პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ

პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 79
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი
მიღების თარიღი 25/04/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/04/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 100110000.22.038.016985
79
25/04/2018
ვებგვერდი, 26/04/2018
100110000.22.038.016985
პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი
 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის

ბრძანება №79

2018 წლის 25 აპრილი

ქ. თბილისი

 

პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის 14 პუნქტის  შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების თანდართული წესი.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 მაისიდან.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრიკახა კახიშვილიპენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარების წესი

მუხლი 1

1. ეს წესი მოიცავს პენიტენციურ დაწესებულებაში (შემდგომში – დაწესებულება) თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ერთობლიობას.

2. დაწესებულებაში თამბაქოს მოხმარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ ამ წესით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 2

1. დაწესებულებაში არამწეველი ბრალდებული/მსჯავრდებული, როგორც წესი, განცალკევებით უნდა მოთავსდეს თამბაქოს მომხმარებელი ბრალდებულისგან/მსჯავრდებულისგან.

2. არამწეველი ბრალდებული/მსჯავრდებული თამბაქოს მომხმარებელ ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან ერთად შეიძლება მოთავსდეს იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულის თაობაზე არამწეველი ბრალდებულისაგან/მსჯავრდებულისგან გაცემულია წერილობითი თანხმობა.

მუხლი 3

1. დაწესებულებაში თამბაქოს მომხმარებელ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს თამბაქოს მოხმარება შეუძლია მისი განთავსების ადგილზე და დაწესებულებაში ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას.

2. დაწესებულების მოსამსახურეს და დაწესებულებაში შემსვლელ გარეშე პირებს თამბაქოს მოხმარება შეუძლიათ მხოლოდ ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ მოსაწევ ადგილას.

მუხლი 4

1. დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს მოსაწევი ადგილი, რომელიც გამოიყოფა დაწესებულების სპეციალურად იზოლირებულ ტერიტორიაზე როგორც დაწესებულების შენობის შიგნით, ისე მის გარეთ (ეზო).

2. მოსაწევი ადგილი განკუთვნილი უნდა იყოს მხოლოდ თამბაქოს მოწევისათვის და იზოლირებული უნდა იყოს ყველა სახის სამუშაო, საკვები ან/და დასასვენებელი ოთახისა და სხვა დანიშნულების ბლოკისაგან, მოწყობილობისა და ნივთიერებისაგან, უნდა იყოს ადვილად გასანიავებელი ან ღია ფანჯრით, რომელიც გადის ღია სივრცეში, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს წარმოქმნილი თამბაქოს კვამლის სრული გამიჯვნა დაწესებულების სხვა ნაწილებისაგან.

3. დაწესებულება ვალდებულია მოსაწევ ადგილას განათავსოს შესაბამისი ნიშანი და უზრუნველყოს მოსაწევი ადგილის ნაგვის ურნებით აღჭურვა.

მუხლი 5

1. დაუშვებელია ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან შეხვედრაზე შემსვლელი პირის მიერ დაწესებულებაში შესვლისას თამბაქოს ნაწარმის შეტანა.

2. დაუშვებელია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის და მასთან შეხვედრაზე მყოფი პირის მიერ შეხვედრის ადგილზე თამბაქოს მოხმარება, გარდა ხანგრძლივი პაემნის ოთახისა. თუ ხანგრძლივ პაემანზე მყოფი ერთ-ერთი პირი არამწეველია, მეორე პირის მიერ თამბაქოს მოხმარება დასაშვებია მხოლოდ არამწეველი პირის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

მუხლი 6

1. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მის დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. დაწესებულების მოსამსახურის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს მის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი.

3. დაწესებულებაში შემსვლელი გარეშე პირების მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს მისი დაწესებულების ვადამდე დატოვების საფუძველი.

მუხლი 7

დაწესებულება ვალდებულია ხელმისაწვდომ ადგილას გამოაკრას ეს წესი როგორც დაწესებულების შიგნით, ასევე სპეციალურ ადგილას, საიდანაც ხდება დაწესებულებაში გარეშე პირების შესვლა.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.