ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016416
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
28/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.162.016416
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 12/02/2018)

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №29

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ახმეტა

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა'' ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტი თანდართული დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
დადგენილების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 1 იანვრამდე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამარ ყეინიშვილი,,დანართი

თავი I
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12051,9

11519,7

3 773,1

7 746,6

7 901,0

0,0

7 901,0

 შემოსავლები

11 840,0

11319,7

3 773,1

7 546,6

7 751,0

0,0

7 751,0

არაფინანსური აქტივების კლება

210,6

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,0

გადასახდელები

11 015,6

13352,1

4 464,4

8 887,7

7 901,0

0,0

7 901,0

ხარჯები

6 873,6

6 906,6

105,7

6 800,9

6 978,0

0,0

6 978,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050,0

6 361,6

4 297,1

2 064,5

923,0

0,0

923,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

1 036,3

-1832,4

-691,3

-1 141,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11840,0

11 319,7

3 773,1

7 546,6

7 751,0

0,0

7 751,0

გადასახადები

2 055,4

2 172,0

0,0

2 172,0

1 795,5

0,0

1 795,5

გრანტები

8 875,1

8 450,7

3 773,1

4 677,6

5 118,5

0,0

5 118,5

სხვა

შემოსავლები

909,5

697,0

0,0

697,0

837,0

0,0

837,0

ხარჯები

6 873,6

6 906,6

105,7

6 800,9

6 978,0

0,0

6 978,0

შრომის ანაზღაურება

1 425,2

1 203,4

0,0

1 203,4

1 363,4

0,0

1 363,4

საქონელი და

მომსახურება

747,9

935,0

0,0

935,0

1 076,5

0,0

1 076,5

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3 697,3

4 116,9

0,0

4 116,9

4 131,4

0,0

4 131,4

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

სოციალური

უზრუნველყოფა

678,0

370,3

0,0

370,3

388,2

0,0

388,2

სხვა ხარჯები

 

325,2

281,0

105,7

175,3

6,0

0,0

6,0

საოპერაციო სალდო

4 966,4

4 413,1

3 667,4

745,7

773,0

0,0

773,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 839,4

6 161,6

4 297,1

1 864,5

773,0

0,0

773,0

ზრდა

4 050,0

6 361,6

4 297,1

2 064,5

923,0

0,0

923,0

კლება

210,6

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

1 127,0

-1 748,5

-629,7

-1 118,8

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 035,0

-1 832,4

-691,3

-1 141,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 036,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და

დეპოზიტები

1 036,3

 

 

 

 

 

 

კლება

1,2

1 832,4

691,3

1 141,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და

 დეპოზიტები

0,0

1 832,4

691,3

1 141,1

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

                       


თავი II
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7751,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 840,0

11 319,7

3 773,1

7 546,6

7 751,0

0,0

7 751,0

გადასახადები

2 055,4

2 172,0

0,0

2 172,0

1 795,5

0,0

1 795,5

გრანტები

8 875,1

8 450,7

3 773,1

4 677,6

5 118,5

0,0

5 118,5

სხვა შემოსავლები

909,5

697,0

0,0

697,0

837,0

0,0

837,0

                 

 


მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1795,5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2 055,4

2 172,0

0,0

2 172,0

1 795,5

0,0

1 795,5

საშემოსავლო

გადასახადი

539,2

630,0

0,0

630,0

280,0

0,0

280,0

ქონების გადასახადი

1 516,2

1 542,0

0,0

1 542,0

1 515,5

0,0

1 515,5

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 123,9

1 042,0

0,0

1 042,0

1 050,0

0,0

1 050,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

333,0

464,0

0,0

464,0

429,5

0,0

429,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

55,2

36,0

0,0

36,0

36,0

0,0

36,0

 

 

 


მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5118,5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

8 798,5

8 450,7

5 118,5

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის

მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 798,5

8 450,7

5 118,5

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 223,9

4 677,6

5 118,5

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 093,9

4 547,6

4 988,5

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130,0

130,0

130,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 574,6

3 773,1

0,0

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი

 პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 846,8

2 683,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

727,8

0,0

0,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების  განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

1 090,1

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 837,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

909,5

697,0

837,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

665,5

505,0

625,0

 

პროცენტები

69,8

45,0

45,0

 

რენტა

595,7

460,0

580,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

528,8

330,0

450,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

47,7

130,0

130,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

78,5

32,0

52,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

78,5

32,0

32,0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

60,5

12,0

12,0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,0

0,0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

17,6

20,0

20,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,1

0,0

0,0

 

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან

0,0

0,0

20,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

165,5

160,0

160,0

 

 

 

 

 

 

                                                          


თავი III
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6 978.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 873,6

