აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 78-უ.ს.შ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 20/12/2018
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016076
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
78-უ.ს.შ.ს.
20/12/2018
ვებგვერდი, 25/12/2018
190040000.30.056.016076
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 12.12.2019, №101-უ.ს.რ.ს.)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

   
(ათასი ლარი)   

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

248 797.7

261 027.1

270 996.0

 

გადასახადები

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

სხვა შემოსავლები

25 921.3

15 222.9

9 996.0

 

ხარჯები

189 353.1

180 766.4

249 623.9

 

შრომის ანაზღაურება

35 385.3

36 042.9

37 056.4

 

საქონელი და მომსახურება

33 643.1

38 454.0

37 139.7

 

პროცენტი

 341.6

 327.2

1 912.3

 

სუბსიდიები

3 529.1

4 558.5

4 762.4

 

გრანტები (გაცემული)

87 382.4

80 243.0

66 060.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 906.8

10 957.8

14 438.3

 

სხვა ხარჯები

19 164.7

10 183.0

88 254.6

 

საოპერაციო სალდო

59 444.6

80 260.8

21 372.1

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

28 788.3

62 135.1

71 590.4

 

ზრდა (შეძენა)

61 974.1

89 949.4

90 440.4

 

კლება (გაყიდვა)

33 185.8

27 814.3

18 850.0

 

მთლიანი სალდო

30 656.4

18 125.7

-50 218.3

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

29 307.5

16 810.1

-52 357.4

 

ზრდა

38 033.8

72 367.6

 0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

38 033.8

72 367.6

 0.0

 

კლება

8 726.3

55 557.5

52 357.4

 

ვალუტა, დეპოზიტები

5 621.3

55 557.5

52 357.4

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3 105.0

 0.0

 0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1 348.8

-1 315.6

-2 139.1

 

კლება

1 348.8

1 315.6

2 139.1

 

სესხები

1 348.8

1 315.6

2 139.1

 

ბალანსი

 0.0

 0.0

 0.0

 

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:   


(ათასი ლარი) 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

შემოსულობები

285 088.5

288 841.5

289 846.0

 

შემოსავლები

248 797.7

261 027.1

270 996.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

33 185.8

27 814.3

18 850.0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

3 105.0

 0.0

 0.0

 

გადასახდელები

290 709.8

344 398.9

342 203.4

 

ხარჯები

189 353.1

180 766.4

249 623.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 974.1

89 949.4

90 440.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

38 033.8

72 367.6

 0.0

 

ვალდებულებების კლება

1 348.8

1 315.6

2 139.1

 

ნაშთის ცვლილება

-5 621.3

-55 557.5

-52 357.4

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 270996.0  ათასი ლარის ოდენობით:


(ათასი ლარი)  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

248 797.7

261 027.1

270 996.0

 

გადასახადები

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

სხვა შემოსავლები

25 921.3

15 222.9

9 996.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები  261000.0 ათასი ლარის ოდენობით:


(ათასი ლარი  

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

11

გადასახადები

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

222 876.4

245 804.2

261 000.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

(ათასი ლარი)  

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

13

გრანტები

 0.0

 0.0

 0.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9996.0 ათასი ლარის ოდენობით:   


(ათასი ლარი  

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 

14

სხვა შემოსავლები

25 921.3

15 222.9

9 996.0

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

23 689.5

13 827.0

9 396.4

 

1411

პროცენტები

17 865.4

10 562.8

5 525.0

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

17 865.4

10 562.8

5 525.0

 

1412

დივიდენდები

3 223.0

2 473.2

2 500.0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3 223.0

2 473.2

2 500.0

 

1415

რენტა

2 601.2

 791.1

1 371.4

 

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 0.1

 0.1

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 278.2

 644.3

 671.4

 

14155

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები 

2 323.0

 146.6

 700.0

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 675.4

 629.4

 419.6

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 28.1

 10.6

 0.0

 

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 26.6

 7.0

 

 

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 1.4

 3.4

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 0.1

 0.2

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 647.2

 618.8

 419.6

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 647.2

 618.8

 419.6

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 128.0

 136.0

 100.0

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 428.5

 630.4

 80.0

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 428.5

 630.4

 80.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 249623.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ხარჯები

189 353.1

180 766.4

249 623.9

შრომის ანაზღაურება

35 385.3

36 042.9

37 056.4

საქონელი და მომსახურება

33 643.1

38 454.0

37 139.7

პროცენტი

 341.6

 327.2

1 912.3

სუბსიდიები

3 529.1

4 558.5

4 762.4

გრანტები (გაცემული)

87 382.4

80 243.0

66 060.2

სოციალური უზრუნველყოფა

9 906.8

10 957.8

14 438.3

სხვა ხარჯები

19 164.7

10 183.0

88 254.6

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 71590.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   
) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 90440.4 ათასი ლარის ოდენობით

