შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016191
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18
29/12/2017
ვებგვერდი, 04/01/2018
190020020.35.135.016191
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2018 - 02/04/2018)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2017 წლის 29 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძედანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 9083,172 14023,392 0,000 14023,392 8214,418 0,000 8214,418
გადასახადები 3141,696 4930,000 0,000 4930,000 5200,000 0,000 5200,000
გრანტები 5466,708 8181,917 0,000 8181,917 2633,679 0,000 2633,679
სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739
ხარჯები 4714,889 5023,353 0,000 5023,353 4748,352 0,000 4748,352
შრომის ანაზღაურება 1377,203 1054,850 0,000 1054,850 978,820 0,000 978,820
საქონელი და მომსახურება 814,517 1013,170 0,000 1013,170 971,743 0,000 971,743
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1559,828 1881,315 0,000 1881,315 2278,090 0,000 2278,090
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699
სხვა ხარჯები 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000
საოპრაციო სალდო 4368,283 9000,039 0,000 9000,039 3466,066 0,000 3466,066
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279
ზრდა 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო 1245,006 -1406,608 0,000 -1406,608 -1343,213 0,000 -1343,213
ფინანსური აქტივების ცვლილება -222,292 -1406,608 0,000 -1406,608 -1343,213 0,000 -1343,213
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 222,292 1406,608 0,000 1406,608 1343,213 0,000 1343,213
ვალუტა და დეპოზიტი 222,292 1406,608   1406,608 1343,213   1343,213
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,490 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 1466,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418
შემოსავლები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 7 838,656 15 430,000 0,000 15 430,000 9 557,631 0,000 9 557,631
ხარჯები 4 714,889 5 023,353 0,000 5 023,353 4 748,352 0,000 4 748,352
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 123,277 10 406,647 0,000 10 406,647 4 809,279 0,000 4 809,279
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება 1 244,516 -1 406,608 0,000 -1 406,608 -1 343,213 0,000 -1 343,213

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8214418 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418
გადასახადები 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000 5 200,000 0,000 5 200,000
გრანტები 5 466,708 8 181,917 0,000 8 181,917 2 633,679 0,000 2 633,679
სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000 5 200,000 0,000 5 200,000
ქონების გადასახადი 2 720,201 4 400,000 0,000 4 400,000 5 000,000 0,000 5 000,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  2 562,323 4 400,000   4 400,000 5 000,000   5 000,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,218 0,000     0,000    
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,400 0,000     0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
157,260 0,000     0,000    
საშემოსავლო გადასახადი 421,495 530,000   530,000 200,000   200,000
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 633 679  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5 466,708 8 181,917 0,000 8 181,917 2 633,679 0,000 2 633,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 329,148 4 500,000   4 500,000 2 633,679   2 633,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 196,329 0,000     0,000    
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 768,731 3 681,917 0,000 3 681,917 0,000 0,000 0,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200 0,000 0,000 0,000
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 207,200 1 627,200   1 627,200 0,000    
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 561,531 2 054,717 0,000 2 054,717 0,000 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 561,531 0,000     0,000    
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 2 054,717   2 054,717 0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 172,500 0,000     0,000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380739 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739
შემოსავლები საკუთრებიდან 186,475 239,288 0,000 239,288 230,000 0,000 230,000
პროცენტები 101,378 189,288 0,000 189,288 150,000 0,000 150,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 101,378 189,288   189,288 150,000   150,000
რენტა 85,097 50,000 0,000 50,000 80,000 0,000 80,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 84,976 50,000   50,000 80,000   80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,121 0,000     0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 15,032 20,000 0,000 20,000 30,000 0,000 30,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 6,279 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 0,126 0,000   0,000 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0,126 0,000     0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,153 10,000   10,000 10,000   10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,753 10,000 0,000 10,000 20,000 0,000 20,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,753 10,000 0,000 10,000 20,000 0,000 20,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 8,753 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
8,728 10,000   10,000 20,000   20,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,025 0,000     0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 266,259 330,000   330,000 120,739   120,739
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე   269,287   269,287 0,000    
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,002 52,900   52,900 0,000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 748 352 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 714,889 5 023,353 0,000 5 023,353 4 748,352 0,000 4 748,352
შრომის ანაზღაურება 1 377,203 1 054,850 0,000 1 054,850 978,820 0,000 978,820
საქონელი და მომსახურება 814,517 1 013,170 0,000 1 013,170 971,743 0,000 971,743
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 559,828 1 881,315 0,000 1 881,315 2 278,090 0,000 2 278,090
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699
სხვა ხარჯი 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 809 279  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 198,305 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2021,144 8535,650 0,000 8535,650 3961,767 0,000 3961,767
განათლება 790,627 827,380 0,000 827,380 364,904 0,000 364,904
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 104,432 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388
ჯამი 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით :

 

დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 942,430 1 839,980 0,000 1 839,980 1 977,900 0,000 1 977,900
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 939,143 1 839,980 0,000 1 839,980 1 977,900 0,000 1 977,900
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 939,143 1 769,980   1 769,980 1 907,900   1 907,900
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 70,000   70,000 70,000   70,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3,287 0,000   0,000 0,000   0,000
თავდაცვა 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140
სამოქალაქო თავდაცვა 72,352 72,360   72,360 75,140   75,140
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 469,520 1 782,769 0,000 1 782,769 850,490 0,000 850,490
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 469,520 1 782,769   1 782,769 850,490   850,490
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 124,269 131,000 0,000 131,000 138,121 0,000 138,121
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 84,789 82,000   82,000 52,760   52,760
ჩამდინარე წყლების მართვა 39,480 49,000   49,000 85,361   85,361
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 231,553 7 263,571 0,000 7 263,571 3 502,216 0,000 3 502,216
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  425,493 580,973   580,973 247,248   247,248
წყალმომარაგება 899,790 5 859,690   5 859,690 2 989,028   2 989,028
გარე განათება 266,585 648,000   648,000 190,940   190,940
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 639,685 174,908   174,908 75,000   75,000
ჯამრთელობის დაცვა 165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 165,482 390,460   390,460 448,249   448,249
დასვენება, კულტურა და რელიგია 779,097 813,735 0,000 813,735 727,133 0,000 727,133
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 243,101 290,705   290,705 209,220   209,220
მომსახურება კულტურის სფეროში 518,025 504,030   504,030 505,913   505,913
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 17,971 19,000   19,000 12,000   12,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 1 523,240 1 768,590 0,000 1 768,590 1 522,944 0,000 1 522,944
სკოლამდელი აღზრდა 1 217,446 1 482,300   1 482,300 1 281,944   1 281,944
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 305,794 286,290   286,290 241,000   241,000
სოციალური დაცვა 529,224 1 367,535 0,000 1 367,535 315,438 0,000 315,438
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 37,654 40,000   40,000 40,000   40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 491,570 1 327,535   1 327,535 275,438   275,438
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 7 837,167 15 430,000 0,000 15 430,000 9 557,631 0,000 9 557,631

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1343213 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1343213 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1343213 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია

1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად. 

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება. 

