„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის N14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის N14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.125.016300
34
28/03/2018
ვებგვერდი, 02/04/2018
010250050.35.125.016300
„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის N14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №34

2018 წლის 28 მარტი

ქ. ტყიბული

 

 

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1
„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილების დანართში შეტანილ იქნეს ცვლილება (ვებგვერდი, 29/01/2018; 010250050.35.125.016280) და ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია კობახიძედანართი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა რანგირება,  თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა

 


 

N

 

თანამდებობათა დასახელება და რანგი

საშტატო ერთეულთა

რიცხოვნობა

სახელფასო სარგო (ლ)

 

მერი

1

2650

 

მერის პირველი მოადგილე

1

1750

 

მერის მოადგილე

1

1600

ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

800

 

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

1

500

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

 

იურიდიული განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

 

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

 

900

 

 

საორგანიზაციო განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

 

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი

10

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

22

500

 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

 

სულ 51

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

საბიუჯეტო-სახაზინო განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            2

900

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1

 

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

3

 

900

 

 

სულ  8

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

 

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

მუნიციპალური ქონების მართვისა და აღრიცხვის განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

            1

      1200

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            2

      800

 

 

სულ 5

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1

 

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

     800

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

 

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

    800

 

 

სულ  9

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

სამშენებლო საქმიანობის კონტროლისა და მოსაკრებლების განყოფილება

 

 

II რანგის- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 

სულ 7

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

 1

 

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             1

800

 

სოციალურ საკითხთა განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

             1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             2

900

 

 

სულ 6

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

 

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

კულტურისა და განათლების განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

            1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

სულ  7

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

 

სულ 7

 

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

 

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1

 

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

შიდა აუდიტის განყოფილება

 

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

 

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

სულ 6

 

 

 

 

სულ ჯამი 106

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.