„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.125.016291
25
15/02/2018
ვებგვერდი, 20/02/2018
010250050.35.125.016291
„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2018 წლის 15 თებერვალი

ქ. ტყიბული

 

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, ტყიბულის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 26 იანვრის №14 დადგენილების დანართში შეტანილ იქნეს ცვლილება (www.Matsne.gov.ge, 29.01.2018 წ, 010250050.35.125.016280) და ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია კობახიძედანართი №1

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა რანგირება,  თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა

 

თანამდებობათა დასახელება და რანგი

საშტატო ერთეულთა

რიცხოვნობა

სახელფასო სარგო (ლ)

 

მერი

1

2650

 

მერის პირველი მოადგილე

1

1500

 

მერის მოადგილე

1

1400

ადმინისტრაციული სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

800

 

IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

1

500

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

 

იურიდიული განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

საორგანიზაციო განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენლები

10

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

22

500

 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

სულ 51

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

საბიუჯეტო-სახაზინო განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            2

900

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

 

 

სულ  8

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

მუნიციპალური ქონების მართვისა და აღრიცხვის განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

            1

      1200

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            2

      800

 

 

სულ 5

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

        800

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

    800

 

 

სულ  9

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

სამშენებლო საქმიანობის კონტროლისა და მოსაკრებლების განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 

სულ 7

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             1

800

 

სოციალურ საკითხთა განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

             1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

             2

900

 

 

სულ 6

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

კულტურისა და განათლების განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

            1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

            1

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

სულ  7

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

 

სულ 7

 

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

 

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

 

შიდა აუდიტის განყოფილება

 

II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

1

1200

 

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

 

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

სულ 6

 

 

 

სულ ჯამი 106

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.