5.2.4     18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

 პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 7838,656 15430,000 0,000 15430,000 9557,631 0,000 9557,631
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 0 105 69 0 69
  ხარჯები 4714,889 5023,353 0,000 5023,353 4748,352 0,000 4748,352
  შრომის ანაზღაურება 1377,203 1054,850 0,000 1054,850 978,820 0,000 978,820
  საქონელი და მომსახურეობა 814,517 1013,170 0,000 1013,170 971,743 0,000 971,743
  სუბსიდიები 1559,828 1881,315 0,000 1881,315 2278,090 0,000 2278,090
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699
  სხვა ხარჯები 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1942,430 1839,980 0,000 1839,980 1977,900 0,000 1977,900
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100,000 100,000 0,000 100,000 64 0 64
  ხარჯები 1744,125 1671,580 0,000 1671,580 1657,900 0,000 1657,900
  შრომის ანაზღაურება  1323,143 1010,330 0,000 1010,330 927,940 0,000 927,940
  საქონელი და მომსახურეობა 418,349 568,010 0,000 568,010 658,960 0,000 658,960
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 3,240 0,000 3,240 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 90,000 0,000 90,000 71,000 0,000 71,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  198,305 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 520,862 470,480 0,000 470,480 467,500 0,000 467,500
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,000 22,000 0,000 22,000 19,000 0,000 19,000
  ხარჯები  519,732 470,480 0,000 470,480 467,500 0,000 467,500
  შრომის ანაზღაურება  405,622 346,480 0,000 346,480 344,100 0,000 344,100
  საქონელი და მომსახურეობა 114,110 124,000 0,000 124,000 123,400 0,000 123,400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1418,281 1299,500 0,000 1299,500 1440,400 0,000 1440,400
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 78 0 0 45
  ხარჯები  1222,506 1131,100 0,000 1131,100 1120,400 0,000 1120,400
  შრომის ანაზღაურება 917,521 663,850 0,000 663,850 583,840 0,000 583,840
  საქონელი და მომსახურეობა 302,352 444,010 0,000 444,010 535,560 0,000 535,560
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 3,240 0,000 3,240 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0 20,000 0,000 20,000 1,000 0,000 1,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 195,775 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000
  ხარჯები  0,000 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000
  სხვა ხარჯები 0,000 70,000   70,000 70,000   70,000
01 04 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  3,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 1,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 0,000   0,000 0,000   0,000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140
  შრომის ანაზღაურება 54,060 44,520 0,000 44,520 50,880 0,000 50,880
  საქონელი და მომსახურეობა 18,292 25,660 0,000 25,660 24,260 0,000 24,260
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,180 0,000 2,180 0,000 0,000 0,000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000   5,000 5,000   5,000
  ხარჯები  72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140
  შრომის ანაზღაურება 54,060 44,520   44,520 50,880   50,880
  საქონელი და მომსახურეობა 18,292 25,660 0,000 25,660 24,260 0,000 24,260
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 2,180   2,180 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2826,831 9177,340 0,000 9177,340 4490,827 0,000 4490,827
  ხარჯები  805,197 641,690 0,000 641,690 529,060 0,000 529,060
  საქონელი და მომსახურეობა 262,348 296,500 0,000 296,500 177,760 0,000 177,760
  სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300
  სხვა ხარჯები 374,800 185,500 0,000 185,500 22,000 0,000 22,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2021,144 8535,650 0,000 8535,650 3961,767 0,000 3961,767
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  469,520 1782,769 0,000 1782,769 850,490 0,000 850,490
  ხარჯები  351,770 75,500 0,000 75,500 30,000 0,000 30,000
  საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000
  სხვა ხარჯები 339,060 47,000 0,000 47,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 1707,269 0,000 1707,269 820,490 0,000 820,490
03 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 456,810 1332,589 0,000 1332,589 790,490 0,000 790,490
  ხარჯები  339,060 47,000 0,000 47,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 339,060 47,000   47,000 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 1285,589   1285,589 790,490   790,490
03 01 02 კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0,000 421,680 0,000 421,680 30,000 0,000 30,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 421,680   421,680 30,000   30,000
03 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000
  ხარჯები  12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000
  საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2350,142 7386,571 0,000 7386,571 3640,337 0,000 3640,337
  ხარჯები  446,258 558,190 0,000 558,190 499,060 0,000 499,060
  საქონელი და მომსახურეობა 242,469 260,000 0,000 260,000 147,760 0,000 147,760
  სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300
  სხვა ხარჯები 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1903,394 6828,381 0,000 6828,381 3141,277 0,000 3141,277
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 266,585 648,000 0,000 648,000 190,940 0,000 190,940
  ხარჯები  116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000
  საქონელი და მომსახურეობა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 508,000 0,000 508,000 90,940 0,000 90,940
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები  116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000
  საქონელი და მომსახურეობა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 55000 ლარი. 150,000 508,000 0,000 508,000 90,940 0,000 90,940
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 508,000   508,000 90,940   90,940
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 89,789 92,000 0,000 92,000 62,760 0,000 62,760
  ხარჯები  89,789 92,000 0,000 92,000 47,760 0,000 47,760
  საქონელი და მომსახურეობა 89,789 92,000 0,000 92,000 47,760 0,000 47,760
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760
  ხარჯები  84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760
  საქონელი და მომსახურეობა 84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
  ხარჯები  5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 900,789 5859,690 0,000 5859,690 2989,028 0,000 2989,028
  ხარჯები  204,144 187,690 0,000 187,690 329,300 0,000 329,300
  საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 696,645 5672,000 0,000 5672,000 2659,728 0,000 2659,728
