„საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 27/02/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 120340000.22.026.016565
18
27/02/2018
ვებგვერდი, 28/02/2018
120340000.22.026.016565
„საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №18

2018 წლის 27 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

,,საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 5 აპრილის №28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად , ვბრძანებ:

მუხლი 1
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპეციალური ოპერაციების ძალების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017  წლის 5 აპრილის №28 ბრძანებით ( ვებგვერდი , 05/04/2017, სარეგისტრაციო კოდი : 120340000.22.026.016479) დამტკიცებულ დებულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დებულების მე -5 მუხლს დაემატოს 7 1   პუნქტი შემდეგი რედაქციით :

„71. ძალების სერჟანტთა შემადგენლობას ხელმძღვანელობს და ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა ( გარდა ოფიცრებისა ) დისციპლინის განმტკიცების , ფიზიკური მზადყოფნის , ინდივიდუალური საბრძოლო მომზადების , სამხედრო - პროფესიული განათლებისა და კარიერული განვითარების საკითხებს უფლებამოსილების ფარგლებში კოორდინაციას უწევს ძალების სერჟანტი , რომელსაც დადგენილი წესით   თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი .“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრილევან იზორია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.