ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.121.016266
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
38
28/12/2017
ვებგვერდი, 03/01/2018
010250050.35.121.016266
ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/01/2018 - 10/01/2018)

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №38

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ვანი

 

ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”  24ე   მუხლის პირველი პუნქტის  ,,დ.ა” ქვეპუნქტის  და 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების  შესაბამისად ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს  დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილიდანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,711.0

8,056.0

6,655.0

9,929.3

3,289.3

6,640.0

7,000.0

145.0

6,855.0

გადასახადები

914.2

0.0

914.2

950.0

0.0

950.0

500.0

0.0

500.0

გრანტები

13,304.7

8,056.0

5,248.7

8,510.2

3,289.3

5,220.9

6,074.3

145.0

5,929.3

სხვა შემოსავლები

492.1

0.0

492.1

469.1

0.0

469.1

425.7

0.0

425.7

ხარჯები

6,543.1

721.1

5,822.0

5,897.9

613.8

5,284.1

5,911.0

145.0

5,766.0

შრომის ანაზღაურება

1,698.8

64.1

1,634.7

1,436.0

58.5

1,377.5

1,400.0

60.0

1,340.0

საქონელი და მომსახურება

1,320.3

589.6

730.7

1,441.8

486.1

955.7

1,304.0

20.0

1,284.0

სუბსიდიები

2,788.7

65.0

2,723.7

2,391.2

65.0

2,326.2

2,534.0

65.0

2,469.0

გრანტები

12.9

0.0

12.9

5.3

0.0

5.3

2.0

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

687.8

2.4

685.4

614.2

4.2

610.0

654.0

0.0

654.0

სხვა ხარჯები

34.6

0.0

34.6

9.4

0.0

9.4

17.0

0.0

17.0

საოპერაციო სალდო

8,167.9

7,334.9

833.0

4,031.4

2,675.5

1,355.9

1,089.0

0.0

1,089.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,811.5

6,010.6

800.9

6,114.0

4,499.1

1,614.9

1,036.0

0.0

1,036.0

ზრდა

6,937.1

6,010.6

926.5

6,214.0

4,499.1

1,714.9

1,136.0

0.0

1,136.0

კლება

125.6

0.0

125.6

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

1,356.4

1,324.3

32.1

-2,082.6

-1,823.6

-259.0

53.0

0.0

53.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,278.4

1,289.4

-11.0

-2,126.9

-1,833.3

-293.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,289.4

1,289.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,289.4

1,289.4

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

11.0

0.0

11.0

2,126.9

1,833.3

293.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

11.0

 

11.0

2,126.9

1,833.3

293.6

0.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-78.0

-34.9

-43.1

-44.3

-9.7

-34.6

-53.0

0.0

-53.0

კლება

78.0

34.9

43.1

44.3

9.7

34.6

53.0

0.0

53.0

საშინაო

78.0

34.9

43.1

44.3

9.7

34.6

53.0

0.0

53.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,836.6

8,056.0

6,780.6

10,029.3

3,289.3

6,740.0

7,100.0

145.0

6,955.0

შემოსავლები

14,711.0

8,056.0

6,655.0

9,929.3

3,289.3

6,640.0

7,000.0

145.0

6,855.0

არაფინანსური აქტივების კლება

125.6

0.0

125.6

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

გადასახდელები

13,558.2

6,766.6

6,791.6

12,156.2

5,122.6

7,033.6

7,100.0

145.0

6,955.0

ხარჯები

6,543.1

721.1

5,822.0

5,897.9

613.8

5,284.1

5,911.0

145.0

5,766.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,937.1

6,010.6

926.5

6,214.0

4,499.1

1,714.9

1,136.0

0.0

1,136.0

ვალდებულებების კლება

78.0

34.9

43.1

44.3

9.7

34.6

53.0

0.0

53.0

ნაშთის ცვლილება

1,278.4

1,289.4

-11.0

-2,126.9

-1,833.3

-293.6

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,711.0

8,056.0

6,655.0

9,929.3

3,289.3

6,640.0

7,000.0

145.0

6,855.0

გადასახადები

914.2

0.0

914.2

950.0

0.0

950.0

500.0

0.0

500.0

გრანტები

13,304.7

8,056.0

5,248.7

8,510.2

3,289.3

5,220.9

6,074.3

145.0

5,929.3

სხვა შემოსავლები

492.1

0.0

492.1

469.1

0.0

469.1

425.7

0.0

425.7

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

914.2

950.0

500.0

საშემოსავლო გადასახადი

415.7

450.0

300.0

ქონების გადასახადი

498.5

500.0

200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

414.7

420.0

120.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.4

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.4

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

61.8

50.0

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

46.3

40.0

40.0

იურიდიულ პირებიდან

15.5

10.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

19.6

25.0

25.0

ფიზიკურ პირებიდან

4.5

5.0

5.0

იურიდიულ პირებიდან

15.1

20.0

20.0

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6074.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13304.7

