არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი ნ-9
დოკუმენტის მიმღები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 26/06/2018
დოკუმენტის ტიპი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/06/2018
სარეგისტრაციო კოდი 350090000.64.076.016044
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
ნ-9
26/06/2018
ვებგვერდი, 28/06/2018
350090000.64.076.016044
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/06/2018 - 24/05/2019)

 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-9

 

2018 წლის 26 ივნისი
ქ. თბილისი

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს:

ა) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“ (დანართი №1);

ბ) „ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების ნიმუშები“ (დანართი №2).

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5 აპრილის №10 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2018 წლის 1 იანვარს ან შემდგომ დაწყებულ საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებებზე. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიიური დოლიძე
დანართი №1

არასამეწარ­მეო (არა­კო­მერ­ცი­უ­ლი) იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბის ფინანსური ანგარიშგების სტან­დარ­ტი

შესავალი

წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტი შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექ­სის საფუძ­ველ­ზე რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი იმ არა­სა­მე­წარ­მეო (არა­კო­მერ­ცი­უ­ლი) იუ­რი­დი­უ­ლი პირე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მოსამზადებლად, რომ­ელთა მიზანიც არ არის სა­მე­წარ­მეო საქ­მი­ა­ნო­ბა. არასამეწარ­მეო იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ანთ ძი­რი­თად საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან ერ­თად ეწევიან დამხმარე ხასიათის სა­მე­წარ­მეო საქმიანობას, ფინანსური ანაგრიშგების მომზადების დროს ამ სტანდარტთან ერთად იყე­ნე­ბენ სა­მე­წარ­მეო საქ­მი­ა­ნო­ბი­სათ­ვის გან­კუთ­ვნილ სტანდარტებს (ფინანსური ანგარიშგების სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბი, მცი­რე და საშუალო საწარმო­ების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი ან მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების  სტან­დარ­ტი).

არა­სამე­წარ­მეო იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის ფინანსური ანგარიშგების სტან­დარ­ტი მომ­ზა­დე­ბუ­ლია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე. სტან­დარ­ტის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სას გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იყო სა­ქარ­თვე­ლოს კერ­ძო სექ­ტორ­ში ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვი­სა და ან­გა­რიშ­გე­ბის სფერო­ში არ­სე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და არა­სამ­თავ­რო­ბო სექ­ტო­რის ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღრიც­ხვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრაქ­ტი­კა.

არა­სამე­წარ­მეო იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის ფინანსური ანგარიშგების სტან­დარ­ტის გამოყენების სა­ფუძ­ვე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნო­ნი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“.

სტან­დარ­ტი შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში და გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლად დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია ამავე სამსახურის  მი­ერ.

თუ წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტი არ ფა­რავს არა­სა­მე­წარ­მეო იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის მოთხოვნას კონ­კრე­ტუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო ობი­ექ­ტის მი­მართ, მა­შინ გა­მო­ყე­ნე­ბული უნ­და იქნეს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტი, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS for SMEs) ან ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS).

თუ წინამდებარე სტანდარტები კონკრეტულად არ ეხება რომელიმე სამეურნეო მოვლენას (მაგ,. ოპერაციას, მოვლენას ან გარემოებას), ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს და თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია:

 (ა) სამართლიანად ასახავს სამეურნეო მოვლენას;

 (ბ) გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას; და

 (გ) წინდახედულია.

არა­სამე­წარ­მეო (არაკომერციულ) იუ­რი­დი­უ­ლ პი­რებს უფ­ლე­ბა აქვთ ამ სტან­დარ­ტის ნაც­ვლად გამოიყენონ მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტი, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS for SMEs) ან ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში არა­სა­მე­წარ­მეო იუ­რი­დი­ულ­მა პირ­მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნ­და მი­უ­თი­თოს, რომ ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მომ­ზა­დე­ბუ­ლია  ზემოაღნიშნული სტანდარტების საფუძველზე.

წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია ფასს-ით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი დაშ­ვე­ბე­ბი და პრინ­ცი­პე­ბი, ასე­ვე აღი­ა­რე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის მე­თო­დე­ბი.

ტერ­მი­ნთა განმარტება

არა­სა­მე­წარ­მეო (არაკომერციული) იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის (შემ­დგომ – ა(ა)იპ) ფინანსური ანგარიშგების სტან­დარ­ტში გამოყენებულ ტერ­მი­ნე­ბს აქვს შემ­დე­გი მნიშ­ვნე­ლო­ბა:

ა(ა)იპ წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტში გუ­ლის­ხმობს არა­სა­მე­წარ­მეო (არაკომერციულ) იუ­რი­დი­ულ პირს, რო­მე­ლიც სა­წარ­მო­სა­გან გა­მო­ირ­ჩე­ვა შემ­დე­გი ნიშ­ნე­ბით:

ა) არ­სე­ბი­თი რე­სურ­სე­ბის შე­ტა­ნა რე­სურ­სე­ბის მომ­წო­დებ­ლე­ბი­სა­გან, რომ­ლე­ბიც არ ელო­დე­ბი­ან თა­ნა­ზო­მად ან პრო­პორ­ცი­ულ ფი­ნან­სურ უკუ­გე­ბას;

ბ) სა­ო­პე­რა­ციო მი­ზა­ნი სხვაა, ვიდ­რე სა­ქონ­ლი­თა და მომ­სა­ხუ­რე­ბით მო­გე­ბის მი­ღე­ბა;

გ) არ ახა­სი­ა­თებს სა­მე­წარ­მეო საქ­მი­ა­ნო­ბის მსგავ­სი სა­კუთ­რე­ბი­დან სარ­გე­ბე­ლი.

აქტივი არის რესურსი, რომელსაც ა(ა)იპ აკონტროლებს წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც ა(ა)იპ მომავალში მოელის ეკონომიკური სარგებლის მიღებას;

აქტი­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი არის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბის შე­ძე­ნის, შექმნის, აშე­ნე­ბის ან რა­ი­მე სხვა გზით მო­ზიდ­ვის მიზ­ნით ა(ა)იპ-ზე გა­ცე­მუ­ლი გრან­ტი. იგი შე­საძ­ლოა ით­ვა­ლის­წი­ნებ­დეს და­მა­ტე­ბით პი­რო­ბებს, რომ­ლე­ბიც განსაზღვრავს აქ­ტი­ვის სა­ხე­ო­ბას, გან­ლა­გე­ბას, მა­თი შე­ძე­ნის ან ფლო­ბის პე­რი­ოდს.

აქ­ტი­ვის სა­სარ­გებ­ლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­და გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა პე­რი­ო­დით, რომ­ლის განმავ­ლო­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ა(ა)იპ-ის მი­ერ აქ­ტი­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

აქ­ტი­ვის ცვე­თადი ღირებულება  არის აქტივის თვითღირებულება, ან ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივის ღირებულების შესაფასებლად გამოყენებული სხვა თანხა, ნარჩენი ღირებულების გამოკლებით.

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნი არის ა(ა)იპ-ის წევ­რის მი­ერ თა­ვი­სი საწევრო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად ა(ა)იპ­-ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ერთჯერა­დი შე­ნა­ტა­ნი, რო­მე­ლიც ა(ა)იპ-ის წევრს ანი­ჭებს მუდ­მი­ვი წევ­რო­ბის უფლე­ბას, შემ­დგო­მი სა­წევ­რო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის გა­რე­შე.

გა­საც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი არის თა­ნა­ფარ­დო­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ორი სხვადას­ხვა ვა­ლუ­ტა ერ­თმა­ნეთ­ზე იც­ვლე­ბა.

დო­ნო­რის­მი­ე­რი შე­ზღუდ­ვა არის დო­ნორ­თან შე­თან­ხმე­ბა, რომე­ლიც გან­საზ­ღვრავს დონო­რის მი­ერ შე­წი­რუ­ლი (ნა­ჩუ­ქა­რი) აქ­ტი­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბას. ა(ა)იპ-ისათ­ვის შეწირუ­ლი აქ­ტი­ვე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე შეზ­ღუდ­ვა შე­იძ­ლე­ბა დრო­ე­ბი­თი ან მუდ­მი­ვი იყოს.

­დროებითი შეზღუდ­ვა არის დო­ნო­რის­მი­ე­რი შეზ­ღუდ­ვა, რო­მე­ლიც ა(ა)იპს უფლე­ბას აძ­ლევს და­ხარ­ჯოს ან ამო­წუ­როს შე­წი­რუ­ლი აქ­ტი­ვი, რო­გორც დად­გე­ნი­ლია შეზ­ღუდ­ვით და დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბუ­ლია ან დრო­ის მსვლე­ლო­ბით ან ა(ა)იპ-ის მოქმედე­ბით.

­დროებით შეზღუდუ­ლი ფონ­დი წარ­მო­ად­გენს ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის ნა­წილს, რომელიც შექ­მნი­ლია:

ა) აქ­ტი­ვე­ბის შე­ნა­ტა­ნე­ბით და სხვა წყა­რო­ე­ბით, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ-ს გან­საზ­ღვრუ­ლი აქვს დო­ნო­რის მი­ერ და­წე­სე­ბუ­ლი შეზ­ღუდ­ვით, რო­მე­ლიც იწუ­რე­ბა დროთა გან­მავ­ლო­ბა­ში ან შე­იძ­ლე­ბა სხვაგ­ვა­რად შეს­რულ­დეს ან გა­უქ­მდეს ა(ა)იპ-ის ქმე­დე­ბით ამ შე­თან­ხმე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე;

ბ) აქ­ტი­ვის სხვაგ­ვა­რი გა­ფარ­თო­ე­ბით ან შემ­ცი­რე­ბით, რო­მე­ლიც ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ზემოაღ­ნიშ­ნულ შე­თან­ხმე­ბას; და

გ) ფონ­დე­ბის რეკ­ლა­სი­ფი­კა­ცი­ით, რო­მე­ლიც გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლია დო­ნორ­თან დადებული შე­თან­ხმე­ბით, მი­სი ან ვა­დის გას­ვლის, ან შეს­რუ­ლე­ბის, ან ა(ა)იპ-ის ქმედე­ბით ამა­ვე შე­თან­ხმე­ბის გა­უქ­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა არის ა(ა)იპ-ის მიმ­დი­ნა­რე მო­ვა­ლე­ო­ბა, რო­მე­ლიც წარ­მო­იქ­მნა წარ­სუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის შე­დე­გად და რომ­ლის და­სა­ფა­რად მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ეკო­ნო­მი­კურ სარ­გე­ბელ­ში გა­ნივ­თე­ბუ­ლი რე­სურ­სე­ბის გას­ვლა.

თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბა არის აქ­ტი­ვის შე­სა­ძე­ნად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ან მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბის ოდე­ნო­ბა ან მი­სი წარ­მო­ე­ბის, ან შეს­ყიდ­ვი­სას გა­ცე­მუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი კომ­პენ­სა­ცი­ის რე­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა.

იჯა­რა არის ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომ­ლის თა­ნახ­მად სხვა მხარეს გადაეცემა აქ­ტი­ვის (საიჯარო აქტივის) გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ.

 მარაგები არის ისე­თი აქ­ტი­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც:

ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში;

ბ) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში;

გ) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია საწესდებო მიზნების განსახორციელებლად.

მუდ­მი­ვი შეზ­ღუდ­ვა არის დო­ნო­რის­მი­ე­რი შეზ­ღუდ­ვა, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს რესურ­სის მუდ­მი­ვად შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას, მაგ­რამ ა(ა)იპ-ს ნე­ბას აძ­ლევს და­ხარ­ჯოს ან გა­მო­ლი­ოს შე­წი­რუ­ლი აქ­ტი­ვი­დან მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლის ნა­წი­ლი ან მთე­ლი შემოსავალი.

მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დი წარ­მო­ად­გენს ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის ნა­წილს, რომელიც შექ­მნი­ლია:

ა) აქ­ტი­ვე­ბის შე­ნა­ტა­ნე­ბით და სხვა წყა­რო­ე­ბით, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ-ს გა­საზ­ღვრუ­ლი აქვს დო­ნო­რის მი­ერ და­წე­სე­ბუ­ლი შეზ­ღუდ­ვით, რო­მე­ლიც არ იწუ­რე­ბა დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, ასე­ვე ა(ა)იპ-ის მი­ერ არ შე­იძ­ლე­ბა სხვაგ­ვა­რად შესრულდეს ან გა­უქ­მდეს;

ბ) აქ­ტი­ვის სხვაგ­ვა­რი გა­ფარ­თო­ე­ბით ან შემ­ცი­რე­ბით, რო­მე­ლიც ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ზემოაღ­ნიშ­ნულ შე­თან­ხმე­ბას; და

გ) ფონ­დე­ბის რეკ­ლა­სი­ფი­კა­ცი­ით, რო­მე­ლიც გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლია დო­ნორ­თან დადებუ­ლი შე­თან­ხმე­ბით.

ნარჩენი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა არის შეფასებითი თანხა, რომელსაც ა(ა)იპ ამჟამად მიიღებდა აქტივის გაყიდვიდან, გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული დანახარჯების გამოკლებით, თუ აქტივს უკვე ექნებოდა მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს მოსალოდნელი ასაკი და მდგომარეობა.

რე­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა არის ფასი, რომელიც მიღებული ან გადახდილი იქნება აქტივის გაყიდვიდან ან ვალდებულების გადაცემისას, ბაზრის მონაწილეებს შორის შეფასების თარიღისთვის ნებაყოფლობით განხორციელებული ოპერაციის დროს.

სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტა არის საქართველოს ეროვნული ვა­ლუ­ტა (ლარი), რო­მე­ლიც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომზადებისათ­ვის.

სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა არის გან­საზ­ღვრუ­ლი პრინ­ცი­პე­ბის, სა­ფუძ­ვლე­ბის, დაშვებების, წე­სე­ბი­სა და პრაქ­ტი­კუ­ლი მე­თო­დე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა, რომ­ლე­ბიც გამოიყენე­ბა ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომზადების დროს.

სა­ბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა არის თან­ხა, რომ­ლი­თაც აქ­ტი­ვი ასა­ხუ­ლია ბა­ლან­სში დაგრო­ვი­ლი ცვე­თის თან­ხის გა­მოკ­ლე­ბის შემ­დეგ.

სა­ბო­ლოო სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი არის ანგარიშგების შედ­გე­ნის თა­რი­ღი­სათ­ვის არ­სე­ბუ­ლი გასაცვ­ლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი.

სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბა არის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი­სა და იმ სხვა ინ­ვეს­ტი­ცი­ა­თა შე­ძე­ნა და რე­ა­ლი­ზა­ცია, რომ­ლებ­საც არ მო­ი­ცავს ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი.

სა­კურ­სო სხვა­ო­ბა არის სხვა­ო­ბა, რო­მე­ლიც წარ­მო­ი­შო­ბა ერ­თი და იმა­ვე რა­ო­დე­ნო­ბის უც­ხო­უ­რი სა­ვა­ლუ­ტო ერ­თე­უ­ლის სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტით ასახ­ვი­სას, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გა­საც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­დე­გად.

სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბა არის ა(ა)იპ-ის სადამფუძნებლო დოკუმენტით განსაზღვრული და სხვა ძი­რი­თა­დი საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­მე­ლიც არ არის სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ან საფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბა.

 სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბა არის ისე­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა, რომ­ლის შე­დე­გად რა­ო­დე­ნობ­რი­ვად და სტრუქ­ტუ­რუ­ლად იც­ვლე­ბა ა(ა)იპ-ის სა­კუ­თა­რი კა­პი­ტა­ლი და ნა­სეს­ხე­ბი საშუალე­ბე­ბი.

სა­ხელ­მწი­ფო გუ­ლის­ხმობს მთავ­რო­ბას, სა­ხელ­მწი­ფო სა­ა­გენ­ტო­ებს და ანა­ლო­გი­ურ ადგი­ლობ­რივ, ეროვ­ნულ ან სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს.

სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი არის სა­ხელ­მწი­ფოს მი­ერ ა(ა)იპ-ისათ­ვის რე­სურ­სე­ბის გა­და­ცე­მის სა­ხით გა­წე­უ­ლი დახ­მა­რე­ბა, მის საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ან მო­მა­ვალ­ში შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი გარ­კვე­უ­ლი პი­რო­ბე­ბის სა­ნაც­ვლოდ. აქ არ იგუ­ლის­ხმე­ბა ისე­თი ტი­პის სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბე­ბი, რო­მელ­თა ღი­რე­ბუ­ლე­ბის დასა­ბუ­თე­ბუ­ლი გან­საზ­ღვრა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, აგ­რეთ­ვე სა­ხელ­მწი­ფოს­თან და­დე­ბუ­ლი ისეთი გა­რი­გე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ გან­სხვავ­დე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი კო­მერ­ცი­უ­ლი გარიგებები­სა­გან.

სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბა არის სა­ხელ­მწი­ფოს ქმე­დე­ბა, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს რომელი­მე კონკ­რე­ტუ­ლი ა(ა)იპ-ისათ­ვის ეკო­ნო­მი­კუ­რი დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვას, სათანა­დო კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბა, მო­ცე­მუ­ლი სტან­დარ­ტის მი­ხედ­ვით, არ მო­ი­ცავს ა(ა)იპ-ისათ­ვის სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან სხვადას­ხვა ფორ­მით გა­წე­ულ არა­პირ­და­პირ დახ­მა­რე­ბას, ტა­რი­ფე­ბი­სა და კვო­ტე­ბის შემცი­რე­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბად რე­გი­ო­ნებ­ში ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის შექ­მნი­სა და კონკურენტების სხვა­დას­ხვა შემ­ზ­ღუ­და­ვი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის სა­ხით.

სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი არის ა(ა)იპ-ის მიერ ნასესხები სახსრე­ბი­სათვის საკუთარ თავზე აღებული პროცენტი და სხვა და­ნა­ხარ­ჯები.

უც­ხო­ური ვა­ლუ­ტა ეწოდება ყვე­ლა ვა­ლუ­ტას, რო­მე­ლიც არ წარ­მო­ად­გენს საქართველოს ეროვნულ ვა­ლუ­ტას.

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა ა(ა)იპ-ის გასული საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური ინფორმაცია, რომელშიც წარდგენის შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად სტრუქტურულად არის მოცემული სუბიექტის ფინანსური მდგომარეობა, საქმიანობის შედეგები, ფულადი სახსრებისა და კაპიტალის მოძრაობა, სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები.

ფონ­დე­ბი წარ­მო­ად­გენს ა(ა)იპ-ის ნე­ტო აქ­ტი­ვებს, რო­მე­ლიც არის წევ­რე­ბის, შემომ­წირ­ვე­ლე­ბის, სპონ­სო­რე­ბის, დო­ნო­რე­ბი­სა და სხვა პი­რე­ბის მი­ერ ა(ა)იპ­-ში შე­ტა­ნი­ლი აქ­ტი­ვე­ბის, მა­თი სხვაგ­ვა­რი ზრდი­სა და შემ­ცი­რე­ბის შე­დე­გი და გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ-ის მი­სი­ის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. ფონ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი, დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ან შე­უზ­ღუ­და­ვი.

ფულა­დი მუხ­ლე­ბი ა(ა)იპ-ის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, მისაღები აქტივები და გასანაღდებელი ვალდებულებები, რომლებიც გადახდილი ან მიღებული იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულებით.

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი არის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი, მა­ღალ­ლიკ­ვი­დუ­რი ინვესტიცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­უბ­რკო­ლებ­ლად გა­და­იც­ვლე­ბა ნაღ­დი ფუ­ლის წი­ნას­წარ ცნობილ ოდე­ნო­ბა­ზე და რო­მელ­თა ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შეც­ვლის რის­კი უმ­ნიშ­ვნე­ლოა.

ფუ­ლადი ნაკადები ნიშ­ნავს ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი­სა და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბის შემოსვლასა და გას­ვლას.

ფულად სახ­სრებ­ში იგუ­ლის­ხმე­ბა ნაღ­დი ფუ­ლი და დე­პო­ზი­ტე­ბი მოთ­ხოვ­ნამ­დე.

შე­მო­სავ­ლებ­ში იგულისხმება ფონდის შესავსებად განხორციელებული შენატანები, საწევრო შენატანები, შემოწირულობები, დივიდენდები, პროცენტები და სხვა სახის სარგებელი, რომელიც ზრდის ორგანიზაციის ა(ა)იპ-ის ფონდებს.

შე­მო­სავ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი არის ა(ა)იპ-ის მიერ მიღებული ყველა გრან­ტი, გარდა აქ­ტი­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბისა.

შეზღუ­დუ­ლი მხარ­და­ჭე­რა ნიშ­ნავს დო­ნო­რის მხრი­დან შეზ­ღუ­დულ შე­მო­სა­ვალს ან შემო­სუ­ლო­ბას შე­ნა­ტა­ნე­ბი­დან, რო­მე­ლიც ზრდის დრო­ე­ბით, ან მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დულ ფონ­დებს.

შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დი არის ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც დო­ნო­რის მი­ერ არ იზ­ღუ­დე­ბა არც დრო­ე­ბით და არც მუდ­მი­ვად.

შეუზ­ღუ­და­ვი მხარ­და­ჭე­რა ნიშ­ნავს შე­მო­სა­ვალს ან შე­მო­სუ­ლო­ბას შე­ნა­ტა­ნე­ბი­დან, რომე­ლიც დო­ნო­რის მხრი­დან არ არის შეზ­ღუ­დუ­ლი.

ჩვე­უ­ლებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბას უწო­დე­ბენ ნე­ბის­მი­ერ საქ­მი­ა­ნო­ბას, რო­მელ­საც ა(ა)იპ ახორ­ცი­ე­ლებს, რო­გორც თა­ვი­სი ძი­რი­თა­დი საქ­მი­ა­ნო­ბის ნა­წილს, აგ­რეთ­ვე ისეთ საქ­მი­ა­ნო­ბას, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ძი­რი­თად საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან ან მის­გან გამომ­დი­ნა­რე­ობს.

ცვე­თა არის აქ­ტი­ვის ცვეთადი ღირებულების სის­ტე­მა­ტუ­რი გა­ნა­წი­ლე­ბა, მი­სი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი არის მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც:

ა) იმ­ყო­ფე­ბა ა(ა)იპ-ის გან­კარ­გუ­ლე­ბა­ში და გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის განსა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად ან/და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი მიზ­ნე­ბი­სათ­ვის; და

ბ) გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ერთ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ზე მე­ტი ხნით გამოსაყენებლად.

წი­ნა პე­რი­ო­დის შეც­დო­მე­ბი არის ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სურ ანგარიშგებაში გამოტოვება ან არას­წო­რად ასახ­ვა, წარ­მოქ­მნი­ლი ერ­თი ან რა­მ­დე­ნი­მე პე­რი­ო­დის წინ იმის გა­მო, რომ ვერ იქ­ნა ან არას­წო­რად იქ­ნა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­ი­მე­დო ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც:

ა) ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იყო, რო­ცა შე­სა­ბა­მი­სი პე­რი­ო­დის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა ნებადარ­თუ­ლი იყო სა­ჯა­რო გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბი­სათ­ვის; და

ბ) მარ­თლზო­მი­ე­რად მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, რომ მო­ძი­ე­ბუ­ლი და გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბო­და ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომზადების დროს.

ეს შეც­დო­მე­ბი მო­ი­ცა­ვს მა­თე­მა­ტი­კუ­რი შეც­დო­მე­ბის ეფექტს, სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში შეც­დო­მებს, ფაქ­ტე­ბის გა­და­მე­ტე­ბულ ან არასახ­ვის შემ­თხვე­ვებს და თაღლი­თო­ბის შემ­თხვე­ვებს.

 

კონცეპტუალური სა­ფუძ­ვლე­ბი

შე­სა­ვა­ლი

წი­ნამ­დე­ბა­რე კონცეპტუალური სა­ფუძ­ვლე­ბი გან­კუთ­ვნი­ლია ა(ა)იპ-ის მი­ერ საერთო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად. კონცეპტუალურ საფუძ­ვლებ­ში გან­საზ­ღვრუ­ლია ა(ა)იპ-ის საქ­მი­ა­ნო­ბის ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვის ძი­რი­თა­დი პრინ­ცი­პე­ბი.

წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტი გან­საზ­ღვრავს ზო­გი­ერთ ძი­რი­თად ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მე­ლიც წარ­დგე­ნილ უნ­და იქ­ნეს ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის უმ­თავ­რე­სი მი­ზა­ნია, შე­ი­ცავ­დეს რე­ლე­ვან­ტურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ა(ა)იპ-ის დო­ნო­რე­ბის, წევ­რე­ბის, კრე­დი­ტო­რე­ბი­სა და ა(ა)იპ-ის რე­სურ­სე­ბით სხვა მხარ­დამ­ჭერ­თა ინ­ტე­რე­სე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გა­რე მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლნი არი­ან, შე­ა­ფა­სონ:

ა) ა(ა)იპ-ის მი­ერ გა­წე­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა და მი­სი უნა­რი გა­აგ­რძე­ლოს იგი­ვე მომ­სა­ხუ­რე­ბა; და

ბ) მმარ­თვე­ლე­ბი­სათ­ვის და­კის­რე­ბუ­ლი მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და მა­თი საქმიანობის სხვა საკითხები.

უფ­რო დე­ტა­ლუ­რად, ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მიზ­ნად ისა­ხავს და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირ­თა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას შემ­დე­გი ინ­ფორ­მა­ცი­ით:

ა) ა(ა)იპ-ის აქ­ტი­ვე­ბის, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და ფონ­დე­ბის ო­დე­ნო­ბა და ხა­სი­ა­თი;

ბ) ოპე­რა­ცი­ე­ბი­სა და სხვა მოვ­ლე­ნე­ბის შე­დე­გი და მა­თი გავ­ლე­ნა ფონ­დე­ბის ოდენობა­სა და ხა­სი­ათ­ზე;

გ) წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეკო­ნო­მი­კუ­რი რე­სურ­სე­ბის შე­მო­დი­ნე­ბი­სა და გა­დი­ნე­ბის ოდე­ნო­ბა და სა­ხე, თა­ნა­ფარ­დო­ბა შე­მო­დი­ნე­ბა­სა და გა­დი­ნე­ბას შო­რის;

დ) ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის მი­ღე­ბა და ხარ­ჯვა, სეს­ხე­ბის მო­ზიდ­ვა და და­ფარ­ვა, სხვა ფაქტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც უკავ­შირ­დე­ბა ა(ა)იპ-ის ლიკ­ვი­დო­ბას.

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბა, რო­გორც წე­სი, ეყ­რდნო­ბა უტ­ყუ­არ და სამართლი­ან თვალ­საზ­რისს ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის, მი­სი საქმიანობის შე­დე­გე­ბი­სა და ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. უტყუარო­ბი­სა და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის კონ­ცეფ­ცია წი­ნამ­დე­ბა­რე კონცეპტუალურ საფუძვლებში არ არის გან­ხი­ლუ­ლი, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დი დაშ­ვე­ბე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის ხარისხობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი­სა და სტან­დარ­ტში გან­საზ­ღვრუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პრინციპე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა უტ­ყუ­ა­რი და სა­მარ­თლი­ა­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომზადების საშუალებას იძ­ლე­ვა.

ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მზად­დე­ბა თავ­და­პირ­ვე­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მიხედ­ვით.

 

ძირითადი დაშვებები

ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­დო­ბა. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბის დროს, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იგულის­ხმე­ბა, რომ ა(ა)იპ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს და საქ­მი­ა­ნო­ბას გა­აგ­რძე­ლებს უახლოეს საპ­როგ­ნო­ზო მო­მა­ვალ­ში. იგუ­ლის­ხმე­ბა, რომ ა(ა)იპ არ აპი­რებს და არ მო­უ­წევს თა­ვი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის შეწ­ყვე­ტა ან მი­სი მას­შტა­ბე­ბის საგ­რძნობ­ლად შემ­ცი­რე­ბა.

 

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ხა­რის­ხობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ხა­რის­ხობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი ის ნიშან-თვისებებია, რომლებიც ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­და­აქ­ცევს მომხმარებლები­სათ­ვის სა­სარ­გებ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ად. ეს მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბია:

აღ­ქმა­დო­ბა გუ­ლის­ხმობს ინ­ფორ­მა­ცი­ის ისე­თი ფორ­მით მი­წო­დე­ბას, რო­მე­ლიც ადვილად გა­სა­გე­ბი და გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლი­სათ­ვის. ამას­თან, იგულისხმე­ბა, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს გა­აჩ­ნია გარ­კვე­უ­ლი ცოდ­ნა ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღრიცხვის სფე­რო­ში და ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის აღ­ქმის უნა­რი. აღ­ქმა­დო­ბა არ გულისხმობს ძნე­ლად აღ­საქ­მე­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვი­სა­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბას.

შე­სა­ბა­მი­სო­ბა გუ­ლის­ხმობს ინ­ფორ­მა­ცი­ის სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბას. ინ­ფორ­მა­ცია სასარგებლოა და გა­აჩ­ნია შე­სა­ბა­მი­სო­ბის თვი­სე­ბა, თუ ის გავ­ლე­ნას ახ­დენს ინფორმაციის მომ­ხმა­რებ­ლის ეკო­ნო­მი­კურ გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბებ­ზე იმით, რომ მას ეხმარება შე­ა­ფა­სოს ა(ა)იპ-ის წარ­სუ­ლი, მიმ­დი­ნა­რე და მო­მა­ვა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა, ან და­ა­დას­ტუ­როს ან შე­ას­წო­როს ად­რინ­დე­ლი შე­ფა­სე­ბე­ბი. ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს მი­სი არ­სე­ბი­თო­ბა. ინ­ფორ­მა­ცია ითვ­ლე­ბა არ­სე­ბი­თად, თუ მი­სი გამოტო­ვე­ბა ან და­მა­ხინ­ჯე­ბა გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს იმ მომ­ხმა­რე­ბელ­თა გადაწყვეტილებებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ეყ­რდნო­ბ­ა ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბას. არა­არ­სე­ბი­თი ინფორ­მა­ცი­ის ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვა არ­თუ­ლებს აღ­რიც­ხვის პრო­ცესს და არაფერს მა­ტებს ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბას, ანუ არ­სე­ბი­თო­ბა ის ზღვარია, რომ­ლის გა­და­ლახ­ვის შე­დე­გად ინ­ფორ­მა­ცია უსარ­გებ­ლო ხდე­ბა.

სა­იმედოობა გუ­ლის­ხმობს ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის: სა­მარ­თლი­ა­ნად მომზადებას (სამარ­თლი­ა­ნად უნ­და ასა­ხავ­დეს ყვე­ლა სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ა­სა და მოვ­ლე­ნას), შინაარსის ფორ­მა­ზე აღ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბას (ინ­ფორ­მა­ცია სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ის შე­სა­ხებ აუცილე­ბე­ლია აი­სა­ხოს ში­ნა­არ­სი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი რე­ა­ლო­ბის და არასამართლებრივი ფორ­მის შე­სა­ბა­მი­სად), ნე­იტ­რა­ლო­ბას (არ უნ­და ასა­ხავ­დეს ისეთ ინფორ­მა­ცი­ას, რო­მე­ლიც წი­ნას­წარ­ გან­ზრა­ხულ შე­დეგს გა­ნა­პი­რო­ბებს), წინდახედულობას (უნ­და იყოს პრო­ფე­სი­უ­ლად კე­თილ­გო­ნივ­რუ­ლი იმ გა­ნუ­საზ­ღვრე­ლი გარე­მო­ე­ბე­ბის მი­მართ, რო­მე­ლიც გარ­და­უვ­ლად თან ახ­ლავს ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბას) და სის­რუ­ლეს (არ უნ­და იყოს გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი არ­სე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია).

შესა­და­რი­სო­ბა გუ­ლის­ხმობს ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­ხმა­რებ­ლი­სათ­ვის ა(ა)იპ-ის სხვა­დას­ხვა წლის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­და­რე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის შე­საძ­ლებლობის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, ა(ა)იპ-ის შე­დე­გე­ბის ტენ­დენ­ცი­ე­ბის გან­საზ­ღვრის მიზნით.

 

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი

ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში აღ­წე­რი­ლია სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში მომ­ხდა­რი ყვე­ლა სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ი­სა და მოვ­ლე­ნის ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გი, რომ­ლე­ბიც დაჯ­გუ­ფე­ბუ­ლია მა­თი ეკო­ნო­მი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით. ამ­გვარ ფარ­თო დაჯ­გუ­ფე­ბებს ფინანსური ან­გა­რიშ­გე­ბის ელე­მენ­ტებს უწო­დე­ბენ. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ეს ელემენტები წარ­მოდ­გე­ნი­ლია აქ­ტი­ვე­ბის, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და ფონ­დე­ბის, ხო­ლო საქმია­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში – შე­მო­სავ­ლე­ბი­სა და ხარ­ჯე­ბის სა­ხით.

აქ­ტი­ვი არის ა(ა)იპ-ის გან­კარ­გუ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ან არამატერი­ა­ლუ­რი რე­სურ­სი, რო­მე­ლიც წარ­სულ­ში მომ­ხდა­რი სა­მე­ურ­ნეო მოვ­ლე­ნე­ბის შე­დე­გია და რის სა­ფუძ­­ველ­ზეც ა(ა)იპ მო­მა­ვალ­ში მო­ე­ლის ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარგებლის მი­ღე­ბას.

