„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 78
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/08/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/08/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016524
78
10/08/2018
ვებგვერდი, 17/08/2018
190020020.35.148.016524
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №78
2018 წლის 10 აგვისტო

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

38,660.9

7,303.0

31,357.9

გადასახადები

6,045.7

7,204.1

0.0

7,204.1

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,294.8

7,491.6

20,803.2

28,722.7

7,303.0

21,419.7

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,705.2

0.0

3,705.2

3,238.2

0.0

3,238.2

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,789.9

329.2

24,460.7

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,793.8

111.6

3,682.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3,215.7

46.4

3,169.3

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

386.9

0.0

386.9

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

13,990.0

135.0

13,855.0

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1,664.0

36.2

1,627.8

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1,739.5

0.0

1,739.5

საოპერაციო სალდო

10,392.4

15,418.2

7,176.4

8,241.8

13,870.9

6,973.8

6,897.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,580.1

14,314.5

7,592.1

6,722.4

19,413.3

8,529.9

10,883.4

ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

19,943.3

8,529.9

11,413.4

კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530.0

0.0

530.0

მთლიანი სალდო

-187.7

1,103.7

-415.7

1,519.5

-5,542.4

-1,556.1

-3,986.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-5,689.7

-1,556.1

-4,133.6

ზრდა

574.3

1,360.9

0.0

1,360.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

574.3

1,360.9

0.0

1,360.9

0.0

0.0

0.0

კლება

936.8

415.7

415.7

0.0

5,689.7

1,556.1

4,133.6

ვალუტა და დეპოზიტები

936.8

415.7

415.7

0.0

5,689.7

1,556.1

4,133.6

ვალდებულებების ცვლილება

-174.8

-158.5

0.0

-158.5

-147.4

0.0

-147.4

კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147.4

0.0

147.4

საშინაო

174.8

158.5

0.0

158.5

147.4

0.0

147.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.         

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,489.3

39,974.2

7,491.6

32,482.6

39,190.9

7,303.0

31,887.9

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

38,660.9

7,303.0

31,357.9

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530.0

0.0

530.0

გადასახდელები

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

44,880.6

8,859.1

36,021.5

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,789.9

329.2

24,460.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

19,943.3

8,529.9

11,413.4

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147.4

0.0

147.4

ნაშთის ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-5,689.7

-1,556.1

-4,133.6

“;           

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24,789.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,789.9

329.2

24,460.7

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,793.8

111.6

3,682.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3,215.7

46.4

3,169.3

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

386.9

0.0

386.9

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

13,990.0

135.0

13,855.0

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1,664.0

36.2

1,627.8

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1,739.5

0.0

1,739.5

“;                 

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,413.3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,943.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

250.3

188.7

76.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10,765.6

12,788.1

18,957.4

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

426.2

484.6

696.8

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

195.4

1,584.5

180.1

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

33.0

სულ  ჯამი

11,637.5

15,084.6

19,943.3

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)           

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

530.0

ძირითადი აქტივები

8.5

109.1

190.0

არაწარმოებული აქტივები

1,049.0

661.1

340.0

მიწა

1,049.0

661.1

340.0

“;               

