ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 92
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016312
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
92
19/12/2018
ვებგვერდი, 25/12/2018
190020020.35.136.016312
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2018 - 19/03/2019)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №92

2018 წლის 19 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძედანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

14 335 002

11 034 404

11 364 000

გადასახდელები

5 195 309

6 001 254

8 070 000

გრანტები

8 519 910

4 753 400

3 000 000

სხვა შემოსავლები

619 783

279 750

294 000

ხარჯები

8 487 888

7 308 100

7 950 285

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 348 456

3 911 160

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 729 739

2 938 105

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

გრანტები

230 000

219 400

215 000

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

537 437

497 200

სხვა ხარჯები

2 308 740

470 068

385 820

საოპერაციო სალდო

5 847 114

3 726 304

3 413 715

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 135 956

4 011 373

3 394 215

ზრდა (შეძენა)

6 138 210

4 015 685

3 394 215

კლება (გაყიდვა)

2 254

4 312

0

მთლიანი სალდო

-288 842

-285 069

19 500

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-370 516

-285 069

19 500

ზრდა

6 500

13 000

19 500

ვალუტა, დეპოზიტები

6 500

13 000

19 500

სესხები

0

0

0

კლება

377 016

298 069

0

ვალუტა, დეპოზიტები

377 016

298 069

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-81 675

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

81 675

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

14 337 256

11 038 716

11 364 000

შემოსავლები

14 335 002

11 034 404

11 364 000

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 312

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

14 714 272

11 336 785

11 364 000

ხარჯები

8 487 888

7 308 100

7 950 285

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 138 210

4 015 685

3 394 215

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6 500

13 000

19 500

ვალდებულებების კლება

81 675

0

0

ნაშთის ცვლილება

-377 016

-298 069

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 364 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

14 337 256

11 038 716

11 364 000

შემოსავლები

14 335 002

11 034 404

11 364 000

გადასახადები

5 195 309

6 001 254

8 070 000

გრანტები

8 519 910

4 753 400

3 000 000

სხვა შემოსავლები

619 783

279 750

294 000

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 312

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 070 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

5 195 309

6 001 254

8 070 000

საშემოსავლო გადასახადი

308 002

80 000

0

ქონების გადასახადი

4 887 307

5 921 254

5 900 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 579 737

5 607 634

5 500 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 157

2 000

2 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2 143

1 620

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  

303 270

310 000

398 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

 0

2 170 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8 519 910

4 753 400

3 000 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

35 195

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 0

 0

0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

8 484 715

4 753 400

3 000 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 506 000

1 456 000

0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 0

           0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 843 966

3 297 400

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 134 749

0

 0

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 294 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

619 783

279 750

294 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

336 096

205 750

215 000

პროცენტები

221 203

135 750

100 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

114 893

70 000

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

110 093

70 000

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 800

0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

13 408

8 000

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13 408

8 000

9 000

სანებართვო მოსაკრებელი

10 844

5 000

5 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

210

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 354

3 000

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

20 874

26 000

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

170 739

0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

78 666

40 000

50 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 950 285 ლარის ოდენობით:

რჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

2

ხარჯები

8 487 888

7 308 100

7 950 285

21

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 348 456

3 911 160

22

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 729 739

2 938 105

25

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

26

გრანტი

230 000

219 400

215 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

537 437

497 200

28

სხვა ხარჯები

2 308 740

470 068

385 820

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 394 215 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 394 215 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 695

110 093

23 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 290 879

3 359 976

3 162 495

05 00

განათლება

788 542

372 647

45 000

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

644 100

172 969

163 720

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

394 994

0

0

 

სულ ჯამი

6 138 210

4 015 685

3 394 215


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 312

0

ძირითადი აქტივები

0

0

            0

არაწარმოებული აქტივები

2 254

4 312

0

მიწა

2 254

4 312

 0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 344 500 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 091 988