6 906,6

105,7

6 800,9

6 978,0

0,0

6 978,0

შრომის ანაზღაურება

1 425,2

1 203,4

0,0

1 203,4

1 363,4

0,0

1 363,4

საქონელი და მომსახურება

747,9

935,0

0,0

935,0

1 076,5

0,0

1 076,5

პროცენტები

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3 697,3

4 116,9

0,0

4 116,9

4 131,4

0,0

4 131,4

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

სოციალური უზრუნველყოფა

678,0

370,3

0,0

370,3

388,2

0,0

388,2

სხვა ხარჯები

325,2

281,0

105,7

175,3

6,0

0,0

6,0

 


მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.      მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 773.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 923.0 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100.4

71,0

30,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3318.7

4965,0

723,0

04 00

განათლება

341.0

669,8

130,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

      255.8

654,4

40,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

34.1

      1.4

         0,0

სულ ჯამი

4050.0

6361,6

923,0

ბ) არაფინანსური აქტივების კლებაგანისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ფაქტი

არაფინანსური აქტივების კლება

210.6

200,0

150,0

ძირითადი აქტივები

164.3

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

46.3

200,0

150,0

მიწა

46.3

200,0

150,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 953,3

1 922,2

2 170,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 946,9

1 911,5

2 159,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 946,9

1 830,5

2 079,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

81,0

80,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6,4   

6,2   

6,2   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6,4   

6,2   

6,2   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

4,5   

4,5   

702

თავდაცვა

77,8   

71,1   

86,3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 945,5   

4 374,2   

510,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

870,3   

326,4   

50,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

870,3   

326,4   

50,0   

7045

ტრანსპორტი

2 075,3   

4 047,8    

460,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 075,3   

4 047,8   

460,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

705

გარემოს დაცვა

430,7   

508,3   

480,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

430,7   

432,0   

470,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

76,3   

10,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

0,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 112,5   

1249,6   

545,0   

7061

ბინათმშენებლობა

325,2   

275,7   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

622,8   

728,9   

345,0   

7064

გარე განათება

147,4   

140,0   

150,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

17,1   

105,0   

50,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81,9   

71,6   

71,6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

81,9   

71,6   

71,6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 023,6   

2 374,1   

1 779,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

814,6   

1 123,9   

618,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

879,4   

897,0   

799,9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

41,7   

37,8   

40,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

203,0   

186,4   

191,4   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

84,9   

129,0   

130,0   

 

 

 

 

 

709

განათლება

1 675,2   

2 089,8   

1 550,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 675,2   

2 069,8   

1 550,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

20,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

715,1   

691,3   

708,4    

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

218,8   

253,0   

268,9   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

218,8   

253,0   

268,9   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

89,9   

102,3   

100,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

283,6   

281,0   

281,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

122,8   

55,0   

58,5   

 

სულ

11 015,6   

13 352,1

7 901,0

 


თავი IV
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   0,0ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2021 წლებისათვის

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

·    საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·   სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;

·  კულტურისა და სპორტის განვითარება, რელიგიური რწმენის თავისუფლება და ახლგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

·   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

· წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და  საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია დამოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                              

· მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება და ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:        

· რეაბილიტირებული გზების ზრდა .

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

1.2.1.  ბინათმშენებლობა(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

1.2.2.  წყლის სისტემის რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა. განხორციელდება სოფლების ჭაბურღილების ენერგო სისტემების მოწყობა და რეგიონალური პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების თანადაფინანსება, კერძოდ სოფელ ოჟიოს წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  თანხის ოდენობა შეადგენს  260,0 ათას ლარს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

·  არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით.

1.2.3.  ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლა პატრონობის ცენტრი(პროგრამული კოდი  (03 02 09) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია.

1.2.4. გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· განათებული ტერიტორია

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

·  მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის უზრუნველყოფა გარე განათების სისტემებით.

1.2.5. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

. ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდება  სანაგვე ურნების შეძენა და გადაუდებელი აუცილებლობიდან  გამომდინარე ჩატარდება დამატებითი ღონისძიებანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაცულია მოსახლეობის ჯანმრთელობა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

·   ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.       

1.2.6 ა(ა) იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური. (პროგრამული კოდი 03 02 12)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატნა. დაიგვება ქალაქის ქუჩები ,სკვერები.   განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება ,ხოლო დიდთოვლობის შემთხვეაში ჭარბი თოვლისაგან განთავისუფლება. საჭიროებისამებრ სისტემეტიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული,როგორც რკინა-ბეტონის  ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები.

დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა, ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაცული მოსახლეობის ჯანმრთელობა.

·  განათებული ტერიტორია.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

·    ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.

·    განათების არსებული ქსელების შენარჩუნება 100%-ით.

1.2.7. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გათვალისწინებულია სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის, რეაბილიტაციისა ხარჯები.

1.2.8.სანიაღვრე არხების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

საჭიროებისამებრ სისტემატიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული,როგორც რკინა-ბეტონის ასევე გრუნტის  სანიაღვრე არხები..