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,545.9

5,789.5

6,007.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,544.9

5,619.5

5,534.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,544.9

5,619.5

5,434.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

100.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

31.2   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

31.2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.1

170.0

441.9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,359.1

11,891.8

17,387.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

50.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

50.0   

7045

ტრანსპორტი

4,263.9

7,968.5

11,955.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,261.0

7,963.1

11,955.9   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.8

5.4

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

824.6   

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

824.6   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

4,095.2

3,923.3

4,556.5   

705

გარემოს დაცვა

2,932.5

296.3

1,456.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

128.6

0.0

125.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,803.9

296.3

1,331.3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,519.3

5,929.0

5,376.2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

284.9

267.7

270.0   

7063

წყალმომარაგება

3,775.9

3,871.2

3,296.2   

7064

გარე განათება

686.6

1,129.6

1,240.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

772.0

660.4

570.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

237.4

250.9

278.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

107.4

135.9

143.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130.0

115.0

135.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,258.8

7,184.8

5,525.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,525.8

4,083.3

2,764.8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,205.5

2,636.5

2,504.3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9

26.9

56.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

120.0

200.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

497.7

318.0

0.0

709

განათლება

5,376.8

5,826.5

6,836.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,306.9

5,774.9

6,796.8   

7092

ზოგადი განათლება

60.9

46.2

40.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

60.9

46.2

40.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

9.0

5.4

0.0

710

სოციალური დაცვა

3,447.1

1,701.8

1,865.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,036.0

878.5

983.2   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

831.1

658.4

732.8   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

204.9

220.2

250.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

7.0

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

61.4

59.9

31.2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

204.7

183.9

211.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

141.6

130.8

152.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,996.4

441.6

478.2   

სულ ჯამი

39,677.0

38,870.4

44,732.3   

“;              

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5,542.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,689.7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5,689.7 ათასი ლარის ოდენობით.“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)                

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

44,880.6

8,859.1

36,021.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

248

11

237

328.0

11.0

317.0

 

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,789.9

329.2

24,460.7

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,793.8

111.6

3,682.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

19,943.3

8,529.9

11,413.4

 

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

147.4

0.0

147.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6,660.7

5,930.0

162.4

5,767.6

6,154.7

158.0

5,996.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340

248

11

237

328.0

11.0

317.0

 

ხარჯები

6,295.6

5,600.8

162.4

5,438.4

5,931.3

158.0

5,773.3

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,793.8

111.6

3,682.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

188.7

0.0

188.7

76.0

0.0

76.0

 

ვალდებულებების კლება

114.8

140.6

0.0

140.6

147.4

0.0

147.4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,265.8

1,077.5

0.0

1,077.5

1,050.0

0.0

1,050.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

30

30

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

1,237.8

1,064.2

0.0

1,064.2

1,045.0

0.0

1,045.0

 

შრომის ანაზღაურება

930.8

792.7

0.0

792.7

604.2

0.0

604.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

12.3

0.0

12.3

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,178.7

4,388.0

0.0

4,388.0

4,222.2

0.0

4,222.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273

207

0.0 

207

276.0

 

276.0

 

ხარჯები

4,875.8

4,200.4

0.0

4,200.4

4,151.2

0.0

4,151.2

 

შრომის ანაზღაურება

3,335.8

2,789.4

0.0

2,789.4

3,074.0

0.0

3,074.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

176.4

0.0

176.4

71.0

0.0

71.0

 

ვალდებულებების კლება

80.5

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

35.3

298.3

0.0

298.3

589.3

0.0

589.3

 

ხარჯები

1.1

170

0.0

170

441.9

0.0

441.9

 

ვალდებულებების კლება

34.2

128.3

0.0

128.3

147.4

0.0

147.4

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

180.9

166.2

162.4

3.8

162.0

158.0

4.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

11

11

0  

12.0

11.0

1.0

 

ხარჯები

180.9

166.2

162.4

3.8

162.0

158.0

4.0

 

შრომის ანაზღაურება

149.6

131.2

131.2

0.0

115.6

111.6

4.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,854.8

18,386.5

6,774.40

11,612.2

24,284.3

8,372.3

15,912.0

 

ხარჯები

6,045.3

5,597.4

5.6

5,591.8

5,326.9

0.0

5,326.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

12,788.1

6,768.7

6,019.4

18,957.4

8,372.3

10,585.1

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,304.90

7,963.7

4,379.6

3,584.0

11,955.9

6,809.6

5,146.4

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

0.0

784.5

0.0

784.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,537.60

7,430.0

4,379.60

3,050.3

11,171.4

6,809.6

4,361.9

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

4,251.00

7,963.7

4,379.60

3,584.0

11,955.9

6,809.6

5,146.4

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

0.0

784.5

0.0

784.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,483.8

7,430.0

4,379.60

3,050.3

11,171.4

6,809.6

4,361.9

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

53.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,259.40

6,421.6

2,302.3

4,119.3

8,040.1

1,562.8

6,477.3

 

