„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016321
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
12/01/2018
ვებგვერდი, 16/01/2018
190020020.35.113.016321
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (16/01/2018 - 28/02/2018)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2018 წლის 12 იანვარი

ქ. ოზურგეთი

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები, მე-2 და მე-3 მუხლების თანახმად;

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, მე-4 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გრანტები, მე-5 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები, მე-6 მუხლის თანახმად;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, მე-7 მუხლის თანახმად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მე-8 მუხლის თანახმად;

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, მე-9 მუხლის თანახმად;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;

კ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;

ლ)  მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.

3. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია,  მე-13 მუხლის თანახმად;

ბ) განათლება, მე-14 მუხლის თანახმად;

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  მე-15 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა, მე-16 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები, მე-17 მუხლის თანახმად.

4. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016280);

ბ) „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №24 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.171.016129).

5. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლისგეგმა

2018 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

31290,5

29381,5

10436,1

18945,4

18369,0

0,0

18369,0

გადასახადები

5485,0

5697,3

0,0

5697,3

6350,0

0,0

6350,0

გრანტები

23661,4

20941,5

10436,1

10505,4

9554,0

0,0

9554,0

სხვა შემოსავლები

2144,1

2742,7

0,0

2742,7

2465,0

0,0

2465,0

ხარჯები

17585,5

21102,9

3324,8

17778,1

15266,8

0,0

15266,8

შრომის ანაზღაურება

3535,4

3226,6

0,0

3226,6

3167,8

0,0

3167,8

საქონელი და მომსახურება

2321,5

2588,1

18,0

2570,1

1773,2

0,0

1773,2

სუბსიდიები

9315,6

9549,6

0,0

9549,6

8666,9

0,0

8666,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1202,0

1173,4

0,0

1173,4

888,9

0,0

888,9

სხვა ხარჯები

1209,7

4555,2

3306,8

1248,4

760,0

0,0

760,0

საოპერაციო სალდო

13706,3

8288,6

7111,3

1177,3

3112,2

0,0

3112,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10975,7

14337,4

10431,3

3906,1

3102,2

0,0

3102,2

ზრდა

12294,0

15637,4

10431,3

5206,1

3352,2

0,0

3352,2

კლება

1318,3

1300,0

0,0

1300,0

250,0

0,0

250,0

მთლიანი სალდო

2730,6

-6048,8

-3320,0

-2728,8

10,0

0,0

10,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-6069,1

-3320,0

-2749,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

26,7

6069,1

3320,0

2749,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

26,7

6069,1

3320,0

2749,1

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0

 

0

 

0

0

0

კლება

0

 

0

 

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლისგეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

32608,8

30681,5

10436,1

20245,4

18619,0

0,0

18619,0

შემოსავლები

31290,5

29381,5

10436,1

18945,4

18369

0,0

18369

არაფინანსური აქტივების კლება

1318,3

1300,0

0,0

1300,0

250,0

0,0

250,0

გადასახდელები

29880,57

36750,6

13756,1

22994,5

18619

0

18619

ხარჯები

17585,47

21102,9

3324,8

17778,1

15266,8

0

15266,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12294

15637,4

10431,3

5206,1

3352,2

0

3352,2

ნაშთის ცვლილება

-26,7

-6069,1

-3320

-2749,1

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 18 369,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

31 290,5

29 381,5

10 436,1

18 945,4

18369

0,0

18369

გადასახადები

5 485,0

5 697,3

0,0

5 697,3

6350

0,0

6350

გრანტები

23 661,4

20 941,5

10 436,1

10 505,4

9554

0,0

9554

სხვა შემოსავლები

2 144,1

2 742,7

0,0

2 742,7

2465

0

2465

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 6350,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

5 485,0

5 697,3

0,0

5 697,3

6 350,0

0,0

6 350,0

ქონების გადასახადი

809,9

1 650,0

 

1 650,0

1 350,0

 

1 350,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 035,5

4 047,3

0,0

4 047,3

5 000,0

0,0

5 000,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 133,6

2 982,3

 

2 982,3

5 000,0

 

5 000,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

691,4

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

30,8

420,0

0,0

420,0

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

1 179,7

520,0

0,0

520,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 9554,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლისგეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

23 661,4

20 941,5

10 436,1

10 505,4

9 554,0

0,0

9 554,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

30,9

70,7

 

70,7

0,0

 

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

23 630,5

20 870,8

10 436,1

10 434,7

9 554,0

0,0

9 554,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

10 864,0

9 611,0

0,0

9 611,0

9 554,0

0,0

9 554,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

10 604,0

9 301,0

 

9 301,0

9 301,0

 

9 301,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

260,0

260,0

 

260,0

253,0

 

253,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

50,0

 

50,0

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

12 766,5

11 259,8

10 436,1

823,7

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

10 244,5

8 842,1

8 842,1

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2465,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2144,1

