„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 486
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017049
486
29/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190040000.22.033.017049
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №486

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
 

მუხლი 1
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის  ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებით (ვებგვერდი, 17/07/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016392) დამტკიცებულ „საგარეო- ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)“-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და IV კარის 22-ე ჯგუფის („ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი“) 2205 და 2206 სასაქონლო პოზიციები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე
 

  2205

ვერმუტები და ყურძნის სხვა ნატურალური ღვინოები , მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტების დამატებით :

 

2205 10

– 2 ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში :

 

2205 10 100 00

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .% ან ნაკლები

2205 10 90

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი :

 

2205 10 900 02

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2205 10 900 09

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

2205 90

დანარჩენი :

 

2205 90 100 00

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .% ან ნაკლები

2205 90 90

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი :

 

2205 90 900 02

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2205 90 900 09

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად სიდრი , პერი (მსხლის სიდრი ), თაფლის სასმელი ); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი :

 

2206 00 10

სახარჯო ღვინო (პიკეტი ):

 

2206 00 100 02

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც .%-სა

2206 00 100 03

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც .%-სა

2206 00 100 04

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2206 00 100 09

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

 

დანარჩენი :

 

 

– – ცქრიალა :

 

2206 00 31

– – – სიდრი და პერი :

 

2206 00 310 02

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც .%-სა

2206 00 310 03

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18

მოც .%-სა

2206 00 310 04

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2206 00 310 09

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

2206 00 39

– – – დანარჩენი :

 

2206 00 390 02

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც .%-სა

2206 00 390 03

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც .%-სა

2206 00 390 04

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2206 00 390 09

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

 

– – არაცქრიალა , ჭურჭელში ტევადობით :

 

 

– – – 2 ან ნაკლები :

 

2206 00 51

– – – – სიდრი და პერი :

 

2206 00 510 02

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც .%-სა

2206 00 510 03

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც .%-სა

2206 00 510 04

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც .%-სა

2206 00 510 09

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

2206 00 59

– – – – დანარჩენი :

 

2206 00 590 01

– – – – – ერთი ან მეტი უალკოჰოლო სასმელის ლუდთან ნაზავი სპირტის ფაქტიური

კონცენტრაციით 0.5მოც .%-ზე მეტი

2206 00 590 02

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც .%-სა

2206 00 590 03

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც .%-სა

2206 00 590 04

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც .%-სა

2206 00 590 09

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22მოც .%-ზე მეტი

 

– – – 2 -ზე მეტი :

 

2206 00 81

– – – – სიდრი და პერი :

 

2206 00 810 02

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც .%-სა

2206 00 810 03

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც .%-სა

2206 00 810 04

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც .%-სა

2206 00 810 09

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც .%-ზე მეტი

2206 00 89

– – – – დანარჩენი :

 

2206 00 890 01

– – – – – ერთი ან მეტი უალკოჰოლო სასმელის ლუდთან ნაზავი სპირტის ფაქტიური

კონცენტრაციით 0.5მოც .%-ზე მეტი

2206 00 890 02

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც .%-სა

2206 00 890 03

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც .%-სა

2206 00 890 04

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც .%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც .%-სა

2206 00 890 09

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22მოც .%-ზე მეტი