8056.0

5248.7

8510.2

3289.3

5220.9

6074.3

145.0

5929.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13304.7

8056.0

5248.7

8510.2

3289.3

5220.9

6074.3

145.0

5929.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,396.0

147.3

5,248.7

5,365.9

145.0

5,220.9

6,074.3

145.0

5,929.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,248.7

0.0

5,248.7

5,220.9

0.0

5,220.9

5,929.3

0.0

5,929.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.3

147.3

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,908.7

7,908.7

0.0

3,144.3

3,144.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

7,247.4

7,247.4

0.0

3,144.3

3,144.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

661.3

661.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 425.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

492.1

469.1

425.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

366.4

324.1

296.1

პროცენტები

24.1

20.0

20.0

რენტა

342.3

304.1

276.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

342.3

304.1

276.1

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

41.5

40.0

39.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

28.2

30.0

29.6

სანებართვო მოსაკრებელი

2.3

5.0

4.6

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25.9

25.0

25.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.3

10.0

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13.3

10.0

10.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

55.3

70.0

70.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

28.9

35.0

20.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5911.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6543.1

721.1

5822.0

5897.9

613.8

5284.1

5911.0

145.0

5766.0

შრომის ანაზღაურება

1698.8

64.1

1634.7

1436.0

58.5

1377.5

1400.0

60.0

1340.0

საქონელი და მომსახურება

1320.3

589.6

730.7

1441.8

486.1

955.7

1304.0

20.0

1284.0

სუბსიდიები

2788.7

65.0

2723.7

2391.2

65.0

2326.2

2534.0

65.0

2469.0

გრანტები

12.9

0.0

12.9

5.3

0.0

5.3

2.0

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

687.8

2.4

685.4

614.2

4.2

610.0

654.0

0.0

654.0

სხვა ხარჯები

34.6

0.0

34.6

9.4

0.0

9.4

17.0

0.0

17.0

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1036.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,811.5

6,010.6

800.9

6,114.0

4,499.1

1,614.9

1,036.0

0.0

1,036.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,937.1

6,010.6

926.5

6,214.0

4,499.1

1,714.9

1,136.0

0.0

1,136.0

არაფინანსური აქტივების კლება

125.6

0.0

125.6

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 


მუხლი 9.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფ.კ.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,287.0   