2742,7

0,0

2742,7

2465,0

0,0

2465,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

356,8

835,4

0,0

835,4

575,0

0,0

575,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

292,1

641,1

0,0

641,1

870,0

0,0

870,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1293,5

1110,0

 

1110,0

900,0

 

900,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201,7

156,2

 

156,2

120,0

 

120,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 15 266,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17585,5

21102,9

3324,8

17778,1

15266,8

0,0

15266,8

შრომის ანაზღაურება

3535,4

3226,6

0,0

3226,6

3167,8

0,0

3167,8

საქონელი და მომსახურება

2321,5

2588,1

18,0

2570,1

1773,2

0,0

1773,2

სუბსიდიები

9315,6

9549,6

0,0

9549,6

8666,9

0,0

8666,9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1202,0

1173,4

0,0

1173,4

888,9

0,0

888,9

სხვა ხარჯები

1209,7

4555,2

3306,8

1248,4

760,0

0,0

760,0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3 102,2  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 352,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 975,7

14 337,4

10 431,3

3 906,1

3 102,2

0,0

3 102,2

ზრდა

12 294,0

15 637,4

10 431,3

5 206,1

3 352,2

0,0

3 352,2

კლება

1 318,3

1 300,0

0,0

1 300,0

250,0

0,0

250,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2016 წლის ფაქტი

2017 გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 322,7   

4 701,2   

4 330,2   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 995,1   

4 594,2   

4 310,2   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 566,5   

4 294,3   

3 960,2   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

428,6   

299,9   

350,0   

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

124,6   

70,5   

0,0   

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

124,6   

70,5   

0,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

203,0   

36,5   

20,0   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221,3   

158,8   

148,0   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

166,7   

158,8   

148,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

54,6   

0,0   

0,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 577,0   

8 758,2   

1 025,0   

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

133,0   

72,0   

0,0   

 

7045

ტრანსპორტი

133,0   

72,0   

0,0   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 917,0   

3 829,2   

575,0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2 917,0   

3 829,2   

575,0   

 

705

გარემოს დაცვა

1 527,0   

4 857,0   

450,0   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 381,9   

38,0   

0,0   

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 381,9   

38,0   

0,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

10 244,2   

15 380,0   

5 530,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

2 114,2   

3 188,7   

2 100,0   

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7 436,1   

11 295,0   

2 500,0   

 

7063

წყალმომარაგება

470,6   

503,1   

440,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

223,3   

393,2   

490,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

160,9   

98,5   

95,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,9   

98,5   

95,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 654,0   

2 915,8   

3 043,0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

966,6   

785,7   

855,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575,2   

1 935,9   

2 058,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

112,2   

194,2   

130,0   

 

709

განათლება

3 035,1   

3 201,0   

3 100,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 907,0   

3 078,0   

3 000,0   

 

7092

ზოგადი განათლება

128,1   

123,0   

100,0   

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

128,1   

123,0   

100,0   

 

710

სოციალური დაცვა

1 282,4   

1 488,8   

1 347,8   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

130,9   

146,6   

139,9   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

870,4   

1 110,6   

811,9   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

281,1   

231,6   

396,0    

 

 

სულ

29 879,5   

36 740,3   

18 619,0   

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 253,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 148,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ათასი ლარი;

დ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-16 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები

 

განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 6 555 000 ლარი

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს  გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

13.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს  ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება.

13.1.1 გზების  რეაბილიტაციისა  და  მოვლა-შენახვის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

13.1.2 მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს ,,მუნიციპალური ტრანსპორტი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, სკოლის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის უფასო მომსახურების გაწევა.

ავტოპარკი შედგება 5 ერთეული მოძველებული ავტობუსისგან, რომლებიც სრულყოფილად ვერ უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტში შემავალი 1 ქალაქის, 4 დაბისა და 74 სოფლის მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიისა და პედაგოგების მგზავრობის შეღავათიან, სრულფასოვან მომსახურებას. 

13.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოწესრიგებას,

რომლის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების შესამცირებლად გარე განათების ქსელში განხორციელდება ფოტონების დამონტაჟება. მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, ახალი წყალსადენების მშენებლობა  და  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობების (გაბიონებისა და წყალამრიდების) და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

13.2.1 კომუნალური მომსახურების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი“.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ზღვისპირა საკურორტო ზოლში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, დამსვენებელთა და ტურისტთა მაქსიმალურად მოზიდვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

გაგრძელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმის პროცესი.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებსა და მის შემოგარენში გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.

13.2.2 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და სხვა წყაროებიდან გამოყოფილი თანხებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ასევე, მუნიციპალიტეტის მთაგორიანი რელიეფის მქონე სოფლებში რთულ მონაკვეთებზე ბეტონის გზის საფარის მოწყობას.