ხარჯები

1,702.0

2,075.2

5.6

2,069.5

1,780.6

0.0

1,780.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,557.4

4,346.4

2,296.6

2,049.8

6,259.5

1,562.8

4,696.7

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

686.6

1,129.6

0.0

1,129.6

1,240.0

0.0

1,240.0

 

ხარჯები

672.2

850.8

0.0

850.8

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

278.8

0.0

278.8

540.0

0.0

540.0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

128.6

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

407.5

82.6

13.2

69.4

1,024.3

632.2

392.1

 

ხარჯები

34.6

33.5

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

49.1

13.2

35.9

979.3

632.2

347.1

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,396.4

158

158

0.0

307.0

307.0

0.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,363.6

158.0

158.0

0.0

307.0

307.0

0.0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,775.9

3,871.2

2,099.6

1,771.6

3,296.2

552.6

2,743.6

 

ხარჯები

131.9

180.5

0.0

0.0

155.6

0.0

155.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,644.0

3,690.7

2,099.6

1,591.1

3,140.6

552.6

2,588.0

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.8

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

7.6

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.6

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

51.9

31.5

20.4

701.0

71.0

630.0

 

ხარჯები

0.0

16.7

5.6

11.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.2

25.9

9.4

701.0

71.0

630.0

02 02 09

ა(ა)იპ – მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს

ხელშეწყობა

89.9

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.6

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

106.9

148.4

0.0

148.4

136.7

0.0

136.7

 

ხარჯები

67.2

148.3

0.0

148.3

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

0.0

0.0

0.0

71.7

0.0

71.7

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

284.9

267.7

0.0

267.7

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

284.9

267.7

0.0

267.7

270.0

0.0

270.0

02 02 12

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

372.3

599.7

0.0

599.7

570.0

0.0

570.0

 

ხარჯები

363.5

548.5

0.0

548.5

545.0

0.0

545.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

51.2

0.0

51.2

25.0

0.0

25.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0.0

77.9

0.0

77.9

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

77.9

0.0

77.9

320.0

0.0

320.0

02 02 14

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,010.7

3,976.3

92.5

3,883.8

4,287.3

0.0

4,287.3

 

ხარჯები

3,387.5

2,964.2

0.0

2,964.2

2,761.8

0.0

2,761.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.1

1,011.8

92.5

919.3

1,525.6

0.0

1,525.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

18.6

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

290.6

520.5

0.0

520.5

267.4

0.0

267.4

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.6

510.5

0.0

510.5

267.4

0.0

267.4

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

0.0

22.8

0.0

22.8

44.9

0.0

44.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.8

0.0

22.8

44.9

0.0

44.9

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისსახურავებისლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

716.3

191.9

0.0

191.9

44.5

0.0

44.5

 

ხარჯები

561.9

67.3

0.0

67.3

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.5

124.6

0.0

124.6

40.0

0.0

40.0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

268.5

0.0

268.5

63.9

0.0

63.9

 

ხარჯები

0.0

268.5

0.0

268.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

0.0

63.9

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

135.4

275.4

92.5

183

284.9

0.0

284.9

 

ხარჯები

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123

275.4

92.5

183

284.9

0.0

284.9

02 03 08

ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

02 03 09

ა(ა)იპ – . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

84.0

157.9

0.0

157.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

77.7

155.4

0.0

155.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.1

11.4

0.0

11.4

4.7

0.0

4.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

11.4

0.0

11.4

4.7

0.0

4.7

02 03 12

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,358.8

1,229.7

0.0

1,229.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,353.3

1,229.4

0.0

1,229.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 13

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

198.9

0.0

198.9

306.0

0.0

306.0

 

ხარჯები

0.0

198.9

0.0

198.9

305.0

0.0

305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

02 03 15

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,269.9

979.3

0.0

979.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,243.8

970.5

0.0

970.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

02 03 16

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

824.6

0.0

824.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

808.8

0.0

808.8

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

279.8

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.4

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

5,376.8

5,839.7

15.3

5,824.4

6,836.8

157.6

6,679.2

 

