„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 85
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016531
85
14/12/2018
ვებგვერდი, 18/12/2018
190020020.35.148.016531
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №85

2018 წლის 14 დეკემბერი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

ა)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

39 397,5

8 039,6

31 357,9

გადასახადები

6,045.7

7,204.1

0.0

7,204.1

6 700,0

0,0

6 700,0

გრანტები

28,790.9

28,294.8

7,491.6

20,803.2

29 459,3

8 039,6

21 419,7

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,705.2

0.0

3,705.2

3 238,2

0,0

3 238,2

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24 910,4

317,4

24 593,0

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3 850,8

113,6

3 737,2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3 276,7

44,4

3 232,3

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

386,9

0,0

386,9

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

14 335,8

123,2

14 212,6

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1 440,5

36,2

1 404,3

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1 619,6

0,0

1 619,6

საოპერაციო სალდო

10,392.4

15,418.2

7,176.4

8,241.8

14 487,1

7 722,2

6 764,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,580.1

14,314.5

7,592.1

6,722.4

20 201,1

9 283,6

10 917,6

ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

20 731,1

9 283,6

11 447,6

კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530,0

0,0

530,0

მთლიანი სალდო

-187.7

1,103.7

-415.7

1,519.5

-5 714,0

-1 561,3

-4 152,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-5 861,4

-1 561,3

-4 300,1

ზრდა

574.3

1,360.9

0.0

1,360.9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

574.3

1,360.9

0.0

1,360.9

0,0

0,0

0,0

კლება

936.8

415.7

415.7

0.0

5 861,4

1 561,3

4 300,1

ვალუტა და დეპოზიტები

936.8

415.7

415.7

0.0

5 861,4

1 561,3

4 300,1

ვალდებულებების ცვლილება

-174.8

-158.5

0.0

-158.5

-147,4

0,0

-147,4

კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147,4

0,0

147,4

საშინაო

174.8

158.5

0.0

158.5

147,4

0,0

147,4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,489.3

39,974.2

7,491.6

32,482.6

39 927,5

8 039,6

31 887,9

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

39 397,5

8 039,6

31 357,9

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530,0

0,0

530,0

გადასახდელები

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

45 788,9

9 601,0

36 187,9

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24 910,4

317,4

24 593,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

20 731,1

9 283,6

11 447,6

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147.4

0.0

147.4

ნაშთის ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-5,861.4

-1,561.3

-4,300.1

  გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24,910.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24 910,4

317,4

24 593,0

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3 850,8

113,6

3 737,2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3 276,7

44,4

3 232,3

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

386,9

0,0

386,9

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

14 335,8

123,2

14 212,6

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1 440,5

36,2

1 404,3

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1 619,6

0,0

1 619,6

 

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20,201.1  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა     20,731.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

250.3

188.7

71,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10,765.6

12,788.1

19 708,5

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

426.2

484.6

696,8

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

195.4

1,584.5

180,1

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

74,8

სულ ჯამი

11,637.5

15,084.6

20 731,1

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

530.0

ძირითადი აქტივები

8.5

109.1

190.0

არაწარმოებული აქტივები

1,049.0

661.1

340.0

მიწა

1,049.0

661.1

340.0

 

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,545.9

5,789.5

5 912,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,544.9

5,619.5

5 469,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,544.9

5,619.5

5 449,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

20,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0

0.0

21,2   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0

0.0

21,2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.1

170.0

421,9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,359.1

11,891.8

18 186,2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და

მონადირეობა

0.0

0.0

50,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

50,0   

7045

ტრანსპორტი

4,263.9

7,968.5

12 683,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,261.0

7,963.1

12 683,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.8

5.4

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

824,6   

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

824,6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

4,095.2

3,923.3

4 628,6   

705

გარემოს დაცვა

2,932.5

296.3

1 446,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

128.6

0.0

115,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,803.9

296.3

1 331,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,519.3

5,929.0

5 546,2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

284.9

267.7

270,0   

7063

წყალმომარაგება

3,775.9

3,871.2

3 366,2   

7064

გარე განათება

686.6

1,129.6

1 340,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

772.0

660.4

570,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

237.4

250.9

278,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

107.4

135.9

143,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130.0

115.0

135,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,258.8

7,184.8

5 625,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,525.8

4,083.3

2 873,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,205.5

2,636.5

2 495,3   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9

26.9

56,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

120.0

200,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

497.7

318.0

0,0   

709

განათლება

5,376.8

5,826.5

6 998,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,306.9

5,774.9

6 953,8   

7092

ზოგადი განათლება

60.9

46.2

44,5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

60.9

46.2

44,5   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

9.0

5.4

0,0   

710

სოციალური დაცვა

3,447.1

1,701.8

1 648,7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,036.0

878.5

868,2   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

831.1

658.4

574,8    

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

204.9

220.2

293,5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

7.0

9,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

61.4

59.9

31,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

204.7

183.9

194,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

141.6

130.8

66,6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,996.4

441.6

479,6   

სულ ჯამი

39,677.0

38,870.4

45 641,5   

 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-

ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

45 788,9

9 601,0

36 187,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

248

11

237

328,0

11,0

317,0

 