13.2.3 ელექტროენერგიის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში გათვალისწინებულია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

13.2.4 წყალსადენის  შიდა  ქსელის  ექსპლოატაცია  და  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს ,,სატისი“.

ქვეპროგრამის აღწერა:

წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სოფლების აბსოლუტურ უმრავლესობაში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ირიცხება მთისპირი-ასკანის, ლაითურის, ნასაკირალისა, ლიხაურისა  და ჯუმათის წყალმომარეგების სისტემები, რომელთა აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო სასმელი წყლის მიწოდების ღონისძიებების უზრუნველყოფა ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება.

13.3 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა (პროგრამული კოდი 03 04)

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;

13.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

13.5    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

მოსალოდნელი სტიქიის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი ასიგნებების ოპერატიულად წარმართვა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ეფექტურად განსახორციელებლად.

13.6 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური.

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.


მუხლი 14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 3 100 000  ლარი.

პროგრამის მიზანი:

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

14.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი .

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა,  გაიხსნას ახალი ჯგუფები იქ,  სადაც კონტინგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურება. მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2 920  ბავშვი. მათ შორის 8 ბაღი, 1 243 აღსაზრდელით ფუნქციონირებს ქალაქ ოზურგეთში, ხოლო 35 ბაღი 1 677 აღსაზრდელით - მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

14.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამი ათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი “ მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).


მუხლი 15. კულტურა (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 3 043 000 ლარი

პროგრამის მიზანი:

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.                                        

15.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება.

15.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური.

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

15.1.2. სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

·   ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“;

·  ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“;

·   ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების კავშირი“.

15.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა. გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

15.2.1. კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, მათ შორის:

 ·         საშობაო მსვლელობა ,,ალილო" (7 იანვარი)

·         "კალანდობა გურიაში".

·         სოფლის სახალხო დღესასწაული.

·         ჩვენ, მზე და ლურჯი ზღვა" გალა კონცერტი საკურორტო სეზონის გახსნა.

·         გიორგი სალუქვაძის სახელობის ფოლკლორულ ფესტივალში მონაწილეობა.

·         ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრის 150 წლის იუბილე.

·         ნოდარ დუმბაძის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებული მე-2 საერთაშორისო   

თეატრალური ფესტივალი.

·         "გომისმთობა".

·         "არტ გენის "ფესტივალში მონაწილეობა.

·         ოზურგეთის კულტურის დღეები ქალაქ თბილისში(art-holl).

·         ,,ექვთიმეობა'' წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცისადმი  (თაყაიშვილი)  მიძღვნილი         

            ღონისძიება.

·         ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება.

·         შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი.

·         31 დეკემბერი ახალი წლის ღამის კონცერტი,საახალწლო  განათებები.

·   სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (3-8 მარტი, 26 მაისი, 16 ნოემბერი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, 23 ნოემბერი ,,გიორგობა’’ და სხვა შემხვედრი კულტურული ღონისძიებები)

15.2.2.  კულტურის ობიექტების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

  •  ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“

  • ა(ა)იპ ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი“

  • ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

· ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მოსწავლე- ახალგაზრდობის ცენტრი“;

·  ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“;

· ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი“;

·  ა(ა)იპ ,,მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი;

·  ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი“;

· ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუას სახელობის ქართულ-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსაბლი-გურია“;

·  ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“;

· ა(ა)იპ ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა“;

· ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი“.

ასევე,  პროგრამით დაფინანსდება:

·    სსიპ ,,ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი“.

15.3.  ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 05 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარებას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა და დამსვენებლები, სეზონის გახსნას და დახურვას, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობას. კურორტ გომისმთაზე სამთო ექსტრემალური სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ორგანიზებას და ხელშეწყობას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ევროკავშირის ერთობრივი პროექტის ,,მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ მესამე ეტაპის წარმატებით შესრულება.

15.4. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა.  ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას.

15.5. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.


მუხლი 16. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამულიკოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  1 442 800 ლარი.

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

16.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01).

პროგრამის განმახორცილებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“;

პროგრამის ბიუჯეტი: 95 000 ლარი;

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

მძიმე დაავადებების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.

16.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 01 01).

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

 განსახორციელებელი ღონისძიებები:

·  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

·  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

·  პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

·  პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

·  გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას, მათ შორის, ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.

16.2.  სოციალური პროგრამები(პროგრამულიკოდი 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი: 1 347 800 ლარი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი 18 წლამდე ასაკის მოზარდების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება, მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება.

16.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 143 500 ლარი.

