„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 107
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 20/03/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017080
107
20/03/2018
ვებგვერდი, 21/03/2018
190040000.22.033.017080
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №107

2018 წლის 20 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

384

 

4019

 

სსიპ აფხაზეთის მოზარდ – ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

 

386

 

4021

 

სსიპ – აფხაზეთის კონცერნი „აფხაზეთი“

 

387

 

4022

 

სსიპ – აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი

 

419

 

4059

ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

 

423

 

4063

 

ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

 

426

 

4066

 

ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

 

580

 

4220

ა(ა)იპ – ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

615

 

4255

 

ა(ა)იპ – რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრი

 

384

 

4019

 

სსიპ – აფხაზეთის მოზარდ – ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

 

386

 

4021

 

სსიპ – აფხაზეთის კონცერნი „აფხაზეთი“

 

387

 

4022

 

სსიპ – აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი

 

419

 

4059

ა (ა) იპ – ქალაქ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 619 – ა(ა)იპ – „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

619

 

4259

 

ა(ა)იპ ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

 

გ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

1015

4655

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება

1016

4656

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბუთო სკოლა

 

დ) ბიუჯეტის განმკარგველები – 1176 – ა(ა)იპ – „ახალციხის მელიორაცია“, 1177 – ა(ა)იპ – „ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“ და 1178 – ა(ა)იპ – „ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1176

4816

ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება“

1177

4817

ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“

1178

4818

ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“

 

ე) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

1359

4999

ა(ა)იპ -„ქალაქ ახალციხის ტბა“

 

ვ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 1412 – „ა(ა)იპ „ახალქალაქის სერვისცენტრის“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1413

5053

ა(ა)იპ „თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“

1414

5054

ა(ა)იპ „თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

1415

5055

ა(ა)იპ „თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

1416

5056

ა(ა)იპ „თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“

1417

5057

სსიპ „აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

1418

5058

ა(ა)იპ „ბორჯომის სოფლის წყალი“

1419

5059

ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“

 

1420

5060

ა(ა)იპ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი“

1421

5061

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“

1422

5062

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

 

2. დანართ №3-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები – 4400 „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო“, 4600 – „საქართველოს მთავრობის კანცელარია“, 4700 – „საქართველოს კონტროლის პალატა“ და 5400 – „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

4400

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

4600

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

4700

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

5400

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

5500

საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური

5800

 

გ) ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი – 6100 „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

6100

 

დ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები:

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

6400

ევროპული და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

7900

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

8700

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.