,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016380
28
28/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.105.016380
,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ.ზუგდიდი

 

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის 62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

22,927.8

5,002.7

17,925.1

გადასახადები

1 042,1

4 428,0

0,0

4 428,0

4,900.0

0.0

4,900.0

გრანტები

17 569,3

19 985,2

8 853,0

11 132,2

14,917.8

5,002.7

9,915.1

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 383,7

0,0

2 383,7

3,110.0

0.0

3,110.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15 085,1

19 985,2

8 853,0

11 132,2

13,506.3

158.2

13,348.1

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

1 908,7

0,0

1 908,7

2,248.2

0.0

2,248.2

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1,572.4

84.2

1,488.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264.4

0.0

264.4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

7,459.1

6.2

7,452.9

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

92.8

0.0

92.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1,288.7

19.5

1,269.2

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

580.7

48.3

532.4

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 177,0

10 661,4

8 853,0

1 808,4

9,421.5

4,844.5

4,577.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 788,9

10 579,4

9 235,6

1 343,8

9,201.4

5,165.5

4,035.9

ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9,501.4

5,165.5

4,335.9

კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

388,1

82,0

-382,6

464,6

220,1

-321,0

541,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 071,4

-472,4

-382,6

-89,8

-388,8

-321,0

-67,8

ზრდა

1 071,4

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 071,4

 

 

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

ვალუტა და დეპოზიტები

 

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-546,8

 

-554,4

0,0

-554,4

-608,9

0,0

-608,9

ზრდა

0.0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

201 7წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

22 082,5

27 200,4

8 853,0

18 347,4

23,227.8

5,002.7

18,225.1

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

22,927.8

5,002.7

17,925.1

არაფინანსური აქტივების კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

22 241,2

27 922,8

9 248,1

18 674,7

23,616.6

5,323.7

18,292.9

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13,506.3

158.2

13,348.1

არაფი ნანსური აქტივების ზრდ

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9,501.4

5,165.5

4,335.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ნაშთის ცვლილება

  -158,7

-722,4

-395,1

-327,3

-388,8

-321,0

-67,8

 

 ა.ბ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22927.8 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

201 7წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

 21 262,1

27 417,7

8 865,5

18 552,2

22,927.8

5,002.7

17,925.1

გადასახადები

 1 042,1

4 660,0

0,0

4 660,0

4,900.0

0.0

4,900.0

გრანტები

  17 569,3

19 997,7

8 865,5

11 132,2

14,917.8

5,002.7

9,915.1

სხვა შემოსავლები

 2 650,7

 2 760,0

 0,0

2 760,0

 3 310,0

 0,0

3 310,0

“;

  ა.გ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები     14917.8 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით :

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

201 7წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

17 569,3

19 997,7

8 865,5

11 132,2

14,917.8

5,002.7

9,915.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

17 569,3

 

19 997,7

8 865,5

11 132,2

14,917.8

5,002.7

9,915.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

11 729,9

11 005,2

0,0

11 005,2

9,788.1

 

9,788.1

;

 

ა.დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს  ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13506.3   ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13,506.3

158.2

13,348.1

     შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2,248.2

0.0

2,248.2

   საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1,572.4

84.2

1,488.2

        პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264.4

0.0

264.4

        სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

7,459.1

6.2

7,452.9

          გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

92.8

0.0

92.8

  სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1,288.7

19.5

1,269.2

       სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

580.7

48.3

532.4

 

  ა.ე) მე-8 და-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

,,მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9501.4 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

201 7 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9,501.4

5,165.5

4,335.9

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 134,0

68,6

0,0

68,6

5.0

0.0

5.0

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 5 440,4

9 998,4

8 773,2

1 225,2

8,289.2

4,638.9

3,650.3

განათლება

1 021,1

517,6

447,4

70,2

684.6

526.6

158.0

კულტურა , რელიგია ,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

382,4

15,0

367,4

522.6

0.0

522.6

 

მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 937,7

4 250,4   

0,0   

4 250,4   

3,237.3   

0.0   

3,237.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

2,972.9   

0.0   

2,972.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

2,902.4   

0.0   

2,902.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70,5   

0,0   

70,5   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

433,8  

333,4   

0,0   

333,4   

264,4   

0,0   

264,4   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0   

0,0   

0,0

702

თავდაცვა

189,8   

203,7   

0,0   

203,7   

162.3   

0.0   

162.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

956,7  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

956,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 837,6   

10 481,1   

8 160,5   

2 320,6   

8,625.3   

4,229.1   

4,396.2   

7045

ტრანსპორტი

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

601.6   

167.9   

433.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

601.6   

167.9   

433.7   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4 847,6   

9 577,2   

7 537,8   

2 039,4   

8,023.7   

4,061.2   

3,962.5   

705

გარემოს დაცვა

 

 

 

 

10,0   

0,0   

10,0   

 

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

3 447,8   

3 778,6   

612,7   

3 165,9   

4,039.0   

548.5   

3,490.5   

 

7061

ბინათმშენებლობა

568,7   

0,0   

0,0   

0,0   

58.6   

0.0   

58.6   

 

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

 

7064

გარე განათება

 1 180,5   

1 659,3   

612,7   

1 046,6   

1,400.2   

500.2   

900.0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

1 698,6   

2 118,5   

0,0   

2 118,5   

2,580.2   

48.3   

2,531.9   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

86,0   

100,8   

0,0   

100,8   

92.8   

0.0   

92.8   

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27,0   

26,5   

0,0   

26,5   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0   

74,3   

0,0   

74,3   

92,8   

0,0   

92,8   

 

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

3 405,2   

3 956,1   

15,0   

3 941,1   

2,524.4   

0.0   

2,524.4   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 130,6   

2 293,2   

15,0   

2 278,2   

1,285.7   

0.0   

1,285.7   

 

7082

მომსახურებაკულტურის სფეროში

1 160,4   

1 529,7   

0,0   

1 529,7   

1,075.7   

0.0   

1,075.7   

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობადა საგამომცემლო საქმიანობა

14,2   

13,2   

0,0   

13,2   

20,0   

0,0   

20,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100,0   

120,0   

0,0   

120,0   

143.0   

0.0   

143.0   

 

709

განათლება

2 892,7   

2 909,8   

447,4   

2 462,4   

3,027.9   

526.6   

2,501.3   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 492,0   

1 951,1   

0,0   

1 951,1   

2,088.0   

0.0   

2,088.0   

 

7092

ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

48.3   

0.0   

48.3   

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

48,3   

0,0   

48,3   

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 335,5   

917,8   

447,4   

470,4   

891.6   

526.6   

365.0   

 

710

სოციალური დაცვა

940,9   

1 428,4   

0,0   

1 428,4   

1,288.7   

19.5   

1,269.2   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0   

1,0   

0,0   

1,0   

5,0   

0,0   

5,0   

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8   

37,4   

0,0   

37,4   

35,0   

0,0   

35,0   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6   

75,3   

0,0   

75,3   

55,0   

0,0   

55,0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

29,1  

37,8   

0,0   

37,8   

130,0   

0,0   

130,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

735,0   

1 177,2   

0,0   

1 177,2   

948.7   

19.5   

929.2   

 

 

სულ

21 694,4   

27 108,9   

9 235,6   

17 873,3   

23,007.7   

5,323.7   

17,684.0   

 

                     

 

 ბ) მე-10 მუხლის „1.0“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.0 12674.3 ათასი ლარი - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში  გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და  საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთიპრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;

ბ.ა) მე-10 მუხლის „1.12“  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 1.12.    2070,4 ათასი ლარი - რგფ-დან  და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება  /პროგრამული კოდი 03 12/

პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“

ბ.ბ) მე-10 მუხლის „3.0, 3.1.1 და 3.1.3“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. 0. 2524.4 ათასი ლარი - კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  კულტურული და სპორტული ცხოვრების მკვეთრად გაუმჯობესებას, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

