„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივლისის N103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივლისის N103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.160.016473
36
21/03/2018
ვებგვერდი, 23/03/2018
010250050.35.160.016473
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივლისის N103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36

2018 წლის 21 მარტი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივლისის №103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
„ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების  დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივლისის №103 დადგენილების  (www.matsne.gov.ge, 27.07.2015წ., 010250050.35.160.016313) პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები:

ა) დანართის მე-2  მუხლის  მე-2  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.  საბჭოს შემადგენლობაში შეიძლება შევიდნენ:

ა) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირ(ებ)ი;

ბ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2 (ორი) წევრი;

გ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახურის წარმომადგენლები;

დ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის  არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის  სამსახურის წარმომადგენლები;

ე) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის წარმომადგენლები;

ვ) მოწვეული ექსპერტ(ებ)ი, რომლ(ებ)იც არ არიან საჯარო მოსამსახურე(ებ)ი.“;

ბ) დანართის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.  საბჭოს აპარატის შემადგენლობაში შეიძლება შევიდნენ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის, მერიის არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის, მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის და სხვა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.