„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 75
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.160.016511
75
05/12/2018
ვებგვერდი, 06/12/2018
010260020.35.160.016511
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №75

2018 წლის 5 დეკემბერი

ქ. რუსთავი

 

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს  ცვლილება ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 08/02/2018; 010260020.35.160.016449) პირველი პუნქტით დამტკიცებულ დანართში  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

რანგი

 თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

1

 

მერი

1

4500

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

4000

3

 

მერის მოადგილე

2

3750

4

III

მერის წარმომადგენელი  –  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

10

1700

მერიის აპარატი

5

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

იურიდიული განყოფილება

6

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

7

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

8

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

9

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

საორგანიზაციო განყოფილება

10

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

11

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

12

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

13

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

14

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

15

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

39

750

სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

16

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

17

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

10

800

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

19

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

20

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილება

21

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

22

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

800

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

23

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

24

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ქონების მართვის განყოფილება

25

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

26

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

27

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

28

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

29

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

30

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

31

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

32

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

33

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2300

34

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

1800

გაწვევის განყოფილება

35

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

36

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

37

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

650

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

38

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

39

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

40

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

სამობილიზაციო განყოფილება

41

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

42

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

43

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

650

შიდა აუდიტის სამსახური

44

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

45

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

46

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

47

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილება

48

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

49

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

50

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახური

51

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

52

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

53

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

54

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

800

55

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

56

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

57

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

58

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

59

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

750

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

60

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

61

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

62

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

63

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

64

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

65

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

66

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

67

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

68

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

69

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

70

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

71

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

72

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

2

2000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

73

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

74

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

75

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

76

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

77

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

78

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

79

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

900

80

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილება

81

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

82

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

83

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური

84

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

არქიტექტურის განყოფილება

85

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

86

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

87

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

88

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

89

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

90

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

91

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

92

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

93

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული

განვითარების სამსახური

94

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

2600

95

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

სოციალური მომსახურების განყოფილება

96

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

97

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

98

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

99

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

100

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

101

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილება

102

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

103

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

104

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

 

 

სულ: 220

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.