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24 910,4

317,4

24 593,0

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3 850,8

113,6

3 737,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

20 731,1

9 283,6

11 447,6

 

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147,4

0,0

147,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6,660.7

5,930.0

162.4

5,767.6

6 059,7

158,0

5 901,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

248

11

237

328,0

11,0

317,0

 

ხარჯები

6,295.6

5,600.8

162.4

5,438.4

5 841,3

158,0

5 683,3

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3 850,8

113,6

3 737,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

188.7

0.0

188.7

71,0

0,0

71,0

 

ვალდებულებების კლება

114.8

140.6

0.0

140.6

147,4

0,0

147,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,265.8

1,077.5

0.0

1,077.5

1 050,0

0,0

1 050,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

30

0

30

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

1,237.8

1,064.2

0.0

1,064.2

1 045,0

0,0

1 045,0

 

შრომის ანაზღაურება

930.8

792.7

0.0

792.7

661,2

0,0

661,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

12.3

0.0

12.3

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

1.0

0.0

1.0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,178.7

4,388.0

0.0

4,388.0

4 237,2

0,0

4 237,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273

207

0.0

207

276,0

 

276,0

 

ხარჯები

4,875.8

4,200.4

0.0

4,200.4

4 171,2

0,0

4 171,2

 

შრომის ანაზღაურება

3,335.8

2,789.4

0.0

2,789.4

3 074,0

0,0

3 074,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

176.4

0.0

176.4

66,0

0,0

66,0

 

ვალდებულებების კლება

80.5

11.3

0.0

11.3

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0

20,0

0,0

20,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

35.3

298.3

0.0

298.3

569,3

0,0

569,3

 

ხარჯები

1.1

170

0.0

170

421,9

0,0

421,9

 

ვალდებულებების კლება

34.2

128.3

0.0

128.3

147,4

0,0

147,4

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

180.9

166.2

162.4

3.8

162,0

158,0

4,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

11

11

0

12,0

11,0

1,0

 

ხარჯები

180.9

166.2

162.4

3.8

162,0

158,0

4,0

 

შრომის ანაზღაურება

149.6

131.2

131.2

0.0

115,6

113,6

2,0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

0.0

0.0

0.0

21,2

0,0

21,2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

21,2

0,0

21,2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,854.8

18,386.5

6,774.40

11,612.2

25 242,6

9 114,2

16 128,4

 

ხარჯები

6,045.3

5,597.4

5.6

5,591.8

5 534,1

0,0

5 534,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

12,788.1

6,768.7

6,019.4

19 708,5

9 114,2

10 594,3

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.9

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,304.90

7,963.7

4,379.6

3,584.0

12 683,0

7 551,4

5 131,6

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

0.0

769,7

0,0

769,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,537.60

7,430.0

4,379.60

3,050.3

11 913,3

7 551,4

4 361,9

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

4,251.00

7,963.7

4,379.60

3,584.0

12 683,0

7 551,4

5 131,6

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

0.0

769,7

0,0

769,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,483.8

7,430.0

4,379.60

3,050.3

11 913,3

7 551,4

4 361,9

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

53.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,259.40

6,421.6

2,302.3

4,119.3

8 200,1

1 562,8

6 637,3

 

ხარჯები

1,702.0

2,075.2

5.6

2,069.5

1 962,6

0,0

1 962,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,557.4

4,346.4

2,296.6

2,049.8

6 237,5

1 562,8

4 674,7

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

686.6

1,129.6

0.0

1,129.6

1 340,0

0,0

1 340,0

 

ხარჯები

672.2

850.8

0.0

850.8

812,0

0,0

812,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

278.8

0.0

278.8

528,0

0,0

528,0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

128.6

0.0

0.0

0.0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

115,0

0,0

115,0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

407.5

82.6

13.2

69.4

1 024,3

632,2

392,1

 

ხარჯები

34.6

33.5

0.0

0.0

45,0

0,0

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

49.1

13.2

35.9

979,3

632,2

347,1

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,396.4

158

158

0.0

307,0

307,0

0,0

 