2 411 785

2 352 193

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 091 988

2 411 785

2 352 193

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 091 988

2 206 462

2 272 193

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

205 323

80 000

702

თავდაცვა

3 992

5 000

5 000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 320 991

674 919

674 810

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

84 401

70 000

70 000

70421

სოფლის მეურნეობა

84 401

70 000

70 000

7045

ტრანსპორტი

2 236 590

604 919

604 810

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 176 664

509 309

515 910

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

59 926

95 610

88 900

705

გარემოს დაცვა

385 109

456 294

977 638

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

178 543

66 000

120 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

206 566

390 294

857 638

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 900 387

3 198 903

2 668 399

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 137 833

1 230 610

892 395

7063

წყალმომარაგება

938 534

1 373 963

865 560

7064

გარე განათება

296 147

339 000

160 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

527 873

294 330

750 444

707

ჯამრთელობის დაცვა

427 211

467 699

510 000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

427 211

467 699

510 000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 743 018

1 374 053

1 478 660

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

618 825

372 163

402 660

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 118 425

995 140

1 066 000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 770

8 000

10 000

709

განათლება

2 283 960

2 151 028

2 333 900

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 209 347

1 475 051

1 996 700

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 074 613

675 977

337 200

710

სოციალური დაცვა

2 469 442

372 538

343 900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

36 500

39 238

46 000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 432 942

333 300

297 900

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

14 626 098

11 112 219

11 344 500

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 19 500 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  19 500 ლარის ოდენობით.
 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-370 516

-285 069

19 500

ზრდა

6 500

13 000

19 500

ვალუტა, დეპოზიტები

6 500

13 000

19 500

სესხები

0

0

0

კლება

377 016

298 069

0

ვალუტა, დეპოზიტები

377 016

298 069

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-81 675

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

81 675

0

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ. 2017 წლის 30 ნოემბერ ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 19 500 ლარს.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული ოდი 03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.2. ა()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია,   საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალური ობიექტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას და ახალი ან/და არსებული მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანებას.

ასევე, დაგეგმილია საზაფხულო იალაღებზე შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

2.3.2  სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

2.3.3  ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების მოვლასა და სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების ახალი მასალების გამოყენებას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.5  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევ, უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.6    წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, სოფელ ყინჩაურის და წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა, ვაშლოვანის და სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება  ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია.

2.3.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა სხვადასხვა თემებში, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

ასევე, მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება  კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა.

მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყლის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელების სამუშაოები. ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები.

2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული ოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს. 

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები, დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები,  დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება და ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბის ქუჩები და ეზოები, მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში არსებული ეზო, დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ვეტერანთა კლუბის მშენებლობის სამუშაოები.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება მოსახლეობისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის 80%-ით დაფინანსების უზრუნველყოფით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ამ კუთხით გამოვავლინოთ პერსპექტიული და ნიჭიერი ბავშვები, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის, კორტოხის და ფუშრუკაულის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია შურმულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული ოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული ოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად, საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.6 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადსხვა ტურისტული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და პოპულარიზაციას.

4.2.5 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 105 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 15 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონლულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 66 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 19 ბენეფიციარზე და 19 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 364 000 ლარის ოდენობით .

 

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

14 714 272

11 336 785

11 364 000

0

11 364 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

538

610

639

0

639

 

ხარჯები

8 487 888

7 308 100

7 950 285

0

7 950 285

 

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 348 456

3 911 160

0

3 911 160

 

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 729 739

2 938 105

0

2 938 105

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

0

3 000

 

გრანტები

230 000

219 400

215 000

0

215 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

537 437

497 200

0

497 200

 

სხვა ხარჯები

2 308 740

470 068

385 820

0

385 820

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 138 210

4 015 685

3 394 215

0

3 394 215

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

0

19 500

 

ვალდებულებების კლება

81 675

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 098 488

2 424 785

2 371 693

 

2 371 693

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 072 294

2 301 692

2 329 193

 

2 329 193

 

შრომის ანაზღაურება

1 291 183

1 617 597

1 742 400

 

1 742 400

 

საქონელი და მომსახურება

761 031

463 700

438 393

 

438 393

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 018

41 993

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

13 062

178 402

148 400

 

148 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 695

110 093

23 000

 

23 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

 

19 500

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

527 193

649 746

635 600

 

635 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

28

28

 

28

 

ხარჯები

527 193

647 346

632 600

 

632 600

 

შრომის ანაზღაურება

346 357

482 466

486 000

 

486 000

 

საქონელი და მომსახურება

180 836

107 116

93 200

 

93 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 364

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

53 400

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 400

3 000

 

3 000

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 564 795

1 556 716

1 636 593

 

1 636 593

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

117

117

 

117

 

ხარჯები

1 545 100

1 527 066

1 616 593

 

