საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების საზღვრების, ნებადართული ვაზის ჯიშების, აგრეთვე ამ ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების საზღვრების, ნებადართული ვაზის ჯიშების, აგრეთვე ამ ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2-1010
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 340050000.22.023.016556
2-1010
13/12/2018
ვებგვერდი, 17/12/2018
340050000.22.023.016556
საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების საზღვრების, ნებადართული ვაზის ჯიშების, აგრეთვე ამ ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-1010

2018 წლის 13 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების საზღვრების, ნებადართული ვაზის ჯიშების, აგრეთვე ამ ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ

„ვაზისა და ღვინის შესახებ” საქართველოს კანონის 336 მუხლის 12 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ :


მუხლი 1

განისაზღვროს თანდართული:

1. საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის  ქვეზონების საზღვრები (დანართი №1).

2. საქართველოში  მევენახეობისათვის  ნებადართული ვაზის ჯიშები (დანართი №2).

3. საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშები (დანართი №3).

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრილევან დავითაშვილიდანართი №1
საქართველოს მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების  საზღვრები

 


მევენახეობის

ზონა

მევენახეობის ზონის საზღვრები

მევენახეობის

ქვეზონა

მევენახეობის

ქვეზონის საზღვრები

1.

კახეთი

 

თელავის, ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხის, გურჯაანის, სიღნაღის, დედოფლისწყაროს და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

ა) შიდა კახეთი

თელავის, ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები და გურჯაანის, სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების ის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს მდინარე ალაზნის აუზში

ბ) გარე კახეთი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრები და გურჯაანის, სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების ის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს მდინარე იორის აუზში

 

 

 

2.

ქართლი

გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს, მცხეთის, კასპის, გორის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების, აგრეთვე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციული საზღვრები

ა) ქვემო ქართლი

გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

ბ) შიდა ქართლი

მცხეთის, კასპის, გორის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების,

აგრეთვე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის

ადმინისტრაციული საზღვრები

3.

მესხეთი

ახალციხის, ადიგენის და ასპინძის  მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

4.

იმერეთი

საჩხერის, ჭიათურის, ხარაგაულის, ზესტაფონის, თერჯოლის, ბაღდათის, ტყიბულის, ვანის, სამტრედიის, წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

     ა) ზემო იმერეთი

საჩხერის, ჭიათურის და ხარაგაულის, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

ბ) შუა იმერეთი

ზესტაფონის, თერჯოლის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

გ) ქვემო იმერეთი

ტყიბულის, ვანის, სამტრედიის, წყალტუბოს და ხონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

5.

რაჭა

ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

 

6.

 

ლეჩხუმი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

 

 

7.

 

 

გურია

ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

8.

სამეგრელო

ზუგდიდის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, სენაკის, მარტვილის, აბაშის, ხობის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

9.

აფხაზეთი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

10.

აჭარა

ხულოს, ქედას, ქობულეთის, ხელვაჩაურის და შუახევის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრები

 

 

 


დანართი №2
 საქართველოში მევენახეობისთვის ნებადართული ვაზის ჯიშები

საქართველოში  მევენახეობისთვის  ნებადართული ვაზის ჯიშებია:

ა) თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშები: რქაწითელი, რქაწითელი კლონი 48, რქაწითელი მუსკატური, მწვანე კახური, მწვანე კახური  კლონი 12, ხიხვი, ქისი,  მცვივანი კახური, ჩიტისთვალა, გრძელმტევანა, ჩინური, გორული მწვანე, ბუდეშური თეთრი,  მესხური მწვანე, ციცქა, ცოლიკოური, დონდღლაბი, კაპისტონი თეთრი, კრახუნა, კუნძა, წულუკიძის თეთრა, მცვივანი რაჭული, მწვანე რაჭული, საკმეველა, ჭვიტილური, ავასირხვა, ბროლა, შარდონე, პინო თეთრი, ალიგოტე და ვიტის ვინიფერას (Vitis vinifera) სახეობაში შემავალი სხვა თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშები;

