„კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 45/04
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 16/03/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 220020000.18.011.016283
45/04
16/03/2018
ვებგვერდი, 16/03/2018
220020000.18.011.016283
„კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №45/04

2018 წლის 16 მარტი

ქ. თბილისი

 

„კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის №92/04 ბრძანებით (www.matsne.gov.ge, 23/06/2017, ს.კ: 220020000.18.011.016245) დამტკიცებულ წესში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-4 მუხლის:

ა) „დ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ.გ“ ქვეპუნქტი:

„დ.გ) საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია ამ წესის №1 ანგარიშგების ფორმის 9.1 ცხრილის შესაბამისად.“;

ბ) „ე“ ქვეპუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე.დ) ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის შესახებ ინფორმაცია ამ წესის №1 ანგარიშგების ფორმის მე-14 ცხრილის შესაბამისად.“.

2. მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. ბანკებმა პილარ 3-ის წლიურ ანგარიშგებაში უნდა გაამჟღავნონ შემდეგი ხარისხობრივი ინფორმაცია საზედამხედველო კაპიტალის შესახებ:

ა) კაპიტალის ინსტრუმენტების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინსტრუმენტების სახეებს, მათ ვადიანობას და ხარისხს;

ბ) კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის, ზოგადი ინფორმაცია იმ სამართლებრივი აქტების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც კომერციულ ბანკებს განსაზღვრული აქვთ კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნები,  ასევე ინფორმაცია კაპიტალის კომბინირებული ბუფერებისა და პილარ 2-ის ჯამური ბუფერის შესახებ.“ю

მუხლი 2
ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-2 პუნქტისაб ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
მუხლი 3
ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2018 წლის 31 დეკემბრიდან.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე