,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.154.016360
29
14/03/2018
ვებგვერდი, 19/03/2018
190040000.35.154.016360
,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2018 წლის 14 მარტი

დაბა თიანეთი

 

,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.     
შეტანილ იქნეს  ცვლილება  ,,თიანეთის     მუნიციპალიტეტის      მერიის      პოლიტიკურ თანამდებობის  პირთა  და  პროფესიულ    საჯარო      მოხელეთა      საშტატო     ნუსხისა  და    თანამდებობრივი სარგოების   დამტკიცების  შესახებ“ თიანეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №14 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი 25/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.35.154.016345) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.        
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 1 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი წოწკოლაური                
       

დანართი №1

 

 

 

 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის

 

 

პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

რანგი

თანამდებობათა დასახელება

               რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

1

2

3

4

5

1. პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერი

1

2600

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

1500

3

 

მერის მოადგილე

1

1500

2. ადმინისტრაციული, ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

1

პირველი რანგი 

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული, ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

1

1200

2

 მესამე რანგი 

 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საკითხებში ( IT სპეციალისტი) 

1

700

3

მესამე რანგი

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

2

800

 

 

2.1 მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

4

მეორე რანგი

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი  

1

1000

5

მესამე რანგი

 ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

800

6

მესამე რანგი

 ადამიანური რესურსების მართის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

1

800

7

მესამე რანგი

ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

2

800

8

მესამე რანგი

 ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მისაღებში

1

800

9

მესამე რანგი

 ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

1

800

10

მესამე რანგი

ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პიარის საკითხებში

1

800

11

 მესამე რანგი 

  ადამიანური რესურსების მართვის, საქმისწარმოების და საზ.ურთიერთობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – არქივარიუსი 

1

 700

 

 

2.2 მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

12

მეორე რანგი 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი  

1

1000

13

მესამე  რანგი 

 ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

2.3  მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კოორდინაციის განყოფილება

 

 

14

მეორე რანგი

   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1

1000

15

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

3

700

16

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი –  მერის წარმომადგენელი დ. თიანეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

17

მეოთხე რანგი 

   მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დ. თიანეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

550

18

მესამე რანგი

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ჟებოტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

19

მეოთხე რანგი 

  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჟებოტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

20

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი დ. სიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

21

მეოთხე რანგი 

   მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დ. სიონის ადმინისტრაციული ერთეულში

2

550

22

მესამე რანგი

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ჩეკურაანთგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

23

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჩეკურაანთგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

24

მესამე რანგი

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი სიმონიანთხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

25

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სიმონიანთხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

26

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ზარიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

27

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ზარიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

28

მესამე რანგი

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ნაქალაქრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

29

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნაქალაქრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

30

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

31

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

32

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ტუშურების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

33

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ტუშურების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

34

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ხევსურთსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

35

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ხევსურთსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

36

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი ღულელების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

37

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ღულელების ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

38

მესამე რანგი

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის წარმომადგენელი არტნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

900

39

მეოთხე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი არტნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

550

 

 

  3. იურიდიული სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი იურიდიული სამსახურის უფროსი 

1

1200

2

მესამე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

2

800

 

 

4. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 

1

1200

 

 

4.1  მეორადი სტრუქტურული ერთეული ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება

 

 

2

მეორე რანგი 

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი  

1

1000

3

მესამე რანგი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

800

 

 

4.2   მეორადი სტრუქტურული ერთეული საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილება  

 

 

4

მეორე რანგი 

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი  

1

1000

5

მესამე რანგი

საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

3

800

 

 

5. სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი 

1

1200

2

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსებისა და ტრანსპორტის საკითხებში

1

800

3

მესამე რანგი

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში 

1

800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული   ეკონომიკის და ქონების მართვის განყოფილება 

 

 

4

მეორე  რანგი 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   ეკონომიკის და ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1000

5

მესამე რანგი

 ეკონომიკის და ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების აღიცხვის და მართვის საკითხებში 

1

800

6

მესამე რანგი 

ეკონომიკის და ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკ. დაგეგმვის და სტატისტიკის  საკითხებში

1

800

 

 

6. ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობისა, არქიტექტურისა და მშენებლობის  სამსახურის უფროსი   

1

1200

2

 მესამე რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის საკითხებში

2

800

3

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში

1

800

 

 

7. შესყიდვების სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  შესყიდვების სამსახურის უფროსი  

1

1200

2

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 

8. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

1

1200

2

მესამე რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების, კულტურის და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

1

800

3

მესამე  რანგი 

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის საკითხებში 

1

800

   

 

9. შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი

1

1200

2

მესამე რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აუდიტორული შემოწმების საკითხებში

2

800

3

მესამე რანგი

 მეორე   კატეგორიის  უფროსი  სპეციალისტი  ინსპექტირების და  მონიტორინგის  საკითხებში

1

800

 

 

10. ზედამხედველობის სამსახური 

 

 

1

პირველი რანგი 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი  

1

1200

2

მესამე რანგი 

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში

1

800

3

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის საკითხებში (ტექნიკური ზედამხედველი)

1

800

4

მესამე რანგი

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების საკითხებში.

1

800

 

 

11. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

 

1

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის უფროსი   

1

1200

2

მესამე რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამობილიზაციო საკითხებში 

1

800

3

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა გაწვევის საკითხებში 

2

800

4

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა პირველადი აღრიცხვის საკითხებში

1

800

 

 

 

87

 

 


        

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.