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა არის ა(ა)იპ-ის მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ო­დის მო­ვა­ლე­ო­ბა, რო­მე­ლიც წარ­მო­იშ­ვა წარ­სულ­ში მომ­ხდა­რი სა­მე­ურ­ნეო მოვ­ლე­ნე­ბის შე­დე­გად და რომ­ლის შესრულე­ბა გუ­ლის­ხმობს ა(ა)იპ-ის ეკო­ნო­მი­კურ სარ­გე­ბელ­ში გა­ნივ­თე­ბუ­ლი რესურ­სე­ბის გას­ვლას.

ფონ­დე­ბი (ნეტო აქ­ტი­ვე­ბი) არის ა(ა)იპ-ის აქ­ტი­ვე­ბის ის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც რჩე­ბა ყვე­ლა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის გამოკლების შემ­დეგ.

შე­მო­სა­ვა­ლი არის ა(ა)იპ-ის ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის ზრდა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერი­ოდ­ში, აქ­ტი­ვე­ბის ზრდის ან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შემ­ცი­რე­ბის გზით, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის გა­დი­დე­ბით.

ხარ­ჯი არის ა(ა)იპ-ის მი­ერ ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის შემ­ცი­რე­ბა საანგარიშგებო პე­რი­ოდ­ში, აქ­ტი­ვე­ბის ა(ა)იპ-იდან გას­ვლის ან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის ზრდის სა­ფუძ­ველ­ზე, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის შემ­ცი­რე­ბით.

 

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ელე­მენ­ტე­ბის აღი­ა­რე­ბა და შე­ფა­სე­ბა

აღი­ა­რე­ბა არის ა(ა)იპ-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ან საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ ანგარიშგე­ბა­ში იმ მუხ­ლის ასახ­ვის პრო­ცე­სი, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს მო­ცე­მუ­ლი ელემენ­ტის გან­მარ­ტე­ბა­სა და აღი­ა­რე­ბის შემ­დეგ კრი­ტე­რი­უ­მებს:

ა) შე­საძ­ლე­ბე­ლია ამ მუხ­ლით გა­მოწ­ვე­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის ა(ა)იპ­-ში შე­მოს­ვლა ან გას­ვლა; და

ბ) მუხლს გა­აჩ­ნია სა­ი­მე­დოდ შე­ფა­სე­ბუ­ლი რიც­ხობ­რი­ვი მნიშ­ვნე­ლო­ბა.

სხვა სიტ­ყვე­ბით, აღი­ა­რე­ბა გუ­ლის­ხმობს მო­ცე­მუ­ლი მუხ­ლის სიტ­ყვი­ერ და თან­ხობ­რივ ასახ­ვას ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში.

შე­ფა­სე­ბა არის ფუ­ლა­დი თან­ხე­ბის გან­საზ­ღვრის პრო­ცე­სი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ხდე­ბა მო­ცე­მუ­ლი ელე­მენ­ტის აღი­ა­რე­ბა ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში.

აღი­ა­რე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის წე­სე­ბი დად­გე­ნი­ლია წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტის ცალ­კე­ულ თა­ვებ­ში.

 

თა­ვი 1. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის წარ­დგენა

ა(ა)იპ ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბას წა­რად­გენს წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვის მი­ხედ­ვით. მოცე­მუ­ლი თა­ვი გან­საზ­ღვრავს ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­სა და წარ­დგე­ნის ძი­რი­თად სა­ფუძ­ვლებს და აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სურ ინფორ­მა­ცი­ა­ზე მომ­ხმა­რე­ბელ­თა მოთ­ხოვ­ნებს.

1.1. ა(ა)იპ-ის სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის წლი­უ­რი ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მოსამზა­დებ­ლად და წარ­სად­გე­ნად გა­მო­ყე­ნე­ბული უნ­და იქ­ნეს წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი.

1.2. სტან­დარ­ტის წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი ად­გენს ა(ა)იპ-ის სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის წარ­დგე­ნის წესს. მი­სი მი­ზა­ნია სა­ერ­თო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ფინანსუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის შე­სა­ბა­მი­სო­ბის, აღ­ქმა­დო­ბი­სა და შე­სა­და­რი­სო­ბის უზრუნველყო­ფა იმ მო­ტი­ვით, რომ ფი­ნან­სურ­მა ან­გა­რიშ­გე­ბამ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლოს გა­რე მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მოთ­ხოვ­ნა ზო­გი­ერთ ძი­რი­თად ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე. ამი­ტომ მოთ­ხოვ­ნი­ლია, რომ ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა შე­ი­ცავ­დეს ინ­ფორ­მა­ცი­ას ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი მდგომა­რე­ო­ბის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის, ფონ­დე­ბი­სა და ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის მოძ­რა­ო­ბის შე­სა­ხებ.

1.3. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბა და წარ­დგე­ნა ევა­ლე­ბა ა(ა)იპ-ის ხელმძღვა­ნე­ლო­ბას.

1.4. ა(ა)იპ-ის სრული ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მო­ი­ცავს:

ა)  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას პერიოდის დასასრულისთვის;

ბ) ან­გა­რიშ­გე­ბას საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დეგების შესახებ;

გ) ან­გა­რიშ­გე­ბას ფონ­დებში ცვლილების შესახებ;

დ) პერიოდის ფუ­ლადი ნაკადების ანგარიშგებას;

ე)  განმარტებით შენიშვნებს, სადაც განხილულია ყველა მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა და სხვა განმარტებითი ინფორმაცია.

1.5. ხელმძღვანელობის გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბით, ა(ა)იპ-ს ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბას­თან ერთად, შე­უძ­ლია მოამზადოს ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის ფი­ნან­სუ­რი მიმოხილ­ვა, რო­მელ­შიც აღ­წე­რი­ლი და ახ­სნი­ლი იქ­ნე­ბა მის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შე­დე­გე­ბი და ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის ძი­რი­თა­დი სა­კით­ხე­ბი.

1.6. ფი­ნან­სურ­მა ან­გა­რიშ­გე­ბამ უტ­ყუ­ა­რად და სა­მარ­თლი­ა­ნად უნ­და წარ­მო­ად­გი­ნოს ა(ა)იპ-ის სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის საქ­მი­ა­ნო­ბის ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გე­ბი და ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი და რე­ა­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის ბოლოსათვის. სა­მარ­თლი­ა­ნი წარ­დგე­ნის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის შემთხვევა­ში, შე­იძ­ლე­ბა გა­კეთ­დეს ისე­თი და­მა­ტე­ბი­თი გან­მარ­ტე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ მოით­ხო­ვე­ბა მო­ცე­მუ­ლი სტან­დარ­ტით.

1.7. ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში უნ­და მი­ე­თი­თოს, რომ იგი მომ­ზა­დე­ბუ­ლია ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სტან­დარ­ტის მი­ხედ­ვით. თუ ფი­ნან­სუ­რი ანგარიშ­გე­ბა არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სტან­დარ­ტით დად­გე­ნილ ნორ­მებს, მა­შინ უნ­და გამჟღავნდეს სტან­დარ­ტი­დან გა­დახ­ვე­ვის ფაქ­ტი და მიზეზი.

1.8. ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბის პრო­ცეს­ში უნ­და შე­ფას­დეს, მისი ფუნქციონირებადობა. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა უნ­და მომ­ზად­დეს ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­დო­ბის პრინ­ცი­პის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რო­მე­ლიც გულის­ხმობს ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­სა და წარ­დგე­ნას მო­ცე­მუ­ლი სტან­დარ­ტის მიხედვით მხო­ლოდ მა­შინ, რო­დე­საც ა(ა)იპ ინარ­ჩუ­ნებს ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­დო­ბის უნარს.

1.9. ა(ა)იპ-ის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა, გარ­და ფუ­ლა­დი ნაკადების შე­სა­ხებ ანგარიშ­გე­ბი­სა, უნ­და მომ­ზად­დეს და­რიც­ხვის მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

1.10. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის და­რიც­ხვის მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას, ოპე­რა­ცი­ე­ბი და მოვ­ლე­ნე­ბი უნ­და აღი­არ­დეს მა­თი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თა­ნა­ვე (და არა იმის მი­ხედ­ვით, როდის მოხ­დე­ბა ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ან მი­სი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბის შე­მოს­ვლა ან გას­ვლა). ისი­ნი უნ­და აი­სა­ხოს იმ პე­რი­ო­დის ბუ­ღალ­ტრულ რე­გის­ტრებ­სა და ფი­ნან­სურ ანგარიშგება­ში, რო­მელ­საც მა­თი მოხ­დე­ნის თა­რი­ღი მი­ე­კუთ­ვნე­ბა. ხარ­ჯე­ბის აღი­ა­რე­ბა საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში უნ­და მოხ­დეს ხარ­ჯე­ბი­სა და შე­მო­სავ­ლე­ბის კონკრე­ტულ მუხ­ლებს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი პირ­და­პი­რი კავ­ში­რის სა­ფუძ­ველ­ზე. ამას­თან, შე­სა­ბა­მი­სო­ბის კონ­ცეფ­ცი­ის მი­ხედ­ვით, არ შე­იძ­ლე­ბა ბა­ლან­სში იმ მუხ­ლე­ბის ასახ­ვა, რომ­ლე­ბიც არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა აქ­ტი­ვე­ბის ან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის განმარტებას.

1.11. შე­სა­და­რი­სო­ბის მოთ­ხოვ­ნის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მუხლე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია და წარ­დგე­ნის ფორ­მა უნ­და შე­ნარ­ჩუნ­დეს ყო­ველ მომ­დევ­ნო სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში.

1.12. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა არ­სე­ბი­თი მუხ­ლის ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში განცალკევებით წარ­დგე­ნა. არა­არ­სე­ბი­თი თან­ხე­ბი უნ­და გა­ერ­თი­ან­დეს ფუნ­ქცი­ე­ბის ან ში­ნა­არ­სის ერ­თგვა­როვ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და სა­ჭი­რო არ არის მა­თი ცალ-ცალ­კე წარ­დგე­ნა.

1.13. და­უშ­ვე­ბე­ლია აქ­ტი­ვე­ბი­სა და ვალდე­ბუ­ლე­ბე­ბის ურ­თი­ერ­თგა­და­ფარ­ვა, თუ იგი არ მო­ით­ხო­ვე­ბა წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტის რო­მე­ლი­მე ნორ­მით.

1.14. აქ­ტი­ვე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის, შე­მო­სავ­ლე­ბი­სა და ხარ­ჯე­ბის არ­სე­ბი­თი მუხლე­ბის ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ცალ-ცალ­კე წარ­დგე­ნას დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა­სა და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების არ­სე­ბი­თი მუხ­ლე­ბის განცალკევებით წარ­მოდ­გე­ნა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­ხმა­რე­ბელს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, კარ­გად გა­ერ­კვეს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ოპე­რა­ცი­ებ­ში და შე­ა­ფა­სოს ა(ა)იპ-ის ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი მო­მა­ვალ­ში.

1.15. მიმდი­ნა­რე პე­რი­ო­დის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის უკეთ გა­სა­გე­ბად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მო­ი­ცავ­დეს ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რად თა­ნა­მიმ­დე­ვა­რი ორი საანგარიშგე­ბო პე­რი­ო­დის შე­სა­და­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

1.16. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა გა­სა­გე­ბად უნ­და იყოს იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი და გამოკვე­თი­ლი იმა­ვე ოფი­ცი­ა­ლურ დო­კუ­მენ­ტში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სხვა ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა­გან.

1.17. ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბას­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა ა(ა)იპ აქ­ვეყ­ნებ­დეს სხვა ფი­ნან­სურ და არა­ფი­ნან­სურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მელ­ზეც არ ვრცელ­დე­ბა წინამდებარე სტან­დარ­ტი. ამი­ტომ მო­ით­ხო­ვე­ბა, რომ ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა მკა­ფი­ოდ გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს სხვა ინფორ­მა­ცი­ი­სა­გან, რა­თა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა შეძ­ლოს ამ სტან­დარ­ტის სა­ფუძ­ველ­ზე მომზადე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გარ­ჩე­ვა მის­თვის სა­სარ­გებ­ლო სხვა ინფორმაცი­ი­სა­გან.

1.18. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პო­ნენ­ტი გარ­კვე­ვით უნ­და იყოს იდენტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი. ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში თვალ­სა­ჩი­ნოდ უნ­და იყოს ფორ­მუ­ლი­რე­ბუ­ლი შემდე­გი ინ­ფორ­მა­ცია:

ა) ა(ა)იპ-ის და­სა­ხე­ლე­ბა ან სხვა სა­დენტიფიკაციო მონაცემები;

ბ) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების შედ­გე­ნის თა­რი­ღი ან ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხუ­ლი პე­რი­ო­დი, რომე­ლიც შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის შე­სა­ბა­მის კომ­პო­ნენტს;

გ) სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტა; და

დ) ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში წარ­დგე­ნი­ლი რიც­ხვე­ბის სი­ზუს­ტის ხა­რის­ხი.

1.19. მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია, მაგ­რამ სა­ვალ­დე­ბუ­ლო არ არის, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი და მოკლევადი­ა­ნი მუხ­ლე­ბის ბა­ლან­სში გან­ცალ­კე­ვე­ბუ­ლად ასახ­ვა. თუ ა(ა)იპ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ მიჯ­ნავს აქ­ტი­ვე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გრძელ­ვა­დი­ან მუხ­ლებს მოკლევა­დი­ა­ნი მუხ­ლე­ბი­სა­გან, მა­შინ მა­თი წარ­დგე­ნა ხდე­ბა ლიკ­ვი­დო­ბის ზრდის მიხედვით.

1.20. აქ­ტი­ვი ჩა­ით­ვლე­ბა მიმ­დინარე აქტივად, თუ:    

ა) გან­კუთ­ვნი­ლია გა­საყიდად ან მოხ­მა­რე­ბი­სათ­ვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის ციკ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში;

ბ) ძირითადად, გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბი­სათ­ვის და მი­სი რე­ა­ლი­ზა­ცია ივარა­უ­დე­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში; ან

გ) არის ფუ­ლადი სახ­სრე­ბი ან მი­სი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა არ არის შეზ­ღუ­დუ­ლი.

ყვე­ლა სხვა აქ­ტი­ვი ით­ვლე­ბა გრძელ­ვადიან აქტივად.

1.21. წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტში ცნე­ბა “გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი” მო­ი­ცავს ყვე­ლა გრძელ­ვა­დი­ან მა­ტე­რი­ა­ლურ და არა­მა­ტე­რი­ა­ლურ აქ­ტივს, რომ­ლე­ბიც ხან­გრძლი­ვად გამო­ი­ყე­ნე­ბა.

1.22. ვალდე­ბუ­ლე­ბა მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნია, თუ მი­სი და­ფარ­ვა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფინანსური ანგარიშგების შედ­გე­ნის თა­რი­ღი­დან 12 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ყვე­ლა სხვა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ით­ვლე­ბა გრძელ­ვა­დი­ან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბად.

1.23. ბა­ლან­სში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია აი­სა­ხოს ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი მუხ­ლე­ბი შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხე­ბით:

ა) ძი­რითადი საშუალებები;

გ) ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი;

დ) მარაგები;

ე) დე­ბი­ტო­რე­ბი;

ვ) ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი;

ზ) სა­ო­პე­რა­ციო და სხვა ვალ­დებულებები;

თ) საგა­და­სა­ხა­დო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და აქ­ტი­ვე­ბი;

ი) ანა­რიც­ხე­ბი;

კ) გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პრო­ცენ­ტი­ა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი;

ლ) ფონ­დები და რეზერვები.

1.24. თუ ა(ა)იპ ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში გა­ნა­ცალ­კე­ვებს მოკ­ლე­ვა­დი­ან და გრძელ­ვა­დი­ან მუხ­ლებს, მა­შინ ბა­ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, ზე­მოთ გან­ხი­ლუ­ლი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი სა­ბა­ლან­სო მუხ­ლე­ბის გარ­და, უნ­და მო­ი­ცავ­დეს ქვეჯ­გუ­ფე­ბის სა­ხელ­წო­დე­ბებ­სა და ჯა­მურ თან­ხებს.

1.25. ა(ა)იპ-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შე­იძ­ლე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყოს ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ან ჰორი­ზონ­ტა­ლუ­რი ფორ­მა­ტით. სა­სურ­ვე­ლია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხ­ლე­ბი­სა და ქვეჯ­გუ­ფე­ბის ასახვა მა­თი ლიკ­ვი­დო­ბის ზრდის მი­ხედ­ვით.

1.26. სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ ა(ა)იპ-ის ანგა­რიშ­გე­ბა­ში უნ­და აი­სა­ხოს მო­ცე­მულ პე­რი­ოდ­ში აღი­ა­რე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბი­სა და ხარჯე­ბის ყვე­ლა მუხ­ლი.

1.27. სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გი ყა­ლიბ­დე­ბა შემ­დე­გი კომპონენტისაგან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბი და ხარ­ჯე­ბი (რო­მელ­თა­გან თი­თო­ე­უ­ლი უნ­და აი­სა­ხოს საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში).

1.28. საქ­მი­ა­ნო­ბის შედე­გე­ბის შე­სა­ხებ ან­გა­რიშ­გე­ბა უნ­და გა­ი­მიჯ­ნოს შე­უზ­ღუ­დავ, დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დულ და მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დულ ფონ­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ხარ­ჯე­ბის მი­ხედ­ვით. ან­გა­რიშ­გე­ბის ყო­ველ ნა­წილ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია აი­სა­ხოს ქვე­მოთ ჩა­მოთვ­ლი­ლი მუხ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხე­ბი:

ა) შე­მო­სა­ვა­ლი (სა­ხე­ე­ბის მი­ხედვით);

ბ) ხარ­ჯე­ბის სტრუქ­ტუ­რა (ხარ­ჯე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბის მიხედვით);

გ) მიმ­დი­ნა­რე სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბი;

დ) ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯე­ბი;

ე) სა­გადასახადო ხარჯები;

ვ) შე­მო­სავ­ლე­ბის მე­ტო­ბა ხარ­ჯებ­ზე ან დე­ფი­ცი­ტი;

ზ) სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდის წმინდა შედეგი.

1.29. საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ხარ­ჯე­ბი აგ­რე­გირ­დე­ბა მა­თი ფუნქციების მი­ხედ­ვით. ან­გა­რიშ­გე­ბას და­ერ­თვის ეკო­ნო­მი­კუ­რი ში­ნა­არ­სის მი­ხედ­ვით კლა­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ხარ­ჯე­ბი (მა­გა­ლი­თად, ცვე­თა, მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნა, ტრანსპორტირების და­ნა­ხარ­ჯე­ბი, ხელ­ფა­სე­ბი და გა­სამ­რჯე­ლო­ე­ბი, სა­რეკ­ლა­მო და­ნა­ხარ­ჯე­ბი და სხვ.).

1.30. თუ ა(ა)იპ საქ­მი­ა­ნო­ბას ახორ­ცი­ე­ლებს მი­ღე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბის საშუალებით, იგი ვალ­დე­ბუ­ლია გაამჟღავნოს და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია ხარ­ჯე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბის შე­სა­ხებ. და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია წარ­დგე­ნილი უნ­და იქ­ნეს გრან­ტით და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით.

1.31. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გის ცალ­კე მუხ­ლის სა­ხით უნ­და წა­რად­გი­ნოს მო­ცე­მუ­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის წმინ­და შე­დე­გი.

1.32. ა(ა)იპ-მა ყო­ვე­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდისათვის უნ­და მო­ამ­ზა­დოს ან­გა­რიშ­გე­ბა ფონ­დე­ბის სტრუქ­ტუ­რი­სა და ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

1.33. ფი­ნან­სურ­მა ან­გა­რიშ­გე­ბამ უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს ა(ა)იპ-ის ფონ­დე­ბის  წარდგენა დო­ნო­რის მხრი­დან და­წე­სე­ბუ­ლი შეზ­ღუდ­ვე­ბის შემ­დე­გი სა­მი კლა­სის მიხედვით: მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი; დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი და შეუზღუდა­ვი ფონ­დე­ბი.

1.34. დო­ნო­რის შეზ­ღუდ­ვა შე­იძ­ლე­ბა მო­ით­ხოვ­დეს, რომ რე­სურ­სე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­დეს შემ­დგომ პე­რი­ოდ­ში ან მი­თი­თე­ბუ­ლი თა­რი­ღის შემ­დეგ (დრო­ით შეზ­ღუ­დუ­ლი), ან გამოყენე­ბუ­ლი იყოს მი­თი­თე­ბუ­ლი მიზ­ნე­ბი­სათ­ვის (მიზ­ნით შეზ­ღუ­დუ­ლი) ან ორი­ვეს ერთად. მა­გა­ლი­თად, ფუ­ლის ან სხვა აქ­ტი­ვის ჩუქება და­ბან­დე­ბის ისე­თი პი­რო­ბით, რომ უზ­რუნ­ველ­ყოს შე­მო­სავ­ა­ლი მი­თი­თე­ბუ­ლი ვა­დი­სათ­ვის და შე­მო­სა­ვა­ლი გამოყენებულ იქ­ნეს მი­თი­თე­ბუ­ლი მიზ­ნი­სათ­ვის, წარ­მო­ად­გენს დრო­ით და მიზ­ნით შეზღუდულ ფონდს.

1.35. ა(ა)იპ-მა ყო­ვე­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო  პე­რი­ო­დი­სათ­ვის, ფი­ნან­სუ­რი ანგარიშგე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლის სა­ხით, უნ­და მო­ამ­ზა­დოს და წა­რად­გი­ნოს ფუ­ლა­დი ნაკადების ან­გა­რიშ­გე­ბა.

1.36. სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდის ფუ­ლა­დი ნაკადების ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ფუ­ლა­დი ნაკადები უნ­და აი­სა­ხოს სა­ო­პე­რა­ციო, სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლად ნა­კა­დე­ბად დაჯ­გუ­ფე­ბით.

1.37. ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის სა­ო­პე­რა­ციო, სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფულად ნა­კა­დე­ბად დაჯ­გუ­ფე­ბის მი­ზა­ნია, დად­გინ­დეს თი­თო­ე­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლა­დი ნაკა­დე­ბის რო­ლი.

1.38. სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი უმე­ტე­სად ა(ა)იპ-ის ძირითადი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან წარ­მო­ი­შო­ბა. სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბია:

ა) გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის, სა­წევ­რო­ე­ბის, შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი­სა და გრან­ტე­ბის სა­ხით მიღებული შე­მო­სავ­ლე­ბი;

ბ) რო­ი­ალ­ტე­ბი­დან, ჰო­ნო­რა­რე­ბი­დან და სხვა შე­მო­სავ­ლე­ბი­დან მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი;

გ) სა­ქო­ნელ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე მომ­წო­დე­ბელ­თათ­ვის გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახსრები;

დ) თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი­სათ­ვის და მა­თი სა­ხე­ლით გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი;

ე) სა­დაზ­ღვე­ვო პრე­მი­ე­ბი­თა და პრე­ტენ­ზი­ე­ბით, ანუ­ი­ტე­ტე­ბი­თა და სხვა სა­დაზ­ღვე­ვო დახ­მა­რე­ბე­ბით მი­ღე­ბუ­ლი და გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახს­რე­ბი;

ვ) გა­და­სა­ხა­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის გა­დახ­და ან დაბ­რუ­ნე­ბა, თუ იგი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი არ არის სა­ფი­ნან­სო და სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან.

1.39. სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბა გვიჩ­ვე­ნებს, თუ რა და­ნა­ხარ­ჯე­ბი იქ­ნა გა­წე­უ­ლი იმ რე­სურ­სე­ბი­სათ­ვის, რომ­ლებ­მაც მო­მა­ვალ­ში უნ­და შექ­მნას შე­მო­სა­ვა­ლი და ფუ­ლა­დი სახსრე­ბი. ამი­ტომ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლა­დი ნაკადების ანგა­რიშ­გე­ბა­ში ცალ­კე გა­მო­ყო­ფა. სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფულა­დი ნა­კა­დე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბია:

ა) ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­სა და სხვა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბის შე­სა­ძე­ნად გადახდილი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი;

ბ) ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­სა და სხვა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ი­დან მიღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი;

გ) სა­სეს­ხო ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი­სა და ერ­თობ­ლი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის წი­ლის შე­სა­ძე­ნად გადახდი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი (იმ გა­დახ­დე­ბის გარ­და, რო­დე­საც ამ­გვა­რი ინსტრუმენტები ით­ვლე­ბა ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბად);

1.40. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ცალ­კე გა­მო­ყო­ფა. სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის მაგა­ლი­თე­ბია:

ა) სესხების სახით მოზიდული ფულადი სახსრები;

ბ) სეს­ხე­ბის და­სა­ფა­რად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი; და

გ) ფი­ნან­სუ­რი იჯა­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახსრე­ბი.

1.41. სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლადი ნა­კა­დე­ბი ა(ა)იპ-მა უნ­და წა­რად­გი­ნოს პირ­და­პი­რი მე­თო­დით, რო­მელ­შიც ნაჩ­ვე­ნე­ბი იქ­ნე­ბა ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის შე­მო­სავ­ლი­სა და გა­სავ­ლის მთლი­ა­ნი ნა­კა­დე­ბი, ძი­რი­თა­დი კატეგორი­ე­ბის მი­ხედ­ვით.

1.42. მი­ღე­ბუ­ლი ან გა­ცე­მუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ძი­რი­თა­დი პუნ­ქტე­ბის მი­ხედ­ვით, ინფორ­მა­ცი­ის წყა­რო შე­იძ­ლე­ბა იყოს:

ა) ა(ა)იპ-ის სა­ბუ­ღალ­ტრო წიგ­ნე­ბი; ან

ბ) საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბის მუხ­ლე­ბის კო­რექ­ტი­რე­ბა შემ­დე­გის გათვალის­წი­ნე­ბით:

I) სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში მარაგებსა და საოპერაციო საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გად წარ­მოქ­მნილ მოთ­ხოვ­ნებ­სა და გა­და­სახ­დე­ლებ­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი;

II) სხვა არა­ფუ­ლა­დი მუხ­ლე­ბი;

III) სხვა მუხ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გვიჩ­ვე­ნებს სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და სა­ფი­ნან­სო საქმიანობასთან და­კავ­ში­რე­ბულ ფუ­ლა­დ ნა­კა­დებს.

1.43. ა(ა)იპ-მა ცალ-ცალ­კე   უნდა წა­რად­გი­ნოს სა­ინ­ვეს­ტი­ციო და სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის შე­მოს­ვლა და გას­ვლა, ძი­რი­თა­დი კა­ტე­გო­რი­ე­ბის მი­ხედ­ვით.

1.44. უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით შეს­რუ­ლე­ბულ სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლადი  ნა­კა­დე­ბი წარ­დგე­ნილი უნ­და იქ­ნეს ა(ა)იპ-ის სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტით. გა­და­სა­ან­გა­რი­შებ­ლად გა­მო­ყე­ნე­ბული უნ­და იქ­ნეს სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტა­სა და უც­ხო­ურ ვა­ლუ­ტას შო­რის გა­საც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის მოძ­რა­ო­ბის დღისათ­ვის.

1.45. გრან­ტე­ბის, პრო­ცენ­ტე­ბი­სა და დი­ვი­დენ­დე­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი და გა­ცე­მუ­ლი ფულა­დი ნა­კა­დე­ბი კლა­სი­ფი­ცირ­დე­ბა სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბად და აი­სა­ხე­ბა განცალკევე­ბით.

1.46.  გა­და­სა­ხა­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი კლა­სი­ფი­ცირ­დე­ბა საოპერა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბად და ცალ­კე აი­სა­ხე­ბა.

1.47. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნდა ასახოს შემ­დე­გი ინ­ფორ­მა­ცია:

ა) ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომზა­დე­ბი­სათ­ვის არ­სე­ბუ­ლი სა­ბა­ზი­სო ინ­ფორ­მა­ცია და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნე­ბის ასახ­ვი­სათ­ვის შერ­ჩე­უ­ლი და გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი შე­სა­ბა­მი­სი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა;

ბ) მუდმი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დის ცალ­კე­უ­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბი, რა­თა ად­ვი­ლად გაიმიჯ­ნოს ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან:

I)  ფონდი, მი­წი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შის სა­ხით, რო­მე­ლიც შე­წი­რუ­ლია იმ შეთანხმებით, რომ ისი­ნი გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნეს მი­თი­თე­ბუ­ლი მიზ­ნი­სათ­ვის, იყოს შენარჩუნე­ბუ­ლი და არ გა­ი­ყი­დოს;

II) ფონ­დი, რო­მე­ლიც შე­წი­რუ­ლია და­ბან­დე­ბის შე­თან­ხმე­ბით, რო­მელ­მაც უნ­და უზრუნველ­ყოს შე­მო­სავ­ლე­ბის მუდ­მი­ვი წყა­რო;

გ) დროებით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი, რა­თა გან­სხვა­ვე­ბულ იქ­ნეს ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან:

I) სპე­ცი­ფი­კუ­რი სა­ო­პე­რა­ციო მოქმე­დე­ბი­სათ­ვის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი ფონ­დი;

II) გან­საზ­ღვრუ­ლი დრო­ით ინ­ვეს­ტი­რე­ბუ­ლი ფონ­დი;

III) მი­თი­თე­ბულ მო­მა­ვალ პე­რიოდში გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლი და ხან­გრძლი­ვი აქ­ტი­ვე­ბის შესა­ძე­ნი ფონ­დი;

 დ)  წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტის სხვა თა­ვე­ბის ნორ­მე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი განმარტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც წარ­დგე­ნი­ლი არ არის უშუ­ა­ლოდ ფი­ნან­სურ ანგარიშ­გე­ბა­ში.

1.48. ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში მო­ცე­მუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ად­ვი­ლად გა­გე­ბი­სა და სხვა ა(ა)იპ-ების ანა­ლო­გი­ურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან შე­და­რე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, შენიშვნე­ბი და გან­მარ­ტე­ბე­ბი მო­ცე­მუ­ლი უნ­და იყოს შემ­დე­გი თან­მიმ­დევ­რო­ბით:

ა) აღ­ნიშ­ვნა, რომ ან­გა­რიშ­გე­ბა მომ­ზა­დე­ბუ­ლია მო­ცე­მუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სტან­დარ­ტის შე­სა­ბა­მი­სად;

ბ) შე­ფა­სე­ბის სა­ფუძ­ვლე­ბი და გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა;

გ) და­მა­ტე­ბი­თი და­მამ­ტკი­ცე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია უშუ­ა­ლოდ ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მუხ­ლე­ბი­სათ­ვის ისე­თი­ვე თა­ნ­მიმ­დევ­რო­ბით, რო­გორც მო­ცე­მუ­ლია ფინან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პო­ნენ­ტი და მუხ­ლი;

დ) სხვა გან­მარ­ტე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­ი­ცავს:

I) გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბელ მოვ­ლე­ნებს, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, რომ­ლე­ბიც ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა შესრუ­ლე­ბას და სხვა სა­ხის ფი­ნან­სუ­რი ში­ნა­არ­სის გან­მარ­ტე­ბითი შენიშვნები;

II) არა­ფი­ნან­სუ­რი ში­ნა­არ­სის გან­მარ­ტე­ბებს.

1.49. ა(ა)იპ-მა უნ­და გაამჟღავნოს შემ­დე­გი ინ­ფორ­მა­ცია:

ა ) ა(ა)იპ-ის ად­გილ­მდე­ბა­რე­ო­ბა, ქვე­ყა­ნა, სა­დაც ა(ა)იპ არის რეგისტრირე­ბუ­ლი და იურიდიული მი­სა­მარ­თი (ან საქ­მი­ა­ნო­ბის ძი­რი­თა­დი ად­გი­ლი, თუ იგი გან­სხვავ­დე­ბა იურიდიული მი­სა­მარ­თი­სა­გან);

ბ) ა(ა)იპ-ის წევ­რთა და დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში;

თა­ვი 2. მარაგები

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი ად­გენს ა(ა)იპ-ის მარაგების (არაგ­რძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბის) აღ­რიც­ხვის წესს. ამ თავ­ში ასე­ვე აღ­წე­რი­ლია მარაგების თვითღი­რე­ბუ­ლე­ბის გან­საზ­ღვრი­სა და მი­სი ხარ­ჯე­ბად აღი­ა­რე­ბის წე­სე­ბი.

2.1. მარაგების ობი­ექ­ტი, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს აქ­ტი­ვის აღი­ა­რე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მებს, თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და შე­ფას­დეს თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბით.

2.2. მარაგების თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­დის მის შე­ძე­ნას­თან და გადამუშა­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა და­ნა­ხარ­ჯი, აგ­რეთ­ვე ის და­ნა­ხარ­ჯე­ბი, რომლე­ბიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მო­ცე­მულ ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლამ­დე მის ტრანსპორტირებასთან და მი­ღე­ბუ­ლი მარაგების სა­თა­ნა­დო მდგომარეობაში მოყ­ვა­ნას­თან.

2.3. მარაგის შეძენის დანახარჯები მოიცავს: მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვა-გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების გაანგარიშებისას გაანგარიშებული თანხა შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ მარაგების თვითღირებულებაში ასახული შეძენის ფასი არის გარიგების თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი.

2.4. მარაგის თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან, მათ შორის:

(ა) შეძენის დანახარჯებს;

(ბ) გადამუშავების დანახარჯებსა; და

(გ) სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან.