1.2.9.სპეც ტექნიკის,  და სათადარიგო ნაწილების შეძენა(პროგრამული კოდი 03 02 10).

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის  სასოფლო სამეურნეო მანქანების  შეძენის, ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა  და  სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები.

1.2.10.სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები(პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ქ. ახმეტის სკვერების  კეთილ მოწყობის ხარჯები

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა. ასაკობრივი

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  38 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1500-მდე ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა იმდინარე ხარჯებს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა,ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა,შესაბამისი პროგრამების  ,სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა.ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება.ერთ ბავშვზე თვეში საშუალოდ დაიხარჯება 37 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

· გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პირობები;

· ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

·         38  საბავშვო ბაღი მოემსახურება 1500-მდე ბავშვს ; დასაქმებული იქნება 310 ადამიანი, აქედან 69-მდე მასწავლებელი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

·    მოსწავლეთა და მშობელათა კმაყოფილების დონის ზრდა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების ,მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. გათვალისწინებულია სტადიონების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სამი სპორტული სკოლა,ესენია:

·   აიპ სკოლის გარეშე დაწესებელება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი’’.

·  აიპ ,,ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა’’ ,

·   აიპ ,, ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სასპორტო სკოლა’’,

სკოლებში ფუნქციონირებს ძიუდოს, თავისუფალი, ბერძნულ-რომაულის, მკლავჭიდის, ფეხბურთის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჩოგბურთის,  კინბოქსის სექციები და აღნიშნულ სექციებში ჩართულია 700-მდე ბავშვი.პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

ოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

· სპორტული ღონისძიებებისა და სრულყოფილი სასპორტო- საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა;

· მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;

·  ბავშვებისა და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა;

·   სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის  შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა  და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

·  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობის ზრდა.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

· მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

·  კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

3.2.1.ა(ა)პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის  ხარჯები(პროგრამული კოდი 05 02 01)

მოხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება კერძოდ,

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 8 ბიბლიოთეკა, სადაც დაცულია 133688 ცალი წიგნი,საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნაზე.

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლები(ქ.ახმეტის,ქისტაურის,ოჟიოს, ქვ.ალვანის,ზ.ალვანის,მატნის, საკობიანოს, დუისის, ჯოყოლოს, ომალოს).ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმების მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი:

1, რაფიელ ერისთავის სახლ მუზეუმი,2. ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,3. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

აღნიშნული მუზეუმებისათვის სისტემეტიურად ხდება სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება-მატება, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ქრონოლოგიური პერიოდულობით დალაგება და კლასიფიკაცია.

  დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ისტორიული ეპოქის 400-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი ,,ბახტრიონი’’ და ანსამბლი ,,პანკისი’’.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული წიგნის ფონდის შენარჩუნება და განახლება

·  მკითხველისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

·  მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

·         მკითხველთა რაოდენობის ზრდა.

·         კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

3.2.2.სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები.(პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ორი სახელოვნებო სკოლა ესენია:

· აიპ ,, სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. ალვანი,სადაც ირიცხება 230-მდე მოსწავლე. სამუსიკო სკოლის მიზანია ეზიარონ ახალგაზრდები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, მოხდეს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება,ასევე მოხდეს მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ასევე ხელი შეეწყობა ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. დაფინანსდება სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასთან არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა’’

·  აიპ,, ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი სკოლა’’რომელიც ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. 

სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას, სკოლაში არის სახელოვნებო წრეები,როგორიცაა ხატვის, ,ჭადრაკის, ცეკვის, თიხის და გამოყენებითი ხელოვნების .სკოლაში ირიცხება 300-მდე ბავშვი. პროგრამაში გათვალისწინებულია უნარშეზღუდული ბავშვების ჩართვა,  რაც უზრუნველყოფს მათ მომავალი პროფესიული ცოდნით,რადგან ისინი გარდა ფსიქოლოგიური განტვირთისა შეისწავლიან რომელიმე პროფესიას,როგორიცაა კერვა, ქარგვა,თექის დამზაქდება, თიხის დამუშავება და ა.შ. რაც მათი შემდგომი დამოუკიდებელი არსებობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია.ამავე პროგრამაში შესაძლებელია ჩართული იყვნენ დიასახლისები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ დახმარებას და არც საპენსიო ასაკი აქვთ. აქ ისინი განერიდებიან მძიმე სოციალურ პრობლემებს და ასევე შეიძენენ განათლებას, რომელიც შეიძლება მათი შემოსავლის წყარო გახდეს.

სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს სპორტული სექცია როგორიცაა ,,კრივი,, სადაც მომზადებას გადის 35 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· ნიჭიერი შემოქმედების აღმოჩენა-წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;

· გაუმჯობესდება ოჯახების სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა;

· მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავება და მეორადი პროფესიის შეძენა

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

· ჩატარებული სახელოვნებო  კონცერტების, გამოფენების, ადგილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა;

· ხელოვანთა მიღწევები სხვადასხვა ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში.

3.2.3 ა(ა)იპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’ (პროგრამული კოდი 05 02.09)

თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია შეადგენს 31434ჰექტარს და მოიცავს თუშეთისტერიტორიაზე არსებულ 48 სოფელსა და ნასოფლარს, მათ მიმდებარე სასოფლო- სამეურნეო სავარგულებს,ტყის ნაწილებს,გზებს.პროგრამის მიზანია თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს შენარჩუნება,ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა, ასევე ეროზიული გავლენის ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების დაცვა ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან,ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.მგზავრთა უსაფრთხოდ გადაადგილების უზრუნველსაყოფადსისტემეტიურად განხორციელდება თუშეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია და წმენდა ნაშალისაგან.თუშეთის დაცული ლანდშაპტის ადმინისტრაცია აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თუშეთში ახორციელებენ ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროექტებს როგორიცაა თუშეთში (სოფელ შენაქოში)სასმელი წყლის ქსელი რეაბილიტაცია,ეროზიული ტერიტორიების მართვა-გაკულტურება, სასოფლო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

·  თვითმყოფადი ისტორიულ- კულტურული გარემოს შენარჩუნება,

·   ტრადიციული სამეურნეო  საქმიანობის აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა

· მგზავრთა შეუფერხებელი  და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

·   ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.

·   მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.

3.2.4ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი“(პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკებისა  და სასაფლაოების მოვლა -პატრონობისა და გამწვანების სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

· ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების დაცვა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

·   მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.

3.3. საინფორმაციო ცენტრი(პროგრამული კოდი 05.03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის  გაზეთი ,,ბახტრიონი’’.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

·   მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საჭირბოროტო საკითხებზე.

·  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  აქტიური  მოსახლეობა

3.4. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

·   ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

·   საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამა მიმართულია მოსახლეობაში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე ზედამხედველობის,მათი გავრცელების შემცირების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის. ინფექციური დაავადებებისაგან მოსახლეობის დაცვის ყველაზე ეფექტური და შედეგზე გათვლილი ღონისძიება არის იმუნიზაცია,რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრეს ფუნქციას.ჩვენს რაიონში მეცხოველეობა არის ადამიანთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფერო, ამიტომ მოსახლეობაში გვხვდება ბრუცელოზის შემთხვევები,რაც საჭიროებს აქტიურ ეპიდზედამხედველობას, ვეტსამსახურის დროულ ჩართვას, ოჯახის წევრების ლაბორატორიულ კვლევას და მკურნალობის დროულ დაწყებას. ახმეტის რაიონში აღარ გვაქვს მალარიის შემთხვევები, მაგრამ არ ვართ დაზღვეული რომ დაავადებული ადამიანი შემოვიდეს სხვა ქვეყნიდან,სწორედ ამიტომ მალარიის პროგრამა მუშაობს ქვეყანაში  და ამასთან ახმეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ფუნქციონირებს ლაბორატორია სადაც ხდება მალარიის ლაბორატორიული კვლევა.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ აგრეთვე ხორციელდება აქტიური ზედამხედველობა ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილ შემთხვევაზე. ერთ ერთი უმთავრესი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ არის ცოფთან ბრძოლის პროგრამა. ამ პროგრამის განხორციელება წარმოებს ვეტსამსახურტან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე ამასთან ერთად ცოფით დაინფიცირების თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული დაავადების შესახებ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

· მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მოსახლეობის კმაყოფილება.

4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

·   უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

·    მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

4.2.1 ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები (06.02.01.)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის  დახმარებას.  

4.2.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება(06.02.02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და მრავალშვილიანი ოჯახების  ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

4.2.3 ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა(06.02.03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი და მატერიალური დახმარება.

4.2.4 მოსახლეობის ტრანსპორტითმომსახურება(06.02.04)

ქვეპროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ყოველ კვირა დღეს ავტოტრანსპორტით უფასო მომსახურეობა გაეწიოს ილტოსა და კასრისწყლის მოსახლეობას.

4.2.5 ომის  ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო  ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  სამამულო ომის ვეტერანები სადღესასწაულოდ მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას, გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა ოჯახები მიიღებენ სარიტუალო ხარჯებისათვის თანხას  250 ლარის ოდენობით,

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით

4.2.6 უმწეოთათვის უფასო სასდილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 270-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად უფასო კვებას.

4.2.7.თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის დანიშნულებაა ამინდის გაუარესების დროს შექმნილ უგზოობის პერიოდში ავიარეისით უფასო მომსახურეობა გაეწიოს თუშეთის მოსახლეობას.

