„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/04/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016469
23
13/04/2018
ვებგვერდი, 19/04/2018
190020020.35.148.016469
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2018 წლის 13 აპრილი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

36,298.0

4,940.1

31,357.9

გადასახადები

6,045.7

7,204.1

0.0

7,204.1

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,294.8

7,491.6

20,803.2

26,359.8

4,940.1

21,419.7

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,705.2

0.0

3,705.2

3,238.2

0.0

3,238.2

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,174.3

329.2

23,845.1

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,813.8

111.6

3,702.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3,050.2

46.4

3,003.8

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

281.3

0.0

281.3

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

13,656.5

135.0

13,521.5

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1,708.4

36.2

1,672.2

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1,664.1

0.0

1,664.1

საოპერაციო სალდო

10,392.4

15,418.2

7,176.4

8,241.8

12,123.6

4,610.9

7,512.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,580.1

14,314.5

7,592.1

6,722.4

16,212.7

6,093.2

10,119.5

ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

16,742.7

6,093.2

10,649.5

კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530.0

0.0

530.0

მთლიანი სალდო

-187.7

1,103.7

-415.7

1,519.5

-4,089.1

-1,482.3

-2,606.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-4,342.0

-1,482.3

-2,859.7

ზრდა

574.3

1,360.9

0.0

1,360.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

574.3

1,360.9

 

1,360.9

0.0

 

 

კლება

936.8

415.7

415.7

0.0

4,342.0

1,482.3

2,859.7

ვალუტა და დეპოზიტები

936.8

415.7

415.7

 

4,342.0

1,482.3

2,859.7

ვალდებულებების ცვლილება

-174.8

-158.5

0.0

-158.5

-253.0

0.0

-253.0

კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

253.0

0.0

253.0

საშინაო

174.8

158.5

0.0

158.5

253.0

0.0

253.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,489.3

39,974.2

7,491.6

32,482.6

36,828.0

4,940.1

31,887.9

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

36,298.0

4,940.1

31,357.9

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

0.0

770.1

530.0

0.0

530.0

გადასახდელები

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

41,170.0

6,422.4

34,747.6

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,174.3

329.2

23,845.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

16,742.7

6,093.2

10,649.5

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

253.0

0.0

253.0

ნაშთის ცვლილება

-362.5

945.2

-415.7

1,360.9

-4,342.0

-1,482.3

-2,859.7

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 36,298.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

39,204.0

7,491.6

31,712.4

36,298.0

4,940.1

31,357.9

გადასახადები

6,045.7

7,204.1

0.0

7,204.1

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,294.8

7,491.6

20,803.2

26,359.8

4,940.1

21,419.7

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,705.2

0.0

3,705.2

3,238.2

0.0

3,238.2

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 700,0 ათასი ლარის ოდენობით:

­(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

6,045.7

7,204.1

0.0

7,204.1

6,700.0

0.0

6,700.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,320.8

2,223.7

 

2,223.7

2,100.0

 

2,100.0

 ქონების გადასახადი

3,725.0

4,980.3

0.0

4,980.3

4,600.0

0.0

4,600.0

საქართველოს საწარმოთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,104.0

3,276.2

 

3,276.2

3,320.0

 

3,320.0

უცხოურ საწარმოთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.8

10.6

 

10.6

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

49.6

65.2

0.0

65.2

52.0

0.0

52.0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

747.3

764.9

0.0

764.9

652.0

0.0

652.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

819.3

863.5

0.0

863.5

576.0

0.0

576.0

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 26,359.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

გრანტები

28,790.9

28,294.8

26,359.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

94.4

710.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,790.9

28,200.4

25,648.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

19,823.4

21,018.8

21,011.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

19,516.6

20,708.8

20,708.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

306.8

310.0

303.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,967.5

6,881.6

4,637.1

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

6,766.2

6,832.0

4,637.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2,201.3

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

0.0

49.6

0.0

“;

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 238,2 ათასი ლარის ოდენობით:

­(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,705.2

3,238.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

740.5

739.2

605.0

პროცენტები

272.9

259.3

190.0

რენტა

467.6

480.0

415.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

209.3

253.8

190.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

258.3

226.2

225.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,123.1

1,122.1

1,073.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1,061.7

1,036.1

1,013.0

სანებართვო მოსაკრებელი

87.6

152.8

130.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

3.4

3.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

676.2

574.4

600.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

293.2

305.5

280.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

61.4

86.0

60.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

61.4

86.0

60.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,453.6

1,594.7

1,560.0

“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24,174.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,174.3

329.2

23,845.1

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,813.8

111.6

3,702.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,140.6

36.9

3,103.7

3,050.2

46.4

3,003.8

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

281.3

0.0

281.3

სუბსიდიები

14,203.8

13,367.0

112.5

13,254.5

13,656.5

135.0

13,521.5

გრანტები

1,066.4

344.7

2.5

342.2

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,475.8

32.2

1,443.6

1,708.4

36.2

1,672.2

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,574.5

0.0

1,574.5

1,664.1

0.0

1,664.1

“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16,212.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,742.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

250.3

188.7

76.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10,765.6

12,788.1

15,793.8

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

426.2

484.6

696.8

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

195.4

1,584.5

176.1

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

11,637.5

15,084.6

16,742.7

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

770.1

530.0

ძირითადი აქტივები

8.5

109.1

190.0

არაწარმოებული აქტივები

1,049.0

661.1

340.0

მიწა

1,049.0

661.1

340.0

“;

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,545.9

5,789.5

5,904.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,544.9

5,619.5

5,577.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,544.9

5,619.5

5,477.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

100.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0

0.0

31.2

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0

0.0

31.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.1

170.0

296.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,359.1

11,891.8

14,626.4

7045

ტრანსპორტი

4,263.9

7,968.5

8,014.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,261.0

7,963.1

8,014.3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.8

5.4

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

824.6

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

824.6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

4,095.2

3,923.3

5,787.5

705

გარემოს დაცვა

2,932.5

296.3

1,276.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

128.6

0.0

125.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,803.9

296.3

1,151.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,519.3

5,929.0

4,835.6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

284.9

267.7

220.0

7063

წყალმომარაგება

3,775.9

3,871.2

2,920.6

7064

გარე განათება

686.6

1,129.6

1,140.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

772.0

660.4

555.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

237.4

250.9

245.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

107.4

135.9

110.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130.0

115.0

135.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,258.8

7,184.8

5,560.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,525.8

4,083.3

2,699.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,205.5

2,636.5

2,630.9

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9

26.9

30.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

120.0

200.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

497.7

318.0

0.0

709

განათლება

5,376.8

5,826.5

6,536.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,306.9

5,774.9

6,496.8

7092

ზოგადი განათლება

60.9

46.2

40.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

60.9

46.2

40.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

9.0

5.4

0.0

710

სოციალური დაცვა

3,447.1

1,701.8

1,931.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,036.0

878.5

1,049.6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

831.1

658.4

799.2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

204.9

220.2

250.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

7.0

9.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

61.4

59.9

31.2

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

204.7

183.9

211.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

141.6

130.8

152.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,996.4

441.6

478.2

სულ ჯამი

39,677.0

38,870.4

40,917.0

“;

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -4,089.1 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -4,342.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4,342.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;

მ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -253.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ნ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია. ასევე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების, მინიატურული ძეგლების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

წინასაახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით.

გ.გ) მუნიციპალური შენობებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

აგრეთვე, გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზებისა და ტურისტული ობიექტების უშუალო სიახლოვეს, როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე კერძო საკუთრებაში არსებული უსახური შენობების ფასადების შესაფუთი სამშენებლო ფარდა-ბადეს შეძენა.

