ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016383
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
28/12/2017
ვებგვერდი, 08/01/2018
010250050.35.105.016383
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (08/01/2018 - 04/05/2018)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №31

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ.ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,გ“ პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულება.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერიადანართი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების  მართვის სამსახურის დებულება

მუხლი 1. მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის  სამსახური
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული პროგრამების შემუშავებასა და შესრულების მონიტორინგს.

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

3. სამსახურს აქვს  ბეჭედი და ბლანკი საკუთარი სახელწოდებით და სხვა საჭირო რეკვიზიტებით.

4. სამსახურის ადგილსამყოფელია: ქ. ზუგდიდი, შ. რუსთაველის ქ. №90.


მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სამსახურის უფროსის მოადგილისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების – განყოფილებებისგან.

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები განისაზღვრება მერიის დებულებითა და  სამუშაოთა  აღწერილობით.  სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის უფროსის მოადგილე ან სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების    უფროსი.

3. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისაგან.

4. განყოფილების საქმიანობას კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსის მოადგილე, რომლის უფლებამოსილებები განისაზღვრება მერიის დებულებითა და  სამუშაოთა  აღწერილობით.  სამსახურის უფროსის მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში, მის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის უფროსის მოადგილე.

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომელის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებითა და   სამუშაოთა  აღწერილობით.  განყოფილების უფროსის  არყოფნის შემთხვევაში, უფლება-მოვალეობებს  ახორციელებს  განყოფილების  ერთ-ერთი მოხელე.

6. განყოფილების მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება მერიის დებულებითა და  სამუშაოთა    აღწერილობებით.

7. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება მერიის დებულებით, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.

8. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

  ა) ინფრასტრუქტურული პროგრამების მართვის განყოფილება;

  ბ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება;


მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები
სამსახური  დადგენილი  წესით უზრუნველყოფს:

ა) ინფრასტრუქტურის განვითარების დასაგეგმად საჭირო  ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;

ბ) ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას.

გ) დასახლებათა საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის მიზნით  მოსახლეობასთან შეხვედრებში, საერთო კრებებში მონაწილეობას, სათანდო ინფორმაციების შეგროვების, შეკრების, დამუშავების, ანალიზის განხორციელების უზრუნველყოფას;

დ) მუნიციპალიტეტში  ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების  დადგენის მიზნით მოსახლეობის გამოკითხვების და  კვლევების ჩატარებას;

ე) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების, პროექტების  შემუშავებში მონაწილეობას, შესრულების ანალიზს და შესრულების მიმდინარეობაზე მერისთვის პერიოდიული ინფორმაციის მიწოდებას;

ვ) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურაში არსებული პრობლემური საკითხების მონაცემთა ბაზის შექმნას და მათ გადასაწყვეტად წინადადების შემუშავებას;

ზ) წლის შედეგების მიხედვით ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში განხორციელებული პროექტების ანალიტიკური ინფორმაციების შედგენას და მომდევნო  წლისთვის რეკომენდაციების შემუშავებას.  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას,  მართვას, მისი უარყოფითი  შედეგების შერბილების მიზნით წინადადებების შემუშავებას;
თ) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების განხორციელებას და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის წარმომადგენლისთვის კონსულტაციების განხორციელებას;

ი) საკრებულოს მიერ მოწონებული საპროექტო წინადადებების სამხარეო ადმინისტრაციაში, შესაბამის სამინისტროში  წარდგენას,  კომისიაზე განხილვის პროცედურების დაჩქარების  ხელშეწყობას;

კ) საინვესტიციო პროექტების შესადგენად საჭირო წინადადების მომზადებას;

ლ) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის პროგრამული ბიუჯეტის შედგენას, კოორდინაციას, შესრულების მიმდინარეობაზე სათანადო ინფრმაციების შედგენას;

მ)  მუნიციპალიტეტის   ინფრასტრუქტურის განვითარების  საშუალოვადიანი  და  გრძელვადიანი  განვითარების  სამოქმედო გეგმების,  პროგრამების  შედგენაში მონაწილეობის მიღებას;

ნ) განვითარების საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო  დონორ  ორგანიზაციებთან,  ინვესტორ ბანკებთან (მსოფლიო ბანკი, აზიის ბანკი, ევროპის განვითარების ბანკი), რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, წყალმომარაგების კომპანიასთან, საგზაო დეპარტამენტთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან  და სხვა საქმიანი ურთიერთობის ორგანიზებას;

ო) სარეაბილიტაციო ობიექტებზე დეფექტური აქტებისა და ფოტო მასალის შედგენას;

პ) პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვების განსაზღვრას;

ჟ) განსახორციელებელი სამშენებლო ობიექტის პარამეტრისა და მასალების  განსაზღვრას;

რ) მცირე მოცულობის სამშენებლო ობიექტების პროექტირებას,   ხარჯთაღრიცხვების შედგენას;

ს) საპროექტო - სამშენებლო დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენას სატენდერო განაცხადთან და პროექტის მიღება-ჩაბარებაზე თანხმობის გაცემას  განსაზღვრულ ვადაში;

ტ) შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;

უ) განსახორციელებელი სამუშაოებისა და მომსახურებაზე სატენდერო დოკუმენტაციის  მომზადებას,  შესაბამისი სამსახურისთვის გადაგზავნას;

ფ) ექსპერტიზისა და გეოლოგიის, ჰიდრ-გეოლოგიის აუცილებლობის განსაზღვრას ცალკეულ ობიექტებზე სავარაუდო ღირებულებების გათვალისწინებით;

ქ) შესრულებულ პროექტებზე  საინფორმაციო პაკეტის, ანგარიშების  მომზადებას, შესრულებულ სამუშაოებზე ელექტრონული მონაცემთა და  ფოტო-მასალების ბაზების შედგენას;

ღ) მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.