2.5. თვითღირებულების ფორმულები: ა(ა)იპ-მა ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებადი მარაგების თვითღირებულება, ასევე კონკრეტული პროექტებისთვის წარმოებული და განკუთვნილი საქონლის ან მომსახურების თვითღირებულება უნდა განსაზღვროს ცალ-ცალკე მათზე გაწეული ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით. ყველა სხვა მარაგის თვითღირებულება უნდა შეფასდეს ე.წ. „FIFO მეთოდით“ (რომლის მიხედვითაც საანგარიშგებო პერიოდში, პირველ რიგში რეალიზებულად ითვლება ის საქონელი, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის მიეკუთვნება მარაგს, ხოლო შემდეგ - ის საქონელი, რომელიც წარმოებულია (შეძენილია) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მისი წარმოების (შეძენის) დროის მიხედვით), ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით.

2.6. მარაგების გა­მო­ყე­ნე­ბის (გას­ვლის) შემ­თხვე­ვა­ში, მა­თი თავდაპირველი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა უნ­და აღი­არ­დეს იმ პე­რი­ო­დის ხარ­ჯე­ბად, რო­დე­საც მიღებულ იქ­ნა შე­სა­ბა­მი­სი სარ­გე­ბე­ლი.

თა­ვი 3. ძირითადი საშუალებები

ეს თა­ვი ად­გენს ა(ა)იპ-ის ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის აღ­რიც­ხვი­სა და ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვის წესს. იგი მო­ი­ცავს ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის აღი­ა­რე­ბის, აღიარე­ბის დრო­ინ­დე­ლი და შემ­დგო­მი შე­ფა­სე­ბე­ბის, ცვე­თი­სა და სა­ბა­ლან­სო ღირებულების გან­საზ­ღვრის სა­კით­ხებს.

3.1. მო­ცე­მუ­ლი თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ-ის ძირი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის აღრიცხვისა და ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვი­სათ­ვის.

3.2. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი აქ­ტი­ვად აღი­არ­დე­ბა, თუ:

ა) მო­სალოდნელია, რომ ა(ა)იპ მო­მა­ვალ­ში ამ აქ­ტი­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბით მი­ი­ღებს ეკო­ნო­მი­კურ სარ­გე­ბელს; და

ბ) შე­საძ­ლე­ბე­ლია აქ­ტი­ვის ღი­რე­ბუ­ლე­ბის საიმედოდ შეფასება.

3.3. ზოგ­ჯერ ძნე­ლია იმის დად­გე­ნა, რას წარ­მო­ად­გენს ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ესა თუ ის ობი­ექ­ტი. ამის და­სა­ზუს­ტებ­ლად სა­ჭი­როა შე­მოწ­მდეს თი­თო­ე­უ­ლი ობი­ექ­ტის შესაბა­მი­სო­ბა აქ­ტი­ვის გან­მარ­ტე­ბას­თან. ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია კრიტე­რი­უ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, უმ­ნიშ­ვნე­ლო ობი­ექ­ტე­ბის აგ­რე­გი­რე­ბუ­ლი ერ­თობ­ლი­ო­ბის მი­მართ. სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბი­სა და მომ­სა­ხუ­რე და­ნად­გა­რე­ბის უმრავლე­სო­ბა აღი­რიც­ხე­ბა მარაგების სა­ხით და გა­მო­ყე­ნე­ბის­თა­ნა­ვე აისახე­ბა რო­გორც ხარ­ჯი. თუმ­ცა, ძვი­რად­ღი­რე­ბუ­ლი სა­თა­და­რი­გო და დამ­ხმა­რე ნაწილე­ბი ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის კრი­ტე­რი­უმს აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ა(ა)იპ აპი­რებს მათ გა­მო­ყე­ნე­ბას ერ­თზე მე­ტი სა­აღ­რიც­ხვო პე­რი­ო­დის განმავლობა­ში. ანა­ლო­გი­უ­რად, თუ სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლი ან დამ­ხმა­რე მა­სა­ლა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნეს მხო­ლოდ ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის რო­მე­ლი­მე კონ­კრე­ტულ ობიექტთან ერ­თად და მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბა მოხ­დე­ბა არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლად, ისი­ნი უნ­და აღიარ­დეს და გა­ტარ­დეს ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ობი­ექ­ტის სა­ხით და მა­თი ცვე­თა მოხდეს იმ ვა­დით, რო­მე­ლიც არ აღე­მა­ტე­ბა მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვის სასარგებლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დას.

3.4. ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ჭი­როა აქ­ტივ­ზე გა­წე­უ­ლი სა­ერ­თო და­ნა­ხარ­ჯე­ბის განაწი­ლე­ბა მის შე­მად­გე­ნელ ნა­წი­ლებ­ზე და მა­თი ცალ-ცალ­კე აღ­რიც­ხვა. ეს ხდე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც აქ­ტი­ვის შე­მად­გე­ნელ ნა­წი­ლებს გა­აჩ­ნია გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სა­სარ­გებ­ლო მომსახუ­რე­ბის ვა­და და მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბა ხდება სხვა­დას­ხვა დროს. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ჭი­როა ცვე­თის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ნორ­მე­ბი­სა და მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

3.5. ძირი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბის ობი­ექ­ტი, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს აქ­ტი­ვის აღი­ა­რე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მებს, თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და შე­ფას­დეს მი­სი თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბით.

3.6. შე­ძე­ნი­ლი ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შედ­გე­ბა: მი­სი შეს­ყიდ­ვის ფა­სის, სა­იმ­პორ­ტო ბა­ჟი­სა და სხვა, და­უბ­რუ­ნე­ბა­დი გა­და­სა­ხა­დე­ბის, ასე­ვე აქ­ტი­ვის სამუშაო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მო­საყ­ვა­ნად სა­ჭი­რო სხვა პირ­და­პი­რი ხარ­ჯე­ბი­სა­გან; შესყიდვის ფა­სი არ მო­ი­ცავს არა­ნა­ირ სა­ვაჭ­რო ფას­დათ­მო­ბა­სა და შე­ღა­ვათს. შე­ძე­ნი­ლი აქ­ტი­ვის სხვა პირ­და­პი­რი ხარ­ჯე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბია:

ა) აქ­ტი­ვი­სათ­ვის ად­გილ­მდე­ბა­რე­ო­ბის მომ­ზა­დე­ბის ხარ­ჯე­ბი;

ბ) აქ­ტი­ვის ად­გილ­ზე მი­ტა­ნი­სა და დატ­ვირ­თვა-გად­მოტ­ვირ­თვის ხარ­ჯე­ბი;

გ) მონ­ტა­ჟის ხარ­ჯე­ბი;

დ) პრო­ფე­სი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ხარ­ჯე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არ­ქი­ტექ­ტო­რე­ბი­სა და ინ­ჟინ­რე­ბის შრო­მის ანაზ­ღა­უ­რე­ბა;

ე) აქ­ტი­ვის დე­მონ­ტა­ჟი­სა და ად­გილ­მდე­ბა­რე­ო­ბის აღ­დგე­ნის შე­საძ­ლო ხარ­ჯე­ბი იმ ფარგლებ­ში, რაც აქ­ტი­ვის შე­ძე­ნის­თა­ნა­ვე ანა­რიც­ხის სა­ხით აღი­არ­დე­ბა.

3.7. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბას, რო­გორც წე­სი, არ მი­ე­კუთ­ვნე­ბა ადმინის­ტრა­ცი­უ­ლი და სხვა სა­ერ­თო ზედ­ნა­დე­ბი ხარ­ჯე­ბი. მა­თი მი­კუთ­ვნე­ბა და­საშ­ვე­ბია იმ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­დე­საც შე­საძ­ლე­ბე­ლია ასე­თი ხარ­ჯე­ბის პირ­და­პირ და­კავ­ში­რე­ბა აქტი­ვე­ბის შე­ძე­ნას­თან ან მათ სა­მუ­შაო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მოყ­ვა­ნას­თან.

3.8. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის რო­მე­ლი­მე ობი­ექ­ტი შე­იძ­ლე­ბა მი­ღე­ბულ იქ­ნეს არამსგავს აქ­ტივ­ზე გაც­ვლის გზით. ასე­თი აქ­ტი­ვე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ფას­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვის რე­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით, რო­მე­ლიც ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტუ­რია გა­ცე­მუ­ლი აქ­ტი­ვის რეალუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­სა და შეს­წო­რე­ბუ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბის ან მი­სი ეკვი­ვა­ლენ­ტის გა­დახ­დი­ლი თან­ხით.

3.9. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის აქ­ტი­ვე­ბად აღი­ა­რე­ბის შემ­დეგ გა­წე­უ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი წარ­მო­ად­გენს აქ­ტი­ვე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ და­ნა­ხარჯს და ხარ­ჯე­ბად აღი­არ­დე­ბა მა­თი გა­წე­ვის­თა­ნა­ვე, გარ­და იმ შემ­თხვე­ვი­სა, რო­დე­საც იგი ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა აქ­ტი­ვე­ბის სა­ბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­ში ჩარ­თვას.

3.10. აქ­ტი­ვე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი მხოლოდ მა­შინ და­ე­მა­ტე­ბა აქ­ტი­ვე­ბის სა­ბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას, თუ ამ და­ნა­ხარ­ჯე­ბის შე­დე­გად გაიზრდება აქტივის მომსახურების ვადა.

3.12. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ზო­გი­ერ­თი ობი­ექ­ტის მთა­ვა­რი დე­ტა­ლე­ბი შე­საძ­ლოა მო­ით­ხოვ­დეს პე­რი­ო­დულ შეც­ვლას. ეს მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ამ დე­ტა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სა და აქ­ტი­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ობი­ექ­ტის შემადგე­ნე­ლი ნა­წი­ლე­ბი აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალების განმარტებას, აღირიცხება, ცალ­კე­უ­ლი აქ­ტი­ვე­ბის სახით. ამ­გვა­რად, აქ­ტი­ვე­ბის რო­მე­ლი­მე ნა­წი­ლის შეც­ვლის ან აღ­დგე­ნის და­ნა­ხარ­ჯი აღი­რიც­ხე­ბა რო­გორც ცალ­კე აქ­ტი­ვის შე­ძე­ნა, ხო­ლო შეც­ვლი­ლი ნა­წი­ლი ჩა­მო­ი­წე­რე­ბა.

3.13. ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვი­სა და ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამჟღავნების მიზ­ნით, ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი უნ­და დაჯ­გუფ­დეს შინაარსისა და სამეურნეო დანიშნულე­ბის მსგავ­სე­ბის მი­ხედ­ვით. ამ ჯგუ­ფე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბია:

ა) მი­წა;

ბ) შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი;

გ) მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბი;

დ) სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი;

ე) ავე­ჯი და მოწ­ყო­ბი­ლო­ბა;

ვ) ოფი­სის აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა.

3.14.  აქტი­ვად პირ­ვე­ლა­დი ასახ­ვის შემ­დგომ, ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ესა თუ ის ობი­ექ­ტი უნ­და აი­სა­ხოს მი­სი თავ­და­პირ­ვე­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­დან დაგ­რო­ვი­ლი ცვე­თის გამოკ­ლე­ბის შე­დე­გად მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხით.

3.15.   ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ცვე­თის თან­ხა უნ­და გა­ნა­წილ­დეს სის­ტე­მა­ტურ საფუძველ­ზე, მა­თი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ყო­ვე­ლი პე­რი­ო­დის ცვე­თის თან­ხა უნ­და აი­სა­ხოს ხარ­ჯის სა­ხით.

3.16. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია აქ­ტივ­ში გა­ნივ­თე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის ა(ა)იპ-ის მი­ერ აღ­რიც­ხვა. აქტივის გამოყენებით მიღებული სარგებლით აქ­ტი­ვის სა­ბა­ლან­სო ღირებულების შემ­ცი­რე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ცვე­თის ხარ­ჯის და­რიც­ხვის გზით.

3.17. აქ­ტი­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­და გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა ამ აქ­ტი­ვის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სარგებლი­ა­ნო­ბით. აქ­ტი­ვე­ბის მარ­თვის პო­ლი­ტი­კა შე­იძ­ლე­ბა გუ­ლისხ­მობ­დეს აქ­ტი­ვე­ბის გა­ყიდ­ვას გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის ან აქ­ტი­ვით მი­ღე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის გარკვეული ნა­წი­ლის მოხ­მა­რე­ბის შემ­დეგ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, აქ­ტი­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­და შე­იძ­ლე­ბა მი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვა­და­ზე ნაკ­ლე­ბი აღ­მოჩ­ნდეს. ძირითა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის დად­გე­ნა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ხელმძღვანელო­ბის გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც ეყ­რდნო­ბა მსგავ­სი აქ­ტი­ვე­ბის გამოყენე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბას ან ხელმძღვანელო­ბის განზრახვას ამ აქტივის გამოყენების შესახებ.

3.18. აქ­ტი­ვის ცვე­თა­დი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა მი­სი თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­დან ნარჩენი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის გა­მოკ­ლე­ბით. პრაქ­ტი­კა­ში აქ­ტი­ვის ნარჩენი ღირებუ­ლე­ბა ხში­რად უმ­ნიშ­ვნე­ლოა და, ამ­დე­ნად, არა­არ­სე­ბი­თია ცვე­თის თან­ხის გაანგარი­შე­ბა­ში. რო­ცა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, რომ აქ­ტივს ექ­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნარჩენი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა, იგი გა­მო­ით­ვლე­ბა აქ­ტი­ვის შე­ძე­ნის­თა­ნა­ვე და არ იცვლება ფა­სე­ბის ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

3.19. აქ­ტი­ვე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­თი ცვე­თის თან­ხის სისტემატური გა­ნა­წი­ლე­ბი­სათ­ვის შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნეს სხვა­დას­ხვა მე­თო­დი. სტან­დარ­ტით დაშ­ვე­ბუ­ლია ა(ა)იპ-მა გა­მო­ი­ყე­ნოს: ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდი და ცვეთის შემცი­რე­ბა­დი ნაშ­თის მე­თო­დი. წრფი­ვი მე­თო­დი გუ­ლის­ხმობს ცვე­თის ერ­თსა და იმა­ვე თან­ხის და­რიც­ხვას აქ­ტი­ვის მთე­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის მან­ძილ­ზე. შემ­ცი­რე­ბა­დი ნაშთის მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა იწ­ვევს ცვე­თის კლე­ბა­დი თან­ხე­ბის და­რიც­ხვას აქ­ტი­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

3.20. ყოველი ფინანსური წლის ბოლოს უნ­და გა­და­ი­სინ­ჯოს ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ვა­და და თუ მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გა­მო­ყე­ნე­ბის ვა­და მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სხვავ­დე­ბა წი­ნა შეფასებები­სა­გან, ცვე­თის თან­ხე­ბი მიმ­დი­ნა­რე და მო­მა­ვა­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერიოდებისათ­ვის უნ­და შე­იც­ვა­ლოს.

3.21.   ­ძირი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბის ობი­ექ­ტი უნ­და ჩა­მო­ი­წე­როს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან მი­სი გა­ყიდ­ვის შემ­თხვე­ვა­ში ან რო­ცა მწყობ­რი­დან გა­ვა და მი­სი გა­ყიდ­ვით მო­სა­ლოდ­ნე­ლი აღარ იქ­ნე­ბა ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბა.

3.22. აქტივის მწყობ­რი­დან გას­ვლის ან გა­ყიდ­ვის შე­დე­გად მი­ღე­ბუ­ლი მო­გე­ბა ან ზარალი გა­ნი­საზ­ღვრე­ბა, რო­გორც სხვა­ო­ბა წმინ­და ამო­ნა­გებ თან­ხა­სა და აქ­ტი­ვის სა­ბალან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას შო­რის და საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში აისახე­ბა რო­გორც შე­მო­სა­ვა­ლი ან ხარ­ჯი.

3.23. ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც აქ­ტი­უ­რად არ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და განკუთვნილია გა­სა­ყი­დად, აღი­რიც­ხე­ბა აქ­ტი­უ­რი მოხ­მა­რე­ბი­დან გას­ვლის თა­რი­ღის საბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბით.

3.24. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში ძირი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ყო­ვე­ლი ჯგუ­ფი­სათ­ვის უნ­და გა­იხ­სნას შემ­დე­გი ინ­ფორ­მა­ცია:

ა)ცვე­თის და­რიც­ხვის მე­თოდები;

ბ) აქ­ტი­ვე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვადა ან გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ცვე­თის ნორ­მე­ბი;

გ) აქ­ტი­ვის საწ­ყი­სი სა­ბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და დაგ­რო­ვი­ლი ცვე­თა პე­რიოდის დასაწყისში და ბოლოს;

დ) პე­რიოდის საწ­ყი­სი და სა­ბო­ლოო სა­ბა­ლან­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სო­ბა შესადა­რი­სი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­რე­შე, რო­დე­საც ნაჩ­ვე­ნე­ბი იქ­ნე­ბა აქ­ტი­ვე­ბის:

I) შე­მოს­ვლა;

II) გა­დაცემა-გაყიდვა;

III) ცვე­თა;

IV) სხვა ოპე­რა­ცი­ე­ბი.

3.25. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასე­ვე უნ­და გაამჟღავნოს სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბა­ზე არ­სე­ბუ­ლი შეზ­ღუდ­ვე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად დაგირავებუ­ლი ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა.

თა­ვი 4. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი ად­გენს ა(ა)იპ­-ში სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის აღ­რიც­ხვის წესს. ამ თავ­ში ასე­ვე გან­ხი­ლუ­ლია სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი­სა და სხვა სა­ხის დახ­მა­რე­ბე­ბის ფინან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვი­სა და განმარტების პრინ­ცი­პე­ბი. მო­ცე­მულ თავს არ­სე­ბი­თი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ა(ა)იპ-ისათ­ვის იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ მან შეძ­ლოს გრან­ტის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი რე­სურ­სე­ბის სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კის შერ­ჩე­ვა და შე­მო­სავ­ლის ისე აღი­ა­რე­ბა, რომ შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი იყოს ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ის შესადარი­სო­ბა.

4.1. წინამ­დე­ბა­რე თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის ბუ­ღალ­ტრულ აღრიცხვა­სა და ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვი­სას, აგ­რეთ­ვე სხვა სა­ხის სა­ხელ­მ­წი­ფო დახ­მა­რე­ბე­ბის შე­სა­ხებ ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში ინფორმაციის გამჟღავნებისთვის.

4.2. ა(ა)იპ-მა სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს მრა­ვა­ლი ფორ­მით, რომ­ლე­ბიც ერ­თმა­ნე­თისა­გან გან­სხვავ­დე­ბა ხა­სი­ა­თი­თა და პი­რო­ბე­ბით. დახ­მა­რე­ბა შეიძლე­ბა მიზ­ნად ისა­ხავ­დეს ისე­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბას, რომ­ლის ნორ­მა­ლუ­რად წარ­მარ­თვას ა(ა)იპ ვერ შეძ­ლებ­და დახ­მა­რე­ბის გა­რე­შე.

4.3. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი პრაქ­ტი­კა­ში შე­იძ­ლე­ბა სხვა სა­ხე­ლი­თაც შეგ­ვხვდეს, მაგალი­თად: სუბ­სი­დია, დო­ტა­ცია ან სა­ხელ­მწი­ფო პრე­მია. სტან­დარ­ტი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტად არ გა­ნი­ხი­ლავს სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან ა(ა)იპ-ისათ­ვის მი­ნი­ჭე­ბულ პრივილე­გი­ას, შე­ღა­ვა­თებს გა­და­სა­ხა­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ან სხვა სა­ხის დახ­მა­რე­ბას, რო­მელ­თა ღი­რე­ბუ­ლე­ბის სა­ი­მე­დოდ გან­საზ­ღვრა შე­უძ­ლე­ბე­ლია.

4.4. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი, მათ შო­რის, არაფუ­ლა­დი გრან­ტე­ბი, უნ­და აღი­არ­დეს რეალუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით, თუ იარ­სე­ბებს და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი რწმე­ნა, რომ:

ა)    ა(ა)იპ შე­ას­რუ­ლებს მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პი­რო­ბებს; და

ბ)    გრან­ტი იქ­ნე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი.

4.5. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტის აღი­ა­რე­ბი­სათ­ვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ორი მოთ­ხოვ­ნის ერთდრო­უ­ლად დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. კერ­ძოდ, ა(ა)იპ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი უნ­და იყოს, რომ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს გრან­ტის პი­რო­ბებს და გრანტს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­ი­ღებს. გრან­ტის მი­ღე­ბა თა­ვის­თა­ვად არ ნიშ­ნავს იმას, რომ პი­რი აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ან მო­მა­ვალ­ში დააკმაყო­ფი­ლებს გრან­ტის პი­რო­ბებს.

4.6. გრან­ტის ფორ­მა გავ­ლე­ნას არ ახ­დენს მი­სი სა­აღ­რიც­ხვო მე­თო­დის შერ­ჩე­ვა­ზე. ფულა­დი ფორ­მით და სა­ხელ­მწი­ფო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შემ­ცი­რე­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი გრან­ტი ერ­თნა­ი­რად აღი­რიც­ხე­ბა.

4.7. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი შე­იძ­ლე­ბა მი­ღე­ბულ იქ­ნეს არა­ფუ­ლა­დი აქ­ტი­ვის სა­ხით. მაგალი­თად, ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ან სხვა სა­ხის რე­სურ­სე­ბი, რო­მე­ლიც უნ­და გამოიყე­ნოს ა(ა)იპ-მა. ამ შემ­თხვე­ვა­ში არა­ფუ­ლა­დი აქ­ტი­ვის შე­ფა­სე­ბა ხდე­ბა რეალუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით. შე­სა­ბა­მი­სად, გრანტი/აქტივი აი­სა­ხე­ბა რე­ა­ლუ­რი ღირებუ­ლე­ბით.

4.8. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და აღი­არ­დეს ა(ა)იპ-ის ფონ­დის სა­ხით, მი­სი შეზ­ღუ­დუ­ლო­ბის ხა­რის­ხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით (შე­უზ­ღუ­და­ვი, დრო­ე­ბით შეზღუ­დუ­ლი ან მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი). სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი შე­მო­სავ­ლის სა­ხით აღიარდე­ბა გრან­ტით და­სა­ფა­რი ხარ­ჯე­ბის პრო­პორ­ცი­უ­ლად იმ პე­რი­ო­დებ­ში, რო­დე­საც ხდე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის გა­წე­ვა.

4.9. მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი არ არის სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის აღი­ა­რე­ბა შე­მო­სავ­ლე­ბის სახით მა­თი მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე (სა­კა­სო მე­თო­დით). გრან­ტის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე მი­სი შემოსავლის სა­ხით აღი­ა­რე­ბა და­საშ­ვე­ბია მხო­ლოდ მა­შინ, რო­დე­საც გრან­ტით დასაფარა­ვი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი უკ­ვე გა­წე­უ­ლია და არ არ­სე­ბობს სხვა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერიოდებ­ზე გრან­ტის გა­და­ნა­წი­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი.

4.10. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბა უნ­და მოხ­დეს გრან­ტით და­სა­ფა­რა­ვი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის ან ხარ­ჯე­ბის აღი­ა­რე­ბის პრო­პორ­ცი­უ­ლად ისე, რომ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფილ იქ­ნეს გრან­ტით და­სა­ფა­რა­ვი ხარ­ჯე­ბი­სა და შე­მო­სავ­ლე­ბის შესაბა­მი­სო­ბა. ანა­ლო­გი­უ­რად, ამორ­ტი­ზე­ბად აქ­ტი­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტის აღია­რე­ბა შე­მო­სავ­ლე­ბის სა­ხით ხდე­ბა მო­ცე­მულ აქ­ტი­ვებ­ზე ამორ­ტი­ზა­ცი­ის და­რიც­ხვის პრო­პორ­ცი­უ­ლად იმ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­ში, რო­დე­საც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა გრან­ტის სახით მი­ღე­ბუ­ლი ან გრან­ტით შე­ძე­ნი­ლი ამორ­ტი­ზე­ბა­დი აქ­ტი­ვე­ბი.

4.11. არა­ა­მორ­ტი­ზე­ბად აქ­ტი­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი შე­იძ­ლე­ბა აგ­რეთ­ვე გუ­ლის­ხმობ­დეს გარ­კვე­უ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას. ასე­თი გრან­ტე­ბის აღი­ა­რე­ბა შე­მო­სავ­ლე­ბის სა­ხით ხდე­ბა იმ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­ში, რო­დე­საც გა­წე­უ­ლი იქ­ნე­ბა ამ ვალ­დე­ბუ­ლებ­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი.

4.12. გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯე­ბი­სა და ზა­რა­ლის კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­ხით, ან ა(ა)იპ-ის გადაუ­დე­ბე­ლი ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბის მიზ­ნით მი­ღე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი, რომელსაც არ ექ­ნე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი სა­მო­მავ­ლო ხარ­ჯე­ბი, აღი­არ­დე­ბა შე­მო­სავ­ლად, რო­დე­საც იგი იქ­ნა მი­ღე­ბუ­ლი.

4.13. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი ა(ა)იპ-მა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს უშუ­ა­ლო გა­და­უ­დე­ბე­ლი ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბის ან უკ­ვე გა­წე­უ­ლი სპე­ცი­ფი­კუ­რი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბის მიზ­ნით. მარ­თე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ასე­თი გრან­ტის შე­მო­სავ­ლად აღი­ა­რე­ბა იმ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც იქ­ნა მი­ღე­ბუ­ლი.

4.14. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი ა(ა)იპ-მა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს წი­ნა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერი­ოდ­ში გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯე­ბის ან ზა­რა­ლის კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­ხით. ამ­გვა­რი გრან­ტის შემო­სავ­ლად აღი­ა­რე­ბა ხდე­ბა იმ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერიოდ­ში, რო­დე­საც იგი იქ­ნა მი­ღე­ბუ­ლი.

4.15. აქ­ტი­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბი, მათ შო­რის არა­ფულადი გრან­ტე­ბი რე­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით, აღი­არ­დე­ბა და ბა­ლან­სში აი­სა­ხე­ბა ა(ა)იპ-ის ფონ­დის სა­ხით, მი­სი შეზ­ღუდუ­ლო­ბის ხა­რის­ხის გათ­ვა­ლის­წი­ნებით.

4.16. ა(ა)იპ-ის ფონ­დის სა­ხით ასა­ხუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის შე­მო­სავ­ლად აღი­ა­რე­ბა ხდე­ბა სის­ტე­მა­ტურ და რა­ცი­ო­ნა­ლურ სა­ფუძ­ველ­ზე დაყ­რდნო­ბით, აქ­ტი­ვის გამო­ყე­ნე­ბის მთე­ლი ვა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

4.17. შე­მო­სავ­ლად აღი­ა­რე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი აი­სა­ხე­ბა საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ანგარიშგე­ბა­ში შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში ან ცალ­კე მუხ­ლის სა­ხით, სახელწოდებით “გრან­ტის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბი”.

4.18. სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი, რომ­ლის დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე წარ­მო­ი­შო­ბა მოთ­ხოვ­ნა, განიხილე­ბა რო­გორც სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბე­ბის გა­დასინჯვა. შე­მო­სავ­ლებ­თან დაკავშირე­ბუ­ლი გრან­ტის დაბ­რუ­ნე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, უნ­და და­უ­პი­რის­პირ­დეს ამ გრანტი­დან წარ­მო­შო­ბილ ფონდს. თუ გრან­ტის და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლი თან­ხა აღე­მა­ტე­ბა ასე­თი ფონ­დის თან­ხას ან, რო­დე­საც არ არ­სე­ბობს შე­სა­ბა­მი­სი ფონ­დი, გრან­ტის და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლი თან­ხა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ უნ­და აღი­არ­დეს ხარ­ჯის სა­ხით. თუ და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლია აქ­ტივ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გრან­ტის თან­ხა, იგი აი­სა­ხე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი ფონ­დის ნაშ­თის შემ­ცი­რე­ბით, და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლი თან­ხის ოდე­ნო­ბით. დაგ­რო­ვი­ლი და­მა­ტე­ბი­თი ცვე­თის თან­ხა, რო­მე­ლიც აღი­ა­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბო­და დაბ­რუ­ნე­ბამ­დე, გრან­ტის არარ­სე­ბო­ბის პი­რო­ბებ­ში დაუყოვნებლივ უნ­და აღი­არ­დეს ხარ­ჯის სა­ხით.

4.19. თუ სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბას არ გა­აჩ­ნია მკა­ფი­ოდ გა­მო­ხა­ტუ­ლი, და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი კო­მერ­ცი­უ­ლი გა­რი­გე­ბი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი თვი­სე­ბა, არ შე­იძ­ლე­ბა მი­ე­კუთ­ვნოს სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტებს.

4.20. ნუ­ლო­ვა­ნი და და­ბალ­გა­ნაკ­ვე­თი­ა­ნი სეს­ხე­ბიც სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბის ერთ-ერთი ფორ­მაა, მაგ­რამ აქ ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის რა­ო­დე­ნო­ბის შე­სა­ფა­სებ­ლად არ გამოდ­გე­ბა საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბის სი­დი­დე და ასე­თი დახ­მა­რე­ბა არ მი­ე­კუთ­ვნე­ბა სახელ­მწი­ფო გრანტს.

4.21. წი­ნამ­დე­ბა­რე სტან­დარ­ტის მი­ხედ­ვით, სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბა არ გუ­ლის­ხმობს სა­ხელ­მწი­ფოს მი­ერ ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას სა­ერ­თო სატ­რან­სპორ­ტო და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ქსე­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის გზით, აგ­რეთ­ვე სა­ი­რი­გა­ციო სის­ტე­მის სრულყოფის ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, რაც სა­სარ­გებ­ლოა ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბი­სათ­ვის.

4.22. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნ­და გაამჟღავნოს:

ა) ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტე­ბის ხა­სი­ა­თი და სი­დიდე, აგ­რეთ­ვე სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბის სხვა ფორ­მე­ბის აღ­წე­რა, სა­ი­და­ნაც ა(ა)იპ-მა მიი­ღო პირ­და­პი­რი სარ­გე­ბე­ლი; და

ბ) შე­უს­რუ­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი და სხვა გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხულ რო­მე­ლი­მე ტი­პის სა­ხელ­მწი­ფო დახმა­რე­ბას­თან.

თა­ვი 5. უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტის კურ­სის ცვლი­ლე­ბე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი შე­დეგები

ა(ა)იპ-ს, თა­ვი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სას, შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­ხე­ბა ჰქონ­დეს უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ოპე­რა­ცი­ებ­თან. მა­გა­ლი­თად: საერთაშო­რი­სო ა(ა)იპ-ებში გა­და­სახ­დელებ­ზე წარ­მო­შო­ბი­ლი ვალდებულე­ბე­ბი და მა­თი გა­დახ­და; უც­ხო­ურ ვა­ლუ­ტა­ში მი­ღე­ბუ­ლი გრან­ტე­ბი და მათ გამო­ყე­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი და სხვ.

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი ად­გენს, რო­მე­ლი გა­საც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი უნ­და იქ­ნეს გამოყე­ნე­ბუ­ლი ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში და რო­გორ უნ­და აი­სა­ხოს გა­საც­ვლე­ლი სავალუ­ტო კურ­სის ცვლი­ლე­ბე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გე­ბი.

5.1.   ­წინამ­დე­ბა­რე თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით წარ­მო­ე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბის აღ­რიც­ხვი­სათ­ვის.

5.2. ა(ა)იპ უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით წარ­მო­ე­ბულ ოპე­რა­ცი­ებს ფი­ნან­სურ ანგარიშგება­ში ასა­ხავს საანგარიშგებოვა­ლუ­ტა­ში.

5.3. უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით წარ­მო­ე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და აი­სა­ხოს სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო ვა­ლუ­ტით, ოპე­რა­ცი­ის შეს­რუ­ლე­ბის დღი­სათ­ვის საანგარიშგებო ვა­ლუ­ტა­სა და მო­ცე­მულ უც­ხო­ურ ვა­ლუ­ტას შო­რის და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი გასაც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სის მი­ხედ­ვით.

5.4. ოპე­რა­ცი­ის შეს­რუ­ლე­ბის დღეს და­ფიქ­სი­რე­ბულ გა­საც­ვლელ სა­ვა­ლუ­ტო კურსს წარ­მო­ად­გენს სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ დად­გე­ნი­ლი კურ­სი.

5.5. ყო­ვე­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რიოდი ბო­ლოს, უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით შე­ფა­სე­ბუ­ლი ფულა­დი სა­ბა­ლან­სო მუხ­ლე­ბი წარდ­გე­ნილ უნ­და იქ­ნეს სა­ბო­ლოო სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სის გამო­ყე­ნე­ბით.

5.6.     თუ ფუ­ლა­დი სა­ბა­ლან­სო მუხ­ლე­ბის გა­ნაღ­დე­ბის, ან ა(ა)იპ-ის მი­ერ საანგარიშ­გე­ბო თა­რი­ღი­სათ­ვის ფუ­ლა­დი მუხ­ლე­ბის სა­ბო­ლოო სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სის მიხედვით მომზადებისას, არ­სე­ბუ­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი გან­სხვავ­დე­ბა თავ­და­პირ­ვე­ლი ასახ­ვი­სათ­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი­სა­გან, ან წი­ნა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სი­სა­გან, წარ­მო­შო­ბი­ლი სა­კურ­სო სხვა­ო­ბე­ბი უნ­და აღი­არ­დეს შე­მო­სავ­ლე­ბის ან ხარ­ჯე­ბის სა­ხით წარ­მო­შო­ბის შე­სა­ბა­მის საანგარიშგე­ბო პე­რი­ოდ­ში.

