„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 139
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 04/04/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017086
139
04/04/2018
ვებგვერდი, 04/04/2018
190040000.22.033.017086
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №139

2018 წლის 4 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი N2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ბიუჯეტის განმკარგველის – 352 - სსიპ – „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

 

353

0965

ა(ა)იპ – „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

 

689

 

4329

 

ა(ა)იპ – ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრი

 

750

 

4390

 

ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

 

751

 

4391

 

ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

 

752

 

4392

 

ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

 

753

 

4393

 

ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლა

 

758

 

4398

 

ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

 

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 1422 – „ა(ა)იპ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლას“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1423

5063

ა(ა)იპ – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

1424

5064

ა(ა)იპ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „სვეტი“

 

2. დანართ №3-ში ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის 3294 – „შემოსავალი შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული სარკინიგზო ვაგონების გადამუშავებით  მიღებული შავი ლითონის ჯართის ექსპორტის მომსახურების ტარიფიდან“ – შემდეგ დაემატოს ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი შემდეგი კოდი:  

 

შემოსავალი პარკირების უფლების მოპოვებისთვის დადგენილი საფასურიდან

     3295

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე