კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 02/47
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მიღების თარიღი 03/08/2018
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/08/2018
სარეგისტრაციო კოდი
02/47
03/08/2018
ვებგვერდი, 07/08/2018
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს

გენერალური დირექტორის

ბრძანება №02/4 7

2018 წლის 3 აგვისტო

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

 

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-, 52-, 53- მუხლების, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული 2015 წლის 30 ოქტომბრის 02 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების პირველი მუხლის ა“ პუნქტის შესაბამისად , ვბრძანებ :

1. მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი ამ ბრძანების დანართში მითითებულ ობიექტებს.

2. დაევალოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს ამ ბრძანების დანართში მითითებული ობიექტების მონაცემების ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა.

3. დაევალოს სააგენტოს იურიდიულ სამსახურს ამ ბრძანების ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში ბრძანების დანართში მითითებული ობიექტების მონაცემების საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინტერნეტგვერდზე ასახვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიების განხორციელება.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში ( მისამართი: . თბილისი, სანაპიროს ქუჩა 4).

 

გენერალური დირექტორი                                   ნიკოლოზ ანთიძე

 


 

 

დანართი

 

 

 

ფოტო

 

სახელწოდება

 

ადგილმდებარეობა

 

სახეობა

 

თარიღი

 

1.

 

 

 

საცხოვრებელი სახლი

 

მარნეულის

მუნიციპალიტეტი

სოფ. თამარისი GPS კოორდ.

X 44.741893;

Y 41.439718

 

არქიტექტურის

 

XX საუკუნის დასაწყისი

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

ვარდიგორის

 

თერჯოლის

 

არქიტექტურის /

 

გვიანი შუა

საყვარელიძეების

კოშკის კომპლექსი

მუნიციპალიტეტი,

არქეოლოგიური

საუკუნეები

1. ორნაწილიანი

სოფ. ვარდიგორა

კოშკი;

ორნაწილიანი კოშკის

2. დამოუკიდებლად

GPS კოორდ.

მდგარი სწორკუთხა

X 42. 241204

ნაგებობის ნაშთი;

Y 43.08216;

3. დაკირული

მარნის GPS კოორდ.

ქვევრებიანი მარანი;

38 T 0341699 4678379

4. ყორე–გალავნის

ნაშთი

 

3.

 

 

 

ებნისის ეკლესია

 

დუშეთის

მუნიციპალიტეტი

  სოფ. ებნისი

 

არქიტექტურის

 

XIX საუკუნე


 

 

4.

 

 

 

ლელა ჯაჯვანის

 

მესტიის

 

არქიტექტურის

 

გვიანი შუა

კოშკი

მუნიციპალიტეტი,

საუკუნეები

სოფ. ლენჯერი

 

5.

 

 

 

 

ხეთას ციხე

 

ხობის

მუნიციპალიტეტი

  სოფ. ხამისკური (ს/კ 45.19.22.430)

GPS კოორდ.

0731451   4695799

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები

 

6.

 

 

 

      ზემო ბიას წმინდა

 

ხობის

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები

მთავარანგელოზთა

მუნიციპალიტეტი,

სახელობის ეკლესია

სოფ. ბია

GPS კოორდ.

0743018°    4691570°

 

7.

 

 

 

ზემო ქვალონის

 

ხობის

 

არქიტექტურის

 

სავარაუდოდ

წმინდა   გიორგის სახელობის ეკლესია

მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ქვალონი

გვიან შუა

საუკუნეები, გადაკეთებული

GPS კოორდ.

XIX საუკუნეში

0745395°   4688867°

 

8.

 

 

 

ზენის ციხე (ჯიხა)

 

ხობის,

მუნიციპალიტეტი სოფ. საჯიჯაო

GPS კოორდ.

0745488° 4695856°

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები


 

 

9.

 

 

 

ყურუმულიას

 

ხობის

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები

ციხე-ჯიხა

მუნიციპალიტეტი,

სოფ. პირველი მაისი

GPS კოორდ.

0737135° 4694637°

 

10.

 

 

 

მაჩხომერის ციხე

 

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი მაისი GPS კოორდ.

0736958°   4691898°

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები

 

11.

 

 

 

ზვიად გამსახურდიას

 

ხობის

 

მემორიალური

 

XX საუკუნე

მემორიალური სახლი

მუნიციპალიტეტი,

ძველ ხიბულაში

სოფ. ძველი ხიბულა

(ს/კ 45.17.21.209)

 

12.

 

 

 

გაღმა საჯიჯაოს ციხე

 

ხობის

 

არქიტექტურის

 

შუა საუკუნეები

(ჯიხა)

მუნიციპალიტეტი,

სოფ. საჯიჯაო

GPS კოორდ.

0747808°    4695330°

 

13.

 

 

 

       წმინდა ბარბარეს

 

ჭიათურის

 

არქიტექტურის

 

XIX საუკუნის II

სახელობის ეკლესია

მუნიციპალიტეტი,

ნახევარი

სოფ. მღვიმევი

GPS კოორდ.

42.305012 º 43.298495 º


 

 

14.

 

 

 

    წევას წმინდა

        გიორგის სახელობის ეკლესია

 

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

  სოფ. წევა

GPS კოორდ.

X 42.10272 Y 43.13437

 

არქიტექტურის

 

განვითარებული და გვიანი შუა საუკუნეები

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.