5. წარმომადგენლობი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვაის ხარჯებს. მათ შორის:

5.1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 0100) 

5.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.აღრიცხვაზე იქნება აყვანილი და სამედიცინო შემოწმებას გაივლის 200- მდე წვევამდელი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის ქალაქის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                             

·   საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.


თავი VI
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფ ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

11 015,6

13 352,1

4 464,4

8 887,7

7 901,0

0,0

7 901,0

 

 

ხარჯები

6 873,6

6 906,6

105,7

6 800,9

6 978,0

0,0

6 978,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 425,2

1 203,4

0,0

1 203,4

1 363,4

0,0

1 363,4

 

 

საქონელი და მომსახურება

747,9

935,0

0,0

935,0

1 076,5

0,0

1 076,5

 

 

სუბსიდიები

3 697,3

4 116,9

0,0

4 116,9

4 131,4

0,0

4 131,4

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

678,0

370,3

0,0

370,3

388,2

0,0

388,2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050,0

6 361,6

4 297,1

2 064,5

923,0

0,0

923,0

 

 

ძირითადი აქტივები

4 050,0

6 361,6

4 297,1

2 064,5

923,0

0,0

923,0

 

 

ვალდებულებების კლება

92,0

83,9

61,6

22,3

0,0

0,0

0,0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 953,3

1 922,2

0,0

1 922,2

2 170,4

0,0

2 170,4

 

 

ხარჯები

1 849,2

1 844,4

0,0

1 844,4

2 140,4

0,0

2 140,4

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 352,7

1 146,0

0,0

1 146,0

1 291,4

0,0

1 291,4

 

 

საქონელი და მომსახურება

480,7

677,8

0,0

677,8

794,2

0,0

794,2

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,1

13,1

0,0

13,1

14,8

0,0

14,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,4

71,0

0,0

71,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

100,4

71,0

0,0

71,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ვალდებულებების კლება

3,7

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

484,9

474,0

0,0

474,0

449,0

0,0

449,0

 

 

ხარჯები

466,4

474,0

0,0

474,0

444,0

0,0

444,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

346,3

332,0

0,0

332,0

302,0

0,0

302,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

120,2

139,0

0,0

139,0

139,0

0,0

139,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

ძირითადი აქტივები

16,9

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

ვალდებულებების კლება

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 462,0

1 356,5

0,0

1 356,5

1 630,7

0,0

1 630,7

 

 

ხარჯები

1 376,4

1 278,7

0,0

1 278,7

1 605,7

0,0

1 605,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 006,4

814,0

0,0

814,0

989,4

0,0

989,4

 

 

საქონელი და მომსახურება

354,2

447,1

0,0

447,1

564,5

0,0

564,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,1

10,1

0,0

10,1

11,8

0,0

11,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,5

71,0

0,0

71,0

25,0

0,0

25,0

 

 

ძირითადი აქტივები

83,5

71,0

0,0

71,0

25,0

0,0

25,0

 

 

ვალდებულებების კლება

2,1

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

81,0

0,0

81,0

80,0

0,0

80,0

 

 

ხარჯები

0,0

81,0

0,0

81,0

80,0

0,0

80,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

81,0

0,0

81,0

80,0

0,0

80,0

 

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

6,4

6,2

0,0

6,2

6,2

0,0

6,2

 

 

ხარჯები

6,4

6,2

0,0

6,2

6,2

0,0

6,2

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,4

6,2

0,0

6,2

6,2

0,0

6,2

 

01 05

 

სასამართლოებისა და სხვა -სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

 

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

 

ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

01 06

რეგიონების ფონდის შევსება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

77,8

71,1

0,0

71,1

86,3

0,0

86,3

 

 

ხარჯები

77,8

71,1

0,0

71,1

86,3

0,0

86,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,6

57,4

0,0

57,4

72,0

0,0

72,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

11,9

13,7

0,0

13,7

14,3

0,0

14,3

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 02

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

77,8

71,1

0,0

71,1

86,3

0,0

86,3

 

 

ხარჯები

77,8

71,1

0,0

71,1

86,3

0,0

86,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,6

57,4

0,0

57,4

72,0

0,0

72,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

11,9

13,7

0,0

13,7

14,3

0,0

14,3

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 488,7

6 132,1

4 066,6

2 065,5

1 535,0

0,0

1 535,0

 

 

ხარჯები

1 084,9

1 095,7

105,7

990,0

812,0

0,0

812,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

225,2

180,0

0,0

180,0

195,0

0,0

195,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 318,7

4 965,1

3 899,3

1 065,8

723,0

0,0

723,0

 

 

ძირითადი აქტივები

3 318,7

4 965,1

3 899,3

1 065,8

723,0

0,0

723,0

 

 

ვალდებულებების კლება

85,1

 

