„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016451
5
18/01/2018
ვებგვერდი, 25/01/2018
190020020.35.148.016451
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №5

2018 წლის 18 იანვარი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2017; 190020020.35.148.016417) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,974.8

327.8

30,647.0

გადასახადები

6,045.7

6,650.0

0.0

6,650.0

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,733.6

7,724.7

21,008.9

21,036.6

327.8

20,708.8

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,299.9

0.0

3,299.9

3,238.2

0.0

3,238.2

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

23,793.1

327.8

23,465.3

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,813.8

111.6

3,702.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,609.7

142.9

3,466.8

2,999.8

46.4

2,953.4

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

სუბსიდიები

14,203.8

13,344.5

112.5

13,232.0

13,653.6

135.0

13,518.6

გრანტები

1,066.4

347.5

2.5

345.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,618.7

34.8

1,583.9

1,572.8

34.8

1,538.0

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,915.2

9.5

1,905.7

1,598.0

0.0

1,598.0

საოპერაციო სალდო

10,392.4

13,730.8

7,288.8

6,442.0

7,181.7

0.0

7,181.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,580.1

18,714.6

9,229.9

9,484.7

7,292.7

0.0

7,292.7

ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,822.7

0.0

7,822.7

კლება

1,057.4

580.0

0.0

580.0

530.0

0.0

530.0

მთლიანი სალდო

-187.7

-4,983.8

-1,941.1

-3,042.8

-111.0

0.0

-111.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.5

-5,205.4

-1,983.5

-3,222.0

-269.2

0.0

-269.2

ზრდა

574.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

574.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

936.8

5,205.4

1,983.5

3,222.0

269.2

0.0

269.2

ვალუტა და დეპოზიტები

936.8

5,205.4

1,983.5

3,222.0

269.2

0.0

269.2

ვალდებულებების ცვლილება

-174.8

-221.6

-42.4

-179.2

-158.2

0.0

-158.2

კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

საშინაო

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

";

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,489.3

39,263.5

7,724.7

31,538.8

31,504.8

327.8

31,177.0

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,974.8

327.8

30,647.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

580.0

0.0

580.0

530.0

0.0

530.0

გადასახდელები

39,489.3

39,263.5

7,724.7

31,538.8

31,774.0

327.8

31,446.2

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

23,793.1

327.8

23,465.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,822.7

0.0

7,822.7

ვალდებულებების კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

ნაშთის ცვლილება

-362.5

-5,205.4

-1,983.5

-3,222.0

-269.2

0.0

-269.2

";

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30 974,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,974.8

327.8

30,647.0

გადასახადები

6,045.7

6,650.0

0.0

6,650.0

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,733.6

7,724.7

21,008.9

21,036.6

327.8

20,708.8

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,299.9

0.0

3,299.9

3,238.2

0.0

3,238.2

";

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 21 036,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

გრანტები

28,790.9

28,733.6

21,036.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

300.1

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,790.9

28,433.5

21,036.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

19,823.4

21,018.8

21,011.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

19,516.6

20,708.8

20,708.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

306.8

310.0

303.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,967.5

7,114.7

24.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,766.2

7,089.9

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2,201.3

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

0.0

24.8

24.8

";

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 793,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

23,793.1

327.8

23,465.3

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,813.8

111.6

3,702.2

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,609.7

142.9

3,466.8

2,999.8

46.4

2,953.4

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

სუბსიდიები

14,203.8

13,344.5

112.5

13,232.0

13,653.6

135.0

13,518.6

გრანტები

1,066.4

347.5

2.5

345.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,618.7

34.8

1,583.9

1,572.8

34.8

1,538.0

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,915.2

9.5

1,905.7

1,598.0

0.0

1,598.0

";

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება“

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 822,7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7292,7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

250.3

278.1

25.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,537.6

8,438.1

7,470.0

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

426.2

1,002.2

153.7

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

195.4

1,604.5

174.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

11,637.5

19,294.6

7,822.7

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

580.0

530.0

ძირითადი აქტივები

8.5

220.0

190.0

არაწარმოებული აქტივები

1,049.0

360.0

340.0

მიწა

1,049.0

360.0

340.0

";

