„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“

  • Word
„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 82
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 22/03/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 32, 29/03/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
82
22/03/2010
სსმ, 32, 29/03/2010
000000000.00.000.000000
„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/03/2010 - 24/04/2010)

„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“

  საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №82

2010 წლის 22 მარტი

ქ. თბილისი

„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე

    მუხლი 1

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად დამტკიცდეს „საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულება თანდართულ №1, №2 და №3 დანართებთან ერთად.

     მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მათზე დაქვემდებარებული უწყებების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების, რომელთა დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან, ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის და ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის რეალიზაციის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ქონების მართვის მინისტრის 2001 წლის 12 თებერვლის №1-3/77 ბრძანება.

    მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი  ნ. გილაური


საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ

დებულება

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1.  ეს დებულება განსაზღვრავს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესს.

2.  ამ დებულების მოქმედება არ ვრცელდება „გამოუსადეგარი (ზღვრულ) მდგომარეობამდე მიყვანილი ან დაკარგული შეიარაღებისა და ტექნიკის, სამხედრო-ტექნიკური და საბრძოლო მასალების ნომენკლატურაში შემავალი და სხვა ქონების ჩამოწერისა და აღრიცხვიდან მოხსნის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 21 მარტის №197 ბრძანებულებით გათვალისწინებულ ქონებაზე.

    მუხლი 2. ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერა

1.  საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების (შემდგომში – ორგანო) ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერა ხორციელდება:

ა) მოძრავი ქონების – ორგანოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით;

ბ) უძრავი ქონების – ორგანოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს თანხმობით, რომელიც გაიცემა სამინისტროში არსებული მუდმივმოქმედი კომისიის – ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

2.  აღმასრულებელი ხელისუფლების სახელმწიფო დაწესებულებების, მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, აგრეთვე მათ გამგებლობაში მყოფი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების (შემდგომში – დაწესებულება) ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერა ხორციელდება:

ა) მოძრავი ქონების – დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით და სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ან იმ ორგანოს თანხმობით, რომლის გამგებლობაშიც შედის დაწესებულება (მათი არსებობის შემთხვევაში);

ბ) უძრავი ქონების – დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ან იმ ორგანოსთან შეთანხმებით, რომლის გამგებლობაშიც შედის დაწესებულება (მათი არსებობის შემთხვევაში) და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს თანხმობით, რომელიც გაიცემა ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

3.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (შემდგომში – სსიპ), რომელთაც კანონის თანახმად არ გააჩნიათ სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო, თავიანთ ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერას ახორციელებენ:

ა) მოძრავი ქონების – სსიპ-ის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით;

ბ) უძრავი ქონების – სსიპ-ის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს თანხმობით, რომელიც გაიცემა ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

4.  სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების (შემდგომში – საბიუჯეტო ორგანიზაცია) ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერა ხორციელდება:

ა) მოძრავი ქონების – საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით;

ბ) უძრავი ქონების – საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს თანხმობით, რომელიც გაიცემა ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

5.  საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების (შემდგომში – წარმომადგენლობა/საკონსულო) ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ბალანსიდან ჩამოწერა ხორციელდება:

ა) მოძრავი ქონების – წარმომადგენლობა/საკონსულოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით;

ბ) უძრავი ქონების – წარმომადგენლობა/საკონსულოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს თანხმობით, რომელიც გაიცემა ჩამოწერის კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

    მუხლი 3. ჩამოწერის მიზნით საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნისა და ქონების ჩამოწერის წესი

1.  ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და წარმომადგენლობა/საკონსულოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის მიზნით, ხელმძღვანელის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე იქმნება საინვენტარიზაციო კომისია. ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და წარმომადგენლობა/საკონსულოს საინვენტარიზაციო კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ ხუთი წევრისაგან, მათ შორის: თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი, ბუღალტერი (აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი) და წევრ(ებ)ი, ხოლო წარმომადგენლობა/საკონსულოს საინვენტარიზაციო კომისიის დასაკომპლექტებლად საშტატო ერთეულების არასაკმარისი რიცხოვნობის შემთხვევაში საინვენტარიზაციო კომისიის შემადგენლობა მტკიცდება მათი მაქსიმალური რაოდენობიდან გამომდინარე, მაგრამ არანაკლებ სამი წევრისა.

2.  საინვენტარიზაციო კომისია სწავლობს ჩამოსაწერი ქონების ფაქტობრივ მდგომარეობას, შესაბამისი გადაწყვეტილებით ასაბუთებს ძირითადი აქტივების ჩამოწერის აუცილებლობას, ავსებს ამ დებულების თანდართული ჩამოსაწერი ძირითადი აქტივების ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტებს (№1 და №2 დანართები) და ძირითადი აქტივების ლიკვიდაციის აქტებს (№3 დანართი), თითოეულ ძირითად აქტივზე ცალ-ცალკე. საჭიროების შემთხვევაში საინვენტარიზაციო კომისიამ შესაძლებელია გამოიყენოს დარგის სპეციალისტის დასკვნა (შესაბამისი აუდიტორული ან საექსპერტო) ჩამოსაწერი ქონების შეფასების შესახებ. საინვენტარიზაციო კომისია ქონების ჩამოწერის შესახებ დასკვნას ზემოაღნიშნულ დოკუმენტაციასთან ერთად წარუდგენს ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და წარმომადგენლობა/საკონსულოს ხელმძღვანელს, რომელიც გამოსცემს შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს.

