შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიღების თარიღი 03/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში

 ა) მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა

დაკმაყოფილებული მოთხოვნათა რაოდენობა

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურე (სახელი, გვარი, თანამდებობა)

ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის ხარჯების ჯამი

18

18

გიორგი დავითაძე საკრებულოს თავმჯდომარე

0

 

) მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ

არ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა

უარის თქმის საფუძვლები  (შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები)

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურე (სახელი, გვარი, თანამდებობა)

გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები

მომჩივანი მხარის სასარგებლოდ სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის ოდენობა

 

0

 

---------------

 

   ----------------

   -----------------

   ---------------

    გ) სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები კატეგორიების მიხედვით

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა რაოდენობა

არ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა რაოდენობა

ასლის მოსაკრებლის ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის ხარჯების ჯამი

საქართველოს მოქალაქე

0

0

 0

0

უცხო ქვეყნის მოქალაქე

0

0

 

0

 

0

მოქალაქეობის არ მქონე პირი

 

0

 

0

 

0

 

0

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

13

13

0

0

სამეწარმეო იურიდიული პირი

          0

0

0

0

მედია საშუალება (ბეჭდვითი, ონლაინ, სატელევიზიო საშუალება)/ ჟურნალისტი

5

5

0

0

დიპლომატიური წარმომადგენლობა/

საერთაშორისო ორგანიზაცია

0

0

0

0

ადმინისტრაციული ორგანო

0

0

0

0

დ) მონაცემები საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურე (სახელი, გვარი, თანამდებობა)

0

0

ე) მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ

საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა

 

  1. შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კანცელარია.
  2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდი (shuakhevi.ge)

 

ყველა საჯარო ინფორმაცია კანონმდებლობის შესაბამისად პროაქტიულად ქვეყნდება შუახევის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

ვ)  მონაცემები კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ

კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული
გადაწყვეტილებების რაოდენობა

 

სხდომის დახურვის საფუძველი – შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები

 

გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები

 

მომჩივანი მხარის სასარგებლოდ სასამართლოს მიერ დაკისრებული გადასახდელი თანხის ოდენობა

 

0

---

0

0

ზ) მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების შესახებ

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობა

 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა

 

0

0

გიორგი დავითაძე                                                                     საკრებულოს თავმჯდომარე
 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.