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,545.9   

6,410.0   

5,587.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,544.9   

6,240.0   

5,401.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,544.9   

6,226.4   

5,301.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

13.6   

100.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0   

0.0   

31.2   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0   

0.0   

31.2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.1   

170.0   

155.1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,359.1   

13,814.3   

9,612.5   

7045

ტრანსპორტი

4,263.9   

9,001.4   

1,315.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,261.0   

8,991.4   

1,315.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.8   

10.0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

4,095.2   

4,812.9   

8,297.5   

705

გარემოს დაცვა

2,932.5   

618.8   

90.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

128.6   

0.0   

25.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,803.9   

618.8   

65.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,519.3   

7,558.7   

2,580.6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

284.9   

290.3   

220.0   

7063

წყალმომარაგება

3,775.9   

5,502.5   

1,005.6   

7064

გარე განათება

686.6   

1,080.0   

800.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

772.0   

685.9   

555.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,688.4   

285.9   

245.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

107.4   

136.6   

110.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1,581.0   

149.3   

135.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,258.8   

7,385.9   

5,641.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,525.8   

4,151.5   

2,809.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,205.5   

2,788.6   

2,602.3   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9   

27.0   

30.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0   

100.0   

200.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

497.7   

318.8   

0.0   

709

განათლება

5,376.8   

6,328.4   

5,993.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,770.1   

2,618.2   

5,953.7   

7092

ზოგადი განათლება

60.9   

46.2   

40.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

60.9   

46.2   

40.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

2,545.8   

3,664.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

1,996.1   

1,845.2   

1,864.8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

811.4   

765.9   

1,006.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

574.8   

519.3   

785.0    

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

236.6   

246.7   

221.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0   

9.0   

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

61.4   

66.4   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

200.2   

189.3   

206.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

141.6   

138.8   

150.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

774.5   

675.8   

463.8   

სულ ჯამი

39,677.0   

44,247.3   

31,615.8   

";

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -111,0 ათასი ლარის ოდენობით. ".

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 269,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  269,2 ათასი ლარის ოდენობით.";

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია. ასევე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების და ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა, კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით.

გ.გ) მუნიციპალური შენობებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

გ.დ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 06)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინიმოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

გ.ე) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.ვ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტსივრცეში განთავსება; გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

გ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.თ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მოსახლეობისგან და ორგანიზაციებისგან  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია კანონმდებლობის შესაბამისად; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შადრევნების, სკვერების, მოსაცდელების და სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა; ზამთრის სეზონზე ქუჩების მოვლა-შენახვა; გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობა; მუნიციპალტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამების, პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის იერსახეზე ზრუნვა; დამფუძნებლის დავალებით, მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი და მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაცია; საჭიროების შემთხვევაში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია; გარემოს და ბუნებათსარგებლობის, მრავალფეროვნების, გადაშენების საფრთხის წინაშე და იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გაუმჯობესების მიზნით სარგავი მასალის (ნერგის) გამოყვანის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების დაზიანებული ტერიტორიების სპეციალური გამოკვლევა და აღდგენა, ახალი ნერგების განთავსება და არსებული ნერგების გადაბელვის, გასხვლის და სხვა გამწვანებით-მოვლითი სამუშაოების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო მომსახურება, სასაფლაოების დახურვა და ახალი სასაფლაოების გახსნა კანონმდებლობის შესაბამისად; ქუჩების განათება, შენობის დეკორაციების მინათება, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (შეკეთება, გამოცვლა, მონტაჟი) და მასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების ორგანიზების განხორციელება.";

ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. განათლება  (პროგრამული კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 01)

გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 59 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 5967 აღსაზრდელი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია.

ბ) განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე აქტივობების განხორციელების, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევისა და მათი დაგეგმვა-პრეზენტაციის, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სკოლების ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი კლასების წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ერთჯერადად ფინანსური დახმარების სახით (ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით).

გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების  სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების მართვა, სათანადო ფუნქციონირება და მათი ავტორიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი სტანდარტების რეგულარული ხელშეწყობა.

სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების  ინფრასტრუქტურულ განვითარება-გაუმჯობესებას და ინკლუზიური განათლების პროცესის ხელშეწყობას.

აგრეთვე, ახორციელებს საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს შესყიდვას კანონით დადგენილი წესით და მერიის მიერ შემუშავებული ავტორიზაციის წესის შესაბამისად დაწესებულებათა მონიტორინგს.";

მ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრების დაფინანსება სპორტული სკოლების გაერთიანების მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

ასევე გათვალისწინებულია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბ „გორი ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთის კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობის სუბსიდირება.

