„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 18/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017062
22
18/01/2018
ვებგვერდი, 18/01/2018
190040000.22.033.017062
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №22

2018 წლის 18 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანების (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დანართ N3-ში ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 8900  – „სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მიერ ავანსად მიღებული მომსახურების საფასური“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  

7335

სსიპ – „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მიერ ავანსად მიღებული მომსახურების საფასური“       

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 18 იანვრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თაბუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.