„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 07/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 31/01/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 430030000.22.022.017468
07/ნ
31/01/2018
ვებგვერდი, 31/01/2018
430030000.22.022.017468
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №07/ნ

2018 წლის 31 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში (სსმ III, 01.10.2010 წ., №126, მუხ. 1840) და ბრძანების:

1. პირველი პუნქტით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების “ ( დანართი №1):

  ა) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„მუხლი 13. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების პირობა

1. ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია განახორციელოს შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მხოლოდ ამ დებულების III თავით გათვალისწინებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების სურვილის შემთხვევაში ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება/დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ცენტრში წარადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების შევსებულ ფორმას, მასზე დასართავ დოკუმენტაციას და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისათვის დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელს სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება, შესაბამისი საბჭო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების მინიჭების/მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება საგანმანათლებლო დაწესებულებას ენიჭება ავტორიზაციის ვადით.“;

ბ) მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ავტორიზაციის ექსპერტი არ შეიძლება იყოს ცენტრის თანამშრომელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი ცენტრში დასაქმებულია 3 თვეზე ნაკლები ვადით კონკრეტული მოცულობის საექსპერტო სამუშაოს შესასრულებლად.“;

გ) მე-19 მუხლის:

გ.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ავტორიზაციის საფასურის გადახდიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში ცენტრი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის გათვალისწინებით გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა და საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელ დაწესებულებაში ვიზიტის შესახებ.“;

გ.ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 და 22 პუნქტები:

„21. იმ შემთხვევაში, თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის საავტორიზაციო განაცხადში მითითებულია რეგულირებადი სამედიცინო აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა, ექსპერტთა ჯგუფში თანათავმჯდომარის სტატუსით შედის  შესაბამისი დარგობრივი კომპეტენციის მქონე საერთაშორისო ექსპერტი.

22. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელს სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება, ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელ დაწესებულებაში ვიზიტის შესახებ ბრძანებით ცალ-ცალკე იქმნება ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების    ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი.“;

გ.გ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი შედგება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტ(ებ)ისაგან, ამასთან ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფში შედის ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტიც.“;

გ.დ) მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის საქმიანობის კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში ეფექტიანად წარმართვისა და შეფასების ერთიანი მიდგომის დაცვის მიზნით, ცენტრი ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტზე მიავლენს ცენტრის თანამშრომელს.“;

  დ) 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6.  ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის შემთხვევაში, მისი გაცნობის შემდგომ ან არგუმენტირებული პოზიციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდგომ, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი აყალიბებს დასკვნას საბოლოო სახით და წარუდგენს ცენტრს.“;

 ე) 231 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. სამდივნო საბჭოს წევრებს ზეპირი მოსმენის გამართვამდე 7 კალენდარული დღით ადრე უგზავნის სხდომის დღის წესრიგსა და შემდეგ დოკუმენტაციას:

ა) ავტორიზაციის მაძიებლის თვითშეფასების შევსებულ ფორმასა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციას;

ბ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნას;

გ) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე ავტორიზაციის მაძიებლის მიერ წარდგენილ არგუმენტირებულ პოზიციას.“;

ვ) 25-ე მუხლის:

ვ.ა) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:

„41. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შესაბამისი საბჭო მოსწავლეთა და სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გარდა, ასევე განუსაზღვრავს პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრულ რაოდენობას.“;

ვ.ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ამ მუხლის მე-4 და 41 პუნქტებით გათვალისწინებული პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა გულისხმობს შესაბამისი საბჭოს მიერ დაწესებულებისათვის თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობების ჯამს. თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით, შესაბამისი საბჭო დაწესებულებას განუსაზღვრავს, ასევე პროგრამის განხორციელების ადგილს.“;

  ზ) 2 6 2 მუხლის:

ზ.ა) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7. სამდივნო სააპელაციო საბჭოს წევრებს ზეპირი მოსმენის გამართვამდე არანაკლებ 7 კალენდარული დღით ადრე უგზავნის შემდეგ დოკუმენტაციას:

) სააპელაციო საჩივარსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციას;

) საავტორიზაციო დოკუმენტაციას;

) ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნასა და მასზე მაძიებლის მოსაზრებებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებას.“;

ზ.ბ) მე-8 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

თ) 2 6 3 მუხლის:

თ.ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. სააპელაციო საბჭო სააპელაციო საჩივრის მიღების ან განხილვაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება ფორმდება სააპელაციო საბჭოს თავმჯდომარის ხელმოწერით.“;

თ.ბ) მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ი) 26 5 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ზეპირი მოსმენის შესახებ დაინტერესებულ მხარეს ეცნობება ზეპირი მოსმენის გამართვამდე არანაკლებ 7 კალენდარული დღით ადრე. დაინტერესებული მხარე უფლებამოსილია, მონაწილეობა მიიღოს ზეპირ მოსმენაში.“;

კ) 26 6 მუხლის:

კ.ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. სააპელაციო საბჭოს მიერ სააპელაციო საჩივრის მიღების შემთხვევაში,  გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიმღებ ავტორიზაციის საბჭოს, სამდივნოს მეშვეობით, ეგზავნება სააპელაციო საჩივარი და მასზე დართული დოკუმენტების ასლები.

2. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიმღები ავტორიზაციის საბჭო უფლებამოსილია, სააპელაციო საჩივრის ასლის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში წარუდგინოს სააპელაციო საბჭოს საკუთარი წერილობითი მოსაზრება სააპელაციო საჩივრის შესახებ.“;

კ.ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიმღები ავტორიზაციის საბჭო ადმინისტრაციულ წარმოებაში, მათ შორის, ზეპირ მოსმენაზე, წარმოდგენილი უნდა იყოს ამ საბჭოს თავმჯდომარით ან მისი თანხმობით, საბჭოს სხვა წევრით.“;

ლ) 301 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის შემთხვევაში, მისი გაცნობის შემდგომ ან არგუმენტირებული პოზიციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდგომ, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი აყალიბებს დასკვნას საბოლოო სახით და წარუდგენს ცენტრს.“;

  მ) 31-ე მუხლის:

მ.ა) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის შემთხვევაში, მისი გაცნობის შემდგომ ან არგუმენტირებული პოზიციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდგომ, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი აყალიბებს დასკვნას საბოლოო სახით და წარუდგენს ცენტრს.“;

მ.ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა და დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტის შესახებ დაწესებულებას წარედგინება უშუალოდ ვიზიტის დაწყების წინ ან არაუმეტეს მონიტორინგის ვიზიტამდე 1 დღით ადრე.“;

მ.გ) მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 91   პუნქტი:

„91. გარდა ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა მონიტორინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების ნაწილში, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების შემოწმების შედეგად შესაბამისი საბჭო უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების ჩამორთმევის შესახებ, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება არღვევს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტებს.“;

ნ) 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტის:

ნ.ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა ან სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში – ავტორიზაციის დარჩენილი ვადით;

ნ.ბ) „ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი:

„გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შემთხვევაში (მხოლოდ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრულ რაოდენობასთან მიმართებით) – ავტორიზაციის დარჩენილი ვადით.“;

ო) 331 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის საფუძველია საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ცენტრში წარდგენილ საავტორიზაციო განაცხადში ან მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდის შესახებ განაცხადში, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ განაცხადში მითითებული ადგილების რაოდენობა. 

2. საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განაცხადში მითითებული მოსწავლეების/ პროფესიული სტუდენტების/ სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა უნდა ეფუძნებოდეს დაწესებულების მოსწავლეების/ პროფესიული სტუდენტების/ სტუდენტების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამების სპეციფიკასა და დაწესებულების რესურსებს.“;

პ) 34-ე მუხლის:

პ.ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განაცხადისა და მასზე თანდართული დოკუმენტაციის შესწავლის, დაწესებულების მოსწავლეების/ პროფესიული სტუდენტების/ სტუდენტების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის – პროგრამების სპეციფიკისა და დაწესებულების რესურსების გათვალისწინებით, საავტორიზაციო ვიზიტის შედეგად დგება ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტი და წარედგინება ცენტრს.“;

პ.ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის შემთხვევაში, მისი გაცნობის შემდგომ ან არგუმენტირებული პოზიციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდგომ, ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი აყალიბებს დასკვნას საბოლოო სახით და წარუდგენს ცენტრს.“;

პ.გ) მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ განაცხადში მიეთითება ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, რომლისთვის განსაზღვრული ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდაც სურს საგანმანათლებლო დაწესებულებას.“;

ჟ) 38-ე მუხლის ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 38. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის წესი

1. საგანმანათლებლო დაწესებულება შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების რაოდენობას განსაზღვრავს ავტორიზაციის შესაბამისი საბჭოს მიერ დადგენილ მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის ფარგლებში.

2. შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის მონაცემების შესაბამისად მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა ფაქტობრივი (აქტიური სტატუსის მქონე) და შესაბამისი წლის დამამთავრებელი, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესაბამისი წლისათვის გამოცხადებული მისაღები ადგილების რაოდენობის შესაბამისად.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ შეესაბამება ავტორიზაციის შესაბამისი საბჭოს მიერ დადგენილ ადგილების რაოდენობას, ცენტრი აღნიშნულის თაობაზე აცნობებს შესაბამის დაწესებულებას.“;

რ) მე-40 მუხლის მე-10 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 პუნქტი:

„11. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვალდებულნი არიან შესაბამისი საბჭოს მიერ განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში, 2018 წლის 01 მარტამდე უზრუნველყონ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების განაწილება თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით და პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შუამდგომლობით მიმართონ შესაბამის საბჭოს. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გადანაწილება გაითვალისწინებს შესაბამისი საბჭოს მიერ თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის უკვე განსაზღვრული პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდას, ეს პროცესი უნდა წარიმართოს პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდისათვის ამ დებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად.“.

2. მე-2 პუნქტით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საფასურის“ ( დანართი №2):

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. ამ დანართით გათვალისწინებული საფასურის ოდენობები მოიცავს შესაბამის ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივ ადმინისტრაციულ (სახელფასო, საოფისე და საბჭოს სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებულ) ხარჯებს, ავტორიზაციის ექსპერტთა ანაზღაურებისა და მივლინების (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯებს, ავტორიზაციის პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმებასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯებსა და დამატებული ღირებულების გადასახადს.

2. ამ დანართით გათვალისწინებული საფასური გადაიხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ცენტრის საბანკო ანგარიშზე შეტანის გზით.“;

ბ) პირველი მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 – 18   მუხლები:

მუხლი 11. ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის საფასური

ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის საფასური შეადგენს 500 ლარს.

მუხლი 12. ავტორიზაციის საფასურის უკან დაბრუნება

ავტორიზაციის საფასური, გარდა ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის საფასურისა, სრულად ბრუნდება, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტას მოითხოვს ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნამდე.

მუხლი 13. ავტორიზაციის საფასური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის (მინიმუმ 20 და მაქსიმუმ 42 კაც/დღე) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე – 1/10 წილი, საიდანაც:

ა.ა) კოლეჯი = 30%;

ა.ბ) სასწავლო უნივერსიტეტი = 50%;

ა.გ) უნივერსიტეტი =100%;

) მდგომარეობა ( არსებული / ახალი ) – 1/20 წილი, საიდანაც:

ბ.ა) ახალი = 70%;

ბ.გ) არსებული = 100%;

გ) სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – ¼ წილი , საიდანაც:

გ.ა) 1-500 = 60%;

გ.ბ) 501-1500 = 70%;

გ.გ) 1501-4500 = 80%;

გ.დ) 4501-13500 = 90%;

გ.ე) 13501-და მეტი = 100%;

დ) მითითებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა – ¼ წილი , საიდანაც:

დ.ა) 1-20 = 60%;