ა.გ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 04 01 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა-პოპულარიზაცია; სპორტის სხვადასხვა სახეობისა და სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება და განვითარება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობის მაღალ დონეზე სწავლება-ორგანიზების წარმართვა; სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ტურნირების მომზადება და გამართულად ჩატარების უზრუნველყოფა.

ასევე, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. გორში დ. ჩუბინიშვილის ქუჩაზე მდებარე მულტიფუნქციური ორდარბაზიანი სპორტის სასახლის მოვლა-შენახვის ხარჯები 250 000 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით.";

ნ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლების დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს ცენტრალური ბიბლიოთეკის, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, მემორიალური და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.

ბ.ა) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში.

ბ.ბ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 04 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.გ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას საქართველოში ან/და სხვა სახელმწიფოში არსებული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და ფესტივალების  თანადაფინანსების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 04 02 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კულტურისა და ტურიზმის ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა; გორის მუნიციპალიტეტის ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, პოპულარიზაცია; ქართული მწერლობისა და ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა-განვითარების და ინტელექტუალური დონის ამაღლების ხელშეწყობა.";

ო) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში.

გ.ა) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფინანსური დახმარება ყველა იმ ორგანიზაციისა, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14–29 წ.).

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისიტროს მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ კლუბში ჩასართავად.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული განყოფილება საჯარო სკოლებსა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებელის სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში დაკავებულ ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.";

პ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

-არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

-დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

-მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

-სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

-ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

-მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები იმ ოჯახების, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი ბუნებრივი აირის აბონენტებად,  დახმარება თითოეულ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

გ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 03)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.

დ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დ.ა) მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე (პროგრამული კოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატულ (უსინათლო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

დ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა; 0-დან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების ფულადი დახმარება ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 4 (ოთხი) შვილი; აგრეთვე, ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 (ხუთი) და მეტი შვილი.

დ.ე)  დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი  ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ასევე, ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებულ ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

დ.ვ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

0-დან 18 წლამდე ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენინილანემია ICD E70.0-E70.1), გლუტენის დაავადების (ცელიაკია ICD 90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ბავშვების სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

0-დან 18 წლამდე აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

დ.თ) სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი; დედ-მამით ობოლი; მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

დ.ი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სოციალური სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან ერთჯერადად, პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

დ.კ) ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნულ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში.

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

0-დან 150 000-ის ჩათვლით  სარეიტინგო სოციალური ქულის მქონე ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტის მხრიდან ერთჯერადად, სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

დ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

დ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული; 100 000-დან 150 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი) ფორმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში.

დ.ნ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით.

დ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით (26 მაისი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 300 (სამას) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (9 მაისი);

დ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

დ.ჟ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის დახმარება:

- ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი ან შვილები და აქვთ 0-დან 47 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა;

- ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი ან შვილები და აქვთ 47 000-დან 57 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა;

- ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი ან შვილები და აქვთ 57 000-დან 65 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა.

დ.რ) სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მმდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი  დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა ქირით უზრუნველყოფა გორის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში, ერთჯერადად ყოველთვიურად 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

დ.ს) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.";

ჟ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,851.8

44,468.9

9,708.1

34,760.8

31,774.0

327.8

31,446.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

342.0

14.0

328.0

324.0

11.0

313.0

 

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

23,793.1

327.8

23,465.3

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,813.8

111.6

3,702.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,822.7

0.0

7,822.7

 

ვალდებულებების კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6,660.7

6,565.5

177.3

6,388.2

5,746.1

158.0

5,588.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

342.0

14.0

328.0

324.0

11.0

313.0

 

ხარჯები

6,295.6

6,131.9

175.5

5,956.4

5,562.9

158.0

5,404.9

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,813.8

111.6

3,702.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

278.1

0.0

278.1

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

114.8

155.5

1.8

153.7

158.2

0.0

158.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,265.8

1,230.7

0.0

1,230.7

1,049.2

0.0

1,049.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

55.0

0.0

55.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

1,237.8

1,199.7

0.0

1,199.7

1,044.2

0.0

1,044.2

 