გ.დ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 06)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინი-მოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

გ.ე) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.ვ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

გ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.თ) ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მოსახლეობისგან და ორგანიზაციებისგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია კანონმდებლობის შესაბამისად; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შადრევნების, სკვერების, მოსაცდელების და სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა; ზამთრის სეზონზე ქუჩების მოვლა-შენახვა; გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამების, პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის იერსახეზე ზრუნვა; დამფუძნებლის დავალებით, მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი და მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაცია; საჭიროების შემთხვევაში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია; გარემოს და ბუნებათსარგებლობის, მრავალფეროვნების, გადაშენების საფრთხის წინაშე და იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გაუმჯობესების მიზნით სარგავი მასალის (ნერგის) გამოყვანის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების დაზიანებული ტერიტორიების სპეციალური გამოკვლევა და აღდგენა, ახალი ნერგების განთავსება და არსებული ნერგების გადაბელვის, გასხვლის და სხვა გამწვანებით-მოვლითი სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო მომსახურება, სასაფლაოების დახურვა და ახალი სასაფლაოების გახსნა კანონმდებლობის შესაბამისად; ქუჩების განათება, შენობის დეკორაციების მინათება, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (შეკეთება, გამოცვლა, მონტაჟი) და მასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების ორგანიზების განხორციელება და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.

გ.ი) ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისათვის (პროგრამული კოდი 02 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, ახალგაზრდებისა და ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისის მიმწოდებლების უნარების გაძლიერება.

აგრეთვე პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საქმიანობები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; პარკის რეაბილიტაცია; ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა; პარკინგისა და სანიტარული ობიექტების მოწყობა; ქალაქის ცენტრსა და ისტორიულ ნაწილში ველო-ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ველოსიპედების გაქირავების სერვისის შექმნა; სუვენირებისა და სხვა ადგილობრივი პროდუქტების სარეალიზაციო სივრცის შექმნა; ეროვნული საკვებისა და ხელნაკეთობების დამამზადებელი სახელოსნოების მოწყობა, სადაც მუშაობის პროცესი ნაჩვენები იქნება ვიზიტორებისათვის და გაიყიდება შექმნილი პროდუქცია; პარკში კაფეს მოწყობისათვის საჭირო სივრცის შექმნა; ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდის მიზნით მათი უნარების გაძლიერება ტრენინგების, სტაჟირებისა და ბიზნეს-კონსულტირების სერვისის გზით.

გ.კ) მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა.“;

ო) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე რელიგიურ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შესაბამისი უფლებამოსილი პირების მიერ წარმოდგენილი პროგრამის საფუძველზე მათ დახმარებას და ხელშეწყობას.“;

პ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

-არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

-დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

-მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

-სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

-ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

-მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამზოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები იმ ოჯახების, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი ბუნებრივი აირის აბონენტებად, დახმარება თითოეულ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

გ) ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ბინადარი ცხოვეელბის მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ურბანულ გარემოში ადამიანისა და ცხოველების თანარსებობის უსაფრთხო და მეგობრული გარემოს შექმნა.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამის სპეციალურ ადგილზე გატანა და დამარხვა.

დ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დ.ა) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.

0-დან 18 წლამდე სმენადაქვეითებულ (ყრუ-მუნჯობა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში.

დ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0–დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

ერთჯერადად თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით (0-დან 18 წლამდე), გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 4-შვილიანი ოჯახები.

ერთჯერადად, თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით( 0-დან 18 წლამდე), გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახები.

დ.ე) დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

დ.ვ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ბავშვების სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, გლუტენის დაავადებითა და ფენინილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) სამედიცინო, სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება დამკრძალავი ბიუროდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.

დ.თ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-ის ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დ.ი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 70%-ით, გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით.

გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით.

დ.კ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

დ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული; 100 000-დან 150 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი - ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი) ფორმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში.

დ.ნ) ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი).

დ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

დ.ჟ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონების, არასაპენსიო ასაკის მქონეს მარტოხელა ბენეფიციარები და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფულადი დახმარებით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, გასულ წელს აღებული ვალდებულების ფარგლებში.

დ.რ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 0-დან 47 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 47000-დან 57 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები გააჩნია 57000-დან 65 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

დ.ს) სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 05 05 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი ბენეფიციარების ერთჯერადად თვეში არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარით ქირით უზრუნველყოფა.

დ.ტ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000-ის ჩათვლით) თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობის მიღებისას გადახდისუუნაროები არიან, სრულად უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით;

დ.უ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ჟ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,851.8

39,029.0

7,907.3

31,121.7

41,170.0

6,422.4

34,747.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

248.0

11.0

237.0

325.0

11.0

314.0

 

ხარჯები

28,039.5

23,785.8

315.2

23,470.6

24,174.3

329.2

23,845.1

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,813.8

111.6

3,702.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

15,084.6

7,592.1

7,492.5

16,742.7

6,093.2

10,649.5

 

ვალდებულებების კლება

174.8

158.5

0.0

158.5

253.0

0.0

253.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6,660.7

5,930.0

162.4

5,767.6

6,157.7

158.0

5,999.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

248.0

11.0

237.0

325.0

11.0

314.0

 

ხარჯები

6,295.6

5,600.8

162.4

5,438.4

5,828.7

158.0

5,670.7

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,713.3

131.2

3,582.1

3,813.8

111.6

3,702.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

188.7

0.0

188.7

76.0

0.0

76.0

 

ვალდებულებების კლება

114.8

140.6

0.0

140.6

253.0

0.0

253.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,265.8

1,077.5

0.0

1,077.5

1,050.0

0.0

1,050.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

30.0

 

30.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

1,237.8

1,064.2

0.0

1,064.2

1,045.0

0.0

1,045.0

 

შრომის ანაზღაურება

930.8

792.7

0.0

792.7

604.2

0.0

604.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

12.3

0.0

12.3

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,178.7

4,388.0

0.0

4,388.0

4,269.2

0.0

4,269.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273.0

207.0

 

207.0

277.0

 

277.0

 

ხარჯები

4,875.8

4,200.4

0.0

4,200.4

4,198.2

0.0

4,198.2

 

შრომის ანაზღაურება

3,335.8

2,789.4

0.0

2,789.4

3,098.0

0.0

3,098.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

176.4

0.0

176.4

71.0

0.0

71.0

 

ვალდებულებების კლება

80.5

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

35.3

298.3

0.0

298.3

549.3

0.0

549.3

 

ხარჯები

1.1

170.0

0.0

170.0

296.3

0.0

296.3

 

ვალდებულებების კლება

34.2

128.3

0.0

128.3

253.0

0.0

253.0

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

180.9

166.2

162.4

3.8

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

 

ხარჯები

180.9

166.2

162.4

3.8

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

149.6

131.2

131.2

0.0

111.6

111.6

0.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,854.8

18,386.5

6,774.4

11,612.2

20,802.2

5,935.6

14,866.5

 

ხარჯები

6,045.3

5,597.4

5.6

5,591.8

5,008.4

0.0

5,008.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

12,788.1

6,768.7

6,019.4

15,793.8

5,935.6

9,858.2

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,304.9

7,963.7

4,379.6

3,584.0

8,014.3

4,551.2

3,463.1

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

533.1

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,537.6

7,430.0

4,379.6

3,050.3

7,434.3

4,551.2

2,883.1

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

4,251.0

7,963.7

4,379.6

3,584.0

8,014.3

4,551.2

3,463.1

 

ხარჯები

723.4

533.1

0.0

533.1

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,483.8

7,430.0

4,379.6

3,050.3

7,434.3

4,551.2

2,883.1

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

53.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,259.4

6,421.6

2,302.3

4,119.3

8,615.1

1,384.5

7,230.6

 

ხარჯები

1,702.0

2,075.2

5.6

2,069.5

1,665.6

0.0

1,665.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,557.4

4,346.4

2,296.6

2,049.8

6,949.5

1,384.5

5,565.0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

686.6

1,129.6

0.0

1,129.6

1,140.0

0.0

1,140.0

 

ხარჯები

672.2

850.8

0.0

850.8

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

278.8

0.0

278.8

440.0

0.0

440.0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

128.6

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

407.5

82.6

13.2

69.4

844.3

495.0

349.3

 

ხარჯები

34.6

33.5

0.0

33.5

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

49.1

13.2

35.9

799.3

495.0

304.3

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,396.4

158.0

158.0

0.0

307.0

307.0

0.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,363.6

158.0

158.0

0.0

307.0

307.0

0.0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,775.9

3,871.2

2,099.6

1,771.6

2,920.6

511.5

2,409.1

 

ხარჯები

131.9

180.5

0.0

180.5

155.6

0.0

155.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,644.0

3,690.7

2,099.6

1,591.1

2,765.0

511.5

2,253.5

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.8

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

7.6

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.6

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

51.9

31.5

20.4

701.0

71.0

630.0

 

ხარჯები

0.0

16.7

5.6

11.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.2

25.9

9.4

701.0

71.0

630.0

02 02 09

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

89.9

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.6

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

106.9

148.4

0.0

148.4

1,282.3

0.0

1,282.3

 

ხარჯები

67.2

148.3

0.0

148.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

0.0

0.0

0.0

1,282.3

0.0

1,282.3

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

284.9

267.7

0.0

267.7

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

284.9

267.7

0.0

267.7

220.0

0.0

220.0

02 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის, ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების სამსახური

372.3

599.7

0.0

599.7

555.0

0.0

555.0

 

ხარჯები

363.5

548.5

0.0

548.5

545.0

0.0

545.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

51.2

0.0

51.2

10.0

0.0

10.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0.0

77.9

0.0

77.9

520.0

0.0

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

77.9

0.0

77.9

520.0

0.0

520.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,010.7

3,976.3

92.5

3,883.8

4,162.8

0.0

4,162.8

 

ხარჯები

3,387.5

2,964.2

0.0

2,964.2

2,762.8

0.0

2,762.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.1

1,011.8

92.5

919.3

1,410.0

0.0

1,410.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

18.6

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.7

0.0

55.7

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

290.6

520.5

0.0

520.5

302.4

0.0

302.4

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.6

510.5

0.0

510.5

302.4

0.0

302.4

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემი

 შეძენა

0.0

22.8

0.0

22.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.8

0.0

22.8

0.0

0.0

0.0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

716.3

191.9

0.0

191.9

44.5

0.0

44.5

 

ხარჯები

561.9

67.3

0.0

67.3

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.5

124.6

0.0

124.6

40.0

0.0

40.0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

268.5

0.0

268.5

63.9

0.0

63.9

 

ხარჯები

0.0

268.5

0.0

268.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

0.0

63.9

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

135.4

275.4

92.5

183.0

184.9

0.0

184.9

 

ხარჯები

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.0

275.4

92.5

183.0

184.9

0.0

184.9

02 03 08

ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

02 03 09

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა

84.0

157.9

0.0

157.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

77.7

155.4

0.0

155.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.1

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

02 03 12

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,358.8

1,229.7

0.0

1,229.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,353.3

1,229.4

0.0

1,229.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 13

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

198.9

0.0

198.9

306.0

0.0

306.0

 

ხარჯები

0.0

198.9

0.0

198.9

306.0

0.0

306.0

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

02 03 15

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,269.9

979.3

0.0

979.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,243.8

970.5

0.0

970.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

02 03 16

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

02 03 17

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისათვის

0.0

0.0

0.0

0.0

824.6

0.0

824.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

808.8

0.0

808.8

02 03 18

მოსაცდელების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

279.8

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.4

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

5,376.8

5,839.7

15.3

5,824.4

6,536.8

157.6

6,379.2

 