3.  ძირითადი აქტივები – მოძრავი ქონება ჩამოწერილად ჩაითვლება ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და წარმომადგენლობა/საკონსულოს ხელმძღვანელის მიერ ქონების ჩამოწერასთან დაკავშირებით საინვენტარიზაციო კომისიის დასკვნის შესაბამისად გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

4.  ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების – უძრავი ქონების ჩამოწერის საკითხს განიხილავს ჩამოწერის კომისია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ანალოგიური კომისია იქმნება ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და წარმომადგენლობა/საკონსულოს ტერიტორიულ ორგანოებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი წარმომადგენლების მონაწილეობით.

5.  ძირითადი აქტივების ჩამოწერისას ორგანომ, დაწესებულებამ, სსიპ-მა, საბიუჯეტო ორგანიზაციამ და წარმომადგენლობა/საკონსულომ უნდა იმოქმედონ ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.

    მუხლი 4. ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვ.) განკარგვა

1.  ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციის ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის პროცედურის დასრულების შემდეგ და ამ დებულების №3 დანართის საფუძველზე ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონება (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვ.) აისახება ბალანსში მარაგების სახით ამ დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული აქტებით დადგენილი ღირებულების შესაბამისად.

2.  ჩამოწერის შედეგად მიღებული და მარაგების სახით ბალანსზე აღრიცხული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვ.) განკარგვას ორგანო, დაწესებულება, სსიპ და საბიუჯეტო ორგანიზაცია ახორციელებენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.  წარმომადგენლობა/საკონსულო ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების (ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვ.) განკარგვას ახორციელებს ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომლის შემდგომ ამონაგები თანხა ჩაირიცხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმ ქვეყნებში, სადაც შეუძლებელია განკარგვის განხორციელება ამ დებულებით დადგენილი წესით, საინვენტარიზაციო კომისია უფლებამოსილია, იგი განკარგოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით, საკუთარი გადაწყვეტილებით, ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 5. ჩამოწერილი და გამოუსადეგარი ძირითადი აქტივების განადგურება

1.  ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონება, რომლის რაიმე დანიშნულებით გამოყენება შეუძლებელია, ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების საფუძველზე ექვემდებარება განადგურებას, რომელიც ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.  ქონების განადგურების პროცესს ესწრება ამავე ქონების ჩამოწერის მიზნით შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისიის სრული შემადგენლობის სულ ცოტა ნახევარზე მეტი და დგება ჩამოწერილი ქონების განადგურების აქტი.

3.  ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების განადგურება უნდა განხორციელდეს ამ მიზნისათვის კანონმდებლობით გამოყოფილ ადგილებში.

4.  ქონების განადგურების მართლზომიერებასა და შედეგებზე პასუხისმგებელია საინვენტარიზაციო კომისია.

5.  წარმომადგენლობა/საკონსულო ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების განადგურებას ახორციელებს ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით, საინვენტარიზაციო კომისიის დასკვნის საფუძველზე, წარმომადგენლობა/საკონსულოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი № 1

ჩამოსაწერი ძირითადი აქტივის (შენობა -ნაგებობებისა და გადასაცემ მოწყობილობათა) ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტი

20    წლის -------------------------------------------------------- მდგომარეობით

ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციის, წარმომადგენლობა/საკონსულოდასახელება ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

ძირითადი საშუალების დასახელება

ექსპლუატაციაში შესვლის წელი

ექსპლუატაციაში ყოფნის ვადა

ღირებულება გადაფასებამდე (ლარი)

ბუღალტრული ცვეთა გადაფასებამდე

ფიზიკური ცვეთა გადაფასებამდე

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება გადაფასებამდე (ლარი, გრ.5–გრ.9)

გადაფასების კოეფიციენტი საქართველოს პრეზიდენტის 09.06.1997 წ. №295 ბრძანებულების საფუძველზე

ღირებულება გადაფასების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფასების შემდეგ (ლარი)

საამორტიზაციო ანარიცხის ნორმა ძირითადი ფონდის სრულ აღდგენაზე

ფაქტობრივი ცვეთა

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

%

ლარი

%

ლარი

ბუღალტრული ცვეთის %

საბოლოო ფაქტობრივი მდგომარეობით %

საბოლოო ბუღალტრული მდგომარეობით %

ლარი

ლარი

ქონების ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის გათვალისწინებით

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

1. -------------------------

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ----------------------

 

კომისიის თავმდომარე     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ----------------------

 

 

.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: თუ ძირითადი აქტივი შეძენილია, ან ნარჩენი საბალანსო ღირებულება განსაზღვრულია 1998 წლის 1 იანვრის შემდეგ, გრ.5-დან გრ.11-ის ჩათვლით არ ივსება

