ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/03/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 19/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.116.016413
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
07/03/2018
ვებგვერდი, 14/03/2018
010250050.35.116.016413
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (14/03/2018 - 28/03/2018)

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2018 წლის 7 მარტი

ქ. ცაგერი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის   „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-19 მუხლის   შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის  პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა თანდართული რედაქციით (დანართი  №1).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 19 მარტიდან.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გუგავადანართი №1
ცაგერის    მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო

   

თანამდებობის დასახელება

საშტატო რიცხოვნება

თანამდე-

ბობრივი

სარგო

 

1

 

მერი

1

2650

 

2

 

მერის პირველი მოადგილე      

1

2300

 

3

 

მერის  მოადგილე     

1

2000

 

I

ადმინისტრაციული სამსახური

   

4

 I რანგი

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

5

 II რანგი

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

1200

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და

საქმისწარმოების განყოფილება

 

6

 II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი 

1

1000

 

7

 III რანგი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილებისკატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

800

 
 

8

III რანგი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

700

 

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური

რესურსების მართვის განყოფილება

 

9

 II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის იურიდიულ საკითხთა  და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 

1

1000

 

10

 III რანგი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებისკატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

11

 II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების   უფროსი

1

1000

 

12

 III რანგი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

II

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

   

13

 I რანგი

  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

14

 III რანგი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

III

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის

განვითარების სამსახური

   

15

I რანგი

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება

 

16

 II რანგი

  II სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  უფროსი

1

1000

 

17

 III რანგი

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილება

   

18

 II რანგი

  II სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების  უფროსი

1

1000

 

19

 III რანგი

 სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 

IV

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

   

20

 I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

21

 III რანგი

ზედამხედველობის სამსახურის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

V

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

   

22

 I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

23

 II რანგი

 II სტრუქტურული ერთეულის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

1000

 

24

 III რანგი

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

2

800

 

25

 III რანგი

 სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

700

 

VI

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

   

26

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის  ხელმძღვანელი

1

1500

 

27

 III რანგი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისკატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

28

 III რანგი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

700

 

VII

საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური

   

29

I რანგი

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილება

   

30

 II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი

1

1000

 

31

 III რანგი

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების                            I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება

   

32

 II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის  ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების უფროსი

1

1000

 

33

 III რანგი

ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის  განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

34

 III რანგი

ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის  განყოფილების   II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

700

 

 

VIII

 

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

 

   

35

I რანგი

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

36

 III რანგი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

800

 

37

 III რანგი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის     II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

700

 

38

 III რანგი

განათლებისკულტურისა და სპორტის  სამსახურის     III   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

700

 

IX

 

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახური

 

   

39

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

40

 III რანგი

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახურისკატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

800

 

 

X

 

 

შიდა აუდიტისა  და ინსპექტირების სამსახური

 

   

41

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი

1

1500

 

42

 III რანგი

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.