5.7. სა­კურ­სო სხვა­ო­ბა წარ­მო­ი­შო­ბა მა­შინ, რო­დე­საც ოპე­რა­ცი­ის შეს­რუ­ლე­ბის თარიღი­სა და უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით შე­ფა­სე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი ფუ­ლა­დი სა­ბა­ლან­სო მუხლების გა­ნაღ­დე­ბის თა­რი­ღი­სათ­ვის და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი გა­საც­ვლე­ლი სა­ვა­ლუ­ტო კურსები ერთ­მა­ნე­თის­აგან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. თუ უც­ხო­უ­რი ვა­ლუ­ტით შე­ფა­სე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცია და შე­სა­ბა­მი­სი ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბა ხდე­ბა ერთ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში, მა­შინ ყვე­ლა სა­კურ­სო სხვა­ო­ბა აღი­ა­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ამ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში; მაგ­რამ, რო­დე­საც ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა შემ­დგომ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში, საკურსო სხვა­ო­ბა აღი­არ­დე­ბა ყო­ველ მომ­დევ­ნო შუ­ა­ლე­დურ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბის პე­რი­ო­დამ­დე.

5.8. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში ინ­ფორ­მა­ცია უნ­და გაამჟღავნოს სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის მო­გე­ბი­სა და ზა­რა­ლის ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხუ­ლი სა­კურ­სო სხვა­ო­ბე­ბის ოდე­ნო­ბის შე­სა­ხებ.

თა­ვი 6. სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი ად­გენს სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვის წესს. ამ თა­ვის ცალ­სა­ხა მოთ­ხოვ­ნაა – სეს­ხით სარგებლობასთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ აღი­ა­რე­ბა ხარ­ჯე­ბის სა­ხით.

6.1. მო­ცე­მუ­ლი თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი დანახარ­­ჯე­ბის ბუ­ღალ­ტრუ­ლი აღ­რიც­ხვი­სათ­ვის.

6.2. თა­ვი ვრცელ­დე­ბა სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ისეთ და­ნა­ხარ­ჯებ­ზე, რო­გო­რი­ცაა:

ა) ბან­კის ოვერ­დრაფ­ტთან და სეს­ხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბი;

ბ) სეს­ხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი დათ­მო­ბე­ბი­სა და პრე­მი­ე­ბის ამორ­ტი­ზა­ცია;

გ) სეს­ხის აღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­უ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი;

დ) ფი­ნან­სურ იჯა­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯე­ბი;

ე) უც­ხო­ურ ვა­ლუ­ტა­ში აღე­ბულ სეს­ხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კურ­სო სხვა­ო­ბის თან­ხა, თუ იგი გა­ნი­ხი­ლე­ბა რო­გორც საპ­რო­ცენ­ტო და­ნა­ხარ­ჯე­ბის შეს­წო­რე­ბა.

6.3. სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი აღი­არდება იმ პერიოდის ხარ­ჯე­ბად, რო­დე­საც იქ­ნა გა­წე­უ­ლი.

6.4. სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯი წარ­მო­ად­გენს პე­რი­ო­დის ხარჯს. მი­სი აღი­ა­რე­ბი­სათ­ვის არ­სე­ბი­თი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არა აქვს ფაქ­ტობ­რი­ვად გა­დახ­დის მო­მენ­ტსა და სეს­ხის გა­მო­ყე­ნე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბას.

6.5. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნ­და გაამჟღავნოს სეს­ხით სარ­გებ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის მი­მართ გამოყენე­ბუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა.

თა­ვი 7. სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა და შეც­დომები

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა წინა პერიოდის შეც­დო­მე­ბის შეს­წო­რე­ბი­სა და სააღრიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­დე­გე­ბის აღ­რიც­ხვი­სა და ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში წარ­დგე­ნის მიზ­ნით.

7.1. ეს თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა წინა პერიოდის შეცდომების შეს­წო­რე­ბი­სა და სა­აღ­რიც­ხ­ვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­დე­გე­ბის აღ­რიც­ხვი­სა და ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში წარდგე­ნი­სათ­ვის.

7.2. წინა საანგარიშგებო პერიო­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბის შეს­წო­რე­ბის თან­ხა აი­სა­ხე­ბა ა(ა)იპ-ის შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დის (არარ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში დაგრო­ვი­ლი დე­ფი­ცი­ტის) საწ­ყი­სი ნაშ­თის კო­რექ­ტი­რე­ბით. სა­ჭი­როა შე­სა­და­რი­სი ინფორმა­ცი­ის შეც­ვლა, თუ ეს პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

7.3. გა­სულ პე­რი­ო­დებ­ში ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­სას დაშ­ვე­ბუ­ლი შეცდომე­ბი შე­საძ­ლოა მიმ­დი­ნა­რე სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში გა­მოვ­ლინ­დეს. შეც­დო­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა წმინ­და არით­მე­ტი­კუ­ლი ხა­სი­ა­თი­სა იყოს. ასე­ვე გა­მო­რიც­ხუ­ლი არ არის გამოყე­ნე­ბუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გად, ფაქ­ტე­ბის არას­წო­რი ინტერპრეტაციითა და თაღ­ლი­თო­ბით ან და­უ­დევ­რო­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი შეც­დო­მე­ბის არსებო­ბა.

7.4. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა, წი­ნა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დე­ბის შე­სა­და­რი­სი ინფორმა­ცი­ის ჩათ­ვლით, წარ­მოდ­გე­ნილ უნ­და იქ­ნეს ისეთ­ნა­ი­რად, თით­ქოს შეც­დო­მა გასწორ­და იმა­ვე სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ში, რო­მელ­შიც იყო დაშ­ვე­ბუ­ლი. შე­სა­ბა­მი­სად, თი­თო­ე­ულ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შეს­წო­რე­ბის თან­ხა უნ­და ჩაირთოს ამა­ვე პე­რი­ო­დის წმინ­და მო­გე­ბის ან ზა­რა­ლის თან­ხა­ში. იმ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერი­ო­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შეს­წო­რე­ბის თან­ხა, რომ­ლე­ბიც წინ უს­წრებს ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასა­ხულ პე­რი­ოდს, უნ­და შეს­წორ­დეს უფ­რო ად­რე­უ­ლი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერი­ო­დე­ბის წმინ­და შე­მო­სავ­ლე­ბის საწ­ყის ნაშ­თში. ნე­ბის­მი­ე­რი წი­ნა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერი­ო­დე­ბის სხვა ინ­ფორ­მა­ცია, რო­გო­რი­ცაა ფი­ნან­სუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის საწ­ყი­სი ჯა­მე­ბი, აგ­რეთ­ვე ხე­ლახ­ლა უნ­და ფორ­მუ­ლირ­დეს.

7.5. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში უნ­და გა­ამ­ჟღავ­ნოს შეც­დო­მე­­ბის ფაქ­ტი და ხა­სი­ა­თი.

7.6. გარ­კვე­უ­ლი გა­ნუ­საზ­ღვრე­ლო­ბი­სა და ცვა­ლე­ბა­დო­ბის გა­მო, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ფინანსუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის ბევ­რი მუხ­ლის ზუს­ტი გა­ან­გა­რი­შე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ მა­თი მი­ახ­ლო­ე­ბი­თი შე­ფა­სე­ბა. შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­სი გუ­ლის­ხმობს უახ­ლეს ხელ­მი­საწ­ვდომ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ მსჯე­ლო­ბას და სა­თა­ნა­დო გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას. მაგალი­თად, შე­საძ­ლოა სა­ჭი­რო გახ­დეს უი­მე­დო ვა­ლე­ბის, მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი მა­რა­გის, ცვეთა­დი აქ­ტი­ვე­ბის სა­სარ­გებ­ლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის ან შე­საძ­ლო ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარგებ­ლის მი­ღე­ბის სქე­მის შე­ფა­სე­ბა. და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბის გამოყენება ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზა­დე­ბის ძი­რი­თა­დი მო­მენ­ტია და არ ამ­ცი­რებს მის სან­დო­ო­ბას.

7.7. თუ, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, შე­იც­ვლე­ბა გა­რე­მო­ე­ბე­ბი, რო­მელ­თა სა­ფუძ­ველ­ზეც მოხ­და შე­ფა­სე­ბა, ან თავს იჩენს ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, და­მა­ტე­ბი­თი გა­მოც­დი­ლე­ბა ან სხვა მოვლენე­ბი, შე­საძ­ლოა სა­ჭი­რო გახ­დეს შე­ფა­სე­ბის გა­და­სინ­ჯვა. შე­ფა­სე­ბის გა­და­სინ­ჯვა არ გა­ნა­პი­რო­ბებს  არ­სე­ბი­თი შეც­დო­მე­ბის კორექტირებას.

7.8. ხში­რად ძნე­ლია სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­სა და სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბებ­ში მომხდარი ცვლი­ლე­ბე­ბის ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან გა­მიჯ­ვნა. ასე­თი ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ხი­ლე­ბა, რო­გორც ცვლი­ლე­ბა სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბა­ში და, შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ნი­მარ­ტე­ბა ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში.

7.9. სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბა­ში მომ­ხდარი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­დე­გი საქ­მი­ა­ნო­ბის შედეგების გა­ან­გა­რი­შე­ბა­ში აი­სა­ხე­ბა:

 ა) იმ საანგარიშგებო პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც ად­გი­ლი ჰქონ­და ცვლი­ლე­ბას, თუ ეს ცვლილე­ბა ზე­მოქ­მე­დებს მხო­ლოდ აღ­ნიშ­ნულ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ზე; და

ბ) იმ საანგარიშგებო პე­რი­ოდ­ში, რო­მელ­შიც მოხ­და ცვლი­ლე­ბა და შემ­დგომ პერიოდებ­ში, თუ ეს ცვლი­ლე­ბა მო­მა­ვალ პე­რი­ო­დებ­ზეც ახ­დენს ზე­მოქ­მე­დე­ბას

7.10. ცვლი­ლე­ბამ სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბებ­ში შე­საძ­ლოა ზე­მოქ­მე­დე­ბა მო­ახ­დი­ნოს მხოლოდ მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ოდ­ზე ან რო­გორც მიმ­დი­ნა­რე, ისე მო­მა­ვალ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­ზე. კერ­ძოდ, უი­მე­დო ვა­ლებ­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბა ზე­მოქ­მე­დე­ბას ახ­დენს მხო­ლოდ მიმ­დი­ნა­რე სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­ზე და, ამ­დე­ნად, იგი მო­ცე­მულ პე­რი­ოდ­ში აი­სა­ხე­ბა. მაგ­რამ ცვე­თა­დი აქ­ტი­ვე­ბის ეკო­ნო­მი­კუ­რი სარ­გებ­ლის შე­საძ­ლო ხა­სი­ა­თის ან აქ­ტი­ვე­ბის სა­სარ­გებ­ლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ვა­დის შე­ფა­სე­ბა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი ზემოქ­მე­დე­ბას ახ­დენს მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ო­დის ამორ­ტი­ზა­ცი­ის ხარ­ჯებ­სა და აქ­ტი­ვე­ბის სასარ­გებ­ლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის დარ­ჩე­ნი­ლი ვა­დის ყო­ველ მომ­დევ­ნო სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პერიოდ­ზე. ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში, მიმ­დი­ნა­რე სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ოდ­თან დაკავშირებული ცვლი­ლე­ბის შე­დე­გი აი­სა­ხე­ბა რო­გორც მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ო­დის შემოსავლე­ბი ან ხარ­ჯე­ბი. ხო­ლო აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბის შე­დე­გე­ბი, რომ­ლე­ბიც გავლენას ახ­დენს მო­მა­ვალ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­ზე, შე­სა­ბა­მი­სად, აი­სა­ხე­ბა მომავალი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დე­ბის შე­მო­სავ­ლე­ბის ან ხარ­ჯე­ბის სა­ხით.

7.11. სა­აღ­რიც­ხვო შე­ფა­სე­ბებ­ში მომ­ხდარი ცვლი­ლე­ბის შე­დე­გი უნ­და ჩა­ერ­თოს საქმიანო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბის ისე­თი­ვე კლა­სი­ფი­კა­ცი­ა­ში, რო­მე­ლიც გამოყენებული იყო წი­ნა შე­ფა­სე­ბე­ბი­სათ­ვის.

7.12.   ფინანსური ანგარიშგების­ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გამჟღავნდეს სააღრიც­ხვო შე­ფა­სე­ბებ­ში მომ­ხდა­რი ისე­თი ცვლი­ლე­ბე­ბის ში­ნა­არ­სი და მო­ცუ­ლო­ბა, რომ­ლე­ბიც არ­სე­ბით გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნს მიმ­დი­ნა­რე პე­რი­ოდ­ზე ან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, რომ გავ­ლე­ნას მო­ახ­დე­ნს მო­მა­ვალ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­ზე. თუ ამ თან­ხის დად­გე­ნა პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლია, ეს ფაქ­ტი უნ­და აღი­ნიშ­ნოს.

7.13. ყო­ველ სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რეიოდში გა­მო­ყე­ნე­ბულ უნ­და იქ­ნეს ერ­თი და იგი­ვე სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა.

7.14.სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლა შესაძლებელია, თუ:

ა. მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტის ცვლილებებით; ან

ბ. ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაციას უფრო საიმედოდ და შესაფე­რისად ასახვას.

7.15. ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში მოვ­ლე­ნე­ბი და სა­მე­ურ­ნეო ოპე­რა­ცი­ე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მი­სა­ღე­ბი ფორ­მით მა­შინ იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რო­დე­საც ახა­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პოლიტიკის შე­დე­გად უფ­რო სა­ჭი­რო და სა­ი­მე­დო ინ­ფორ­მა­ცია მი­ი­ღე­ბა ა(ა)იპ-ის ფინან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის, მი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის, ეფექ­ტი­ა­ნო­ბი­სა და ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბის შე­სა­ხებ.

7.16. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სააღრიცხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბა უნ­და აი­სა­ხოს გარ­და­მა­ვა­ლი დებულებე­ბის მოთ­ხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, თუ ასე­თი დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და­ერ­თვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო ახალ სტან­დარტს. თუ სტან­დარ­ტი არ შე­ი­ცავს და­ნერ­გვის წესებს, სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში ცვლი­ლე­ბა უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს რეტ­როს­პექ­ტუ­ლად ან პერ­სპექ­ტი­უ­ლად, ქვე­მოთ აღ­წე­რი­ლი მე­თო­დის შე­სა­ბა­მი­სად.

7.17. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სტან­დარ­ტის და­ნერ­გვამ შე­საძ­ლოა მო­ით­ხო­ვოს სააღრიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბის რეტ­როს­პექ­ტუ­ლი ან პერ­სპექ­ტი­უ­ლი ასახ­ვა.

7.18. სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომხდარი ცვლი­ლე­ბა რეტ­როს­პექ­ტუ­ლად უნ­და აისახოს მა­შინ, თუ წი­ნა სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კო­რექ­ტი­რე­ბის თან­ხა ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა და­სა­ბუ­თე­ბულ გან­საზ­ღვრას. ნე­ბის­მი­ე­რი კო­რექ­ტი­რე­ბა განიხილე­ბა რო­გორც დაგ­რო­ვი­ლი წმინ­და შე­მო­სავ­ლის საწ­ყი­სი ნაშ­თის შეს­წო­რე­ბა. უნდა შე­იც­ვა­ლოს შე­სა­და­რი­სი ინ­ფორ­მა­ცი­აც, თუ ეს პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

7.19. სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდა­რი ცვლი­ლე­ბა პერ­სპექ­ტი­უ­ლად მა­შინ აისახება, რო­დე­საც რეტ­როს­პექ­ტუ­ლი ასახ­ვის მიზ­ნით დაგ­რო­ვი­ლი ფონ­დე­ბის საწ­ყი­სი ნაშ­თის მა­კო­რექ­ტი­რე­ბე­ლი თან­ხა არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა და­სა­ბუ­თე­ბულ გან­საზ­ღვრას.

7.20. სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა აი­სა­ხოს, რო­გორც რეტ­როს­პექ­ტუ­ლად, ისე პერ­სპექ­ტი­უ­ლად. რეტ­როს­პექ­ტუ­ლი მიდ­გო­მის დროს ახა­ლი სააღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა ისე ვრცელ­დე­ბა მოვ­ლე­ნებ­სა და ოპე­რა­ცი­ებ­ზე, თით­ქოს ყოველთვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და. ამ­დე­ნად, ახა­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მოვლე­ნე­ბი­სა და ოპე­რა­ცი­ე­ბის მი­მართ, ასე­თი მუხ­ლე­ბის წარ­მო­შო­ბის თა­რი­ღი­დან. პერსპექ­ტი­უ­ლი გა­მო­ყე­ნე­ბა გუ­ლის­ხმობს, რომ ახა­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა გამოიყენე­ბა იმ მოვ­ლე­ნე­ბი­სა და ოპე­რა­ცი­ე­ბის მი­მართ, რომ­ლე­ბიც თავს იჩენს სააღრიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომ­ხდა­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ. ამ­გვა­რად, ახა­ლი სააღრიცხვო პო­ლი­ტი­კა არ­სე­ბუ­ლი ნაშ­თე­ბის მი­მართ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის თარიღი­დან.