ბ) ფერადყურძნიანი ვაზის ჯიშები: საფერავი, საფერავი კლონი 359, საფერავი ბუდეშურისებური, რქაწითელი ვარდისფერი, თავკვერი, ასურეთული შავი, შავკაპიტო, დანახარული, მესხური შავი, თამარის ვაზი, მესხური საფერე, ოცხანური საფერე, ძელშავი, ალადასტური, მგალობლიშვილი, ალექსანდროული, მუჯურეთული, კაბისტონი შავი, უსახელოური, ორბელური ოჯალეში, ჩხავერი, ბადაგი, მტევანდიდი,  სხილათუბანი, ჯანი, ორონა, ჭუმუტა,  ოჯალეში, პანეში, ამლახუ, კაჭიჭი, საწურავი, კაბერნე სოვინიონი, პინო შავი და ვიტის ვინიფერას (Vitis vinifera) სახეობაში შემავალი სხვა ფერადყურძნიანი ვაზის ჯიშები.


დანართი №3

 

საქართველოს  მევენახეობის ზონებისა და მევენახეობის ქვეზონების მიხედვით რეკომენდებული ვაზის ჯიშები

მევენახეობის ზონა

მევენახეობის ქვეზონა

თეთრყურძნიანი ჯიშები

ფერადყურძნიანი ჯიშები

1.

კახეთი

შიდა  კახეთი

რქაწითელი

საფერავი

რქაწითელი, კლონი 48

საფერავი, კლონი 359

რქაწითელი მუსკატური

საფერავი ბუდეშურისებური

მწვანე კახური

რქაწითელი ვარდისფერი

მწვანე კახური, კლონი 12

კაბერნე სოვინიონი

ხიხვი

 

ქისი

მცვივანი კახური

ჩიტისთვალა

გრძელმტევანა

 

 

 

გარე კახეთი

რქაწითელი

საფერავი

მწვანე კახური

საფერავი ბუდეშურისებური

ალიგოტე

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართლი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემო ქართლი

რქაწითელი

ასურეთული შავი

ჩინური

თავკვერი

გორული მწვანე

შავკაპიტო

 

საფერავი

საფერავი კლონი 359

საფერავი ბუდეშურისებური

 

შიდა ქართლი

 

 

 

ჩინური

შავკაპიტო

გორული მწვანე

თავკვერი

ბუდეშური თეთრი

დანახარული

რქაწითელი

საფერავი

პინო თეთრი

საფერავი ბუდეშურისებური

ალიგოტე

პინო შავი

 

 

 

 

3.

 

 

მესხეთი

 

 

მესხური მწვანე

მესხური შავი

გორული მწვანე

თამარის ვაზი

ხიხვი

მესხური საფერე

პინო თეთრი

საფერავი

ალიგოტე

პინო შავი

 

 

4.

იმერეთი

ზემო იმერეთი

ციცქა

ოცხანური საფერე

ცოლიკოური

პინო შავი

გორული მწვანე

 

დონდღლაბი

კაპისტონი თეთრი

კრახუნა

შარდონე

ალიგოტე

 

 

 

 

შუა იმერეთი

ციცქა

ოცხანური საფერე

ცოლიკოური

ძელშავი

კრახუნა

ალადასტური

გორული მწვანე

მგალობლიშვილი

კაპისტონი თეთრი

 

კუნძა

შარდონე

 

ქვემო იმერეთი

ცოლიკოური

ალადასტური

 

 

5.

 

 

რაჭა

 

წულუკიძის თეთრა

ალექსანდროული

ცოლიკოური

მუჯურეთული

მცვივანი რაჭული

კაბისტონი შავი

მწვანე რაჭული

საფერავი

 

ძელშავი

 

 

6.

ლეჩხუმი

 

ცოლიკოური

უსახელოური

 

ორბელური ოჯალეში

ალექსანდროული

მუჯურეთული

კაბისტონი შავი

 

7.

გურია

 

ცოლიკოური

ჩხავერი

საკმეველა

ალადასტური

 

ბადაგი

მტევანდიდი

სხილათუბანი

ჯანი

ორონა

ჭუმუტა

 

8.

სამეგრელო

 

ცოლიკოური

ოჯალეში

ჭვიტილური

პანეში

 

 

9.

აფხაზეთი

 

ცოლიკოური

ამლახუ

ავასირხვა

კაჭიჭი

 

ჩხავერი

 

10.

აჭარა

 

ცოლიკოური

ჩხავერი

ბროლა

საწურავი

ალიგოტე

პინო შავი