გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/04/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.148.016479
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
13/04/2018
ვებგვერდი, 20/04/2018
010250050.35.148.016479
გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (20/04/2018 - 12/04/2019)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2018 წლის 13 აპრილი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ კ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  25-ე მუხლის 1-ლი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილები დანართი №1-ის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის 8 (რვა) ფურცლად).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 ივნისის №21 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 09/06/2016; 010250050.35.174.016157).
მუხლი 3
 დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

 


გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

 

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილები

მისამართი

ს/კ

ფართობი(კვ.მ)

დგომის კუთხე გრადუსებში

შენიშვნა

1

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.005

76

45

 

2

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.246

79

45

 

3

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.003

78,6

45

 

4

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.004

217

45

 

5

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.05.19.423

101

45

 

6

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.218

438

45

 

7

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.17.019

87

90

 

8

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.17.096

71

90

 

9

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.096

169

0

 

10

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.25.362

215

0

 

11

ქალაქი გორი, სტალინისა და ჭავჭავაძის გადაკვეთა

66.45.18.209

389

0

 

12

ქალაქი გორი, სტალინისა და ჭავჭავაძის გადაკვეთა

66.45.18.210

339

0

 

13

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.21.167

52

45

 

14

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №49

66.45.18.230

141

90

 

15

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №70

66.05.18.268

258

0

 

16

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №52

66.05.18.272

111

45

 

17

ქალაქი გორი,სამეფოს ქუჩა №54

66.05.18.267

120

45

 

18

ქალაქი გორი,  ცაბაძის ქუჩის მიმდებარედ

66.45.25.251

157

0

 

19

ქალაქი გორი,  ცაბაძის ქუჩის მიმდებარედ

66.45.25.252

128

0

 

20

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №14

66.05.16.864

209

90

 

21

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.24.176

216

90

 

22

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.21.164

60

90

 

23

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.201

52

0

 

24

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.205

109

45

 

25

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩის  მიმდებარედ

66.45.18.173

100

90

 

26

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩის  მიმდებარედ

66.45.18.172

251

90/45

 

27

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №29

66.05.19.427

256

45

 

28

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.204

106

0

 

29

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი

66.45.18.104

115

45

 

30

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №13

66.05.17.400

437

90

 

31

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.254

167

0

 

32

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.131

138

45

 

33

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.253

100

0

 

34

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.250

47

0

 

35

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.246

119

0

 

36

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.249

33

0

 

37

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.255

81

0

 

38

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.31.140

181

0

 

39

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №4

66.05.17.401

120

45

 

40

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.245

111

0

 

41

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.248

147

0

 

42

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.256

207

0

 

43

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა №5

66.05.19.419

334

45

 

44

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.196

378

0

 

45

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №6ა

66.45.13.354

268

0

 

46

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.07.089

187

90

 

47

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.07.097

119

0

 

48

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი  №7

66.05.14.560

192

90

 

49

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.197

129

45

 

50

ქალაქი გორი,  26 მაისის სანაპირო

66.45.17.270

865

90

 

51

ქალაქი გორი,  26 მაისის სანაპირო

66.05.19.428

112

90

 

52

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზ. მიმდებარედ

66.45.16.063

128

0

 

53

ქალაქი გორი, შინდისის გზატკეცილი  №17

66.05.04.459

88

90

 

54

ქალაქი გორი,  თამარ მეფის ქუჩა

66.05.10.181

311

45

 

55

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი №13

66.05.05.199

112

90

 

56

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი № 11

66.05.05.197

128

90

 

57

ქალაქი გორი, შინდისის გზატკეცილი №1

66.05.05.198

200

0

 

58

ქალაქი გორი, სტალინისა და ჭავჭავაძის გადაკვეთა

66.45.18.207

247

0

 

59

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა  №5

66.05.19.418

66

45

 

60

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი (მაჩაბლის ქუჩა)

66.05.14.565

87

0

 

61

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.185

496

45

 

62

ქალაქი გორი,  ტყვიავის ქუჩა

66.05.14.563

160

0

 

63

ქალაქი გორი,  ცაბაძის ქუჩა № 5

66.05.17.402

309

0

 

64

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირისა  და გელდიაშვილის კუთხე

66.05.16.865

120

0

 

65

ქალაქი გორი, სტალინისა და ჭავჭავაძის გადაკვეთა

66.45.18.211

69

0

 

66

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.244

110

0

 

67

ქალაქი გორი, თამარ მეფის ქუჩა №25-37

66.05.10.182

92

0

 

68

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.247

69

0

 

 69

ქალაქი გორი, რუსთაველის ქ. თეატრის სკვერის მიმდებარე ტერიტორია

66.45.25.333

 129


 

 

70

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქ. №5 ძველი ბაზრის გასწვრივ

66.45.17.303

294

0

 

71

ქალაქი გორი ,მშვიდობის გამზირი №2,4,6,8,10- ის გასწვრივ

66.45.16.066

470

0

 

72

ქალაქი გორი ,მშვიდობის გამზირი №3,5,7,9- ის გასწვრივ

66.45.16.065

325

0

 

73

ქალაქი გორი ,მშვიდობის გამზირი №12-ის წინ

66.45.16.064

89

0

 

74

ქალაქი გორი, კოსტავას ქ. ინტურისტის მიმდებარე ტერიტორია

66.45.20.521

265

0

 

75

ქალაქი გორი, ფარნავაზის ქ. №1 სამხატვრო სკოლის წინ

66.45.11.126

202

90

 

76

ქალაქი გორი ,ცხინვალის გზტ. №14-ის წინ „ჯიპისი“ აფთიაქისა და მაღაზია „გალაქსის+ მიმდ.

66.45.07.302

122

90

 

77

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზტ. „გორმედის+ შესასვლელი გზა

66.05.20.225

168

0

 

78

ქალაქი გორი ,ცხინვალის გზტ. №9 ბ-ს და №11-ის გასწვრივ

66.45.07.303

151

0

 

სულ

 

 

14354,6 

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.