4,000.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD)

1,356.8

0.0

2,750.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

19,354.0

16,517.6

13,100.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

13,327.1

8,060.3

4,000.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

988.5

3,301.5

10,000.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

104,173.9

130,364.5

158,675.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

86,446.8

34,739.8

38,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)

49,752.0

51,973.5

37,225.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

473.2

-9.4

0.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი–არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

10,250.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

8,749.3

1,300.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

49.1

746.2

8,500.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)

2,141.9

0.0

0.0

ქალაქ ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

48,692.0

41,178.9

4,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

10,950.0

18,447.0

2,300.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

5,120.7

0.0

0.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

4,888.3

16,175.2

0.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

475.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

1,600.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

68,605.2

47,220.7

44,150.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

742.2

6,116.2

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

30,910.7

21,164.4

36,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

8,343.8

16,409.9

17,050.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

13,740.7

15,506.7

14,690.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

9,302.9

10,685.9

13,400.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

11,006.1

0.0

0.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

0.0

500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

36,706.9

7,164.1

1,600.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

4,508.6

26,864.3

24,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

3,000.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

12,332.8

744.2

0.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

137.1

0.0

300.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

4,084.3

4,551.4

14,025.0

ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB)

37,967.8

23,120.6

36,500.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

6,863.7

8,905.4

15,400.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

99,079.5

22,881.1

15,000.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 967,079.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

515,387.7

442,960.3

967,079.0

საშინაო

61,334.9

17,082.0

40,079.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

17,000.0

40,000.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

425,878.3

927,000.0

სესხები

427,428.7

422,645.7

927,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

3,232.6

0.0

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 20,618.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 16,508.6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 110.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი  (31.12.2019)

სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი

16,508,606.1

მრავალმხრივი კრედიტორები

11,373,351.2

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,665,582.1

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

62,201.8

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

327,337.8

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB)

1,515,186.2

ევროკავშირი (EU)

124,146.0

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,577,931.6

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

97,320.6

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 

2,945.2

გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 

700.0

ორმხრივი კრედიტორები

2,915,889.1

სომხეთი                                 

21,136.9

აზერბაიჯანი                         

19,854.5

ავსტრია                                  

54,818.5

ჩინეთი                                    

3,765.2

საფრანგეთი                           

831,616.5

გერმანია                 

1,002,930.3

ირანი                                       

15,096.6

იაპონია                                    

646,740.6

ყაზახეთი                                 

39,335.0

ქუვეითი                                  

34,242.5

ნიდერლანდი                     

1,734.6

რუსეთი                                   

152,210.4

თურქეთი                                

38,234.9

თურქმენეთი                          

625.6

უკრაინა                                   

266.2

ამერიკის შეერთებული შტატები                                    

52,989.4

უზბეკეთი                               

291.5

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,481,900.0

ევრობონდები

1,481,900.0

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

4,902.6

გერმანია

4,902.6

საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი

732,563.2

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   

732,563.2

სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი

4,110,000.0

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

240,846.0

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

686,418.2

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

3,030,735.8

სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი

20,618,606.1

შენიშვნა:

1. გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2019 წლის 13 სექტემბრის მდგომარეობით): 1 აშშ დოლარი = 2.9638 ლარი; 1 ევრო = 3.2670 ლარი (1.1023 აშშ დოლარი); 1 SDR = 1.3732 აშშ დოლარი; 10 ჩინური იუანი = 1.4115 აშშ დოლარი; 100 იაპონური იენი = 0.9268 აშშ დოლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 3.2884 აშშ დოლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით:

ა) 2019 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება  1 196.7 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.7%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი − მშპ-ის 3%);

ბ) 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 44.3%-ით (დადგენილი ზღვარი − მშპ-ის 60%).

საქართველოს 2019 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №5199 – ვებგვერდი, 18.10.2019წ.

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

 

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავ დაცული იქნება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯების გაწევის აგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაში.

განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზედაც შემცირდება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯები.

დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისთვის პრიორიტეტული იქნება. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.

გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.

საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისთვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელებით, აგრეთვე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწით.

დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის პირობები გამოწვევების შესაბამისი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისთვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.

სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა.

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება ამ სისტემის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ფუნქციონირება, რათა გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები. გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.

დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია გახდება. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.

შეისწავლება შრომის ბაზრის მოთხოვნები და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო სამუშაოს მაძიებლებს გაუწევს ინფორმაციულ დახმარებას  პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების სფეროში. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების პროფესიული გადამზადების პროცესში მონაწილეობას .

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

 

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა (მათ შორის, კვების ვაუჩერის შემოღება).

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მათ შორის, გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა თვეში 230 ლარიდან 290 ლარამდე, ხოლო მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა – თვეში 378 ლარიდან 480 ლარამდე;

 

გათვალისწინებულია სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა, მათ შორის, ბავშვების, დღიური თანხის ზრდა 16 ლარიდან 20 ლარამდე, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მცირე საოჯახო ტიპის სახლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების მომსახურების ბენეფიციართა დღიური თანხის ზრდა – 16 ლარიდან 30 ლარამდე;

 

მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ნათესაური მინდობით აღზრდის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსების ზრდა თვეში 300 ლარიდან 375 ლარამდე, რეგულარული მინდობით აღზრდის ფარგლებში პირებისა – თვეში 450 ლარიდან 500 ლარამდე, ხოლო რეგულარული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა – თვეში 600 ლარიდან 900 ლარამდე. სულ დაფინანსება ეზრდება 3700-მდე ბენეფიციარს;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება; 

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის, სხვაგვარი ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

 

მსხვერპლთა (და მათზე დამოკიდებულ პირთა) დროებითი საცხოვრებლით, სადღეღამისო და დღის მომსახურებებით უზრუნველყოფა და იურიდიული მხარდაჭერა, აგრეთვე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა; 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებსა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა;

 

სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით შესაბამისი ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით უზრუნველყოფა და მოვლა, აგრეთვე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისთვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

 

გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

 

მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის, აგრეთვე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების,  ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

 

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი – 40 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი – 25 წლი დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი – 50 წლი დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესის პირებში, სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცებში);

 

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

 

1 წლი დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

 

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

 

დღენაკლულთა რეტინოპათიის საპილოტე სკრინინგი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა და ადმინისტრირება.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების  და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

 

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

 

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

 

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გაცემა-განაწილება;

 

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

 

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციისადმი დაქვემდებარებულ პირთა აცრა;

 

„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

 

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის (სჯდ) ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

 

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

 

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ საყრდენ ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0–14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ 0–14 წლის ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

 

გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე, მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე და სიფილისზე;

 

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მათ შორის, სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ყველა სხვა სისხლის ბანკში, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ თანხმობას განაცხადებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდებიან პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

 

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და დონორთა მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მათ შორის, „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

 

სისხლის დონორებში C ჰეპატიტის სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მათ შორის, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ ჩართული არიან ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში.

1.2.2.5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;

 

სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების მონაცემთა ბაზაში აგრეგირება; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; კონკრეტული საწარმოსთვის პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა/განახლება.

1.2.2.6

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

 

ლაბორატორიული მართვა;

 

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

 

სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული რაოდენობის არანაკლებ 50 პროცენტისა ) ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

 

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.7

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს  მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 50 პროცენტისა ) მედიკამენტების შესყიდვა.

1.2.2.8

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად: 

ანტენატალური მეთვალყურეობა;

 გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; 

ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.9

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

 

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

 

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

 

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

 

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერებადამოკიდებულების პრევენცია;

 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

1.2.2.11

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

 

სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;  C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

 

პირთა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

 

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

 

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

 

პირთა ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

 

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

 

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

 

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

 

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

 

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

 

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.2.3.10

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10)

 

თავდაცვის  ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.3.11

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11)

 

გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, მე-2 ტიპის დიაბეტის და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა;

 

ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯების ანაზღაურება, მისი მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და პროგრამის მოსარგებლეებისთვის გაცემა.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

 

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ამ მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში პირთა მომზადების უზრუნველყოფით;

 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.3

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი;

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და მიმოქცევის და ფარმაცევტული საქმიანობის ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

 

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

 

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა  და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

 

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა;

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.4

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.5

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

 

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

 

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

 

სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა;

 

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

 

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება.

1.6

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

 

შრომის ბაზარზე შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;

 

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციების გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებულ და აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება და გადამზადება, მათ შორის, ქალთა უპირატესობის გათვალისწინებით.

1.7

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის შემთხვევების შემცირება;

 

სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევისა და ევაკუაციის ორგანიზება;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.8

  სსიპ – საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00)

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, ნდობითი ვალდებულების მქონე პირის მიერ, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად;

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება;

 

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება.