1 616 593

 

შრომის ანაზღაურება

944 826

1 135 131

1 256 400

 

1 256 400

 

საქონელი და მომსახურება

580 195

353 856

345 193

 

345 193

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 018

37 629

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

13 062

450

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 695

29 650

20 000

 

20 000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

99 000

80 000

 

80 000

 

ხარჯები

0

99 000

80 000

 

80 000

 

სხვა ხარჯები

0

99 000

80 000

 

80 000

01 04

საწევრო შენატანი

6 500

13 000

19 500

 

19 500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

 

19 500

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

106 323

0

 

0

 

ხარჯები

0

28 280

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

2 728

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

25 552

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 043

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3 992

5 000

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

3 992

5 000

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 992

5 000

5 000

 

5 000

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

3 992

5 000

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

3 992

5 000

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 992

5 000

5 000

 

5 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 292 637

4 478 196

4 320 847

0

4 320 847

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

63

63

0

63

 

ხარჯები

955 607

1 118 220

1 158 352

0

1 158 352

 

შრომის ანაზღაურება

167 043

239 690

279 720

0

279 720

 

საქონელი და მომსახურება

695 463

807 930

808 412

0

808 412

 

სოციალური უზრუნველყოფა

400

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

92 700

70 600

70 220

0

70 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 290 879

3 359 976

3 162 495

0

3 162 495

 

ვალდებულებების კლება

46 151

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

2 176 664

509 309

515 910

 

515 910

 

ხარჯები

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 151 794

484 176

490 910

 

490 910

03 01 01

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 870

25 133

25 000

 

25 000

03 01 02

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

985 472

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

985 472

 

0

 

 

03 01 03

ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

3 291

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 291

 

0

 

 

03 01 04

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

30 429

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 429

 

0

 

 

03 01 05

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

4 998

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 998

 

0

 

 

03 01 06

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

399 200

17 800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 200

17 800

0

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

699 226

376 394

490 910

 

490 910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699 226

376 394

490 910

 

490 910

03 01 08

ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)

24 271

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 271

 

0

 

 

03 01 09

დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

4 907

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 907

 

0

 

 

03 01 10

მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი

0

89 982

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 982

0

 

0

03 02

ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“

59 926

95 610

88 900

 

88 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

 

13

 

ხარჯები

59 926

89 420

88 900

 

88 900

 

შრომის ანაზღაურება

47 338

64 260

70 920

 

70 920

 

საქონელი და მომსახურება

12 188

25 060

17 880

 

17 880

 

სოციალური უზრუნველყოფა

400

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

100

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 190

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 274 641

3 251 103

3 045 742

 

3 045 742

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

50

50

 

50

 

ხარჯები

767 389

933 667

974 452

 

974 452

 

შრომის ანაზღაურება

119 705

175 430

208 800

 

208 800

 

საქონელი და მომსახურება

643 194

757 737

765 532

 

765 532

 

სხვა ხარჯები

4 490

500

120

 

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 465 013

2 317 436

2 071 290

 

2 071 290

 

ვალდებულებების კლება

42 240

0

0

 

0

03 03 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

719 254

403 570

499 692

 

499 692

 

ხარჯები

296 147

339 000

155 000

 

155 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 147

339 000

155 000

 

155 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

422 000

64 570

344 692

 

344 692

 

ვალდებულებების კლება

1 107

0

0

 

0

03 03 01 01

მუნიციპალური ობიქტების გამრიცხველიანება და ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის პროგრამა

296 147

339 000

160 000

 

160 000

 

ხარჯები

296 147

339 000

155 000

 

155 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 147

339 000

155 000

 

155 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 000

 

5 000

03 03 01 02

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

15 735

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 628

0

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1 107

 

0

 

 

03 03 01 03

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

339 692

 

339 692

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

339 692

 

339 692

03 03 01 04

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

147 289

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 289

0

0

 

 

03 03 01 05

ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა

17 540

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 540

0

0

 

 

03 03 01 06

კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)

242 544

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 544

0

0

 

 

03 03 01 07

"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა

0

64 570

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

64 570

0

 

 

03 03 02

სანიტარული დასუფთავება

178 543

66 000

120 000

 

120 000

 

ხარჯები

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 850

0

50 000

 

50 000

03 03 02 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა

139 093

66 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 400

0

0

 

0

03 03 02 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

39 450

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 450

0

50 000

 