ხარჯები

32.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,363.6

158.0

158.0

0.0

307,0

307,0

0,0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,775.9

3,871.2

2,099.6

1,771.6

3 366,2

552,6

2 813,6

 

ხარჯები

131.9

180.5

0.0

0.0

225,6

0,0

225,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,644.0

3,690.7

2,099.6

1,591.1

3 140,6

552,6

2 588,0

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.8

5.4

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

5.4

0.0

5.4

0,0

0,0

0,0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

7.6

4.3

0.0

4.3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7.6

4.3

0.0

4.3

0,0

0,0

0,0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

51.9

31.5

20.4

701,0

71,0

630,0

 

ხარჯები

0.0

16.7

5.6

11.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.2

25.9

9.4

701,0

71,0

630,0

02 02 09

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს

ხელშეწყობა

89.9

24.9

0.0

24.9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

88.6

24.9

0.0

24.9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

106.9

148.4

0.0

148.4

136,7

0,0

136,7

 

ხარჯები

67.2

148.3

0.0

148.3

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

0.0

0.0

0.0

71,7

0,0

71,7

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

284.9

267.7

0.0

267.7

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

284.9

267.7

0.0

267.7

270,0

0,0

270,0

02 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

372.3

599.7

0.0

599.7

570,0

0,0

570,0

 

ხარჯები

363.5

548.5

0.0

548.5

545,0

0,0

545,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

51.2

0.0

51.2

25,0

0,0

25,0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0.0

77.9

0.0

77.9

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

77.9

0.0

77.9

320,0

0,0

320,0

02 02 14

სარწყავი არხების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

0,0

50,0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,010.7

3,976.3

92.5

3,883.8

4 359,5

0,0

4 359,5

 

ხარჯები

3,387.5

2,964.2

0.0

2,964.2

2 801,8

0,0

2 801,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.1

1,011.8

92.5

919.3

1 557,7

0,0

1 557,7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0,0

0,0

0,0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

18.6

28.3

0.0

28.3

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

18.6

28.3

0.0

28.3

30,0

0,0

30,0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

55.7

0.0

55.7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.7

0.0

55.7

0,0

0,0

0,0

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

290.6

520.5

0.0

520.5

267,4

0,0

267,4

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.6

510.5

0.0

510.5

267,4

0,0

267,4

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

0.0

22.8

0.0

22.8

44,9

0,0

44,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.8

0.0

22.8

44,9

0,0

44,9

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

716.3

191.9

0.0

191.9

44,5

0,0

44,5

 

ხარჯები

561.9

67.3

0.0

67.3

4,5

0,0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.5

124.6

0.0

124.6

40,0

0,0

40,0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

268.5

0.0

268.5

63,9

0,0

63,9

 

ხარჯები

0.0

268.5

0.0

268.5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

63,9

0,0

63,9

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

135.4

275.4

92.5

183

284,9

0,0

284,9

 

ხარჯები

12.4

0.0

0.0

0.0

3,6

0,0

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123

275.4

92.5

183

281,3

0,0

281,3

02 03 08

ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

119.8

35.8

0.0

35.8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

119.8

35.8

0.0

35.8

0,0

0,0

0,0

02 03 09

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

84.0

157.9

0.0

157.9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

77.7

155.4

0.0

155.4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

2.5

0.0

2.5

0,0

0,0

0,0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.1

11.4

0.0

11.4

19,5

0,0

19,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

11.4

0.0

11.4

4,7

0,0

4,7

02 03 12

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,358.8

1,229.7

0.0

1,229.7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,353.3

1,229.4

0.0

1,229.4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0,0

0,0

0,0

02 03 13

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

198.9

0.0

198.9

363,4

0,0

363,4

 

ხარჯები

0.0

198.9

0.0

198.9

346,7

0,0

346,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16,7

0,0

16,7

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

0,0

20,0

02 03 15

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,269.9

979.3

0.0

979.3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,243.8

970.5

0.0

970.5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

8.8

0.0

8.8

0,0

0,0

0,0

02 03 16

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

2 386,5

0,0

2 386,5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2 386,5

0,0

2 386,5

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

824,6

0,0

824,6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15,8

0,0

15,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

808,8

0,0

808,8

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

279.8

24.9

0.0

24.9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

232.4

24.9

0.0

24.9

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

5,376.8

5,839.7

15.3

5,824.4

6 998,3

157,6

6 840,7

 

ხარჯები

4,950.6

5,341.9

0.0

5,341.9

6 301,5

0,0

6 301,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

484.6

15.3

469.4

696,8

157,6

539,2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.1

0.0

13.1

0,0

0,0

0,0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,770.1