0.0   

2,287.0   

2,183.5   

0.0   

2,183.5   

2,258.0   

0.0   

2,258.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,287.0   

0.0   

2,287.0   

2,183.5   

0.0   

2,183.5   

2,258.0   

0.0   

2,258.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,287.0   

0.0   

2,287.0   

2,063.5   

0.0   

2,063.5   

2,188.0   

0.0   

2,188.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

120.0   

0.0   

120.0   

70.0   

0.0   

70.0   

702

თავდაცვა

79.9   

79.9   

0.0   

80.4   

78.7   

1.7   

86.5   

80.0   

6.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,966.3   

5,601.4   

364.9   

4,536.2   

3,401.8   

1,134.4   

1,102.1   

0.0   

1,102.1   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1.5   

0.0   

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

1.5   

0.0   

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,964.8   

5,601.4   

363.4   

4,536.2   

3,401.8   

1,134.4   

1,102.1   

0.0   

1,102.1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,964.8   

5,601.4   

363.4   

4,536.2   

3,401.8   

1,134.4   

1,102.1   

0.0   

1,102.1   

705

გარემოს დაცვა

1,212.6   

801.4   

411.2   

653.2   

268.5   

384.7   

395.0   

0.0   

395.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

388.4   

0.0   

388.4   

377.0   

0.0   

377.0   

395.0   

0.0   

395.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

824.2   

801.4   

22.8   

276.2   

268.5   

7.7   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

171.3   

17.8   

153.5   

775.5   

488.9   

286.6   

109.0   

0.0   

109.0   

7063

წყალმომარაგება

29.7   

17.8   

11.9   

16.6   

0.0   

16.6   

9.0   

0.0   

9.0   

7064

გარე განათება

137.8   

0.0   

137.8   

151.7   

0.0   

151.7   

100.0   

0.0   

100.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3.8   

0.0   

3.8   

607.2   

488.9   

118.3   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.4   

65.0   

0.4   

233.1   

224.6   

8.5   

65.0   

65.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

168.1   

159.6   

8.5   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

168.1   

159.6   

8.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.4   

65.0   

0.4   

65.0   

65.0   

0.0   

65.0   

65.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,689.6   

0.0   

1,689.6   

1,206.3   

56.0   

1,150.3   

1,183.0   

0.0   

1,183.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,027.6   

0.0   

1,027.6   

435.8   

0.0   

435.8   

483.0   

0.0   

483.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

612.0   

0.0   

612.0   

720.5   

56.0   

664.5   

650.0   

0.0   

650.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0   

0.0   

50.0   

50.0   

0.0   

50.0   

50.0   

0.0   

50.0   

709

განათლება

1,313.3   

163.8   

1,149.5   

1,813.5   

593.4   

1,220.1   

1,184.4   

0.0   

1,184.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,313.3   

163.8   

1,149.5   

1,813.5   

593.4   

1,220.1   

1,184.4   

0.0   

1,184.4   

710

სოციალური დაცვა

694.8   

2.4   

692.4   

611.2   

1.0   

610.2   

664.0   

0.0   

664.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

359.1   

0.0   

359.1   

363.0   

0.0   

363.0   

363.0   

0.0   

363.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

316.3   

0.0   

316.3   

292.2   

0.0   

292.2   

296.0   

0.0   

296.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

42.8   

0.0   

42.8   

70.8   

0.0   

70.8   

67.0   

0.0   

67.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.0   

0.0   

8.0   

9.0   

0.0   

9.0   

8.0   

0.0   

8.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

10.2   

0.0   

10.2   

14.0   

0.0   

14.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

126.9   

0.0   

126.9   

115.0   

0.0   

115.0   

120.0   

0.0   

120.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

33.3   

0.0   

33.3   

25.0   

0.0   

25.0   

45.0   

0.0   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

157.3   

2.4   

154.9   

85.2   

1.0   

84.2   

98.0   

0.0   

98.0   

 

სულ

13,480.2   

6,731.7   

6,748.5   

12,092.9   

5,112.9   

6,980.0   

7,047.0   

145.0   

6,902.0   

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 53,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 12. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 53.0  ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 13. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 65.0 ათასი ლარი. ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 80.0 ათასი ლარი. 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 16. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების  აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და იგი ვანის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა, სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათებისა და წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

1.2 გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების, სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ქალაქ ვანში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, სალხინო-ზენობნის და ისრითის გზების რეაბილიტაცია, სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავითაშვილების უბანში ხიდის მშენებლობა. თანადაფინანსება გაეწევა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით შესასრულებელ სამუშაოებს. დაფინანსდება სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები. დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების ქსელის და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია,  დასუფთავების ღონისძიებები.

1.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

1.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების სათანადო წესით და მეთოდებით დამუშავება.

1.2.4 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდება ქსელში მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

1.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

1.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანება სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს წარმართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამების სტანდარტების და განათლების სფეროს ნორმატიული აქტების შესაბამისად. გაერთიანების მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისთვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 700-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

2.2  სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

საბავშვო ბაღების გამართულად და სათანადო დონეზე ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალიტეტი აგრძელებს საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუამთის და  მთისძირის საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და სპორტის  დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურისა და სპორტის სფეროს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და გაუმჯობესებას. გაგრძელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის, სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების, სპორტული ღონისძიებების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.

3.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდება ფეხბურთში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, ჭიდაობასა და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონისძიებები.

3.1.3 საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

3.1.4  სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციის  და ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი კვლავ გააგრძელებს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ვანში საავადმყოფოსთან, შუამთის და ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მინი ფეხბურთის სტადიონების რეაბილიტაცია.

3.1.5 სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის რაგბის ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. კლუბის მიზანია იზრუნოს რაგბის, როგორც მნიშვნელოვანი სპორტული ფენომენის პოპულარიზაციისათვის.

3.1.6 სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, ძიუდოს, სამბოს, მძლეოსნობის, რაგბის, ველოსპორტის, კალათბურთის, ჭადრაკის და საბრძოლო ხელოვნების სექციები. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, მასობრივი სპორტის განვითარება, სასპორტო  სკოლის მოსწავლეთათვის  შესაბამისი სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს  კულტურის დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას და ამ სფეროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.  

3.2.1 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები.

3.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

3.2.3  სახელოვნებო,  განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა გულისხმობას ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. ქვეპროგრამის მიზანია მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება, ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით შენარჩუნებას. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. ხელი შეუწყოს ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარებას, მივიწყებული, ტრადიციული დარგების აღორძინებას, ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობას. უზრუნველყოფს ყოფიდან გამქრალი, მიტოვებული ფოლკლორის ნიმუშების გაცოცხლებას, აღდგენასა და კვლავ ხალხისათვის უკან დაბრუნებას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, ფოტოები და სხვა. ფართო საზოგადოებას გააცნოს სახვითი ხელოვნების მუზეუმში დაცული ხელოვნების ნიმუშები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.