3.1.1. 1028.0 ათასი ლარი - ქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ „სპორტის განვითარების ცენტრის“ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „სპორტის განვითარების ცენტრის“ ძირითადი პრიორიტეტიამაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სპორტის ყველა სახეობის, განსაკუთრებით ოლიმპიური სახეობების განვითარებას.  მსოფლიო ჩემპიონი ძალოსნობაში, ევროპის ჩემპიონი კრივში და ევროპის პრიზიორი ძიუდოში, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული სპორტსმენები, რომლებიც ჰყავს მუნიციპალიტეტს. ეს კარგი იმპულსია იმისათვის, რომ მეტი ძალისხმევა მოხმარდეს არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო არენაზე (ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური შეჯიბრები) სპორტული შედეგების გაუმჯობესებას, თანამედროვე სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების შექმნას, შეძენილი ცოდნისა და ფიზიკური ვარჯიშების სრულყოფას და ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას.

პროგრამის მიზანია  სპორტის მასობრიობა, სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, სპორტულ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიურად ჩაბმა, მოსწავლე-სპორტსმენთა დაოსტატება,  სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. სპორტის საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა საქართველოს შიგნით და ქვეყნის გარეთ. სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყონა. პერსპექტიული და ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა. წარმატებული სპორტსმენებისთვის მატერიალური წახალისების მიზნით სტიპენდიის დაწესება. თანამედროვე სტანდარტების დონეზე სპორტულ-სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია, მოზარდ თაობაში ჯანსაღი წესის დანერგვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობრივი და თვისობრივი ზრდა, სპორტისადმი მოსახლეობის მეტი ნაწილის ხელმისაწვდომობა, სპორტის სფეროში. მიღწეული წარმატებების პროგრესირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები;

როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ნაჩვენები განსაკუთრებით მაღალი სპორტული შედეგების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლების მაჩვენებელი;

გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ ,,სპორტის განვითარების ცენტრი“;

3.1.3. 206.9 ათასი ლარი - მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამულიკოდი 050103)  

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის სასპორტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა; სპორტული მოედნების მოწყობა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წერეთლის ქუჩაზე, №7 საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იაგო ზარქუას ქუჩაზე ახალი სტანდარტული მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ჟვანიას, ბუკიას, მესხიას, ლომოურის და კ. გამსახურდიას ქუჩებზე არსებული მოედნების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოხუმის ქ. N2-ში მდებარე სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                                    

თანამედროვე დონის სპორტული მოედნების ზრდა.

ახალგაზრდა სპორტსმენების ვარჯიშისთვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.

განახლებული და რეაბილიტირებული ძიუდოს დარბაზი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების გაზრდილი რაოდენობა.

სპორტული მოედნებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა.

ორი ახალი და ხუთი განახლებული სპორტული მოედანი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“

 გ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებ   23616,6   ათ . ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

 

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

22 241,2

27 922,8

9 248,1

18 674,7

23,616.6

5,323.7

18,292.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

152,0

0,0

152,0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13,506.3

158.2

13,348.1

 

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2,248.2

0.0

2,248.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9,501.4

5,165.5

4,335.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 484,5

4 814,3

0,0

4 814,3

3,846.2

0.0

3,846.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

144,0

0,0

144,0

144.0

0.0

144.0

 

ხარჯები

3 803,7

4 181,8

0,0

4 181,8

3,232.3

0.0

3,232.3

 

შრომის ანაზღაურება

2 656,8

2 953,9

0,0

2 953,9

2,135.9

0.0

2,135.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

68,6

0,0

68,6

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 01

ქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

924,4

932,7

0,0

932,7

668.0

0.0

668.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

881,4

911,1

0,0

911,1

668.0

0.0

668.0

 

შრომის ანაზღაურება

707,8

733,2

0,0

733,2

526.0

0.0

526.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის სამსახურები

2 581,6

2 984,3

0,0

2 984,3

2,234.4

0.0

2,234.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

112,0

 

112,0

112.0

 

112.0

 