7.21. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის შე­სადგენად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა;

ბ) სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კა­ში მომხდარი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა და არ­სე­ბი­თი შეც­დო­მე­ბის კორექ­ტი­რე­ბის შე­დე­გე­ბი.

7.22. ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბი­თი შე­ნიშ­ვნე­ბი სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კის შე­სა­ხებ უნ­და შეიცავდეს:

ა) ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის მომ­ზადების პრო­ცეს­ში გა­მო­ყე­ნე­ბულ შე­ფა­სე­ბის სისტემას; და

ბ) თი­თო­ე­ულ სპე­ცი­ფი­კურ სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კას, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ფინანსუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის სწორად გაგებისათვის.

7.23. გან­მარ­ტე­ბით შენიშვნებში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია იმ სა­აღ­რიც­ხვო პო­ლი­ტი­კის გამჟღავნება, რო­მე­ლიც მო­ცე­მულ სტან­დარ­ტში არაა გან­ხი­ლუ­ლი, მაგ­რამ შერ­ჩე­უ­ლი და გამოყენებული იქ­ნე­ბა ა(ა)იპ-ის მი­ერ.

თა­ვი 8. შე­მო­სავ­ლე­ბი

წი­ნამ­დე­ბა­რე თა­ვი გან­საზ­ღვრავს ა(ა)იპ-ის დამფუძნებლების, წევ­რე­ბი­სა და მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი­სა­გან მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის აღ­რიც­ხვი­სა და ფი­ნან­სურ ანგარიშგებაში ასახ­ვის წესს.

8.1. ეს თა­ვი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ა(ა)იპ­-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბი­სა და სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნე­ბის, ასე­ვე ა(ა)იპ-ის დაფუძნებისა და მისი საქმიანობის მხარ­დაჭერის მიზნით დამფუძნებლებისა და სპონ­სო­რე­ბის მხრი­დან გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბული შენატანებისა და შემო­წი­რუ­ლო­ბების აღ­რიც­ხვი­სა და ფი­ნან­სურ ან­გა­რიშ­გე­ბა­ში ასახ­ვი­სათ­ვის.

8.2. გაწევრიანების ერთჯე­რა­დი შე­ნა­ტა­ნი შე­მო­სავ­ლად აღი­არ­დე­ბა პრე­ტენ­დენ­ტის წევ­რად მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე.

8.3. ა(ა)იპ-ის წევ­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას სა­წევ­რო შე­ნა­ტან­ზე გან­საზ­ღვრავს მი­სი წეს­დე­ბა ან სხვა ში­და მა­რეგ­ლა­მენ­ტი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ა(ა)იპ-ს და­წე­სე­ბუ­ლი ჰქონ­დეს ერ­თჯე­რა­დი შე­ნა­ტა­ნი გა­წევ­რი­ა­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომელიც გა­მიზ­ნუ­ლია წევ­რო­ბის პრე­ტენ­დენ­ტის დო­კუ­მენ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­სა და განხილ­ვის, წევ­რო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის მომ­ზა­დე­ბი­სა და სხვა (მაგალითად, სამ­კერ­დე ნიშ­ნის ან სხვა ატ­რი­ბუ­ტის დამ­ზა­დე­ბის) ხარ­ჯე­ბის და­სა­ფა­რა­ვად.

8.4. ა(ა)იპ­-ში წევ­რო­ბა­ზე გან­ცხა­დე­ბა წარ­მო­შობს გან­მცხა­დებ­ლის ვალდებულე­ბას, შე­ი­ტა­ნოს გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის ერ­თჯე­რა­დი შე­სა­ტა­ნი. გან­მცხა­დე­ბელ­მა შესაძ­ლე­ბე­ლია ეს მო­ვა­ლე­ო­ბა შე­ას­რუ­ლოს მის წევ­რად აღი­ა­რე­ბამ­დე, მაგ­რამ ვიდ­რე ის არ გახ­დე­ბა ა(ა)იპ-ის წევ­რი, დად­გე­ნი­ლი წე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მის მი­ერ შეტა­ნი­ლი თან­ხა გან­ხი­ლულ უნ­და იქ­ნეს მი­ღე­ბუ­ლი ავან­სის სა­ხით. იგი შე­მო­სავ­ლად აღი­არ­დე­ბა წევ­რად მი­ღე­ბის შე­სა­ხებ უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი ორ­გა­ნოს (მა­გა­ლი­თად, სა­წევ­რო კო­მი­ტე­ტი) მი­ერ გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე.

8.5.  ­პერი­ო­დუ­ლი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნე­ბი შე­მო­სავ­ლად უნ­და აღი­არ­დეს გა­დახ­დის ვალდე­ბუ­ლე­ბის წარ­მო­შო­ბის­თა­ნა­ვე.

8.6. ა(ა)იპ-მა, სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნის ოდე­ნო­ბას­თან ერ­თად, უნ­და და­ად­გი­ნოს მა­თი გა­დახ­დის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის წარ­მო­შო­ბის თა­რი­ღი. იგი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის მი­ერ შე­იძ­ლე­ბა დად­გე­ნი­ლი იყოს სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რად. სა­ფუძ­ვლად შე­იძ­ლე­ბა აღე­ბუ­ლი იყოს თვის, კვარტა­ლის, ნა­ხე­ვა­რი წლის ან სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო წლის და­საწ­ყი­სი ან ბო­ლო.

8.7. ა(ა)იპ-ის წევ­რის მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, სა­წევ­როს გა­დახ­დის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის წარ­მო­შო­ბამ­დე, აღი­რიც­ხე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი ავან­სის სა­ხით.

8.8. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნი თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და აღი­რიც­ხოს წინასწარ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­წევ­რო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის სა­ხით.

8.9. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნი შე­მოსავლად აღი­არ­დე­ბა მა­თი ამორტიზაცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად. წი­ნას­წარ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­წევ­რო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ექვემდება­რე­ბა წრფივ ამორ­ტი­ზა­ცი­ას 10 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

8.10. ა(ა)იპ-ს შე­იძ­ლე­ბა და­წე­სე­ბუ­ლი ჰქონ­დეს სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნის ისე­თი განსა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ხე, რო­მე­ლიც ა(ა)იპ-ის წევრს ათა­ვი­სუფ­ლებს სა­წევ­რო შენატა­ნე­ბის შემ­დგო­მი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბი­სა­გან და ანი­ჭებს მუდ­მი­ვი წევ­რო­ბის უფლებამოსი­ლე­ბას. ასე­თი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნი გა­ცი­ლე­ბით აღე­მა­ტე­ბა მი­სი პე­რი­ო­დუ­ლი შე­ნა­ტა­ნე­ბის ოდე­ნო­ბას.

8.11. თუ წევ­რი ამორ­ტი­ზა­ცი­ის ვა­დის გას­ვლამ­დე უარს გა­ნაც­ხა­დებს წევ­რო­ბა­ზე, ან კავ­შირს გაწ­ყვეტს ა(ა)იპ-­თან მის­გან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი მი­ზე­ზით (ფი­ზი­კუ­რი პი­რის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა, იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის გა­კოტ­რე­ბა, ლიკ­ვი­და­ცია და სხვ.), გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნის არა­ა­მორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ნა­წი­ლი შე­მო­სავ­ლად აღი­არ­დე­ბა ფაქ­ტის დადგო­მის­თა­ნა­ვე.

8.12. შე­მო­წი­რუ­ლო­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლადი აქ­ტი­ვი შე­მო­სავ­ლად უნ­და აღიარდეს მი­სი მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე.

8.13. შე­მო­წი­რუ­ლო­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი არაფულადი აქ­ტი­ვე­ბი მათ გან­კარ­გვა­ზე უფლე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე უნ­და აღი­რიც­ხოს ფონ­დის სა­ხით. არა­ფუ­ლა­დი შემოწირულობე­ბი თავ­და­პირ­ვე­ლად უნ­და შე­ფას­დეს მა­თი რე­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბით.

8.14. შე­მო­წი­რუ­ლო­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი არა­ფუ­ლა­დი აქ­ტი­ვე­ბი შე­საძ­ლე­ბე­ლია გამოყე­ნე­ბულ იქ­ნეს ერ­თჯე­რა­დად ან ხან­გრძლი­ვი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში (მაგალითად, ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი). არა­ფუ­ლა­დი მიმ­დი­ნა­რე აქ­ტი­ვე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ზრდის ა(ა)იპ-ის ფონ­დებს.

8.15. დამფუძნებლების მიერ ფონდების შესავსებად დათქმული შენატანები აღიარდება ა(ა)იპ-ის რეგისტრაციაში გატარებისა და ფონდების გაზრდაზე გადაწყვეტილების მიღებისთანავე.

8.16. ფონდების შესავსებად დათქმული შენატანები კლასიფიცირდება ფონდების შეზღუდულობის გათვალისწინებით და აისახება უშუალოდ ფონდების ანგარიშზე.

8.17. ა(ა)იპ-ის დამფუძნებლების მიერ დათქმული შენატანი ფონდებში უნდა აღიარდეს ა(ა)იპ-ის რეგისტრაციაში გატარებისთანავე.

8.18. თუ ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების პერიოდში დამფუძნებლები გადაწყვეტენ მიზნების მისაღწევად დაფინანსების წყაროების გაზრდას და ივალდებულებენ დამატებითი შენატანების განხორციელებას, იგი შემოსავლად უნდა აღიარდეს გადაწყვეტილების მიღებისთანავე.

8.19. ფონდების ფაქტობრივ შევსებამდე ფონდებში აღიარებული დათქმული შენატანები წარმოადგენს მოთხოვნებს დამფუძნებლების მიმართ.

8.20. ა(ა)იპ-მა ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის გან­მარ­ტე­ბით შე­ნიშ­ვნებ­ში უნ­და გაამჟღავნოს ინფორმაცია:

ა) ახა­ლი წევ­რე­ბის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­სა­ხებ;

ბ) სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნე­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­სა­ხებ;

გ) შე­მომ­წირ­ვე­ლე­ბი­სა­გან მი­ღე­ბუ­ლი ფონდებისა და შე­მო­სავ­ლე­ბის შე­სა­ხებ.დანართი №2

 

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბის ნი­მუ­შე­ბი

წი­ნამ­დე­ბა­რე და­ნარ­თი გან­კუთ­ვნი­ლია თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბი­სათ­ვის და არ წარ­მო­ად­გენს სტან­დარ­ტის გა­ნუ­ყო­ფელ ნა­წილს. და­ნარ­თში მო­ტა­ნი­ლი ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის კომპო­ნენ­ტე­ბის მუხ­ლე­ბი და მა­თი თან­მიმ­დევ­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოს ცალ­კე­უ­ლი ა(ა)იპ-ის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. და­ნარ­თის მი­ზა­ნია გვიჩ­ვე­ნოს სტანდარ­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ხე­ლი შე­უწ­ყოს მის უკეთ გა­გე­ბას.

ა(ა)იპ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დე­კემ­ბრის მდგო­მა­რე­ო­ბით

 

 

20X2

20X1

 

 

 

 

 

აქ­ტი­ვე­ბი

 

 

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

X

X

ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი

X

X

სხვა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი

X

X

 

 

 

მიმ­დი­ნა­რე აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

მარაგები

X

X

დე­ბი­ტო­რე­ბი

X

X

ავან­სე­ბი

X

X

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი

X

X

 

 

 

სულ აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

 

 

 

ფონ­დე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

 

 

ფონდები

XX

XX

შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დი

X

X

დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დი

X

X

მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დი

X

X

 

 

 

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბი

X

X

სა­პენ­სიო ანა­რიც­ხე­ბი

X

X

 

 

 

მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX

კრე­დი­ტო­რე­ბი

X

X

მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბი

X

X

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბის მიმ­დი­ნა­რე ნა­წი­ლი

X

X

 

 

 

სულ ფონ­დე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX

 

საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა 20X2 წლის 31 დე­კემ­ბერს დამ­თავ­რე­ბუ­ლი წლი­სათ­ვის

 

I. შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

20X2

20X1

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

 

 

სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნე­ბი

X

X

საპ­რო­ცენ­ტო შე­მო­სავ­ლე­ბი

X

X

დი­ვი­დენ­დე­ბი

X

X

გრან­ტი

X

X

შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

სხვა შე­მო­სავ­ლე­ბი

X

X

სულ შე­მო­სავ­ლე­ბი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

პრო­ექ­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რის ხარ­ჯი

X

X

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი და სხვა ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

 

 

 

მთლი­ა­ნი შე­დე­გი (შე­მო­სავ­ლის ნა­მე­ტი/ დე­ფი­ცი­ტი)

XX

XX

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

(X)

(X)

 

 

 

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

X

X

 

 

 

II. დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

 

 

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

შე­მო­სა­ვა­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ი­დან

X

X

შეზ­ღუდ­ვი­სა­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ფონ­დი

X

X

სხვა შე­მო­სა­ვა­ლი

X

X

სულ შე­მო­სა­ვა­ლი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

XX

XX

III. მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

 

 

 

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

შე­მო­სა­ვა­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ი­დან

X

X

შეზ­ღუდ­ვი­სა­გან გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ფონ­დი

X

X

სხვა შე­მო­სა­ვა­ლი

X

X

სულ შე­მო­სა­ვა­ლი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

XX

XX

 

ხარჯების ეკონომიკური შინაარსი 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

 

ხარ­ჯე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი

I პრო­ექტის ხარ­ჯი

II პრო­ექტის ხარ­ჯი

III პრო­ექტის ხარ­ჯი

პრო­ექ­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რის ხარ­ჯი

ად­მინის­ტრა­ცი­უ­ლი და სხვა ხარ­ჯი

სულ

პერ­სო­ნა­ლის ხელ­ფა­სი

X

X

X

X

X

XX

 

X

X

X

X

X

XX

ტრან­სპორ­ტის ხარ­ჯი

 

 

X

 

X

XX

სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი

X

 

 

X

X

XX

სხვა მარაგები

 

 

 

 

X

XX

აქ­ტი­ვის ცვე­თა

 

 

 

X

X

XX

იჯა­რა

 

X

X

X

X

XX

ელექ­ტრო­ე­ნერ­გია

 

X

X

X

X

XX

სხვა კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

X

X

X

X

X

XX

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბა

X

X

X

X

X

XX

კონ­სულ­ტა­ცია და აუ­დი­ტი

 

 

 

X

X

XX

მივ­ლი­ნე­ბა

X

 

X

X

X

XX

შეხ­ვედ­რე­ბი და პრე­ზენ­ტა­ცია

X

X

X

X

X

XX

გან­ცხა­დე­ბა და რეკ­ლა­მა

X

X

X

X

X

XX

და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯე­ბი

X

X

X

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის ჯა­მი    

XX

XX

XX

XX

XX

XX

 

ფონდებში ცვლილების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

 

 

 

შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დე­ბი

დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი

მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი

სულ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20X0 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

გრან­ტი და შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

X

XX

ფონ­დის რეკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა

 

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა

X

X

 

XX

ფონდის ზრდა (შემცირება)

 

 

X

XX

20X1 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

გრან­ტი და შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

X

XX

ფონ­დის რეკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა

 

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა

X

X

 

XX

ფონდის ზრდა (შემცირება)

 

 

X

XX

20X2 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

 

 

 

 

 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

 

 

20X2

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

სა­წევ­როს სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

შე­მო­წი­რუ­ლო­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

გრან­ტის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

მომ­წო­დებ­ლებ­სა და თა­ნამ­შრომ­ლებ­ზე გა­ცე­მუ­ლი ფუ­ლი

X

 

სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხე­ბი

X

 

გა­დახ­დი­ლი პრო­ცენ­ტე­ბი

X

 

გა­დახ­დი­ლი გა­და­სა­ხა­დე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

 

 

 

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ძე­ნა

X

 

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­ყიდ­ვით მი­ღე­ბუ­ლი ნა­მე­ტი

X

 

მი­ღე­ბუ­ლი პრო­ცენ­ტე­ბი

X

 

მი­ღე­ბუ­ლი დი­ვი­დენ­დე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

 

 

 

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

თა­მა­სუ­ქის გა­ცე­მით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

სეს­ხის და­სა­ფა­რა­ვად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

ფი­ნან­სუ­რი იჯა­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის და­სა­ფა­რა­ვად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

 

 

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი­სა და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბის წმინ­და ზრდა

XX

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის

და­საწ­ყი­სი­სათ­ვის

X

 

ფულადი სახსრების სავალუტო კურსის ცვლილების ეფექტი

X

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის ბო­ლო­სათ­ვის

XX