  
(
ათასი ლარი  

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

 153.0

 46.5

 264.0

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

 0.0

 0.0

 0.0

103

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

37 842.7

41 405.7

 32.6

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

16 375.7

33 548.4

71 878.4

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2 417.2

9 146.3

12 127.3

106

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 795.7

 218.0

 10.8

107

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

4 389.8

5 584.4

6 127.3

109

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

 0.0

 0.0

 0.0

სულ

61 974.1

89 949.4

90 440.4

) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 18850.0 ათასი ლარის ოდენობით:   


(ათასი ლარი )   

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

33 185.8

27 814.3

18 850.0

311

ძირითადი აქტივები

7 488.6

7 987.7

2 701.0

312

მატერიალური მარაგები

 180.3

 918.5

 850.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

25 516.9

18 908.1

15 299.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 8.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 340064.3 ათასი ლარის ოდენობით:   


(ათასი ლარი  

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

96 226.6

84 657.5

158 354.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

12 436.2

12 731.5

91 094.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7 668.6

7 621.4

8 629.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4 754.0

5 099.2

82 450.5

70113

საგარეო ურთიერთობები

 13.6

 10.9

 15.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

1 976.3

2 242.6

2 199.9

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 341.6

 327.2

1 912.3

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

80 846.4

68 719.7

62 478.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 626.2

 636.6

 669.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

86 121.8

108 180.6

97 530.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13 431.1

15 271.3

12 909.7

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

10 494.9

11 929.7

9 383.9

70422

სატყეო მეურნეობა

2 936.2

3 341.6

3 525.9

7045

ტრანსპორტი

60 733.4

81 689.4

70 718.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

53 491.9

62 724.7

57 718.7

70455

მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

7 241.5

18 964.8

13 000.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

7 898.9

9 137.1

9 121.9

70473

ტურიზმი

7 266.2

9 029.2

9 121.9

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 632.7

 107.9

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

4 058.4

2 082.8

4 780.1

705

გარემოს დაცვა

1 278.0

1 212.4

1 228.7

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 43.5

 54.3

 54.6

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

1 234.5

1 158.2

1 174.1

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 0.0

 0.0

3 750.0

7061

ბინათმშენებლობა

 0.0

 0.0

3 750.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

12 217.8

12 148.5

15 436.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

1 704.1

2 170.1

2 698.7

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

6 337.6

6 165.2

8 814.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 100.2

1 063.6

1 296.8

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

3 076.0

2 749.6

2 625.8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

27 578.6

32 372.7

32 610.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

11 842.1

16 607.7

12 952.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

13 097.2

13 511.8

16 155.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 217.2

 218.6

 245.4

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

2 422.0

2 034.6

3 256.8

709

განათლება

23 935.1

27 319.8

25 928.5

7092

ზოგადი განათლება

 969.2

 944.0

1 025.4

7094

უმაღლესი განათლება

6 180.0

8 405.0

4 277.9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

16 786.0

17 970.7

20 625.2

710

სოციალური დაცვა

3 969.3

4 824.3

5 226.2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 184.5

 338.0

 796.2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 36.0

 36.0

 48.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3 016.7

3 578.9

3 704.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 732.0

 871.4

 677.6

სულ

251 327.2

270 715.8

340 064.3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო (-50218.3) ათასი ლარის ოდენობით.   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-52357.4) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   
1.
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით:   


(ათასი ლარი )   

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

38 033.8

72 367.6

 0.0

ზრდა

38 033.8

72 367.6

 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

38 033.8

72 367.6

 0.0

 2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 52357.4 ათასი ლარის ოდენობით

  
(
ათასი ლარი )   

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

8 726.3

55 557.5

52 357.4

კლება

8 726.3

55 557.5

52 357.4

ვალუტა, დეპოზიტები

5 621.3

55 557.5

52 357.4

აქციები და სხვა კაპიტალი

3 105.0

 0.0

 0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-2139.1) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:      
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 2139.1 ათასი ლარის ოდენობით:    


(ათასი ლარი  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-1 348.8

-1 315.6

-2 139.1

კლება

1 348.8

1 315.6

2 139.1

სესხები

1 288.5

1 315.6

2 139.1

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 60.3

 0.0

 0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 9 წლის 6 ივნისის კანონი №88 -უ.ს.რ.ს.- ვებგვერდი, 07.06.2019წ.


თავი V
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:
1.
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება
აჭარის ავტონონომიური რესპუბლიკისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის რეგიონის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო.
1.1.
საკანონმდებლო საქმიანობა
კომპეტენციის ფარგლებში საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელება, კონტროლი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობაზე.
საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.
2.
საარჩევნო გარემოს განვითარება
აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების, კონსტიტუციითა და საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით ვადებში დაგეგმვა და გამართვა. არჩევნების სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო კამპანიის წარმართვა დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების მიზნით.

