საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2-742
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 06/09/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/09/2018
სარეგისტრაციო კოდი 360160000.22.023.016545
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2-742
06/09/2018
ვებგვერდი, 10/09/2018
360160000.22.023.016545
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (10/09/2018 - 31/12/2018)

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-742

2018 წლის 6 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის  პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:


1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანდართული დებულება.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 5 თებერვლის №175 ბრძანება.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრილევან დავითაშვილისაჯარო სამართლის იურიდიული პირის გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (შემდგომში – ცენტრი) არის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სამინისტროს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას.
2. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად ცენტრს აქვს სპეციალური უფლებაუნარიანობა. იგი საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ.
3. ცენტრი საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.
4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ემბლემა, რომელსაც ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტით ამტკიცებს ცენტრის დირექტორი, ბეჭედი სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით, ასევე სხვადასხვა სახის ბეჭდები (მათ შორის, ემბლემის გამოსახულებით), შტამპები და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.
5. ცენტრის ბეჭდების და შტამპების აღწერილობას, ნიმუშებსა და გამოყენების წესს ამტკიცებს ცენტრის დირექტორი. ცენტრის ემბლემა გამოიყენება ცენტრის ბლანკებსა და ცენტრის შესასვლელის აბრაზე, ასევე თანამშრომელთა სავიზიტო ბარათებზე, ბეჭდვით გამოცემებსა და სუვენირებზე.
6. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი 6, 0159.

მუხლი 2. ცენტრის საქმიანობის სფერო და ამოცანები
1. ცენტრის საქმიანობის სფეროა მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა და მისი გარემოს კომპონენტის აქტუალიზაცია როგორც შესაბამის განათლებასთან, ასევე სრულფასოვან ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობის გზით.
2. თავის საქმიანობაში ცენტრი ეყრდნობა „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის კონვენციის პრინციპებს.
3. ცენტრის ფუნქციები და ამოცანებია:
ა) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ერთიანი ბაზის შექმნა და ადმინისტრირება შესაბამის საჯარო დაწესებულებებთან, აკადემიურ, საგანმანათლებლო, არასამთავრობო, კერძო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით;
ბ) გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა ვებგვერდისა და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების (ელექტრონული, ბეჭვური, სატელევიზიო და სხვა) გზით;
გ) სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, პრინციპის ,,გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის” ხელშეწყობა (მათ შორის, ტრენინგების, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების, სემინარების ორგანიზების, პროფესიული კურსების შემუშავების გზით) და შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება;
დ) გარემოსდაცვით სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სერტიფიცირების უზრუნველყოფა;
ე) საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების განხორციელება ან/და  ხელშეწყობა;
ვ) სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების თანამშრომელთა მომზადების, გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების, მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლების და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობა ან/და განხორციელება;
ზ) სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების კომპეტენციებიდან გამომდინარე, სოფლის მეურნეობის დარგებსა და სფეროებში საინფორმაციო კამპანიების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებების, ინფორმაციის გავრცელების, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობების, ინოვაციური/ახალი ტექნოლოგიების წესების გავრცელების ხელშეწყობა;
თ) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროსთან დაკავშირებული უწყებებისა და დაწესებულებების, საქართველოში აკრედიტებული საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამეცნიერო და არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტთა შესახებ მონაცემთა ბაზების შექმნა და ადმინისტრირება;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული აქტუალური ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნის ხელშეწყობა;
კ) სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი და აგრარული პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მონაცემთა ბაზის შექმნა და საჯაროობის უზრუნველყოფა;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში ,,მწვანე ეკონომიკისა” და ,,მწვანე ბიზნესის” პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა;
მ) ეკომარკირების სისტემებისა და ეკოსტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა;
ნ) გარემოს დაცვის  სფეროში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა;
ო) გარემოსდაცვით სფეროს მიკუთვნებული ნორმატიული აქტების პროექტების საჯარო განხილვების ხელშეწყობა;
პ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
ჟ) სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული/გაცემული (გარდა სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობისა და გაზისა) ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
რ) კომპეტენციის ფარგლებში, საგრანტო პროგრამების განხორციელება;
ს) სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, მისი ტერიტორიულ ორგანოებისა და სისტემაში შემავალი უწყებების ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს:
ს.ა) ერთიანი ინფორმაციული ტექნოლოგიური პოლიტიკის შემუშავებასა და მისი დანერგვის უზრუნველყოფას სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ტერიტორიულ ორგანოებსა და სისტემაში შემავალ  უწყებებში;
ს.ბ) ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებას და დანერგვის უზრუნველყოფას;
ს.გ) სამინისტროს საჭიროებებიდან გამომდინარე, ტექნიკური და  კომპიუტერული მოწყობილობების ახალი ინოვაციური მოწყობილობებით ჩანაცვლებას და მათზე მონიტორინგის წარმოების უზრუნველყოფას;
ს.დ) სამინისტროში არსებული კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ადმინისტრირებისა და მართვის უზრუნველყოფას, ამასთან, მისი შიდა და გარე ქსელური პერიმეტრის დაცვას;
ს.ე) სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, ტერიტორიულ ორგანოების და სისტემაში შემავალი უწყებების შიდა და საჯარო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას;
ს.ვ) არსებული სერვისების მხარდაჭერისა და ახალი ინოვაციური მომსახურების დანერგვის, მონაცემთა უწყვეტობისა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას;
ს.ზ) ერთიანი, ცენტრალური მონაცემთა ბაზების შექმნასა და შესაბამისი ანგარიშგების უზრუნველყოფას;
ს.თ) სერვისების კატალოგების შექმნასა და მათზე წვდომის დონეების მართვას;
ს.ი) ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფას.
ტ) კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება ან/და შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
უ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 3. ცენტრის ქონება და საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს თანხმობას
1. კანონმდებლობით და ამ დებულებით ცენტრისათვის განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად, ცენტრს გადაეცემა შესაბამისი ქონება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. ცენტრი, სამინისტროს თანხმობით, უფლებამოსილია განახორციელოს:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
დ) ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის განსაზღვრა;
ე) თანამშრომელთა  მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი  სახსრების,  აგრეთვე შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;
ვ) სხვა გადაწყვეტილებები საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.
3. ამ მუხლის  მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ქმედებათა განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა.

მუხლი 4. ცენტრის დაფინანსება
ცენტრის დაფინანსების წყაროები შეიძლება იყოს:
ა) შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
ბ) სახელმწიფო შეკვეთის შესრულებიდან მიღებული შემოსავალი;
გ) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოდან მიღებული შემოსავალი;
დ) გრანტები;
ე)