„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 256
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/06/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/06/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017113
256
29/06/2018
ვებგვერდი, 29/06/2018
190040000.22.033.017113
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №256

2018 წლის 29 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

388

4023

სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

390

4025

სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი

392

4027

სსიპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი

730

4370

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

731

4371

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა

737

4377

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

1155

4795

ა(ა)იპ ასპინძის სპორტული კლუბი

1156

4796

ა(ა)იპ ასპინძის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველის - 1438 – „ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1439

5079

სსიპ „აჭარის მუზეუმი“

1440

5080

ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“

1441

5081

ა(ა)იპ „ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება კულტურის ცენტრი“

1442

5082

ა(ა)იპ „ასპინძის სასპორტო გაერთიანება“

1443

5083

ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრინიკოლოზ გაგუა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.