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  0-დან  და 57 001-მდე  სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,  ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევას თითოეულ ბავშვზე  15 ლარის ოდენობით, ხოლო „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  57 001-დან  და 150 001-მდე  სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,  ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევას თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სარგებლობის მსურველმა ოჯახმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს: ა) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ დაფიქსირებული ოჯახის სარეიტინგო ქულის ამონაწერი; ბ) ბავშვების დაბადების მოწმობები (ასლი); გ)  მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასლი); დ) ქორწინების მოწმობა ან/და ჯვრისწერის მოწმობა (ასლი); - (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ე) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ვ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების დადგენა, ბენეფიციართა ელექტრონული ბაზის წარმოება, მატერიალური დახმარების გაცემა.

16.2.2. დღის ცენტრის დაფინანსება 06 02 02

ა) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივი“.

ბ) ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 47 800 ლარი.

გ) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამით გათვალისწინებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური (ბუნებრივი აირი) გადასახადების თანაგადახდა.

დ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.

სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

16.2.3. მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03 )

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 12 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ა.(ა).ი.პ. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ გახარჯული ელექტოენერგიის, წყლისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

16.2.4.დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  მატერიალური დახმარება.

 დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში ორჯერ (წინასასკოლოდ და საახალწლოდ) თანხის გადარიცხვას თითოეულ  ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სარგებლობისათვის უფელბამოსილმა პირმა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბ) ბენეფიციარის დაბადების მოწმობა (ასლი); გ) მშობლების გარდაცვალების მოწმობა (ასლი); დ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ე) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად;

დ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:

განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.

16.2.5 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05).

)  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური;

ბ) ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 213 000 ლარი;

გ) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება, კერძოდ: 

·  0-დან 100001-მდე სარეიტინგო ქულით ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტ. მცხ. (რეგისტ.) ოჯახები მიიღებენ 70 ლარის უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე.

·  100000-დან 150001-მდე სარეიტინგო ქულით ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტ.მცხ. (რეგისტ.) ოჯახები მიიღებენ 125 ლარის უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე.

·  0-დან 150001-მდე სარეიტინგო ქულით ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტ.მცხ. (რეგისტ.) მოქალაქეები მიიღებენ სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურებას თანადაფინანსების სახით, კერძოდ:

1. 150 ლარამდე ინვოისით წარმოდგენილი თანხა ანაზღაურდება სრულად,

2.  0-დან 500 ლარამდე ინვოისი ანაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50%.

3. 501 ლარიდან 1500 ლარამდე ანაზღაურდება 400 ლარი.

4. 1501 ლარის ზემოდ ანაზღაურდება 600 ლარი.

მოქალაქემ, განცხადებასთან ერთად, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); ბ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა NIV – 100/ა; გ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული მკურნალობის კალკულაცია (ანგარიშ-ფაქტურა); დ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტიგო ქულის ამონაწერი;     ე) სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა (ასლი) ან ცნობა; ვ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად;

დ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მიღებული დოკუმენტების განხილვა დახმარების გაწევის საკითხის პროგრამასთან შესაბამისობისა და ოდენობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილის მომზადება, გაცემა, ბენეფიციართა ელექტრონული რეესტრის წარმოება, შესრულებული სამუშაოს დოკუმენტაციის შესაბამისად გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

16.2.6. ,,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06).

)  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 ლარი.

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია, ,,C” ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, ,,C” ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც საჭიროებენ დიაგნოსტიკური კველვების ჩატარებას მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის, დახმარების გაწევა კვლევების ხელმისაწვდომობაში.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერადად,  სამედიცინო დაწესებულებაში თანხის გადარიცხვით, კვლევების ღირებულების სრული ოდენობა, არაუმეტეს 350 ლარისა.

მოქალაქემ განცხადებასთან ერთად, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); ბ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა NIV – 100/ა; გ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული კალკულაცია (ანგარიშ-ფაქტურა); დ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მიღებული დოკუმენტების განხილვა, დახმარების გაწევის საკითხის პროგრამასთან შესაბამისობისა და ოდენობის განსაზღვრა, წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით ღირებულების ანაზღაურება, ბენეფიციართა ელექტრონული რეესტრის წარმოება.

16.2.7.   თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 21 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული პირების დახმარება სატრანსპორტო ხარჯების შემსუბუქების მიზნით.

დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის ყოველ კვარტალურად თანხის გადარიცხვას 150 ლარის ოდენობით. ასევე, პერიტონალურ შემთხვევებზე თბილისში ტრანსპორტირებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამით სარგებლობის მსურველმა პირმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; გ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; დ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

 განსახორციელებელი ღონისძიებები:

განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.

16.2.8.  ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08).

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.

პროგრამით ისარგებლებენ ,,საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში “ ჩართული მოქალაქეები საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში თანხის გადარიცხვას ოპერატიული და სხვა სახის მკურნალობის ჩატარების მიზნით, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

სამედიცინო დაწესებულებაში გადაირიცხება ასანაზღაურებელი თანხის არაუმეტეს 50%, არაუმეტეს 500 ლარის.

იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება განხორციელდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით.

მოქალაქემ განცხადებასთან ერთად, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); ბ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა N IV – 100/ა; გ) სააფთიაქო დაწესებულების მიერ გაცემული კალკულაცია (ანგარიშფაქტურა); დ) სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა (ასლი) ან ცნობა; ე) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

 განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მიღებული დოკუმენტების განხილვა, დახმარების გაწევის საკითხის პროგრამასთან შესაბამისობისა და ოდენობის განსაზღვრა, წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით ღირებულების ანაზღაურება, ბენეფიციართა ელექტრონული რეესტრის წარმოება.

16.2.9.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ა) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური;

ბ) ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 139 900 ლარი;

გ) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  18 წელს გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო  ასოციაცია ,,გურია“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის  „დღის ცენტრის“ მომსახურებით.

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ბენეფიციართა  „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას;

ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით;

გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

დ) ბენეფიციართა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;

 ე)  სხვა აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფას;

ვ) ზაფხულის სეზონზე, ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას;

დ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:

საქველომოქმედო  ასოციაცია ,,გურია“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად;

ე) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 150 (35*150=5250) ლარის ოდენობით;

ვ) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (I ჯგუფი)  პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 (474*100=47400) ლარის ოდენობით კომუნალური გადასახადების დასაფარად.

პროგრამით სარგებლობისათვის უფლებამოსილმა პირმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს, განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ე) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

ზ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:

განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.

16.2.10. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 11 000 ლარი.

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით.

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნას: ა) განცხადება; ბ) გარდაცვლილი დევნილის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); გ) დევნილის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); დ) დევნილის გარდაცვალების მოწმობა (ასლი); ე) განმცხადებლის პირადობის მოწმობა (ასლი); ვ) განმცხადებლის გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ზ) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა; თ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ი) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამით სარგებლობის მსურველმა ოჯახმა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს განცხადებასთან ერთად უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბ) დევნილის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); გ) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტი; ვ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.

16.2.11.  სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 8 000 ლარი.

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

 „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული,  სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნას: ა) განცხადება; ბ) გარდაცვლილი ვეტერანის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); გ) ომის მონაწილის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); დ) ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობა (ასლი); ე) განმცხადებლის პირადობის მოწმობა (ასლი); ვ) განმცხადებლის გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ზ) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა; თ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ი) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა,  სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს 500 ლარისა. შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა შუამდგომლობას სავალდებულოა დაერთოს, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.

16.2.12. სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 22 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ტრადიციულ დღესასწაულებთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, ღირშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

 

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯები

(ათას ლარში, 12 თვე)

 

1

3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

 

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

 

 

3 000

 

 

 

2

9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება და საზეიმო მიღების მოწყობა

 

 

 

ბენეფიციარი

 

 

 

 

8 ვეტერანი

 

ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 350 ლარი

 

 

 

2 800

 

3.

8 აგვისტო, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომარის ოჯახის ფინანსური დახმარება

 

ბენეფიციარი

 

1 ბენეფიციარი

ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი

 

500

 

 

 

 

4

27 სექტემბერი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების (სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომი) ოჯახების მატერიალური დახმარება

 

 

 

 

ბენეფიციარი

 

 

 

 

20 ბენეფიციარი

 

 

 

ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 200 ლარი

 

 

 

 

4 000

 

5

 

100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარება

 

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი

 

2000

 

6

 

3 დეკემბერი, შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

 

 

 

 

1 000

 

 

 

7

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიიგულების შეძენა, ღონისძიებების ხარჯები

 

 

 

 

 

8 700

 

სულ ჯამი

 

 

22000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.13.  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 290 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ან/და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისთვის ბინის ქირის საფასურით უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში სამშენებლო მასალებით დახმარება.

16.2.14. სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 90 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო  ოპერაციებისათვის, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო  კვლევებისათვის, ქვეყნის ფარგლებში სასწრაფო  სამედიცინო  მომსახურების მიზნით გადაადგილებისათვის (რეანომობილით მომსახურებისათვის), ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გადაუდებელი  სამედიცინო  მომსახურებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირთა (ოჯახთა) ერთჯერადი ფულადი სახით დახმარებას (არაუმეტეს 500 ლარისა), რომლებმაც ვერ ისარგებლეს ამ მუხლით გათვალისწინებული ქვეპროგრამებით.

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების სხვა პროგრამაში) (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა), ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა).

16.2.15.  გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 14 000 ლარი.

პროექტი ,,ძალადობის პრევენცია და გენდერული პოლიტიკის ამაღლება თვითმმართველობაში“ 

 ღონისძიების  განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან  არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭო.

ღონისძიების  ბიუჯეტი: 12 000 ლარი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  პირების მიმართ ძალადობის პრევენცია, გენდერული თანასწორობის ძირითადი პრინციპების გაცნობა მათი საზოგადოებასთან შემდგომი ინტეგრირების მიზნით.

პროექტი მიზნად ისახავს სკრინინგჯგუფების ჩამოყვანას არამარტო პროექტით გათვალისწინებული პირებისათვის, არამედ ისინი უფასოდ მოემსახურებიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ნებისმიერ მოქალაქეს.

 განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ა) სტატისტიკური მონაცემების  მოკვლევა;

ბ) ბენეფიციართა შერჩევა ფსიქოლოგიური დახმარების საჭიროების მიხედვით;

გ) საპრეზენტაციო ბანერის, ბუკლეტებისა და ფლაერების დამზადება;

დ) სკრინინგჯგუფების ჩამოყვანა და მოსახლეობისათვის უფასო კვლევების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, ხელი შეუწყოს ქალების მეტ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს გაეწევათ პროფესიული დახმარება გადატანილი ფსიქოლოგიური ტრამვებისა და კრიზისის დაძლევაში, ჩატარდება სკრინინგჯგუფის მიერ  გამოკვლევები.

16.2.16.   მზრუნველობამოკლებულთა   უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 118 500 ლარი.

პროგრამის მიზანია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

16.2.17. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის

პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ა) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური,

ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“;

ბ) ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10 100 ლარი.

გ) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი “ ადმინისტრირებაში  ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ,,ხანდაზმულთა სახლი “ კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.

დ) ,,ხანდაზმულთა სახლი “ მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე.

16.2.18.  ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 18)

 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 21 000 ლარი.

ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0-დან 70000-ის ჩათვლითაა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 80%, არაუმეტეს 150 ლარის ფარგლებში, წელიწადში ერთხელ, ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია).

პროგრამის მიზანია ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება. 

მოქალაქემ განცხადებასთან ერთად შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს უნდა წარუდგინოს: ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ბ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული მკურნალობის კალკულაცია (ანგარიშ-ფაქტურა); გ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში “ ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტიგო ქულის ამონაწერი; დ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

16.2.19.  სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02  19)

ა) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

ბ) ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70 000 ლარი.

გ) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის მიზანია სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათვის, რომლებიც ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში “ რეგისტრირებულნი არიან 0-დან 70000- მდე სარეიტინგო ქულით,  0-დან 1 წლამდე ახლშობილის მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური მატერიალური  დახმარების გაწევა 100 (ასი) ლარის ოდენობით .

პროგრამით სარგებლობის მსურველმა უფლებამოსილმა პირმა  შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება;

ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობა (ასლი);

დ) ინვოისი აფთიაქიდან ყოველთვიურად (არაუმეტეს 100 ლარისა);                                    

ე) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში “ ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტიგო ქულის ამონაწერი;

ვ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

დ)  განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, მატერიალური დახმარების გაცემა, ელექტრონული ბაზის წარმოება.


მუხლი 17. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

29880,57

36750,6

13756,1

22994,5

18619,0

0,0

18619,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

17585,47

21102,9

3324,8

17778,1

15266,8

0,0

15266,8

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3535,4

3226,6

0

3226,6

3167,8

0,0

3167,8

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12294

15637,4

10431,3

5206,1

3352,2

0,0

3352,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5323,79

4711,5

0

4711,5

4330,2

0,0

4330,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

230,0

0,0

230,0

2.

ხარჯები

5227,19

4565

0

4565

4168,0

0,0

4168,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

3405

3112,2

0

3112,2

3046,6

0,0

3046,6

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

136,2

0

136,2

162,2

0,0

162,2

01 01

ოზურგეთის საკრებულო

1200,8

1137,4

0

1137,4

986,9

0,0

986,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

21,0

 

21,0

2.

ხარჯები

1196,9

1132,4

0

1132,4

976,9

0,0

976,9

2.1.

შრომის ანაზღაურება

837,5

747,2

0

747,2

752,4

0,0

752,4

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

5

0

5

10,0

0,0

10,0

01 02

ოზურგეთის გამგეობა

3366,79

3167,2

0

3167,2

2973,3

0,0

2973,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

209,0

 

209,0

2.

ხარჯები

3274,09

3025,7

0

3025,7

2821,1

0,0

2821,1

2.1.

შრომის ანაზღაურება

2567,5

2365

0

2365

2294,2

0,0

2294,2

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,6

131,2

0

131,2

152,2

0,0

152,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

428,6

299,9

0,0

299,9

350,0

0,0

350,0

2.

ხარჯები

428,6

299,9

0,0

299,9

350,0

0,0

350,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

203,0

36,5

0,0

36,5

20,0

0,0

20,0

2.