71,3

61,6

9,7

0,0

0,0

0,0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 075,3

4 047,8

3 377,4

670,4

460,0

0,0

460,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 013,3

4 044,4

3 377,4

667,0

460,0

0,0

460,0

 

 

ძირითადი აქტივები

2 013,3

4 044,4

3 377,4

667,0

460,0

0,0

460,0

 

 

ვალდებულებების კლება

61,9

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 763,9

1 872,2

582,1

1 290,1

1 075,0

0,0

1 075,0

 

 

ხარჯები

1 074,9

1 085,7

105,7

980,0

812,0

0,0

812,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

215,3

180,0

0,0

180,0

195,0

0,0

195,0

 

 

სუბსიდია

534,4

640,0

0,0

640,0

617,0

0,0

617,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

325,2

275,7

105,7

170,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

665,8

718,6

414,8

303,8

255,0

0,0

255,0

 

 

ძირითადი აქტივები

665,8

718,6

414,8

303,8

255,0

0,0

255,0

 

 

ვალდებულებების კლება

23,2

67,9

61,6

6,3

0,0

0,0

0,0

 

03 02 01

ბინათმშენებლობა

325,2

275,7

105,7

170,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

325,2

275,7

105,7

170,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

325,2

275,7

105,7

170,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ქსპლოატაცია

345,5

408,9

288,8

120,1

45,0

0,0

45,0

 

 

ხარჯები

32,3

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,2

310,9

227,1

83,8

10,0

0,0

10,0

 

 

ძირითადი აქტივები

313,2

310,9

227,1

83,8

10,0

0,0

10,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

67,9

61,6

6,3

0,0

0,0

0,0

 

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

147,4

140,0

0,0

140,0

150,0

0,0

150,0

 

 

ხარჯები

147,4

140,0

0,0

140,0

150,0

0,0

150,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

147,4

140,0

0,0

140,0

150,0

0,0

150,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

29,4

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ხარჯები

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

 

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

163,9

181,4

121,4

60,0

30,0

0,0

30,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,7

181,4

121,4

60,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

140,7

181,4

121,4

60,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ვალდებულებების კლება

23,2

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

03 02 06

სანიაღვრე არხების მოწყობა

0,0

76,3

66,3

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

76,3

66,3

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

76,3

66,3

10,0

10,0

0,0

10,0

 

03 02 07

ხევების გაწმენდა ნატანისაგან

7,0

20,0

0,0

20,0

5,0

0,0

5,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

20,0

0,0

20,0

5,0

0,0

5,0

 

 

ძირითადი აქტივები

7,0

20,0

0,0

20,0

5,0

0,0

5,0

 

03 02 08

მოსაცდელების, ტურისტული ინფრასტრუქტურის,საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 09

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლაპატრონობის ცენტრი

277,3

320,0

0,0

320,0

300,0

0,0

300,0

 

 

ხარჯები

154,6

223,0

0,0

223,0

200,0

0,0

200,0

 

 

სუბსიდია

154,6

223,0

0,0

223,0

200,0

0,0

200,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,7

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

 

 

ძირითადი აქტივები

122,7

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

 

03 02  10

ექსკავატორის, ელ შემდუღებელი აგრეგატის,ნაგვის მანქანის და სპეც ტექნიკის შეძენა,ტრაქტორის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები

49,9

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,9

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

 

ძირითადი აქტივები

49,9

18,0

0,0

18,0

15,0

0,0

15,0

 

03 02 11

ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური

401,3

417,0

0,0

417,0

460,0

0,0

460,0

 

 

ხარჯები

379,8

417,0

0,0

417,0

417,0

0,0

417,0

 

 

სუბსიდია

379,8

417,0

0,0

417,0

417,0

0,0

417,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,5

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

 

ძირითადი აქტივები

21,5

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

03 03 1

2

სკვერების,ბორდიურების,დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

 

17,1

105,0

0,0

105,0

50,0

0,0

50,0

 

 

ხარჯები

6,3

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,9

95,0

0,0

95,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ძირითადი აქტივები

10,9

95,0

0,0

95,0

40,0

0,0

40,0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრ

649,5

107,0

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639,6

107,0

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

639,6

107,0

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

04 00

განათლება

1 675,2

2 089,8

393,5

1 696,3

1 550,0

0,0

1 550,0

 

 

ხარჯები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სუბსიდიები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,0

669,8

393,5

276,3

130,0

0,0

130,0

 

 

ძირითადი აქტივები

341,0

669,8

393,5

276,3

130,0

0,0

130,0

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 675,2

2 069,8

393,5

1 676,3

1 570,0

0,0

1 570,0

 

 

ხარჯები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სუბსიდიები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,0

649,8

393,5

256,3

150,0

0,0

150,0

 

 

ძირითადი აქტივები

341,0

649,8

393,5

256,3

150,0

0,0

150,0

 

04 01 01

ა(ა)იპ  საბავშვო ბაღების ცენტრი

 

