„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 343
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 13/09/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/09/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017132
343
13/09/2018
ვებგვერდი, 13/09/2018
190040000.22.033.017132
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №343

2018 წლის 13 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ბიუჯეტის განმკარგველი – 0713 – სსიპ – „საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

103

0713

სსიპ – სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო

“;

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

328

0940

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

“;

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 353 – ა(ა)იპ „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“ – შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

354

0966

ა(ა)იპ „ზევსი“

“;

დ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

847

4487

ა(ა)იპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  თეატრი

848

4488

ა(ა)იპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

849

4489

ა(ა)იპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

850

4490

ა(ა)იპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

852

4492

ა(ა)იპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი

877

4517

სსიპ – ჭიათურის ა.წერეთლის სახ. პროფესიული სახელმწიფო

დრამატული თეატრი

933

4573

ააიპ – ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი

1120

4760

ა(ა)იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

1126

4766

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო

დაწესებულების – სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

“;

ე) ბიუჯეტის განმკარგველი – 4769 – ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1129

4769

ა(ა)იპ – სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი

“;

ვ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 1444 – ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“ – შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1445

5085

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“

 

2. დანართი №3-ში ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი – 3258 – „თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების გამო“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების და თვითნებური შეცვლის გამო

3258

“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.