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №2

ჩამოსაწერი ძირითადი აქტივის (მანქანა-დანადგარებისა და სხვა) ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტი

20    წლის -------------------------------------------------------- მდგომარეობით

ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ის, საბიუჯეტო ორგანიზაციის, წარმომადგენლობა/საკონსულოდასახელება ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ძირითადი საშუალების დასახელება

ექსპლუატაციაში შესვლის წელი

ექსპლუატაციაში ყოფნის ვადა

ღირებულება გადაფასებამდე (ლარი)

ბუღალტრული ცვეთა გადაფასებამდე

ფიზიკური ცვეთა გადაფასებამდე

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება გადაფასებამდე (ლარი, გრ.5–გრ.9)

გადაფასების კოეფიციენტი საქართველოს პრეზიდენტის 09.06.1997 წ. №295 ბრძანებულების საფუძველზე

ღირებულება გადაფასების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფასების შემდეგ (ლარი)

საამორტიზაციო ანარიცხის ნორმა ძირითადი ფონდის სრულ აღდგენაზე

ფაქტობრივი ცვეთა

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

%

ლარი

%

ლარი

ბუღალტრული ცვეთის %

საბოლოო ფაქტობრივი მდგომარეობით %

საბოლოო ბუღალტრული მდგომარეობით %

ლარი

ლარი

ქონების ადგილსამყოფელი ქვეყნის ვალუტის გათვალისწინებით

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

1. -------------------------

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ----------------------

 

კომისიის თავმდომარე     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ----------------------

 

 

.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: თუ ძირითადი აქტივი შეძენილია, ან ნარჩენი საბალანსო ღირებულება განსაზღვრულია 1998 წლის 1 იანვრის შემდეგ, გრ.5-დან გრ.11-ის ჩათვლით არ ივსება

 

 

      დანართი №3

 

ძირითადი აქტივის ლიკვიდაციის აქტი

 

წლის --------------------------------------------------------

 

ორგანოს, დაწესებულების, სსიპ-ი, საბიუჯეტო ორგანიზაციის, წარმომადგენლობა/საკონსულოდასახელება  ------------------

 

ძირითადი აქტივის დასახელება

ექსპლუატაციაში შესვლის (გამოშვების) წელი

საწყისი საბალანსო ღირებულება გადაფასებამდე

ცვეთა გადაფასებამდე

გადაფასების კოეფიციენტი

საწყისი საბალანსო ღირებულება გადაფასების შემდეგ (ლარი)

ცვეთა გადაფასების შემდეგ  (ლარი)

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება (ლარი)

შენიშვნა

%

ლარი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის შემადგენლობა: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

შექმნილი 20  წ ------- ----------------------------- № ----------------------------------------- ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის -------- საფუძველზე, რომელმაც დაათვალიერა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  (ძირითადი საშუალების დასახელება)

 

 

 

და აღმოჩნდა, რომ ძირითადი საშუალება ლიკვიდირებულ უნდა იქნეს შემდეგის საფუძველზე:

 

 

 

 

 

 

 

1. ექსპლუატაციაში შესვლის (გამოშვების) წელი: -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

2. საწყისი საბალანსო ღირებულება: -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

3. ძირითადი აქტივის ტექნიკური მდგომარეობა და ლიკვიდაციის მიზეზი:

 

 

 

 

 

 

 

ა) -------------------------------------; ბ) -------------------------------; გ) ----------------------------------

 

კომისიის დასკვნა: ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის წევრები:

1. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

ვამტკიცებ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმდომარე -----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ბ.ა.

 

 

 

ძირითადი აქტივის ლიკვიდაციის შედეგების გამოთვლა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანახარჯების ლიკვიდაცია

ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული

დოკუმენტაციის დასახელება

დანახარჯების ჩამონათვალი

თანხა (ლარი)

დოკუმენტაციის დასახელება

ფასეულობათა სახეები

რაოდენობა

თანხა (ლარი)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიკვიდაციის შედეგის საერთო თანხა: ---------------- (----------------------------------------------------) ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიკვიდაციის შედეგი: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი ბუღალტერი --------------------------           ----- ------------------------ 20    წელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმდომარე  -------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ.ა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 08/08/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 413 - ვებგვერდი, 09/08/2022 13. 11/10/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 503 - ვებგვერდი, 11/10/2021 12. 28/11/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 581 - ვებგვერდი, 29/11/2019 11. 29/12/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 671 - ვებგვერდი, 31/12/2018 10. 06/03/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 111 - ვებგვერდი, 09/03/2018 9. 11/08/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 390 - ვებგვერდი, 14/08/2017 8. 26/12/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 588 - ვებგვერდი, 28/12/2016 7. 17/09/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 384 - ვებგვერდი, 17/09/2012 6. 24/05/2012 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 182 - ვებგვერდი, 28/05/2012 5. 21/01/2011 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 270111, 27/01/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 4. 21/09/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 285 - სსმ, 124, 28/09/2010 3. 10/08/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 236 - სსმ, 99, 13/08/2010 2. 23/06/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 170 - სსმ, 170, 23/06/2010 1. 24/04/2010 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 125 - სსმ, 49, 28/04/2010