50 000

03 03 03

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

0

218 660

390 752

 

390 752

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

0

216 280

389 552

 

389 552

 

შრომის ანაზღაურება

0

30 350

42 000

 

42 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

185 930

347 552

 

347 552

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 380

1 200

 

1 200

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

23 950

20 000

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

23 950

20 000

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

23 950

20 000

20 000

 

20 000

03 03 05

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

219 732

219 540

234 900

 

234 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

215 512

212 840

234 900

 

234 900

 

შრომის ანაზღაურება

119 705

145 080

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

91 317

67 260

67 980

 

67 980

 

სხვა ხარჯები

4 490

500

120

 

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 220

6 700

0

 

0

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი

748 047

1 194 414

630 660

 

630 660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718 803

1 194 414

630 660

0

630 660

 

ვალდებულებების კლება

29 244

0

0

 

0

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

72 424

9 880

47 120

 

47 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 987

9 880

47 120

 

47 120

 

ვალდებულებების კლება

4 437

0

0

 

0

03 03 06 02

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 966

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 966

0

0

 

0

03 03 06 03

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

17 804

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

17 804

0

0

 

0

03 03 06 04

სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის წყალსადენის ქსელის მშენებლობა

0

0

128 750

 

128 750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

128 750

 

128 750

03 03 06 05

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

58 662

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 662

0

0

 

0

03 03 06 06

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0

0

300 000

 

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300 000

 

300 000

03 03 06 07

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

3 563

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 563

0

0

 

0

03 03 06 08

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

373 239

181 246

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373 239

181 246

0

 

 

03 03 06 09

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1 475

0

29 000

 

29 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 000

 

29 000

 

ვალდებულებების კლება

1 475

0

0

 

 

03 03 06 10

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

18 754

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 754

0

0

 

0

03 03 06 11

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

8 755

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 755

0

0

 

 

03 03 06 12

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა

5 456

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 456

0

0

 

0

03 03 06 13

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

26 248

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 248

0

0

 

0

03 03 06 14

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

239 450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

239 450

0

 

 

03 03 06 15

კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

159 701

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 701

0

0

 

0

03 03 06 16

დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

198 998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

198 998

0

 

 

03 03 06 17

უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

68 920

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 920

0

 

 

03 03 06 18

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)

0

50 346

84 790

 

84 790

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 346

84 790

 

84790

03 03 06 19

საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა

0

368 993

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

368 993

0

 

 

03 03 06 20

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

59 761

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 761

0

 

 

03 03 06 21

სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

16 820

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16 820

0

 

 

03 03 06 22

სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

41 000

 

41 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

41 000

 

41 000

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურებისა და ესკიზური ნახაზების პროგრამა

83 225

58 600

63 500

 

63 500

 

ხარჯები

10 341

8 600

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 341

8 600

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 574

50 000

48 500

 

48 500

 

ვალდებულებების კლება

4 310

0

0

 

0

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

214 145

572 333

857 638

 

857 638

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 566

572 333

857 638

 

857 638

 

ვალდებულებების კლება

7 579

0

0

 

0

03 03 08 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)

74 229

117 154

200 125

 

200 125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 229

117 154

200 125

 

200 125

03 03 08 02

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

7 579

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

7 579

0

0

 

0

03 03 08 03

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა

9 200

6 800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 200

6 800

0

 

0

03 03 08 04

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

14 085

32 852

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 085

32 852

0

 

 

03 03 08 05

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

23 217

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 217

0

0

 

0

03 03 08 06

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)

85 836

28 570

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 836

28 570

0

 

 

03 03 08 07

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)

0

176 957

51 330

 

51 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

176 957

51 330

 

51 330

03 03 08 08

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

0

210 000

606 183

 

606 183

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

210 000

606 183

 

606183

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

87 746

122 402

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

84 746

70 947

90 000

 

90 000

 

საქონელი და მომსახურება

84 746

70 947

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

51 455

40 000

 

40 000

03 03 10

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

0

375 584

98 600

 

98 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

375 584

98 600

 

98 600

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

626 804

552 174

600 295

 

600 295

 

ხარჯები

19 021

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

11 720

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 302

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603 871

552 174

600 295

 

600 295

 

ვალდებულებების კლება

3 912

0

0

 

0

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

550 920

519 284

567 000

 

567 000

 

ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542 141

519 284

567 000

 

567 000

 

ვალდებულებების კლება

2 951

0

0

 

0

03 04 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

458 178

0

260 000

 

260 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 178

0

260 000

 

260 000

03 04 01 02

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე

2 951

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 951

0

0

 

0

03 04 01 03

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

03 04 01 04

მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 000

 

25 000

03 04 01 05

ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

10 380

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 380

0

0

 

0

03 04 01 06

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

0

389 776

202 000

 

202 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

389 776

202 000

 

202 000

03 04 01 07

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

57 910

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 910

0

0

 

0

03 04 01 08

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

5 828

0

0

 

0

 

ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 828

0

0

 

0

03 04 01 09

ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

10 127

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 127

0

0

 

 

03 04 01 10

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)

5 546

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 546

0

0

 

0

03 04 01 11

კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა

0

129 508

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

129 508

0

 

0

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

11 720

0

0

 

0

 

ხარჯები

11 720

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

11 720

0

0

 

0

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

64 164

32 890

33 295

0

33 295

 

ხარჯები

1 474

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 474

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 730

32 890

33 295

 

33 295

 

ვალდებულებების კლება

961

0

0

 

0

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

961

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

961

0

0

 

0

03 04 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა

4 438

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 438

0

0

 

0

03 04 03 03

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

11 400

5 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 400

8 830

0

 

 

03 04 03 04

დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

34 476

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 476

0

0

 

0

03 04 03 05

ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

5 085

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 085

0

0

 

0

03 04 03 06

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა

1 474

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 474

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 474

0

0

 

0

03 04 03 07

ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა

6 331

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 331

0

0

 

0

03 04 03 08

ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა

6 331

24 060

33 295

 

33 295

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 331

24 060

33 295

 

33 295

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

70 202

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 202

0

0

 

0

03 06

სოფლის მეურნეობა

84 401

70 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

84 401

70 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 492

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

80 909

70 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

 

სხვა ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

03 06 02

ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა

3 492

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 492

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 492

0

0

 

0

04 00

განათლება

2 016 744

1 866 898

1 996 700

 

1 996 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

229

253

 

253

 

ხარჯები

1 211 206

1 494 251

1 951 700

 

1 951 700

 

შრომის ანაზღაურება

667 035

874 835

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

529 329

600 222

814 420

 

814 420

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 996

2 860

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

12 846

16 334

400

 

400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788 542

372 647

45 000

 

45 000

 

ვალდებულებების კლება

16 997

0

0

 

0

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 213 047

1 503 951

1 996 700

 

1 996 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

229

253

 

253

 

ხარჯები

1 201 037

1 494 251

1 951 700

 

1 951 700

 

შრომის ანაზღაურება

667 035

874 835

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

529 329

600 222

814 420

 

814 420

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 996

2 860

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

2 677

16 334

400

 

400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 310

9 700

45 000

 

45 000

 

ვალდებულებების კლება

3 700

0

0

 

0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

646 763

362 947

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

633 466

362 947

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

13 297

0

0

 

0

04 02 01

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

3 952

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 952

0

0

 

0

04 02 02

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

36 759

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 759

0

0

 

0

04 02 03

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

35 208

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 208

0

0

 

0

04 02 04

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

6 544

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

6 544

0

0

 

0

04 02 05

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

34 011

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 011

0

0

 

0

04 02 06

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

2 800

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 800

0

0

 

0

04 02 07

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

158 593

119 600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158 593

119 600

0

 

 

04 02 08

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

126 039

95 071

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126 039

95 071

0

 

 

04 02 09

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

161 631

121 925

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161 631

121 925

0

 

 

04 02 10

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

81 226

26 351

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 226

26 351

0

 

 

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

146 765

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 765

0

0

 

0

04 04

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

10 169

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 169

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 169

0

0

 

0

04 04 01

ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

10 169

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 169

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 169

0

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 045 757

1 696 429

1 815 860

 

1 815 860

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

168

173

 

173

 

ხარჯები

1 383 131

1 523 460

1 652 140

 

1 652 140

 

შრომის ანაზღაურება

540 543

594 877

720 960

 

720 960

 

საქონელი და მომსახურება

496 957

558 636

569 880

 

569 880

 

გრანტები

230 000

219 400

215 000

 

215 000

 

სხვა ხარჯები

115 630

150 547

146 300

 

146 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644 100

172 969

163 720

 

163 720

 

