„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 278
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/05/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/06/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 31/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020593
278
29/05/2018
ვებგვერდი, 01/06/2018
300160070.10.003.020593
„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №278

2018 წლის 29 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 16/08/2017, 300160070.10.003.020102) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის − „სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური გაბარიტები და მასა, ასევე მათი თანმდევი სხვა პარამეტრები“ 2.2.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                   

„2.2.2.

შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალებები ხუთი ან ექვსი ღერძით

 

 

 

) ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით;

)  სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით;

) ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით, რომლითაც ხორციელდება ინტერმოდალურ სატრანსპორტო ოპერაციებში 45 ფუტამდე მაქსიმალური სიგრძის ერთი ან მეტი კონტეინერის ან სახსნელი ძარის გადაზიდვა;

) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით, რომლითაც ხორციელდება ინტერმოდალურ სატრანსპორტო ოპერაციებში 45 ფუტამდე მაქსიმალური სიგრძის ერთი ან მეტი კონტეინერის ან სახსნელი ძარის გადაზიდვა

40 ტონა

40 ტონა

42 ტონა

 

44 ტონა“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 31 მაისიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.