ხარჯები

2 488,5

2 937,3

0,0

2 937,3

2,229.4

0.0

2,229.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 949,0

2 220,7

0,0

2 220,7

1,609.9

0.0

1,609.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

47,0

0,0

47,0

5.0

0.0

5.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

70,5

0,0

70,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,5

0,0

70,5

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

978,5

897,3

0,0

897,3

873,3

0,0

873,3

 

ხარჯები

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

 

ვალდებულებების კლება

544,7

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

1 146,5

203,7

0,0

203,7

162.3

0.0

162.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

0,0

8,0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

1 132,7

197,3

0,0

197,3

162.3

0.0

162.3

 

შრომის ანაზღაურება

169,4

165,2

0,0

165,2

112.3

0.0

112.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

189,8

203,7

0,0

203,7

162.3

0.0

162.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

 

8,0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

176,0

197,3

0,0

197,3

162.3

0.0

162.3

 

შრომის ანაზღაურება

147,6

165,2

0,0

165,2

112.3

0.0

112.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 285,4

14 259,7

8 773,2

5 486,5

12,674.3

4,777.6

7,896.7

 

ხარჯები

3 845,0

4 261,3

0,0

4 261,3

4,385.1

138.7

4,246.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 440,4

9 998,4

8 773,2

1 225,2

8,289.2

4,638.9

3,650.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

983,7

825,4

622,7

202,7

556.6

167.9

388.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

825,4

622,7

202,7

556.6

167.9

388.7

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და  მოვლა-შენახვა

983,7

798,6

622,7

175,9

556.6

167.9

388.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

798,6

622,7

175,9

556.6

167.9

388.7

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 582,0

3 791,5

612,7

3 178,8

4,007.8

500.2

3,507.6

 

ხარჯები

2 434,8

2 940,6

0,0

2 940,6

3,185.5

0.0

3,185.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 147,2

850,9

612,7

238,2

822.3

500.2

322.1

03 02 01

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

1 180,5

1 659,3

612,7

1 046,6

1 400,2

500,2

900,0

 

ხარჯები

166,8

808,4

0,0

808,4

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,7

850,9

612,7

238,2

800,2

500,2

300,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამაა...,, ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

2,251.9

0.0

2,251.9

 

ხარჯები

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

2,241.9

0.0

2,241.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

10.0

0.0

10.0

03 02 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

67,6

0,0

67,6

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

0,0

67,6

0,0

67,6

125,0

0,0

125,0

03 02 04

ლიფტების რეაბილიტაცია

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

შენობა-ნაგებობების და  სახურავების რეაბილიტაცია

559,8

0,0

0,0

0,0

58,6

0,0

58,6

 

ხარჯები

559,8

0,0

0,0

0,0

58,6

0,0

58,6

03 02 06

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის პროგრამა

124,8

184,8

0,0

184,8

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

124,8

184,8

0,0

184,8

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 07

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

7,1

0,0

7,1

 

ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

03 02 08

ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 447,8

1 992,8

692,1

1 300,7

1,754.1

249.1

1,505.0

 

ხარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1,045.2

6.2

1,039.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,8

692,1

692,1

0,0

708.9

242.9

466.0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

03 03 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა...,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1,051.2

6.2

1,045.0

 

სარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1,045.2

6.2

1,039.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

6.0

0.0

6.0

03 03 03

ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

პარკების,სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

460,0

0,0

460,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

460,0

0,0

460,0

03 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

628,0

812,6

606,9

205,7

594.5

375.8

218.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

628,0

812,6

606,9

205,7

594.5

375.8

218.7

03 05

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები

6,3

78,5

0,0

78,5

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

 

18,2

0,0

18,2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

60,3

0,0

60,3

45.0

0.0

45.0

03 06

ყინულის მოედნის მშენებლობა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

03 08

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

96,6

22,6

0,0

22,6

150,8

46,5

104,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,6

22,6

0,0

22,6

150,8

46,5

104,3

03 09

 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

346,2

349,7

17,8

331,9

206.1

84.2

121.9

 