ვალდებულებების კლება

18 527

0

0

 

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

705 724

457 173

516 460

 

516 460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

44

49

 

49

 

ხარჯები

274 032

305 670

355 240

 

355 240

 

შრომის ანაზღაურება

144 375

154 688

205 920

 

205 920

 

საქონელი და მომსახურება

39 417

47 878

39 320

 

39 320

 

სხვა ხარჯები

90 240

103 104

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431 692

151 503

161 220

 

161 220

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

169 561

173 620

201 900

 

201 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

44

44

 

44

 

ხარჯები

164 571

173 620

201 900

 

201 900

 

შრომის ანაზღაურება

144 375

154 688

181 440

 

181 440

 

საქონელი და მომსახურება

20 196

18 932

20 460

 

20 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 990

0

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

8 950

28 340

 

28 340

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

5

 

5

 

ხარჯები

0

8 950

28 340

 

28 340

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

24 480

 

24 480

 

საქონელი და მომსახურება

0

8 950

3 860

 

3 860

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

117 011

123 100

125 000

 

125 000

 

ხარჯები

109 461

123 100

125 000

 

125 000

 

საქონელი და მომსახურება

19 221

19 996

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

90 240

103 104

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 550

0

0

 

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

419 152

151 503

161 220

 

161 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419 152

151 503

161 220

 

161 220

05 01 04 01

შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

37 000

 

37 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37 000

 

37 000

05 01 04 02

კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

05 01 04 03

შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

49 220

 

49 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 220

 

49 220

05 01 04 04

ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

35 000

 

35 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 000

 

35 000

05 01 04 05

წაბლანის მინისპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

15 390

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 390

0

0

 

0

05 01 04 06

გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

20 704

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 704

0

0

 

0

05 01 04 07

ტაბახმელის მინისპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

10 773

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 773

0

0

 

0

05 01 04 08

ძირკვაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

27 934

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 934

0

0

 

0

05 01 04 09

თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

35 403

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 403

0

0

 

0

05 01 04 10

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

14 482

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 482

0

0

 

0

05 01 04 11

რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

24 237

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 237

0

0

 

0

05 01 04 12

ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

28 705

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 705

0

0

 

0

05 01 04 13

დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

15 670

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 670

0

0

 

0

05 01 04 14

წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

62 577

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 577

0

0

 

0

05 01 04 15

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

38 036

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 036

0

0

 

0

05 01 04 16

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

67 789

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 789

0

0

 

0

05 01 04 17

ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

26 161

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 161

0

0

 

0

05 01 04 18

ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

31 293

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 293

0

0

 

0

05 01 04 19

კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

0

46 420

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 420

0

 

 

05 01 04 20

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

72 123

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 123

0

 

 

05 01 04 21

სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება

0

32 960

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 960

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 340 033

1 239 256

1 299 400

 

1 299 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

124

124

 

124

 

ხარჯები

1 109 098

1 217 790

1 296 900

 

1 296 900

 

შრომის ანაზღაურება

396 168

440 189

515 040

 

515 040

 

საქონელი და მომსახურება

457 540

510 758

530 560

 

530 560

 

გრანტები

230 000

219 400

215 000

 

215 000

 

სხვა ხარჯები

25 390

47 443

36 300

 

36 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 408

21 466

2 500

 

2 500

 

ვალდებულებების კლება

18 527

0

0

 

0

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

114 651

133 060

135 300

 

135 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

18

18

 

18

 

ხარჯები

114 651

133 060

132 800

 

132 800

 

შრომის ანაზღაურება

70 783

69 900

71 520

 

71 520

 

საქონელი და მომსახურება

43 869

63 160

61 280

 

61 280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 500

 

2 500

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

494 233

604 135

650 500

 

650 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91

95

95

 

95

 

ხარჯები

494 028

599 135

650 500

 

650 500

 

შრომის ანაზღაურება

284 040

324 930

388 680

 

388 680

 

საქონელი და მომსახურება

209 988

272 875

261 520

 

261 520

 

სხვა ხარჯები

0

1 330

300

 

300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 000

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

205

0

0

 

0

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

230 000

219 400

215 000

 

215 000

 

ხარჯები

230 000

219 400

215 000

 

215 000

 

გრანტები

230 000

219 400

215 000

 

215 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

197 133

176 285

182 500

 

182 500

 

ხარჯები

187 527

176 285

182 500

 

182 500

 

