„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 14/02/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017072
60
14/02/2018
ვებგვერდი, 14/02/2018
190040000.22.033.017072
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №60

2018 წლის 14 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

369

4004

ა (ა) იპ –  სკოლისგარეშე სასპორტო - საგანმანათლებლო დაწესებულება ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

372

4007

ა (ა) იპ თვითმართველ ქალაქ ამბროლაურის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშე სააღმზრდელოდაწესებულება

373

4008

ა (ა) იპ თვითმართველი ქალაქი ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

449

4089

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“

455

4095

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სანერგე მეურნეობა

461

4101

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

463

4103

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საგუნდო-სამუსიკო სკოლა

 

464

 

4104

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-სახელოვნებო სამხატვრო სკოლა

465

4105

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის №1 სამუსიკო სკოლა

466

4106

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლე

467

4107

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო გალერეა

469

4109

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი - 470 – ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „ზუგდიდდასუფთავება“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

470

 

4110

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი

 

3. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

471

4111

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

472

4112

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

473

4113

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

474

4114

ა(ა)იპ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი

577

4217

ა(ა)იპ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

578

4218

ა(ა)იპ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

579

4219

ა(ა)იპ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

 

4. ბიუჯეტის განმკარგველი - 583 – ა(ა)იპ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

583

 

4223

ა(ა)იპ მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

 

5. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

675

4315

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

677

4317

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების და მოვლა-პატრონობის

1013

4653

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1014

4654

ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

1017

4657

ააიპ „თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

1024

4664

ააიპ „თვითმმართველი თემის – ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

1025

4665

ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის – ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“

 

1094

 

4734

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი

1095

4735

ა(ა)იპ ზუგდიდის №2 სამუსიკო სკოლა

1096

4736

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“

 

1097

 

4737

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აკაკი წერეთლის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

1098

4738

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

1099

4739

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი

1100

4740

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოები მართვის ცენტრი

1103

4743

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი

1276

4916

ა(ა)იპ გორის თვითმმართველი თემის მემორიალური მუზეუმი

1277

4917

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა

1279

4919

ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზედობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

1280

4920

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

 

1323

 

4963

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

1324

4964

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

1325

4965

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“

1331

4971

ა(ა)იპ – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

1335

4975

 ა(ა)იპ – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

 

1378

 

5018

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

1380

5020

ა(ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანება

 

1381

 

5021

ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

1382

5022

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

1387

5027

ა(ა)იპ  –  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

6. ბიუჯეტის განმკარგველის - 1392 – ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი - შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1393

5033

ა(ა)იპ – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი

 

1394

 

5034

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი

 

1395

 

5035

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

 

1396

 

5036

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე

 

1397

 

5037

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი

 

1398

 

5038

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

 

1399

 

5039

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

1400

5040

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო

 

1401

 

5041

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

 

1402

 

5042

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

1403

5043

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო

1404

5044

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

1405

5045

ა(ა)იპ –  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1406

5046

ა(ა)იპ –  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1407

5047

ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

1408

5048

ა(ა)იპ –  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

1409

5049

ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

1410

5050

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

1411

5051

ა(ა)იპ ქუთგანათების სერვისი

1412

5052

ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.