ხარჯები

346,2

1,8

0,0

1,8

106.1

84.2

21.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

347,9

17,8

330,1

100.0

0.0

100.0

 03 10

საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

03 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

03 12

რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

149,9

149,9

0,0

1,938.1

15.0

1,923.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

149,9

149,9

0,0

1,938.1

15.0

1,923.1

03 13

შენობა-ნაგებობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

04 00

განათლება

2 892,7

2 909,8

447,4

2 462,4

3,027.9

526.6

2,501.3

 

ხარჯები

1 871,6

2 392,2

0,0

2 392,2

2,343.3

0.0

2,343.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 021,1

517,6

447,4

70,2

684.6

526.6

158.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

2 088,0

0,0

2 088,0

 

ხარჯები

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

1 930,0

0,0

1 930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

158,0

0,0

158,0

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის პროგრამა

65,2

40,9

0,0

40,9

48,3

0,0

48,3

 

ხარჯები

65,2

40,9

0,0

40,9

48,3

0,0

48,3

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ა...მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისბაზაზე

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

04 04

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

04 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

212,6

305,6

235,4

70,2

526.6

526.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,6

305,6

235,4

70,2

526.6

526.6

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 405,2

4 206,1

27,5

4 178,6

2,524.4

0.0

2,524.4

 

ხარჯები

3 405,2

3 573,7

0,0

3 573,7

2,001.8

0.0

2,001.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

382,4

15,0

367,4

522.6

0.0

522.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 130,6

2 543,2

27,5

2 515,7

1,285.7

0.0

1,285.7

 

ხარჯები

2 130,6

1 925,3

0,0

1 925,3

914.8

0.0

914.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,9

15,0

352,9

370.9

0.0

370.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

699,8

647,3

0,0

647,3

1,028.0

0.0

1,028.0

 

ხარჯები

699,8

647,3

0,0

647,3

864.0

0.0

864.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

164.0

0.0

164.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება

45,0

0,0

0,0

0,0

50.8

0.0

50.8

 

ხარჯები

45,0

43,0

0,0

43,0

50.8

0.0

50.8

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

307,9

0,0

307,9

206.9

0.0

206.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

307,9

0,0

307,9

206.9

0.0

206.9

05 01 04

საფეხბურთო კლუბ „ზუგდიდის“ ფინანსური ხელშეწყობა

1 385,8

1 545,0

27,5

1 517,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 385,8

1 235,0

0,0

1 235,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

15,0

45,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 174,6

1 542,9

0,0

1 542,9

1 095,7

0,0

1 095,7

 

ხარჯები

1 174,6

1 528,4

0,0

1 528,4

944,0

0,0

944,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,5

0,0

14,5

151,7

0,0

151,7

05 02 01

სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

119,5

132,6

0,0

132,6

188,7

0,0

188,7

 

ხარჯები

119,5

125,0

0,0

125,0

114,0

0,0

114,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,6

0,0

7,6

74,7

0,0

74,7

05 02 02

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

05 02 03

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

291,6

352,9

0,0

352,9

348,3

0,0

348,3

 

ხარჯები

291,6

352,9

0,0

352,9

328,3

0,0

328,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

320,6

370,0

0,0

370,0

398,7

0,0

398,7

 

ხარჯები

320,6

370,0

0,0

370,0

351,7

0,0

351,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

47,0

0,0

47,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

64,6

168,4

0,0

168,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,6

161,5

0,0

161,5

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,9

0,0

6,9

10,0

0,0

10,0

05 02 06

საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობა

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე.

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საცხენოსნო კლუბ „ხარებას“ ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

05 04

ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 381,5

19,5

1 362,0

 

ხარჯები

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 381,5

19,5

1 362,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0

74,3

0,0

74,3

92,8

0,0

92,8

 

ხარჯები

59,0

74,3

0,0

74,3

92,8

0,0

92,8

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 143,7

19,5

1 124,2

 

ხარჯები

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 143,7

19,5

1 124,2

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

06 05 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

 

ხარჯები

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

06 03 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი  მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა.

406,0

806,9

0,0

806,9

537,2

17,5

519,7

 

ხარჯები

406,0

806,9

0,0

806,9

537,2

17,5

519,7

06 04

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

06 05

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

 

 ხარჯები

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

06 06

სოციალურად დაუცველი  ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 28 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.