დ.ბ) 21-50 = 70%;

დ.გ) 51-100 = 80%;

დ.დ) 101-150 = 90%;

დ.ე) 151-და მეტი = 100%;

) აკადემიური პერსონალის რაოდენობა – 1/5 წილი , საიდანაც:

ე.ა) 1-50 = 45%;

ე.ბ) 51-100 = 60%;

ე.გ) 101-150 = 70%;

ე.დ) 151-200 = 80%;

ე.ე) 201-და მეტი = 100%;

ვ) ფართი – 1/20 წილი , საიდანაც:

ვ.ა) 1-5000 კვ.მ.= 50%;

ვ.ბ) 5001-15000 კვ.მ. = 60%;

ვ.გ) 15001-40000 კვ.მ. = 70%;

ვ.დ) 40001-80000 კვ.მ. = 80%;

ვ.ე) 80001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი, საიდანაც:

ზ.ა) ერთ მისამართზე = 0%;

ზ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

ზ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახისა და კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით:

ა) კოლეჯის სტატუსის მაძიებლისათვის:

 

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

17884

21319

21

18207

21989

22

18529

22658

23

18852

23328

24

19175

23997

25

19498

24667

26

19821

25336

27

20143

26006

28

20466

26676

29

20789

27345

30

21112

28015

31

21434

28684

32

21757

29354

33

22080

30023

34

22403

30693

35

22726

31362

36

23048

32032

37

23371

32702

38

23694

33371

39

24017

34041

40

24339

34710

41

24662

35380

42

24985

36049

 

ბ) სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მაძიებლისათვის:

 

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

23713

27148

21

24036

27818

22

24359

28487

23

24681

29157

24

25004

29826

25

25327

30496

26

25650

31166

27

25973

31835

28

26295

32505

29

26618

33174

30

26941

33844

31

27264

34513

32

27586

35183

33

27909

35853

34

28232

36522

35

28555

37192

36

28878

37861

37

29200

38531

38

29523

39200

39

29846

39870

40

30169

40540

41

30491

41209

42

30814

41879

 

 გ) უნივერსიტეტის სტატუსის მაძიებლისათვის:

 

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

26073

29508

21

26396

30178

22

26719

30847

23

27041

31517

24

27364

32186

25

27687

32856

26

28010

33526

27

28333

34195

28

28655

34865

29

28978

35534

30

29301

36204

31

29624

36873

32

29946

37543

33

30269

38213

34

30592

38882

35

30915

39552

36

31238

40221

37

31560

40891

38

31883

41560

39

32206

42230

40

32529

42900

41

32851

43569

42

33174

44239

 

4. იმ შემთხვევაში, თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი საავტორიზაციო განაცხადში მიუთითებს, რომ სურს რეგულირებადი სამედიცინო აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ავტორიზაციის საფასურს დაემატება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ავტორიზაციის ექსპერტთა ანაზღაურებისა და მივლინების (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები, რაც გამოითვლება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით გაანგარიშებული კაც/დღის ნამრავლით შესაბამის კოეფიციენტზე, შემდეგი სახით:

 

კაც/დღე

კოეფიციენტი (მივლინების საჭიროების გარეშე)

კოეფიციენტი (მივლინების საჭიროების შემთხვევაში)

20

806.1

850.3

21

772.0476

818.0952

22

741.0909

788.8182

23

712.8696

762.087

24

686.9583

737.5833

25

663.12

715.04

26

641.0769

694.1923

27

620.7037

674.963

28

601.8214

657.0714

29

584.2069

640.4138

30

567.7667

624.8667

31

552.3548

610.3226

32

537.9688

596.6875

33

524.4242

583.8485

34

512.2647

571.8235

35

499.6571

560.4286

36

488.3056

549.7222

37

477.5676

539.5405

38

467.9211

529.9474

39

457.7436

520.7949

40

448.575

512.125

41

439.878

503.9024

42

431.5476

496.0238

 

5. იმ შემთხვევაში, თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი საავტორიზაციო განაცხადში მიუთითებს, რომ სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ავტორიზაციის საფასურს დაემატება ამ დანართის 16 მუხლით გათვალისწინებული საფასური.  