1 446,0

0,0

1 446,0

1 450,0

0,0

1 450,0

 

 

ხარჯები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სუბსიდიები

1 334,2

1 420,0

0,0

1 420,0

1 420,0

0,0

1 420,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

26,0

 

26,0

30,0

 

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

25.0

26,0

 

26,0

30,0

 

30,0

 

04 01 02

მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების სარეაბილიტაციო  ხარჯები(სკოლამდელი განათლების არაფინანსური)

316.0

623,8

393,5

230,3

100,0

0,0

100,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.0

623,8

393,5

230,3

100,0

0,0

100,0

 

 

ძირითადი აქტივები

316.0

623,8

393,5

230,3

100,0

0,0

100,0

 

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

20.0

0,0

20.0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

0,0

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 023,6

2 374,1

4,4

2 369,7

1 779,3

0,0

1 779,3

 

 

ხარჯები

1 765,3

1 718,2

0,0

1 718,2

1 739,3

0,0

1 739,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,1

20,0

0,0

20,0

25,0

0,0

25,0

 

 

სუბსიდიები

1 750,2

1 698,2

0,0

1 698,2

1 714,3

0,0

1 714,3

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,8

654,4

4,4

650,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ძირითადი აქტივები

255,8

654,4

4,4

650,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ვალდებულებების კლება

2.5

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

814,6

1 123,9

4,4

1 119,5

618,0

0,0

618,0

 

 

ხარჯები

600,6

578,0

0,0

578,0

578,0

0,0

578,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 

სუბსიდიები

600,6

573,0

0,0

573,0

573,0

0,0

573,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214,0

544,4

4,4

540,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ძირითადი აქტივები

214,0

544,4

4,4

540,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

05 01 01 01

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

 

190.7

172.0

0.0

172.0

172.0

0.0

172.0

 

 

ხარჯები

175.4

172.0

0.0

172.0

172.0

0.0

172.0

 

 

სუბსიდიები

175.4

172.0

0.0

172.0

172.0

0.0

172.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

15.3

 

 

 

 

 

 

 

05 01 01 02

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

 

313.9

234.5

0.0

234.5

233.0

0.0

233.0

 

 

ხარჯები

249.7

233.0

0.0

233.0

233.0

0.0

233.0

 

 

სუბსიდიები

249.7

233.0

0.0

233.0

233.0

0.0

233.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

64.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

1.5

0.0

1.5

0,0

0,0

0,0

 

05 01 01 03

ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა,,ბახტრიონი

 

233.2

168.0

0.0

168.0

168.0

0.0

168.0

 

 

ხარჯები

175.5

168.0

0.0

168.0

168.0

0.0

168.0

 

 

სუბსიდიები

175.5

168.0

0.0

168.0

168.0

0.0

168.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

57.6

 

 

 

 

 

 

 

05 01 02 01

სპორტული ღონისძიებები

0.0

5,0

0.0

5,0

5,0

0.0

5,0

 

 

ხარჯები

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

05 01 02 02

სტადიონების მოწყობა

76.8

544,4

4,4

540,0

40,0

0,0

40,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.8

544,4

4,4

540,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ძირითადი აქტივები

76.8

544,4

4,4

540,0

40,0

0,0

40,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 149,9

1 197,4

0,0

1 197,4

1 101,3

0,0

1 101,3

 

 

ხარჯები

1 108,1

1 087,4

0,0

1 087,4

1 101,3

0,0

1 101,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

1 108,1

1 087,4

0,0

1 087,4

1 101,3

0,0

1 101,3

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივებისზრდა

41,8

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

41,8

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

05 02 01

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრის"ადმინისტრაციული ხარჯები

493,5

465,2

0,0

465,2

464,9

0,0

464,9

 

 

ხარჯები

491,6

465,2

0,0

465,2

464,9

0,0

464,9

 

 

სუბსიდიები

491,6

465,2

0,0

465,2

464,9

0,0

464,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 02

ბიბლიოთეკები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 03

კლუბები

0,0

54,0

0,0

54,0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

54,0

0,0

54,0

0.0

0,0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

54,0

0,0

54,0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 04

მუზეუმები

0,0

30,0

0,0

30,0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

30,0

0,0

30,0

0.0

0,0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

30,0

0,0

30,0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 05

ძეგლები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 07

სახელოვნებო სკოლები

385,9

347,8

0,0

347,8

335,0

0,0

335,0

 

 

ხარჯები

350,2

327,8

0,0

327,8

335,0

0,0

335,0

 

 

სუბსიდიები

350,2

327,8

0,0

327,8

335,0

0,0

335,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,7

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

35,7

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 0207 01

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის  სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

 

137.3

130.3

0.0

130.3

137,5

0.0

137,5

 

 

ხარჯები

132.5

130.3

0.0

130.3

137,5

0.0

137,5

 

 

სუბსიდიები

132.5

130.3

0.0

130.3

137,5

0.0

137,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

4.8

 

