„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 422
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 09/11/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/11/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017149
422
09/11/2018
ვებგვერდი, 09/11/2018
190040000.22.033.017149
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №422

2018 წლის 9 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
1. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

649

 

4289

 

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

 

653

 

4293

 

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი

 

1019

 

4659

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

 

1020

 

4660

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

 

1021

 

4661

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

 

1219

 

4859

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

 

1220

 

4860

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

 

1223

 

4863

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

 

1227

 

4867

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი – 5090 – ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1450

5090

ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი“ .

“.

3. ბიუჯეტის განმკარგველის 1450 – ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

1451

5091

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“ .

“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.