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  329,148 3767,000 0,000 3767,000 622,728 0,000 622,728
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 329,148 3 767,000   3 767,000 622,728   622,728
03 02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 178,402 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300
  ხარჯები  168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300
  სუბსიდიები 168,049 159,690   159,690 329,300   329,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,353 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 03 სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 0,000 1500,000 0,000 1500,000 2000,000 0,000 2000,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1500,000   1500,000 2000,000   2000,000
03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000. 36,777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0 0 0 0,000 0 0 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0,000 0 0 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,777 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 05 სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 2000 ლარი. 254,820 112,000 0,000 112,000 37,000 0,000 37,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 254,820 112,000   112,000 37,000   37,000
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000
03 02 03 07 სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა 65,547 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,547 60,000   60,000 0,000   0,000
03 02 03 08 სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა 0,000 233,000 0,000 233,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 233,000   233,000 0,000   0,000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1053,499 737,881 0,000 737,881 312,248 0,000 312,248
  ხარჯები  35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1017,269 599,381 0,000 599,381 290,248 0,000 290,248
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 10000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000
  ხარჯები  35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 35,740 138,500   138,500 22,000   22,000
03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 554,912 7,108 0,000 7,108 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 554,422 7,108   7,108 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,490 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 60,244 70,000 0,000 70,000 50,000 0,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,244 70,000   70,000 50,000   50,000
03 02 04 04  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 68034 ლარი. 59,751 203,298 0,000 203,298 68,034 0,000 68,034
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,751 203,298   203,298 68,034   68,034
03 02 04 05 სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა 9,950 28,800 0,000 28,800 15,000 0,000 15,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,950 28,800   28,800 15,000   15,000
03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 2,900 51,000 0,000 51,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,900 51,000   51,000 0,000   0,000
03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 34,503 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,503 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 08 დაბაში თამარმეფის ქუჩა #20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 45000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი.  68,936 35,000 0,000 35,000 65,000 0,000 65,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,936 35,000   35,000 65,000   65,000
03 02 04 09 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 226,563 204,175 0,000 204,175 92,214 0,000 92,214
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 226,563 204,175   204,175 92,214   92,214
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 39,480 49,000 0,000 49,000 85,361 0,000 85,361
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 49,000 0,000 49,000 85,361 0,000 85,361
03 02 05 01 დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. 0,000 43,000 0,000 43,000 85,361 0,000 85,361
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 43,000   43,000 85,361   85,361
03 02 05 02 ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა 39,480 6,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 6,000   6,000 0,000   0,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000
04 00 განათლება 1277,816 1544,300 0,000 1544,300 1300,944 0,000 1300,944
  ხარჯები  487,189 716,920 0,000 716,920 936,040 0,000 936,040
  სუბსიდიები 487,189 716,920 0,000 716,920 936,040 0,000 936,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 790,627 827,380 0,000 827,380 364,904 0,000 364,904
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1217,446 1482,300 0,000 1482,300 1281,944 0,000 1281,944
  ხარჯები  477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040
  სუბსიდიები 477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 740,257 774,380 0,000 774,380 357,904 0,000 357,904
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 508,093 716,920 0,000 716,920 924,040 0,000 924,040
  ხარჯები  477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040
  სუბსიდიები 477,189 707,920   707,920 924,040   924,040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,904 9,000   9,000 0,000   0,000
04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი 709,353 765,380 0,000 765,380 357,904 0,000 357,904
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 709,353 765,380   765,380 357,904   357,904
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 60,370 62,000 0,000 62,000 19,000 0,000 19,000
  ხარჯები  10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  სუბსიდიები 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 53,000 0,000 53,000 7,000 0,000 7,000
04 02 01 დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში 50,370 53,000 0,000 53,000 7,000 0,000 7,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 53,000   53,000 7,000   7,000
04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  ხარჯები  10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000
  სუბსიდიები 10,000 9,000   9,000 12,000   12,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1024,521 1038,025 0,000 1038,025 949,133 0,000 949,133
  ხარჯები  920,089 870,525 0,000 870,525 864,913 0,000 864,913
  საქონელი და მომსახურეობა 115,528 123,000 0,000 123,000 110,763 0,000 110,763
  სუბსიდიები 804,561 747,525 0,000 747,525 754,150 0,000 754,150
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,432 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 404,339 442,240 0,000 442,240 358,220 0,000 358,220
  ხარჯები  300,810 274,740 0,000 274,740 274,000 0,000 274,000