ხარჯები

4,950.6

5,341.9

0.0

5,341.9

5,840.0

0.0

5,840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

484.6

15.3

469.4

696.8

157.6

539.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.1

0.0

13.1

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,770.1

2,101.7

15.3

2,086.4

643.1

157.6

485.5

 

ხარჯები

2,344.0

1,640.9

0.0

1,640.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

460.8

15.3

445.5

643.1

157.6

485.5

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

03 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

03 04

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

836.6

0.0

836.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

836.6

0.0

836.6

0.0

0.0

0.0

03 05

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,536.8

2,849.7

0.0

2,849.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,536.8

2,812.7

0.0

2,812.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.9

0.0

23.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.1

0.0

13.1

0.0

0.0

0.0

03 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

5,853.7

0.0

5,853.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5,800.0

0.0

5,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

53.7

0.0

53.7

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

7,258.8

6,916.9

808.1

6,108.7

5,496.8

0.0

5,496.8

 

ხარჯები

7,063.4

5,331.7

0.0

5,331.7

5,320.7

0.0

5,320.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.4

1,584.5

808.1

776.4

176.1

0.0

176.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,260.1

3,573.5

738.9

2,834.6

2,635.9

0.0

2,635.9

 

ხარჯები

3,164.5

2,264.0

0.0

2,264.0

2,469.8

0.0

2,469.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.6

1,309.5

738.9

570.6

166.1

0.0

166.1

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

65.9

195.5

0.0

195.5

291.9

0.0

291.9

 

ხარჯები

65.9

195.5

0.0

195.5

291.9

0.0

291.9

04 01 02

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების

გაერთიანების ხელშეწყობა

969.2

1,561.5

0.0

1,561.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

962.4

1,554.2

0.0

1,554.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების

ხელშეწყობა

14.1

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.1

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

04 01 04

საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0.0

1,271.9

738.9

532.9

164.0

0.0

164.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,271.9

738.9

532.9

164.0

0.0

164.0

04 01 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბ გორის ხელშეწყობა

1,074.2

436.8

0.0

436.8

468.0

0.0

468.0

 

ხარჯები

1,074.2

410.5

0.0

410.5

466.9

0.0

466.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.3

0.0

26.3

1.1

0.0

1.1

04 01 07

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

196.0

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

90.4

0.0

90.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

04 01 08

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 09

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 10

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

478.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

451.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 11

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

1,712.0

0.0

1,712.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,711.1

0.0

1,711.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,469.1

2,867.9

69.2

2,798.7

2,640.9

0.0

2,640.9

 

ხარჯები

3,385.1

2,592.3

0.0

2,592.3

2,630.9

0.0

2,630.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

275.0

69.2

205.8

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

44.3

14.0

0.0

14.0

3.1

0.0

3.1

 

ხარჯები

27.5

14.0

0.0

14.0

3.1

0.0

3.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

593.3

574.6

69.2

505.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

587.5

358.9

0.0

358.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

215.7

69.2

146.5

0.0

0.0

0.0

04 02 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

130.0

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127.2

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 04

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

942.6

567.4

0.0

567.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

913.8

563.5

0.0

563.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 05

ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

202.5

183.6

0.0

183.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

192.8

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

0.0

04 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა

36.7

34.7

0.0

34.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.8

34.7

0.0

34.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

04 02 08

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ ხელშეწყობა

29.9

26.9

0.0

26.9

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.9

26.9

0.0

26.9

30.0

0.0

30.0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობ და თანადაფინანსების პროგრამა

181.6

131.9

0.0

131.9

375.6

0.0

375.6

 

ხარჯები

181.6

131.9

0.0

131.9

375.6

0.0

375.6

04 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა

354.6

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

350.6

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 13

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

04 02 15

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

265.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.7

241.3

0.0

241.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 16

ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 17

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

2,171.1

0.0

2,171.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,161.1

0.0

2,161.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

529.6

355.5

0.0

355.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

513.8

355.5

0.0

355.5

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 01

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

497.7

318.0

0.0

318.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

481.8

318.0

0.0

318.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

32.0

37.4

0.0

37.4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

32.0

37.4

0.0

37.4

20.0

0.0

20.0

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

120.0

0.0

120.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

120.0

0.0

120.0

200.0

0.0

200.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,700.7

1,955.9

147.1

1,808.7

2,176.6

171.2

2,005.4

 

