ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10-19
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 22/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.101.016449
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
10-19
16/01/2018
ვებგვერდი, 16/01/2018
010250050.35.101.016449
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (16/01/2018 - 21/02/2018)

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10-19

2018 წლის 16 იანვარი

ქ. თბილისი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის – „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს:

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის მოადგილეების და მერიის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხა დანართი 1-ის შესაბამისად;

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 2-ის შესაბამისად;

გ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 3-ის შესაბამისად;

დ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 4-ის შესაბამისად;

ე) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 5-ის შესაბამისად;

ვ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 6-ის შესაბამისად;

ზ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 7-ის შესაბამისად;

თ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 8-ის შესაბამისად;

ი) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 9-ის შესაბამისად;

კ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 10-ის შესაბამისად;

ლ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 11-ის შესაბამისად;

მ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 12-ის შესაბამისად;

ნ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 13-ის შესაბამისად;

ო) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და განახლების  საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 14-ის შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 22 თებერვლიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე
13. 29/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5-17 - ვებგვერდი, 30/12/2021 12. 05/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 76-8 - ვებგვერდი, 09/03/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 14/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 62-96 - ვებგვერდი, 19/08/2020 10. 18/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53-29 - ვებგვერდი, 20/02/2020 9. 24/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52-6 - ვებგვერდი, 28/01/2020 8. 08/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 48-86 - ვებგვერდი, 12/11/2019 7. 24/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 42-34 - ვებგვერდი, 29/05/2019 6. 29/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40-25 - ვებგვერდი, 02/04/2019 5. 12/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37-11 - ვებგვერდი, 14/02/2019 4. 25/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36-2 - ვებგვერდი, 28/01/2019 3. 25/09/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28-101 - ვებგვერდი, 26/09/2018 2. 12/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20-68 - ვებგვერდი, 18/06/2018 1. 21/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14-46 - ვებგვერდი, 21/02/2018