მუხლი 14. ავტორიზაციის საფასური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებ იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის (მინიმუმ 12 და მაქსიმუმ 30 კაც/დღე) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

) მდგომარეობა ( არსებული / ახალი ) – 1/20 წილი, საიდანაც:

ა.ა) ახალი = 70%;

ა.ბ) არსებული = 100%;

ბ) პროფესიული სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – 1/5 წილი , საიდანაც:

ბ.ა) 1-20  = 50%;

ბ.ბ) 21-50 = 70%;

ბ.გ) 51-150 = 80%;

ბ.დ) 151-500 = 90%;

ბ.ე) 501-და მეტი = 100%;

გ) მითითებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა – ½.5 წილი , საიდანაც:

გ.ა) 1-5 = 40%;

გ.ბ) 6-10 = 70%;

გ.გ) 11-15 = 80%;

გ.დ) 16-20 = 90%;

გ.ე) 21-და მეტი = 100%;

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/ 5 წილი , საიდანაც:

დ.ა) 1-20 = 40%;

დ.ბ) 21-50 = 60%;

დ.გ) 51-100 = 70%;

დ.დ) 101-150 = 80%;

დ.ე) 151-და მეტი = 100%;

ე) ფართი – 1/20 წილი , საიდანაც:

ე.ა) 1-500 კვ.მ.= 50%;

ე.ბ) 501-1500 კვ.მ. = 60%;

ე.გ) 1501-3000 კვ.მ. = 70%;

ე.დ) 3001-5000 კვ.მ. = 80%;

ე.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%;

ვ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/ 10 წილი, საიდანაც:

ვ.ა) ერთ მისამართზე = 0%;

ვ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

ვ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, ავტორიზაციის საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

12

5469

6780

13

5747

7438

14

6025

8096

15

6304

8754

16

6582

9412

17

6860

10070

18

7138

10728

19

7416

11386

20

7694

12044

21

7972

12702

22

8250

13360

23

8528

14018

24

8806

14676

25

9084

15334

26

9362

15993

27

9641

16651

28

9919

17309

29

10197

17967

30

10475

18625

 

მუხლი 15. ავტორიზაციის საფასური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

) მდგომარეობა ( არსებული / ახალი ) – 1/20 წილი, საიდანაც:

ა.ა) ახალი = 70%;

ა.ბ) არსებული = 100%;

ბ) მოსწავლეთა მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – 1/3.33 წილი , საიდანაც:

ბ.ა) 1-50 = 50%;

ბ.ბ) 51-150 = 60%;

ბ.გ) 151-300 = 70%;

ბ.დ) 301-500 = 80%;

ბ.ე) 501-1000 = 90%;

ბ.ვ) 1001 და მეტი = 100%;

გ) ზოგადი განათლების საფეხურების რაოდენობა, რომელთა შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც სურს დაწესებულებას – ½.5 წილი , საიდანაც:

გ.ა) 1 = 30%;

გ.ბ) 2 = 70%;

გ.გ) 3 = 100%;

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/20 წილი , საიდანაც:

დ.ა) 1-20 = 50%;

დ.ბ) 21-50 = 60%;

დ.გ) 51-100 = 70%;

დ.დ) 101-150 = 80%;

დ.ე) 151-და მეტი = 100%;

ე) ფართი – 1/10 წილი , საიდანაც:

ე.ა) 1-250 კვ.მ.= 45%;

ე.ბ) 251- 500 კვ.მ. = 60%;

ე.გ) 501-2000 კვ.მ. = 70%;

ე.დ) 2001-5000 კვ.მ. = 80%;

ე.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

ვ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/ 10 წილი, საიდანაც:

ვ.ა) ერთ მისამართზე = 0%;

ვ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

ვ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, ავტორიზაციის საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

6

3328

4498

9

3995

5592

12

4663

7526

15

5330

9460

 

4. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი საავტორიზაციო განაცხადში მიუთითებს, რომ სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ავტორიზაციის საფასურს დაემატება ამ დანართის 16 მუხლით გათვალისწინებული საფასური.  

