“თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის #32 დადგენილებაში ცვლიელბის შეტანის თაობაზე

“თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის #32 დადგენილებაში ცვლიელბის შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.154.016341
10
22/01/2018
ვებგვერდი, 24/01/2018
010250000.35.154.016341
“თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის #32 დადგენილებაში ცვლიელბის შეტანის თაობაზე
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2018 წლის 22 იანვარი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლიელბის შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის  მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.         
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge გამოქვეყნების თარიღი 18/12/2017  სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.154.016323) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1

საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდებონობა

1

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

აპარატის უფროსი

1

2

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

იურიდიული განყოფილების უფროსი

1

2.1

III რანგი

II კატეგორია

იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1

2.2

III რანგი

III კატეგორია

იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

1

3

III რანგი

III კატეგორია

აპარატის უფროსი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში

1

4

III რანგი

III კატეგორია

აპარატის უფროსი სპეციალისტი პიარის და საზოგადოებასთან ურთერთობის საკითხებში

1

  “.

 

2. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. დადგენილება ძალაშია 2018 წლის 1 მარტიდან.“


მუხლი 2.           
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი წოწკოლაური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.