საქონელი და მომსახურება

162 437

130 172

150 500

 

150 500

 

სხვა ხარჯები

25 090

46 113

32 000

 

32 000

 

ვალდებულებების კლება

9 605

0

0

 

0

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

215 585

9 766

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 868

9 766

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

8 716

0

0

 

0

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

4 828

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

4 828

0

0

 

0

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა- რეაბილიტაცია

3 888

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 888

0

0

 

0

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

122 427

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 427

0

0

 

0

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

84 441

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 441

0

0

 

0

05 02 05 05

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა

0

5 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 094

0

 

 

05 02 05 06

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა

0

5 672

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 672

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5 770

8 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

5 770

8 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 470

8 000

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

300

0

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

82 662

88 610

88 100

 

88 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

77 122

81 910

88 100

 

88 100

 

შრომის ანაზღაურება

41 346

45 359

54 840

 

54 840

 

საქონელი და მომსახურება

35 776

36 551

33 260

 

33 260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 540

6 700

0

 

0

05 02 08

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

0

0

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 09

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა

0

0

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

0

0

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 256 653

865 477

853 900

 

853 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

2 861 659

865 477

853 900

 

853 900

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 838

294 251

302 000

 

302 000

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

478 452

492 584

497 200

 

497 200

 

სხვა ხარჯები

2 074 502

54 185

20 500

 

20 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394 994

0

0

 

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

391 902

396 189

510 000

 

510 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

356 908

396 189

510 000

 

510 000

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 758

293 851

301 600

 

301 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

86 504

150 831

172 200

 

172 200

 

სხვა ხარჯები

88

5 100

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

305 714

320 877

337 800

 

337 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

305 714

320 877

337 800

 

337 800

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 758

293 851

301 600

 

301 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

469

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

88

5 100

5 000

 

5 000

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

44 158

66 073

65 000

 

65 000

 

ხარჯები

44 158

66 073

65 000

 

65 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 158

66 073

65 000

 

65 000

06 01 03

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7 037

9 239

12 000

 

12 000

 

ხარჯები

7 037

9 239

12 000

 

12 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 037

9 239

12 000

 

12 000

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

34 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 04 01

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

34 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3 059

7 800

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

3 059

7 800

10 000

 

10 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 059

7 800

10 000

 

10 000

06 01 06

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდის მომსახურების პროგრამა

32 250

67 250

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

32 250

67 250

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

67 250

85 200

 

85 200

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2 658 703

357 238

343 900

 

343 900

 

ხარჯები

2 298 703

357 238

343 900

 

343 900

 

საქონელი და მომსახურება

80

400

400

 

400

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

391 948

341 753

325 000

 

325 000

 

სხვა ხარჯები

2 074 414

49 085

15 500

 

15 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360 000

0

0

 

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

36 500

39 238

46 000

 

46 000

 

ხარჯები

36 500

39 238

46 000

 

46 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 500

39 238

46 000

 

46 000

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

8 194

11 900

11 900

 

11 900

 

ხარჯები

8 194

11 900

11 900

 

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

80

400

400

 

400

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სხვა ხარჯები

5 114

8 500

8 500

 

8 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

18 900

17 700

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

18 900

17 700

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 900

17 700

20 000

 

20 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38 000

42 000

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

38 000

42 000

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

42 000

45 000

 

45 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56 000

58 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

56 000

58 000

60 000

 

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56 000

58 000

60 000

 

60 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

1 200

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 200

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 200

0

0

 

0

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

145 000

0

0

 

0

 

ხარჯები

145 000

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

145 000

0

0

 

0

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 842 067

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 842 067

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 506

 

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 753 561

 

0

 

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

58 867

68 400

66 000

 

66 000

 

ხარჯები

58 867

68 400

66 000

 

66 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 867

68 400

66 000

 

66 000

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

40 000

45 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

40 000

45 000

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 000

45 000

40 000

 

40 000

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა

53 975

75 000

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

53 975

75 000

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53 975

71 415

48 000

 

48 000

 

სხვა ხარჯები

0

3 585

7 000

 

7 000

06 02 12

ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

170 739

0

0

 

0

 

ხარჯები

170 739

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

170 739

 

0

 

0

06 02 13

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

360 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360 000

0

0

 

0

06 02 14

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა

0

37 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

37 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

37 000

0

 

 

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. დანამატები და ჯილდო
2019 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.