ხარჯები

3,684.5

1,913.9

147.1

1,766.8

2,176.6

171.2

2,005.4

 

ვალდებულებების კლება

16.2

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 01

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

130.0

115.0

115.0

0.0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

130.0

115.0

115.0

0.0

135.0

135.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

1,451.0

24.4

24.4

0.0

25.2

25.2

0.0

 

ხარჯები

1,451.0

24.4

24.4

0.0

25.2

25.2

0.0

05 03

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს ხელშეწყობა

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0.0

38.7

0.0

38.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.7

0.0

38.7

0.0

0.0

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,996.1

1,680.6

7.8

1,672.9

1,906.4

11.0

1,895.4

 

ხარჯები

1,996.1

1,677.4

7.8

1,669.6

1,906.4

11.0

1,895.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

29.8

26.9

0.0

26.9

64.4

0.0

64.4

 

ხარჯები

29.8

26.9

0.0

26.9

64.4

0.0

64.4

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება

18.6

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

151.0

132.3

0.0

132.3

145.4

0.0

145.4

 

ხარჯები

151.0

132.3

0.0

132.3

145.4

0.0

145.4

05 05 05

დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

57.0

47.0

0.0

47.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

57.0

47.0

0.0

47.0

70.0

0.0

70.0

05 05 06

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

47.0

49.7

0.0

49.7

186.1

0.0

186.1

 

ხარჯები

47.0

49.7

0.0

49.7

186.1

0.0

186.1

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

11.3

15.3

7.8

7.5

20.0

11.0

9.0

 

ხარჯები

11.3

15.3

7.8

7.5

20.0

11.0

9.0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

128.1

143.5

0.0

143.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

128.1

143.5

0.0

143.5

0.0

0.0

0.0

05 05 09

სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება

39.4

27.0

0.0

27.0

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

39.4

27.0

0.0

27.0

37.5

0.0

37.5

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

229.1

152.9

0.0

152.9

220.4

0.0

220.4

 

ხარჯები

229.1

152.9

0.0

152.9

220.4

0.0

220.4

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

527.1

449.9

0.0

449.9

508.8

0.0

508.8

 

ხარჯები

527.1

449.9

0.0

449.9

508.8

0.0

508.8

05 05 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

17.9

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.9

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

287.1

236.3

0.0

236.3

260.2

0.0

260.2

 

ხარჯები

287.1

236.3

0.0

236.3

260.2

0.0

260.2

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

108.2

83.6

0.0

83.6

97.0

0.0

97.0

 

ხარჯები

108.2

83.6

0.0

83.6

97.0

0.0

97.0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

39.7

21.6

0.0

21.6

32.5

0.0

32.5

 

ხარჯები

39.7

21.6

0.0

21.6

32.5

0.0

32.5

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

48.7

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

 

ხარჯები

48.7

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.5

4.7

0.0

4.7

10.2

0.0

10.2

 

ხარჯები

4.5

4.7

0.0

4.7

10.2

0.0

10.2

05 05 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება

42.8

37.9

0.0

37.9

1.2

0.0

1.2

 

ხარჯები

42.8

37.9

0.0

37.9

1.2

0.0

1.2

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

53.0

25.6

0.0

25.6

35.3

0.0

35.3

 

ხარჯები

53.0

25.6

0.0

25.6

35.3

0.0

35.3

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

46.2

32.7

0.0

32.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.2

29.4

0.0

29.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

102.0

109.2

0.0

109.2

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

102.0

109.2

0.0

109.2

120.0

0.0

120.0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.5

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0.3

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.3

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

05 06

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.