„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 585
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.020295
585
28/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
330110000.10.003.020295
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №585

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული  აქტების  შესახებ“  საქართველოს  კანონის   მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების დანართ №3-ის:       

1. პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზების ნუმერაცია:

 

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409,

 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური

144

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა.რ.-ების უმაღლესი საბჭოები

142

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა.რ.-ების  მთავრობები

143

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა.რ.-ების სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები

146

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

იუს­ტი­ცი­ის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვი­თ­ა­რების საა­გენ­ტო

1472

იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები

1474

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555

(1552-1554,

1556-1559 გაფორმების ეკონომიკური ზონები)

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1481

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ − საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1482

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც დროებით, 2 წლის ვადით, გადასცემს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ − 112-ს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ინსპექტირების რეფორმის ცხელი ხაზისთვის

1484

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

1499

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ − აწარმოე საქართველოში

1525

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1480, 1483,

1485-1489,

1490-1498, 1520-1524, 1526-1529, 154, 156-159.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი