2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ

2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1-1/581
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300320000.22.024.016513
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1-1/581
28/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
300320000.22.024.016513
2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 10/08/2018)

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/581

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-13 მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
 დამტკიცდეს თანდართული „2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი”.  
მუხლი 2
ბუნებრივი გაზის სექტორის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივი გაზის ბალანსით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.   
მუხლი 3
ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „2017 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2016 წლის 29 ნოემბრის №90 ბრძანება.
მუხლი 4
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.