2.1. საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების, მასში თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინების, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისა და საარჩევნო პროცესის მუდმივი სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.
საარჩევნო ინსტიტუციის, სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა და საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა. საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის ეფექტურობა, ამომრჩეველთა საარჩევნო უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა, დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების გამართვა.
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების უზრუნველყოფა და რეალიზაცია არჩევნების მომზადებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების დარეგულირება.

3. აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
რეგიონის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
3.1.
მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების პირობების შექმნა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა საქმიანობის კოორდინაციისა და კონტროლის განხორციელება;
მთავრობის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა;
მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება. მთავრობის თავმჯდომარის თანამშრომლობის ხელშეწყობა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებთან.
4.
რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას, სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე სახელმწიფო სახსრების ეკონომიკურ და ეფექტიანად ხარჯვაზე მონიტორინგს. ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია. რეგიონში ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით წინადადებების შემუშავება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვა, მისი სრულყოფილად აღრიცხვა, მოვლა-პატრონობა და პრივატიზაცია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების მართვა. რეგიონის სივრცითი, ქალაქთმშენებლობითი და დაგეგმარების პროექტების შედგენა. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა. ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა.
4.1.
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საფინანსო სისტემის მართვა და საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის რეგულირება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა.
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.
ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელება; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების პროცესის წარმართვა.
4.2.
რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა;
რეგიონის, როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი ადგილის ცნობადობის ამაღლება;
ქონების მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება.
4.2.1.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა
შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების (სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო) და ხაზობრივი ნაგებობების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შეძენა; ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულები) დროებით სამუშაოზე აყვანა; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მოვლა-პატრონობა და შენახვა.
4.2.2.
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.
რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ საპრომოუშენო მასალებისა და ვიდეორგოლის მომზადება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო ქონების აღწერა (რეესტრი) და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, რეგიონის შიგნით და გარეთ საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზება, მონაწილეობის უზრუნველყოფა და რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენა.
4.3.
ქალაქთმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება და საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარების დაგეგმარების დოკუმენტების შედგენა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მათ შორის ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილების) განვითარების ხელშეწყობა, ტურისტული-დასასვენებელი საპიკნიკე ადგილების მოწყობა და საინჟინრო-კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა.
4.4.
ეკონომიკური ობსერვატორია
ეკონომიკური ობსერვატორიის მისიაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამთავრობო უწყებების საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის ხელშეწყობა მისი ჩართულობით საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელების და შედეგების შეფასების პროცესში.
საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე ობსერვატორიის როლი განისაზღვრება გადაწყვეტილების მიმღებ პირთათვის თითოეული ეკონომიკური სექტორის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებისა და აუთვისებელი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება ჩატარებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების შედეგად. ასევე, მოთხოვნის შესაბამისად, ახალი საბიუჯეტო პროგრამის ინიცირების დროს კონკრეტული პროგრამის საჭიროების კვლევის ჩატარება და რეკომენდაციების მომზადება.
საჯარო პოლიტიკის განხორციელებისა და შედეგების შეფასების პროცესში ობსერვატორიის ჩართულობა ითვალისწინებს მოთხოვნის შესაბამისად, საბიუჯეტო პროგრამების განხორციელების პროცესის მონიტორინგს და შესაბამისი ანგარიშების მომზადებას.
4.5.
სახაზინო მომსახურება
ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის აღსრულება, მისი შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა.
ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება.
4.6.
დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა
ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სერვისების და რესურსების მიწოდება.
4.7.
ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის ხელშეწყობა.
აჭარის რეგიონის ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება.
4.8.
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა
საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება.
ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი; ობიექტის შემოწმება ურღვევი მეთოდით – (ვიზუალურ გაზომვითი მეთოდი, ძირითადი მეტალისა და შენადუღი ნაკერების დეფექტოსკოპია, სისქემზომი კონტროლი); მასალის მექანიკური თვისებებისა და შემადგენლობის გამორკვევა; სიმტკიცესა და სიმკვრივეზე შემოწმებითი გათვლების შესრულება და გამოცდა დატვირთვით; გამოვლენილი დეფექტების ანალიზი, მათი მიზეზების დადგენა, განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება. მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის საკედლე ქვების, ბეტონის ფილების (ტროტუარებისათვის), სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, არამადნეული მასალების, მოსაპირკეთებელი და საგზაო მასალების ხარისხის შემოწმება; ბეტონის ხარისხის შემოწმება ურღვევი მეთოდით; ბეტონში არმატურის დიამეტრისა და ბადურის განლაგების განსაზღვრა. ნივთის მფლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების (მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4.9.
საწარმოთა მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საზოგადოებების ქონების, დებიტორული და კრედიტორული მოთხოვნების მოძიება, ინვენტარიზაცია, განკარგვა, ქონების დაცვა, რეგისტრაცია, დავალიანების