ხარჯები

203,0

36,5

0,0

36,5

20,0

0,0

20,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221,3

158,8

0

158,8

148,0

0,0

148,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

10,0

0,0

10,0

2.

ხარჯები

218,1

157,8

0

157,8

148,0

0,0

148,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

130,4

114,4

0

114,4

121,2

0,0

121,2

02 01

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წყალმაშველთა ჯგუფი

54,6

0

0

0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

54,6

0

 

 

0,0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

166,7

158,8

0

158,8

148,0

0,0

148,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

10,0

 

10,0

2.

ხარჯები

163,5

157,8

0

157,8

148,0

0,0

148,0

2.1.

შრომის ანაზღაურება

130,4

114,4

0

114,4

121,2

0,0

121,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16 203,1

24 176,2

13 756,1

10 420,1

6 555,0

0,0

6 555,0

2.

ხარჯები

4 007,8

8 676,0

3 324,8

5 351,2

3 365,0

0,0

3 365,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12195,3

15500,2

10431,3

5068,9

3190,0

0,0

3190,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 917,0

3 829,2

2 564,5

1 264,7

575,0

0,0

575,0

2.

ხარჯები

295,4

313,9

0,0

313,9

275,0

0,0

275,0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია

2 840,1

3 752,6

2 564,5

1 188,1

500,0

0,0

500,0

2.

ხარჯები

218,5

237,3

0,0

237,3

200,0

0,0

200,0

03 01 02

მუნიციპალური ტრანსპორტი

76,9

76,6

0,0

76,6

75,0

0,0

75,0

2.

ხარჯები

76,9

76,6

0,0

76,6

75,0

0,0

75,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10277,3

15329,8

7179

8150,8

5450,0

0,0

5450,0

2.

ხარჯები

2841,2

4391,9

18

4373,9

2950,0

0,0

2950,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7436,1

10937,9

7161

3776,9

2500,0

0,0

2500,0

03 02 01

კომუნალური მომსახურების ცენტრი

2114,2

3188,7

0

3188,7

2100,0

0,0

2100,0

2.

ხარჯები

2114,2

3188,7

0

3188,7

2100,0

0,0

2100,0

03 02 02

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

7436,1

11295

7179

4116

2500,0

0,0

2500,0

2.

ხარჯები

0

358,3

18

340,3

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7436,1

10936,7

7161

3775,7

2500,0

0,0

2500,0

03 02 03

ელექტროენერგიის ხარჯი

470,6

503,1

0

503,1

440,0

0,0

440,0

2.

ხარჯები

470,6

501,9

0

501,9

440,0

0,0

440,0

03 02 04

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

256,4

343

0

343

410,0

0,0

410,0

2.

ხარჯები

256,4

343

0

343

410,0

0,0

410,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,7

0

0

0

0,0

0,0

0,0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1381,9

38

38

0

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1381,9

38

38

0

0,0

0,0

0,0

03 04

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

94,6

50

0

50

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

94,6

50

0

50

100,0

0,0

100,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

128,7

343,2

0

343,2

390,0

0,0

390,0

2.

ხარჯები

0

2

0

2

0,0

0,0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,7

341,2

0

341,2

390,0

0,0

390,0

03 06

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი

133

72

0

72

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

133

72

0

72

0,0

0,0

0,0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

914,1

2650,7

2230,7

420

0,0

0,0

0,0

2.

ხარჯები

287,1

1982,9

1562,9

420

0,0

0,0

0,0

03 08

ბინათმშენებლობა

356,5

1863,3

1743,9

119,4

40,0

0,0

40,0

2.

ხარჯები

356,5

1863,3

1743,9

119,4

40,0

0,0

40,0

04 00

განათლება

3035,1

3201

0

3201

3100,0

0,0

3100,0

2.

ხარჯები

3035,1

3201

0

3201

3100,0

0,0

3100,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2907

3078

0

3078

3000,0

0,0

3000,0

2.

ხარჯები

2907

3078

0

3078

3000,0

0,0

3000,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

128,1

123

0

123

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

128,1

123

0

123

100,0

0,0

100,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3654

2915,8

0

2915,8

3043,0

0,0

3043,0

2.

ხარჯები

3654

2915,8

0

2915,8

3043,0

0,0

3043,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

966,6

785,7

0

785,7

855,0

0,0

855,0

2.

ხარჯები

966,6

785,7

0

785,7

855,0

0,0

855,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14,6

10,4

0

10,4

15,0

0,0

15,0

2.

ხარჯები

14,6

10,4

0

10,4

15,0

0,0

15,0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

952

775,3

0

775,3

840,0

0,0

840,0

2.

ხარჯები

952

775,3

0

775,3

840,0

0,0

840,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2575,2

1935,9

0

1935,9

2058,0

0,0

2058,0

2.