1.9

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირადღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; 

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური თავდაცვის ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობასთან, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური უბედურების და ტექნოგენური კატასტროფის დროს, ადეკვატურად უპასუხებს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას.

უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომლებიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორების შესაბამის სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ქვეყნის ნატოში გაწევრებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია.

ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის განხორციელების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება თავდაცვის ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში არსებულ მიღწევებს, თავდაცვის ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე თავდაცვის ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით:

– სტრატეგია და მართვა – თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის ამაღლება რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით მიმართვის და ეფექტიანად გადანაწილების მიზნით;

– ძალების ოპტიმიზაცია – სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;

– ძალების მზადყოფნა – სისტემური განვითარების მიმართულებით კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება, წვრთნა და მდგრადობა;

– ინსტიტუციური რეფორმები – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა თავდაცვის ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;

– საერთაშორისო ჩართულობა – სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გასაზრდელად საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.

პენიტენციური სისტემის გაუმჯობესების მიზნით:

– უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის გახდება ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება; შესაძლებელი იქნება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების მიღება; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის, პროგრამები;

– სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე – შინაპატიმრობა, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით;  შინაპატიმრობა გამოყენებული იქნება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;

– დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება – წინასასამართლო პრობაცია, რაც, საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;

– გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;

– შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის  კატეგორიების მსჯავრდებულებს;

– გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;

– გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;

– გაგრძელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა; გაგრძელდება  მუშაობა პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდების გასაუმჯობესებლად;

– გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის (ასაკის) გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.

პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად დაიხვეწება პროკურორის თანამდებობაზე დანიშვნის, წახალისების (მათ შორის, დაწინაურების), დისციპლინური პასუხისმგებლობის და  გათავისუფლების სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.

გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. გაიზრდება საპოლიციო საქმიანობაში ტექნოლოგიების როლი, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პრევენციას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხს და განავითარებს პოლიციის შესაძლებლობებს.

განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც აამაღლებს ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების დონეს და შეამცირებს გზებზე უბედური შემთხვევების რაოდენობას .

ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.

დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.

დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებას და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.

გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით ევროპოლთან.

პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზების მიზნით.

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

 

ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;

 

ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა.

2.2

თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების   განსაზღვრა და დაგეგმვა;

 

პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მისი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

2.3

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოჯისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისთვის (GDRP) საჭირო ლოჯისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა.

2.4

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების განხორციელება.

2.4.1

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია მსჯავრდებულთა შრომით საქმიანობაში და პროფესიულ/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდით.

2.4.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)

 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით  და მის გარეთ.

2.4.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)

 

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად პენიტენციური დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით.

2.5

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად;

 

რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობა;

 

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება.

2.6

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან;

 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

 

ტერორიზმთან  ბრძოლა;

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.

2.7

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინაცია;

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;

 

საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათთვის მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

მატერიალური რეზერვების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  შემუშავება;

 

სახელმწიფო რეზერვების შენახვა და მატერიალური ფასეულობებისათვის გათვალისწინებული ოპერაციების განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის მდგომარეობისთვის პასუხისმგებლობა და მისი განვითარების უზრუნველყოფა;

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება.

2.8

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

 

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

 

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.

2.9

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის, პენსიონერებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისთვის, სამოქალაქო პირებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა (ამბულატორიული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია);

 

დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, მათი ფიზიკური რეაბილიტაციისა და პროთეზირებისთვის პროგრამის განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერა;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირების ) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო მხარდაჭერის როლი: 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება,  აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება და განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად;

 

სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

2.10

პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით კადეტთა ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;

 

კადრების პროფესიული გადამზადებისთვის სპეციალიზებული მოკლე- და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, აგრეთვე გამოცდილების გაზიარების მიზნით შეხვედრებისა და კონფერენციების გამართვა;

 

სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;

 

თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის გარეთ პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება როგორც სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, ისე სამოქალაქო პირთათვის .

2.11

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა;

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში – EUTM RCA-ში და მალის რესპუბლიკაში – EUTM Mali-ში) მონაწილეობა;

 

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო ქონების და სხვა ივთების შეძენის და ინტერნეტით მომსახურების ხარჯების) ანაზღაურება, აგრეთვე გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა და ჯარისკაცების აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

2.12

საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00)

 

იურიდიული პირის მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

 

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;