შრომის ანაზღაურება

930.8

880.5

0.0

880.5

604.2

0.0

604.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

28.1

0.0

28.1

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,178.7

4,831.7

0.0

4,831.7

4,094.4

0.0

4,094.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273.0

273.0

0.0

273.0

277.0

 

277.0

 

ხარჯები

4,875.8

4,567.0

0.0

4,567.0

4,074.4

0.0

4,074.4

 

შრომის ანაზღაურება

3,335.8

2,930.8

0.0

2,930.8

3,098.0

0.0

3,098.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

250.0

0.0

250.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

80.5

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

13.6

0.0

13.6

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

13.6

0.0

13.6

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

35.3

306.0

0.0

306.0

313.3

0.0

313.3

 

ხარჯები

1.1

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

 

ვალდებულებების კლება

34.2

136.0

0.0

136.0

158.2

0.0

158.2

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

180.9

183.5

177.3

6.2

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

14.0

0.0

11.0

11.0

 

 

ხარჯები

180.9

181.7

175.5

6.2

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

149.6

135.9

133.7

2.2

111.6

111.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,854.8

22,302.2

8,360.7

13,941.5

12,458.1

0.0

12,458.1

 

ხარჯები

6,045.3

5,890.0

101.1

5,788.9

4,988.1

0.0

4,988.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

16,370.4

8,219.1

8,151.4

7,470.0

0.0

7,470.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

41.7

40.6

1.1

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,304.9

8,992.0

4,991.4

4,000.7

1,315.0

0.0

1,315.0

 

ხარჯები

723.4

553.4

0.0

553.4

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,537.6

8,438.1

4,991.4

3,446.7

735.0

0.0

735.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

4,251.0

8,836.6

4,991.4

3,845.2

1,315.0

0.0

1,315.0

 

ხარჯები

723.4

515.0

0.0

515.0

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,483.8

8,321.0

4,991.4

3,329.6

735.0

0.0

735.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

02 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

53.8

117.1

0.0

117.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

117.1

0.0

117.1

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,259.4

8,655.9

3,201.4

5,454.6

7,505.6

0.0

7,505.6

 

ხარჯები

1,702.0

2,339.0

101.1

2,237.9

1,665.6

0.0

1,665.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,557.4

6,276.2

3,059.7

3,216.5

5,840.0

0.0

5,840.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

40.8

40.6

0.2

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

686.6

1,080.2

0.0

1,080.2

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

672.2

811.1

0.0

811.1

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

268.9

0.0

268.9

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

128.6

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

407.5

135.3

55.3

80.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

34.6

35.0

0.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

59.7

14.8

45.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

40.6

40.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,396.4

465.1

465.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,363.6

465.1

465.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,775.9

5,502.5

2,579.9

2,922.7

1,005.6

0.0

1,005.6

 

ხარჯები

131.9

161.6

0.0

161.6

155.6

0.0

155.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,644.0

5,340.9

2,579.9

2,761.1

850.0

0.0

850.0

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

7.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

298.7

101.1

197.7

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

0.0

298.7

101.1

197.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

630.0

0.0

630.0

02 02 09

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

89.9

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.6

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

106.9

157.9

0.0

157.9

3,685.0

0.0

3,685.0

 

ხარჯები

67.2

157.9

0.0

157.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

0.0

0.0

0.0

3,685.0

0.0

3,685.0

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

284.9

290.3

0.0

290.3

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

284.9

290.3

0.0

290.3

220.0

0.0

220.0

02 02 12

ა(ა)იპ- გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური

372.3

606.0

0.0

606.0

555.0

0.0

555.0

 

ხარჯები

363.5

554.5

0.0

554.5

545.0

0.0

545.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

51.5

0.0

51.5

10.0

0.0

10.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0.0

80.0

0.0

80.0

520.0

0.0

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

80.0

0.0

80.0

520.0

0.0

520.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,010.7

4,610.1

168.0

4,442.1

3,637.5

0.0

3,637.5

 