ხარჯები

2575,2

1935,9

0

1935,9

2058,0

0,0

2058,0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

216,6

216,1

0

216,1

180,0

0,0

180,0

2.

ხარჯები

216,6

216,1

0

216,1

180,0

0,0

180,0

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

2358,6

1719,8

0

1719,8

1878,0

0,0

1878,0

2.

ხარჯები

2358,6

1719,8

0

1719,8

1878,0

0,0

1878,0

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

36,3

134,2

0

134,2

20,0

0,0

20,0

2.

ხარჯები

36,3

134,2

0

134,2

20,0

0,0

20,0

05 04

ახალგაზრდული   პროგრამები

1,3

10

0

10

10,0

0,0

10,0

2.

ხარჯები

1,3

10

0

10

10,0

0,0

10,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

74,6

50

0

50

100,0

0,0

100,0

2.

ხარჯები

74,6

50

0

50

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1443,3

1587,3

0

1587,3

1442,8

0,0

1442,8

2.

ხარჯები

1443,3

1587,3

0

1587,3

1442,8

0,0

1442,8

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

160,9

98,5

0

98,5

95,0

0,0

95,0

2.

ხარჯები

160,9

98,5

0

98,5

95,0

0,0

95,0

06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

160,9

98,5

0

98,5

95,0

0,0

95,0

2.

ხარჯები

160,9

98,5

0

98,5

95,0

0,0

95,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1282,4

1488,8

0

1488,8

1347,8

0,0

1347,8

2.

ხარჯები

1282,4

1488,8

0

1488,8

1347,8

0,0

1347,8

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება

135,9

139,9

0

139,9

143,5

0,0

143,5

2.

ხარჯები

135,9

139,9

0

139,9

143,5

0,0

143,5

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

42,9

43,1

0

43,1

47,8

0,0

47,8

2.

ხარჯები

42,9

43,1

0

43,1

47,8

0,0

47,8

06 02 03

მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება

8,9

9

0

9

12,0

0,0

12,0

2.

ხარჯები

8,9

9

0

9

12,0

0,0

12,0

06 02 04

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

1,2

2,5

0

2,5

6,0

0,0

6,0

2.

ხარჯები

1,2

2,5

0

2,5

6,0

0,0

6,0

06 02 05

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

253,2

161,1

0

161,1

213,0

0,0

213,0

2.

ხარჯები

253,2

161,1

0

161,1

213,0

0,0

213,0

06 02 06

,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

63,1

123,7

0

123,7

30,0

0,0

30,0

2.

ხარჯები

63,1

123,7

0

123,7

30,0

0,0

30,0

06 02 07

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

13,1

19,2

0

19,2

21,0

0,0

21,0

2.

ხარჯები

13,1

19,2

0

19,2

21,0

0,0

21,0

06 02 08

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

19

61,5

0

61,5

80,0

0,0

80,0

2.

ხარჯები

19

61,5

0

61,5

80,0

0,0

80,0

06 02 09

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

130,9

146,6

0

146,6

139,9

0,0

139,9

2.

ხარჯები

130,9

146,6

0

146,6

139,9

0,0

139,9

06 02 10

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

13,7

14,2

0

14,2

11,0

0,0

11,0

2.

ხარჯები

13,7

14,2

0

14,2

11,0

0,0

11,0

06 02 11

სარიტუალო დახმარება

4,3

3,7

0

3,7

8,0

0,0

8,0

2.

ხარჯები

4,3

3,7

0

3,7

8,0

0,0

8,0

06 02 12

სოციალური ღონისძიებები

251,9

129,4

0

129,4

22,0

0,0

22,0

2.

ხარჯები

251,9

129,4

0

129,4

22,0

0,0

22,0

06 02 13

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

236,6

439,3

0

439,3

290,0

0,0

290,0

2.

ხარჯები

236,6

439,3

0

439,3

290,0

0,0

290,0

06 02 14

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

0

87

0

87

90,0

0,0

90,0

2.

ხარჯები

0

87

0

87

90,0

0,0

90,0

06 02 15

გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

0

0

0

0

14,0

0,0

14,0

2.

ხარჯები

0

0

0

0

14,0

0,0

14,0

06 02 16

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

92,8

98,5

0

98,5

118,5

0,0

118,5

2.

ხარჯები

92,8

98,5

0

98,5

118,5

0,0

118,5

06 02 17

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

14,9

10,1

0

10,1

10,1

0,0

10,1

2.

ხარჯები

14,9

10,1

0

10,1

10,1

0,0

10,1

06 02 18

ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

0

0

0

0

21,0

0,0

21,0

2.

ხარჯები

0

0

0

0

21,0

0,0

21,0

06 02 19

სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

0

0

0

0

70,0

0,0

70,0

2.

ხარჯები

0

0

0

0

70,0

0,0

70,0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.