მუხლი 16. საფასური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისათვის

1. ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ან ამ სტატუსის მფლობელი, რომელსაც ზოგადსაგანმანათლებლო/უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გარდა, სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების

საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

12

1-10

4299

5889

18

11-20

5609

7870

21

21-30

6265

9396

24

31-50

6920

10923

 

მუხლი 17. საფასური საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისათვის

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს დაიმატოს შესაბამისი აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების შემთხვევაში

9

1

1918

2602

12

2

2360

3587

15

3/4

2803

4573

 

3. საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს დაიმატოს შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების შემთხვევაში

9

1-5

3643

4898

 

მუხლი 18. საფასური მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდისათვის

1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს მოსწავლეთა ადგილების რაოდენობის გაზრდა, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

) მოსწავლეთა მოთხოვნილი რაოდენობა, რომლითაც დაწესებულებას სურს ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა – 1/ 3.33 წილი, საიდანაც:

ა.ა) 1-50 = 60%;

ა.ბ) 51-100 = 70%;

ა.გ) 101-200 = 80%;

ა.დ) 201-500 = 90%;

ა.ე) 501-და მეტი = 100%;

ბ) მოსწავლეთა არსებული ზღვრული რაოდენობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

ბ.ა) 1-50 = 50%;

ბ.ბ) 51-150 = 60%;

ბ.გ) 151-300 =70%;

ბ.დ) 301-500 = 80%;

ბ.ე) 501-1000 = 90%;

ბ.დ) 1001 და მეტი = 100%;

გ) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/5 წილი , საიდანაც:

გ.ა) 1-20 = 40%;

გ.ბ) 21-50 = 60%;

გ.გ) 51-100 = 70%;

გ.დ) 101-150 = 80%;

გ.ე) 151-და მეტი = 100%;

) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი, საიდანაც:

დ.ა) ერთ მისამართზე = 30%;

დ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

დ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

ე) ფართი – 1/10 წილი , საიდანაც:

ე.ა) 0-250 კვ.მ.= 40%;

ე.ბ) 251-500 კვ.მ. = 60%;

ე.გ) 501-2000 კვ.მ. = 70%;

ე.დ) 2001-5000 კვ.მ. = 80%;

ე.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, ავტორიზაციის საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების შემთხვევაში

4

1670

2172

6

1968

2877

8

2266

3582

 

4. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდა, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

) სტუდენტების მოთხოვნილი რაოდენობა, რომლითაც დაწესებულებას სურს ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა – 1/ 5 წილი, საიდანაც:

ა.ა) 1-100 = 60%;

ა.ბ) 101-150 = 70%;

ა.გ) 151-500 = 80%;

ა.დ) 501-1000 = 90%;

ა.ე) 1001-და მეტი = 100%;

) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/3.33 წილი , საიდანაც:

ბ.ა) 1-20 = 45%;

ბ.ბ) 21-50 = 60%;

ბ.გ) 51-100 = 70%;

ბ.დ) 101-150 = 80%;

ბ.ე) 151-და მეტი = 100%;

) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

გ.ა) ერთ მისამართზე = 35%;

გ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

გ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%;

დ) ფართი – 1/5 წილი , საიდანაც:

დ.ა) 1-500 კვ.მ.= 50%;

დ.ბ) 501-1500 კვ.მ. = 60%;

დ.გ) 1501-3000 კვ.მ. = 70%;

დ.დ) 3001-5000 კვ.მ. = 80%;

დ.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების შემთხვევაში

8

2266

3134

9

2415

3452

10

2564

3771

11

2713

4089

12

2862

4409

13

3011

4727

14

3160

5045

15

3309

5364

16

3458

5682

 

7. საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა, იხდის   საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობისკაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების შემთხვევაში

6

1-5

2988

3907

9

6-10

3643

4893

 

3. 21 პუნქტით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები“ ( დანართი №3) ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიმიხეილ ჩხენკელი