ხარჯები

3,387.5

2,953.6

0.0

2,953.6

2,742.5

0.0

2,742.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.1

1,656.2

168.0

1,488.2

895.0

0.0

895.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

18.6

28.9

0.0

28.9

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

28.9

0.0

28.9

30.0

0.0

30.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

59.0

0.0

59.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

59.0

0.0

59.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

290.6

655.3

0.0

655.3

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.6

645.3

0.0

645.3

500.0

0.0

500.0

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის

 შეძენა

0.0

87.0

0.0

87.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

87.0

0.0

87.0

0.0

0.0

0.0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

716.3

447.2

0.0

447.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

561.9

81.2

0.0

81.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.5

366.0

0.0

366.0

40.0

0.0

40.0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

268.6

0.0

268.6

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

0.0

268.5

0.0

268.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.1

0.0

0.1

175.0

0.0

175.0

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

135.4

474.2

168.0

306.2

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.0

474.2

168.0

306.2

180.0

0.0

180.0

02 03 08

ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

02 03 09

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

84.0

159.2

0.0

159.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

77.7

156.5

0.0

156.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

02 03 12

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,358.8

1,234.2

0.0

1,234.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,353.3

1,233.9

0.0

1,233.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 13

ა(ა)იპ სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

199.0

0.0

199.0

306.0

0.0

306.0

 

ხარჯები

0.0

199.0

0.0

199.0

306.0

0.0

306.0

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

02 03 15

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,269.9

950.3

0.0

950.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,243.8

939.8

0.0

939.8

0.0

0.0

0.0

02 03 16

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,386.5

0.0

2,386.5

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

279.8

44.1

0.0

44.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.4

44.1

0.0

44.1

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

5,376.8

6,342.5

186.5

6,156.0

5,993.7

0.0

5,993.7

 

ხარჯები

4,950.6

5,326.2

0.0

5,326.2

5,840.0

0.0

5,840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

1,002.2

186.5

815.7

153.7

0.0

153.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,770.1

2,618.2

186.5

2,431.7

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

2,344.0

1,641.0

0.0

1,641.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

977.2

186.5

790.7

100.0

0.0

100.0

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

03 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

03 04

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა

0.0

853.6

0.0

853.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

853.6

0.0

853.6

0.0

0.0

0.0

03 05

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,536.8

2,819.1

0.0

2,819.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,536.8

2,780.0

0.0

2,780.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

03 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

5,853.7

0.0

5,853.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5,800.0

0.0

5,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

53.7

0.0

53.7

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

7,258.8

7,120.3

824.3

6,296.0

5,466.3

0.0

5,466.3

 

ხარჯები

7,063.4

5,512.8

0.0

5,512.8

5,292.3

0.0

5,292.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.4

1,604.5

824.3

780.2

174.0

0.0

174.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,260.1

3,641.3

752.9

2,888.5

2,634.0

0.0

2,634.0

 

ხარჯები

3,164.5

2,316.6

0.0

2,316.6

2,470.0

0.0

2,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.6

1,324.8

752.9

571.9

164.0

0.0

164.0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

65.9

246.7

0.0

246.7

290.0

0.0

290.0

 

ხარჯები

65.9

246.7

0.0

246.7

290.0

0.0

290.0

04 01 02

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების

გაერთიანების ხელშეწყობა

969.2

1,089.0

0.0

1,089.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

962.4

1,081.5

0.0

1,081.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების

ხელშეწყობა

14.1

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.1

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

04 01 04

საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0.0

1,285.7

752.9

532.9

164.0

0.0

164.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,285.7

752.9

532.9

164.0

0.0

164.0

04 01 06

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორი“-ს ხელშეწყობა

1,074.2

438.0

0.0

438.0

468.0

0.0

468.0

 

ხარჯები

1,074.2

410.5

0.0

410.5

468.0

0.0

468.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.5

0.0

27.5

0.0

0.0

0.0

04 01 07

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

196.0

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

90.4

0.0

90.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

04 01 08

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 09

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 10

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

478.6

473.0

0.0

473.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

451.6

473.0

0.0

473.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 11

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

1,712.0

0.0

1,712.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,712.0

0.0

1,712.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,469.1

3,019.6

71.5

2,948.1

2,612.3

0.0

2,612.3

 

ხარჯები

3,385.1

2,736.9

0.0

2,736.9

2,602.3

0.0

2,602.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

279.7

71.5

208.3

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

44.3

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

593.3

581.4

71.5

510.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

587.5

358.9

0.0

358.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

220.2

71.5

148.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

04 02 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

130.0

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127.2

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 04

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

942.6

568.3

0.0

568.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

913.8

563.6

0.0

563.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 05

ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

202.5

186.9

0.0

186.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

192.8

181.9

0.0

181.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

04 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა

36.7

36.8

0.0

36.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

04 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

04 02 08

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

29.9

27.0

0.0

27.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.9

27.0

0.0

27.0

30.0

0.0

30.0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

181.6

266.1

0.0

266.1

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

181.6

266.1

0.0

266.1

350.0

0.0

350.0

04 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

589.5

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი                             „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა

354.6

244.4

0.0

244.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

350.6

242.4

0.0

242.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

04 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

265.7

241.6

0.0

241.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

250.7

241.6

0.0

241.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

0.0

46.5

0.0

46.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

46.5

0.0

46.5

0.0

0.0

0.0

04 02 15

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

594.5

0.0

594.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

593.6

0.0

593.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

04 02 16

ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 17

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

0.0

0.0

0.0

0.0

2,171.1

0.0

2,171.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2,161.1

0.0

2,161.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

529.6

359.4

0.0

359.4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

513.8

359.4

0.0

359.4

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 01

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

497.7

318.8

0.0

318.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

481.8

318.8

0.0

318.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

32.0

40.6

0.0

40.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

32.0

40.6

0.0

40.6

20.0

0.0

20.0

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

200.0

0.0

200.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3,700.7

2,138.4

159.3

1,979.1

2,109.8

169.8

1,940.0

 

ხარჯები

3,684.5

2,091.7

159.3

1,932.4

2,109.8

169.8

1,940.0

 

ვალდებულებების კლება

16.2

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

05 01

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება

130.0

124.5

124.5

0.0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

130.0

124.5

124.5

0.0

135.0

135.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

1,451.0

24.8

24.8

0.0

24.8

24.8

0.0

 

ხარჯები

1,451.0

24.8

24.8

0.0

24.8

24.8

0.0

05 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0.0

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,996.1

1,852.5

10.0

1,842.5

1,840.0

10.0

1,830.0

 

ხარჯები

1,996.1

1,845.2

10.0

1,835.2

1,840.0

10.0

1,830.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე

29.8

30.0

0.0

30.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

29.8

30.0

0.0

30.0

38.0

0.0

38.0

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების  დახმარება

18.6

23.6

0.0

23.6

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

23.6

0.0

23.6

30.0

0.0

30.0

05 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

151.0

137.7

0.0

137.7

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

151.0

137.7

0.0

137.7

143.0

0.0

143.0

05 05 05

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება

57.0

48.1

0.0

48.1

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

57.0

48.1

0.0

48.1

70.0

0.0

70.0

05 05 06

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით. არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

47.0

51.2

0.0

51.2

183.0

0.0

183.0

 

ხარჯები

47.0

51.2

0.0

51.2

183.0

0.0

183.0

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

11.3

18.1

10.0

8.1

19.0

10.0

9.0

 

ხარჯები

11.3

18.1

10.0

8.1

19.0

10.0

9.0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

128.1

139.6

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

128.1

139.6

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

05 05 09

სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება

39.4

28.0

0.0

28.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

39.4

28.0

0.0

28.0

37.0

0.0

37.0

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

229.1

216.3

0.0

216.3

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

229.1

216.3

0.0

216.3

235.0

0.0

235.0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

527.1

474.4

0.0

474.4

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

527.1

474.4

0.0

474.4

480.0

0.0

480.0

05 05 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

17.9

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.9

14.9

0.0

14.9

0.0

0.0

0.0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

287.1

256.9

0.0

256.9

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

287.1

253.0

0.0

253.0

250.0

0.0

250.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

108.2

90.5

0.0

90.5

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

108.2

90.5

0.0

90.5

95.0

0.0

95.0

05 05 15

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

39.7

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

39.7

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

48.7

50.1

0.0

50.1

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

48.7

50.1

0.0

50.1

53.0

0.0

53.0

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.5

7.8

0.0

7.8

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4.5

7.8

0.0

7.8

10.0

0.0

10.0

05 05 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება

42.8

42.8

0.0

42.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

42.8

42.8

0.0

42.8

0.0

0.0

0.0

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

53.0

28.4

0.0

28.4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

53.0

28.4

0.0

28.4

35.0

0.0

35.0

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

46.2

44.4

0.0

44.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.2

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

05 05 21

სოციალურად დაუცველი. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

102.0

110.5

0.0

110.5

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

102.0

110.5

0.0

110.5

120.0

0.0

120.0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.5

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.5

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

0.3

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.3

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

05 06

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.