მუხლი 4. ინფრასტრუქტურული პროგრამების  მართვის განყოფილება
განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ა) ინფრასტრუქტურის განვითარების დასაგეგმად საჭირო  ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;

ბ) ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;

გ) დასახლებათა საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის მიზნით  მოსახლეობასთან შეხვედრებში, საერთო კრებებში მონაწილეობას, სათანდო ინფორმაციების შეგროვებას, შეკრების, დამუშავების, ანალიზის განხორციელების უზრუნველყოფას;

დ) მუნიციპალიტეტში  ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების  დადგენის მიზნით მოსახლეობის გამოკითხვების და  კვლევების ჩატარებას;

ე) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების, პროექტების  შემუშავებში მონაწილეობას, შესრულების ანალიზს და შესრულების მიმდინარეობაზე მერისთვის პერიოდიული ინფორმაციის მიწოდებას;

ვ) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურაში არსებული პრობლემური საკითხების მონაცემთა ბაზის შექმნას და მათ გადასაწყვეტად წინადადების შემუშავებას;

ზ) წლის შედეგების მიხედვით ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში განხორციელებული პროექტების ანალიტიკური ინფორმაციების შედგენას და მომდევნო  წლისთვის რეკომენდაციების შემუშავებას.  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას,  მართვას, მისი უარყოფით  შედეგების შერბილების მიზნით წინადადებების შემუშავებას;

თ) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების განხორციელებას და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ  ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის წარმომადგენლისთვის კონსულტაციების განხორციელებას;

ი) საკრებულოს მიერ მოწონებული საპროექტო წინადადებების სამხარეო ადმინისტრაციაში, შესაბამის სამინისტროში  წარდგენას,  კომისიაზე განხილვის პროცედურების დაჩქარების  ხელშეწყობას;

კ) საინვესტიციო პროექტების შესადგენად საჭირო წინადადების მომზადებას;

ლ) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის პროგრამული ბიუჯეტის შედგენას, კოორდინაციას, შესრულების მიმდინარეობაზე სათანადო ინფრმაციების შედგენას;

მ)  მუნიციპალიტეტის   ინფრასტრუქტურის განვითარების  საშუალოვადიანი  და  გრძელვადიანი  განვითარების  სამოქმედო გეგმების,  პროგრამების  შედგენაში მონაწილეობის მიღებას;

ნ) განვითარების საკითხებზე საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო  დონორ  ორგანიზაციებთან,  ინვესტორ ბანკებთან (მსოფლიო ბანკი, აზიის ბანკი, ევროპის განვითარების ბანკი), რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, წყალმომარაგების კომპანიასთან, საგზაო დეპარტამენტთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან  და სხვა საქმიანი ურთიერთობის ორგანიზებას;

ო) მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.


მუხლი 5. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება
განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ა) სარეაბილიტაციო ობიექტებზე დეფექტური აქტებისა და ფოტო-მასალის შედგენას;

ბ) პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვების განსაზღვრას;

გ) განსახორციელებელი სამშენებლო ობიექტის პარამეტრისა და მასალების  განსაზღვრას;

დ) მცირე მოცულობის სამშენებლო ობიექტების პროექტირებას,   ხარჯთაღრიცხვების შედგენას;

ე) საპროექტო - სამშენებლო დოკუმენტაციის შესაბამისობის დადგენას სატენდერო განაცხადთან და პროექტის მიღება-ჩაბარებაზე თანხმობის გაცემას  განსაზღვრულ ვადაში;

ვ) შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას;

ზ) განსახორციელებელი სამუშაოებისა და მომსახურებაზე სატენდერო დოკუმენტაციის  მომზადებას,  შესაბამისი სამსახურისთვის გადაგზავნას;

თ) ექსპერტიზისა და გეოლოგიის, ჰიდრ-გეოლოგიის აუცილებლობის განსაზღვრას ცალკეულ ობიექტებზე სავარაუდო ღირებულებების გათვალისწინებით;

ი) შესრულებულ პროექტებზე  საინფორმაციო პაკეტის, ანგარიშების მომზადებას,  შესრულებულ სამუშაოებზე ელექტრონულ მონაცემთა და  ფოტომასალების ბაზების შედგენას;

კ) მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.


მუხლი 6. სამსახურის დებულების დამტკიცება და მასში ცვლილებების შეტანა
1. სამსახურის დებულებას მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

2. დებულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მერის წარდგინებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.