ხარჯები

4,950.6

5,341.9

0.0

5,341.9

6,140.0

0.0

6,140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

484.6

15.3

469.4

696.8

157.6

539.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.1

0.0

13.1

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,770.1

2,101.7

15.3

2,086.4

643.1

157.6

485.5

 

ხარჯები

2,344.0

1,640.9

0.0

1,640.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

460.8

15.3

445.5

643.1

157.6

485.5

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

 03 03

სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

03 04

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა

0.0

836.6

0.0

836.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

836.6

0.0

836.6

0.0

0.0

0.0

03 05

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,536.8

2,849.7

0.0

2,849.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,536.8

2,812.7

0.0

2,812.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.9

0.0

23.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.1

0.0

13.1

0.0

0.0

0.0

03 06

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

6,153.7

0.0

6,153.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

6,100.0

0.0

6,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

53.7

0.0

53.7

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

7,258.8

6,916.9

808.1

6,108.7

5,461.7

0.0

5,461.7

 

ხარჯები

7,063.4

5,331.7

0.0

5,331.7

5,281.5

0.0

5,281.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.4

1,584.5

808.1

776.4

180.1

0.0

180.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

3,260.1

3,573.5

738.9

2,834.6

2,700.9

0.0

2,700.9

 

ხარჯები

3,164.5

2,264.0

0.0

2,264.0

2,534.0

0.0

2,534.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.6

1,309.5

738.9

570.6

166.9

0.0

166.9

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

65.9

195.5

0.0

195.5

341.9

0.0

341.9

 

ხარჯები

65.9

195.5

0.0

195.5

341.9

0.0

341.9

04 01 02

ა(ა)იპ – .გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

969.2

1,561.5

0.0

1,561.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

962.4

1,554.2

0.0

1,554.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

14.1

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.1

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

04 01 04

საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0.0

1,271.9

738.9

532.9

164.0

0.0

164.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,271.9

738.9

532.9

164.0

0.0

164.0

04 01 06

()იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა

1,074.2

436.8

0.0

436.8

483.0

0.0

483.0

 

ხარჯები

1,074.2

410.5

0.0

410.5

481.1

0.0

481.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.3

0.0

26.3

1.9

0.0

1.9

04 01 07

ა(ა)იპ – .გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

196.0

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

90.4

0.0

90.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

04 01 08

ა(ა)იპ – . გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“  ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 09

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 10

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

478.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

451.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 11

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

1,712.0

0.0

1,712.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,711.1

0.0

1,711.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,469.1

2,867.9

69.2

2,798.7

2,540.8

0.0

2,540.8

 

ხარჯები

3,385.1

2,592.3

0.0

2,592.3

2,527.6

0.0

2,527.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84

275

69.2

205.8

13.3

0.0

13.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

44.3

14.0

0.0

14.0

3.1

0.0

3.1

 

ხარჯები

27.5

14.0

0.0

14.0

3.1

0.0

3.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

593.3

574.6

69.2

505.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

587.5

358.9

0.0

358.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

215.7

69.2

146.5

0.0

0.0

0.0

04 02 03

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

130

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127.2

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 04

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

942.6

567.4

0.0

567.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

913.8

563.5

0.0

563.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 05

ა(ა)იპ – ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

202.5

183.6

0.0

183.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

192.8

180

0.0

180

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

04 02 06

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა

36.7

34.7

0.0

34.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.8

34.7

0.0

34.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 07

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

04 02 08

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთგორის მაცნესხელშეწყობა

29.9

26.9

0.0

26.9

56.5

0.0

56.5

 

ხარჯები

29.9

26.9

0.0

26.9

53.3

0.0

53.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

3.3

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

181.6

131.9

0.0

131.9

249.0

0.0

249.0

 

ხარჯები

181.6

131.9

0.0

131.9

249.0

0.0

249.0

04 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 12

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი    „მაჩაბელასხელშეწყობა

354.6

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

350.6

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 13

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკახალბაღისხელშეწყობა

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის - ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