 

 

 

 

 

 

05 02 07 02

ა(ა)იპ ბ.მამიაურის სახელობის სახელ.სკოლა

 

248.6

217.5

0.0

217.5

197.5

 

197.5

 

 

ხარჯები

217.7

197.5

 

197.5

197.5

 

197.5

 

 

სუბსიდიები

217.7

197.5

 

197.5

197.5

 

197.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.9

20.0

 

20.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

30.9

20.0

 

20.0

0.0

0,0

0.0

 

05 02 09

აიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’

84,9

129,0

0,0

129,0

130,0

0,0

130,0

 

 

ხარჯები

80,8

123,0

0,0

123,0

130,0

0,0

130,0

 

 

სუბსიდიები

80,8

123,0

0,0

123,0

130,0

0,0

130,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

4,1

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

 

05 02 11

ა(ა)იპ მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის  ცენტრი

185,6

171,4

0,0

171,4

171,4

0,0

171,4

 

 

ხარჯები

185,6

171,4

0,0

171,4

171,4

0,0

171,4

 

 

სუბსიდიები

185,6

171,4

0,0

171,4

171,4

0,0

171,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 03

საინფორმაციო ცენტრი

41,7

37,8

0,0

37,8

40,0

0,0

40,0

 

 

ხარჯები

41,7

37,8

0,0

37,8

40,0

0,0

40,0

 

 

სუბსიდიები

41,7

37,8

0,0

37,8

40,0

0,0

40,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17,4

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

 

ხარჯები

17,4

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

17,4

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,7

762,9

0,0

762,9

780,0

0,0

780,0

 

 

ხარჯები

962,5

757,2

0,0

757,2

780,0

0,0

780,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

43,5

0,0

43,5

48,0

0,0

48,0

 

 

სუბსიდიები

 

351,2

0,0

351,2

352,6

0,0

352,6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

962,5

357,2

0,0

357,2

373,4

0,0

373,4

 

 

სხვა ხარჯები(სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ხარჯი)

 

5,3

0,0

5,3

6,0

0,0

6,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

73,4

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

3,9

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

81,9

71,6

0,0

71,6

71,6

0,0

71,6

 

 

ხარჯები

81,9

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

 

 

სუბსიდიები

81,9

70,2

0,0

70,2

71,6

0,0

71,6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

715,1

691,3

0,0

691,3

728,4

0,0

728,4

 

 

ხარჯები

681,0

687,0

0,0

687,0

728,4

0,0

728,4

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

43,5

0,0

43,5

68,0

0,0

68,0

 

 

სუბსიდიები

 

281,0

0,0

281,0

281,0

0,0

281,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

668,8

357,2

0,0

357,2

373,4

0,0

373,4

 

 

სხვა ხარჯები(სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ხარჯი)

 

5,3

0,0

5,3

6,0

0,0

6,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

10,8

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

06 02 01

ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები

152,6

253,0

0,0

253,0

268,9

0,0

268,9

 

 

ხარჯები

152,6

253,0

0,0

253,0

268,9

0,0

268,9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

152,6

253,0

0,0

253,0

268,9

0,0

268,9

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

51,4

102,3

0,0

102,3

100,0

0,0

100,0

 

 

ხარჯები

50,6

98,0

0,0

98,0

100,0

0,0

100,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,6

98,0

0,0

98,0

100,0

0,0

100,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

0,8

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

06 02 03

ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა

406,0

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

 

ხარჯები

329,4

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

329,4

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

5,3

0,0

5,3

6,0

0,0

6,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

73,4

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 04

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება

13,0

18.0

0,0

18.0

18.0

0,0

18.0

 

 

ხარჯები

13,0

18.0

0,0

18.0

18.0

0,0

18.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

13,0

18.0

0,0

18.0

18.0

0,0

18.0

 

06 02 05

ვეტერანთასადღესასწაულო,სარიტუალო და სხვა ხარჯების დაფინანსება

1,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

 

ხარჯები

1,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

4,5

0,0

4,5

4,5

0,0

4,5

 

06 02 06

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

275,8

281,0

0,0

281,0

281,0

0,0

281,0

 

 

ხარჯები

275,8

281,0

0,0

281,0

281,0

0,0

281,0

 

 

სუბსიდიები

275,8

281,0

0,0

281,0

281,0

0,0

281,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 07

სარიტუალო სახლების აღჭურვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

06 02 08

თუშეთის  მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები

70,0

25,5

0,0

25,5

30,0

0,0

30,0

 

 

ხარჯები

70,0

25,5

0,0

25,5

30,0

0,0

30,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

70,0

25,5

0,0

25,5

30,0

0,0

30,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 16
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 17
2018 წლის განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე პრემიები და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 
მუხლი 18
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ გამგეობის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 19
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 21
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 0104-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58,4 ათასი ლარი;

მუხლი 24
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 25
2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.