„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 494
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/10/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.020810
494
24/10/2018
ვებგვერდი, 25/10/2018
040030000.10.003.020810
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №494

2018 წლის 24 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“:

1. პირველი გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვის გაცემა (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის გაცემისა )

20 სამუშაო დღე

10 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

3 სამუშაო დღე

უფასო

400 ლარი

800 ლარი

2 000 ლარი

“.

2. 22- გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

22

წამახალისებელი გათამაშების ახალი ეტაპის მოწყობაზე თანხმობის გაცემა

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

500 ლარი

250 ლარი

“.

3. 24- და 25- გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

 

24

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის პირობებში ცვლილებების შეტანაზე თანხმობის გაცემა

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

100 ლარი

50 ლარი

 

25

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ნებართვაში (ობიექტის ადგილმდებარეობის ) ცვლილებების შეტანა

3 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

500 ლარი

100 ლარი

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს და არ გავრცელდეს იმ პირებზე, ვინც ამ დადგენილების ამოქმედებამდე მოითხოვა დაჩქარებული წესით მომსახურების გაწევა.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.