04 02 15

ა(ა)იპ – . გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 16

ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 17

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

2,171.1

0.0

2,171.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,161.1

0.0

2,161.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

529.6

355.5

0.0

355.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

513.8

355.5

0.0

355.5

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 01

()იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

497.7

318.0

0.0

318.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

481.8

318.0

0.0

318.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

32

37.4

0.0

37.4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

32.0

37.4

0.0

37.4

20.0

0.0

20.0

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3,700.7

1,955.9

147.1

1,808.7

2,143.2

171.2

1,972.0

 

ხარჯები

3,684.5

1,913.9

147.1

1,766.8

2,110.2

171.2

1,939.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.7

0.0

38.7

33.0

0.0

33.0

 

ვალდებულებების კლება

16.2

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 01

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

130.0

115.0

115.0

0.0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

130.0

115.0

115.0

0.0

135.0

135.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

1,451.0

24.4

24.4

0.0

25.2

25.2

0.0

 

ხარჯები

1,451.0

24.4

24.4

0.0

25.2

25.2

0.0

05 03

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა

107.4

97.2

0.0

97.2

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0.0

38.7

0.0

38.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.7

0.0

38.7

0.0

0.0

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,996.1

1,680.6

7.8

1,672.9

1,840.0

11.0

1,829.0

 

ხარჯები

1,996.1

1,677.4

7.8

1,669.6

1,840.0

11.0

1,829.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

29.8

26.9

0.0

26.9

64.4

0.0

64.4

 

ხარჯები

29.8

26.9

0.0

26.9

64.4

0.0

64.4

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების  დახმარება

18.6

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

151

132.3

0.0

132.3

145.4

0.0

145.4

 

ხარჯები

151

132.3

0.0

132.3

145.4

0.0

145.4

05 05 05

დიალიზზე მყოფი  დაჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

57.0

47.0

0.0

47.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

57.0

47.0

0.0

47.0

70.0

0.0

70.0

05 05 06

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

47.0

49.7

0.0

49.7

186.1

0.0

186.1

 

ხარჯები

47.0

49.7

0.0

49.7

186.1

0.0

186.1

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

11.3

15.3

7.8

7.5

20.0

11.0

9.0

 

ხარჯები

11.3

15.3

7.8

7.5

20.0

11.0

9.0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

128.1

143.5

0.0

143.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

128.1

143.5

0.0

143.5

0.0

0.0

0.0

05 05 09

სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება

39.4

27

0.0

27

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

39.4

27

0.0

27

37.5

0.0

37.5

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

229.1

152.9

0.0

152.9

154.0

0.0

154.0

 

ხარჯები

229.1

152.9

0.0

152.9

154.0

0.0

154.0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

527.1

449.9

0.0

449.9

508.8

0.0

508.8

 

ხარჯები

527.1

449.9

0.0

449.9

508.8

0.0

508.8

05 05 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

17.9

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.9

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

287.1

236.3

0.0

236.3

260.2

0.0

260.2

 

ხარჯები

287.1

236.3

0.0

236.3

260.2

0.0

260.2

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

108.2

83.6

0.0

83.6

97.0

0.0

97.0

 

ხარჯები

108.2

83.6

0.0

83.6

97.0

0.0

97.0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

39.7

21.6

0.0

21.6

32.5

0.0

32.5

 

ხარჯები

39.7

21.6

0.0

21.6

32.5

0.0

32.5

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

48.7

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

 

ხარჯები

48.7

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.5

4.7

0.0

4.7

10.2

0.0

10.2

 

ხარჯები

4.5

4.7

0.0

4.7

10.2

0.0

10.2

05 05 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება

42.8

37.9

0.0

37.9

1.2

0.0

1.2

 

ხარჯები

42.8

37.9

0.0

37.9

1.2

0.0

1.2

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

53

25.6

0.0

25.6

35.3

0.0

35.3

 

ხარჯები

53

25.6

0.0

25.6

35.3

0.0

35.3

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

46.2

32.7

0.0

32.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.2

29.4

0.0

29.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

102

109.2

0.0

109.2

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

102

109.2

0.0

109.2

120.0

0.0

120.0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.5

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0.3

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.3

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

05 06

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.