  საქონელი და მომსახურეობა 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 255,753 234,740 0,000 234,740 234,000 0,000 234,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 161,238 151,535 0,000 151,535 149,000 0,000 149,000
  ხარჯები  161,238 151,535 0,000 151,535 149,000 0,000 149,000
  სუბსიდიები 161,238 151,535   151,535 149,000   149,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 94,515 83,205 0,000 83,205 85,000 0,000 85,000
  ხარჯები  94,515 83,205 0,000 83,205 85,000 0,000 85,000
  სუბსიდიები 94,515 83,205   83,205 85,000   85,000
05 01 05 დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი 0,000 167,500 0,000 167,500 20,000 0,000 20,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 167,500   167,500 20,000   20,000
05 01 06 დაბის მოედნის დასრულება 55928 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი. 103,529 0,000 0,000 0,000 64,220 0,000 64,220
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 0,000   0,000 64,220   64,220
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 620,182 595,785 0,000 595,785 590,913 0,000 590,913
  ხარჯები  619,279 595,785 0,000 595,785 590,913 0,000 590,913
  საქონელი და მომსახურეობა 70,471 83,000 0,000 83,000 70,763 0,000 70,763
  სუბსიდიები 548,808 512,785 0,000 512,785 520,150 0,000 520,150
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 465,525 440,030 0,000 440,030 447,150 0,000 447,150
  ხარჯები  465,525 440,030 0,000 440,030 447,150 0,000 447,150
  სუბსიდიები 465,525 440,030   440,030 447,150   447,150
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 84,186 72,755 0,000 72,755 73,000 0,000 73,000
  ხარჯები  83,283 72,755 0,000 72,755 73,000 0,000 73,000
  სუბსიდიები 83,283 72,755   72,755 73,000   73,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763
  ხარჯები  52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763
  საქონელი და მომსახურეობა 52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000
  ხარჯები  17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000
  საქონელი და მომსახურეობა 17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 694,706 1757,995 0,000 1757,995 763,687 0,000 763,687
  ხარჯები  685,937 1050,278 0,000 1050,278 685,299 0,000 685,299
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600
  სოციალური უზრუნველყოფა 351,649 274,632 0,000 274,632 326,699 0,000 326,699
  სხვა ხარჯები 234,259 518,466 0,000 518,466 100,000 0,000 100,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249
  ხარჯები  165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249
  სუბსიდიები 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600
  სოციალური უზრუნველყოფა 65,453 133,280 0,000 133,280 189,649 0,000 189,649
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 37,677 53,000 0,000 53,000 65,500 0,000 65,500
  ხარჯები  37,677 53,000 0,000 53,000 65,500 0,000 65,500
  სოციალური უზრუნველყოფა 37,677 53,000   53,000 65,500   65,500
06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 16,612 31,080 0,000 31,080 31,015 0,000 31,015
  ხარჯები  16,612 31,080 0,000 31,080 31,015 0,000 31,015
  სოციალური უზრუნველყოფა 16,612 31,080   31,080 31,015   31,015
06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600
  ხარჯები  100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600
  სუბსიდიები 100,029 257,180   257,180 258,600   258,600
06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 0,000 32,000 0,000 32,000 77,400 0,000 77,400
  ხარჯები  0 32,000 0,000 32,000 77,400 0,000 77,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 32,000   32,000 77,400   77,400
06 01 05 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 11,164 17,200 0,000 17,200 15,734 0,000 15,734
  ხარჯები  11,164 17,200 0,000 17,200 15,734 0,000 15,734
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,164 17,200   17,200 15,734   15,734
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 529,224 1367,535 0,000 1367,535 315,438 0,000 315,438
  ხარჯები  520,455 659,818 0,000 659,818 237,050 0,000 237,050
  სოციალური უზრუნველყოფა 286,196 141,352 0,000 141,352 137,050 0,000 137,050
  სხვა ხარჯები 234,259 518,466 0,000 518,466 100,000 0,000 100,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 37,654 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  28,885 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 28,885 40,000   40,000 40,000   40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი 0,000 194,717 0,000 194,717 67,437 0,000 67,437
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 194,717   194,717 67,437   67,437
06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 31,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  31,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 56,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  56,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 56,000 60,000   60,000 60,000   60,000
06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 12,200 20,000 0,000 20,000 15,050 0,000 15,050
  ხარჯები  12,200 20,000 0,000 20,000 15,050 0,000 15,050
  სოციალური უზრუნველყოფა 12,200 20,000   20,000 15,050   15,050
06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა 0,000 119,900 0,000 119,900 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები  0,000 119,900 0,000 119,900 100,000 0,000 100,000
  სხვა ხარჯები 0 120   119,900 100   100,000
06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 0,000 13,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13,000   13,000 0,000   0,000
06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,580 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000
  ხარჯები  5,580 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,580 7,000   7,000 7,000   7,000
06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 9,012 14,352 0,000 14,352 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  9,012 14,352 0,000 14,352 15,000 0,000 15,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 9,012 14,352   14,352 15,000   15,000
06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0 40,000   40,000 0,000   0,000
06 02 11 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 0,000 308,845 0,000 308,845 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 308,845 0,000 308,845 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0 308,845   308,845 0,000   0,000
06 02 12 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 377,778 549,721 0,000 549,721 10,951 0,000 10,951
  ხარჯები  377,778 49,721 0,000 49,721 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 143,519 0,000     0,000    
  სხვა ხარჯები 234,259 49,721   49,721 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 500,000   500,000 10,951   10,951

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.