3.3 ახალგაზრდული, კულტურული და ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდებისთვის  გასართობი, შემეცნებითი და სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს  ახალგაზრდების ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში.

3.4 ეპარქიის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.

4. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, ვანის მუნიიპალიტეტი კვლავ უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარებების  მიწოდებას მოსახლეობისთვის.  ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტისათვის  ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.

4.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების,  ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანდაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულების მიზნით ა(ა)იპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლის ღონისძიებებს, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და განხორციელებას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლას და დადგენას, პრევენციულ და კონტროლის ღონისძიებებს, პარაზიტული დაავადებების პირველად კვლევას, დაავადებების დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას, სანიტარულ ღონისძიებებს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზედამხედველობას და ხელშეწყობას.

4.1.2 ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

4.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების (34 ბენეფიციარი) ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.

4.2.2   სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  ოჯახის დახმარება  500 ლარის ოდენობით. ბ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის ოჯახის დახმარება 200 ლარის ოდენობით,  70 000-მდე სარეიტინგო ქულის შემთხევაში 500 ლარის, ხოლო 70 000 დან 100 000-მდე ქულის შემთხვევაში 300 ლარის ოდენობით. გ) დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაიცემა იმ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,  რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. დ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით.

4.2.3 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02  03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას  300  ლარის, მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 350  ლარის,  მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის, ხოლო ტყუპების შეძენისას  თითოეულ ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით.

4.2.4 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაწევას ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის. ფინანსური დახმარება დაზარალებულს მიეცემა ერთჯერადად, 2000 ლარის ოდენობით.

4.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების  ღირებულების თანადაფინანსება. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 700 ლარიანი ლიმიტით, პაციენტმა შეიძლება ისარგებლოს წლის განმავლობაში ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე შემდეგ შემთხვევაში: ა) მოქალაქეებმა, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1-დან- 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა. ბ)18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 1-დან 100 000-ის ჩათვლით. გ) ონკოლოგიური (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პაციენტებმა. დ) გულის დაავადებათა მქონე პაციენტებმა.  ე) C ქრონიკული ჰეპატიტით დაავადებულებმა.

სხვა დანარჩენი კატეგორიის მოქალექეების დაფინანსება განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50 %-ის და არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა არ ითვალისწინებს  მშობიარეთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, აგრეთვე იმ პეციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადახდილი აქვთ სამედიცინო მომსახურების თანხა და კლინიკაში დავალიანება არ ერიცხებათ, ასევე იმ პაციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადასახდელი აქვთ 300 ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხა.

4.2.6  დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

4.2.7  საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500  ლარის ოდენობით.

4.2.8 პირველი ჯგუფის ინვალიდთა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიურად დახმარების გაწევა 100 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის, და პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის  200 ლარის ოდენობით.

4.2.9 დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.

4.2.10 მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 500 ლარის, ჩერნობილის ტრაგედიის თარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის  300  ლარის და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის 500 ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

4.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც  ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

4.2.12 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა: ა) სოციალურად დაუცველ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ამავე დროს რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ  100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ) მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.  გ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.

4.2.13 სხვა სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06  02 13)

4.2.14  სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან - 100000 - ჩათვლით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით. დახმარებით ასევე ისარგებლებენ პირველი ჯგუფის ინვალიდი სტუდენტები, მიუხედავად სარეიტინგო ქულისა, 1000 ლარის ოდენობით.

5. თავდაცვა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  7100,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

საბიუჯეტო პროგრამა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

13,558.2

6,766.6

6,791.6

12,156.2

5,122.6

7,033.6

7,100.0

145.0

6,955.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.0

7.0

160.0

145.0

7.0

138.0

150.0

7.0

143.0

 

ხარჯები

6,543.1

721.1

5,822.0

5,897.9

613.8

5,284.1

5,911.0

145.0

5,766.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,698.8

64.1

1,634.7

1,436.0

58.5

1,377.5

1,400.0

60.0

1,340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,937.1

6,010.6

926.5

6,214.0

4,499.1

1,714.9

1,136.0

0.0

1,136.0

 

ვალდებულებების კლება

78.0

34.9

43.1

44.3

9.7

34.6

53.0

0.0

53.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2,287.1

0.0

2,287.1

2,187.3

0.0

2,187.3

2,311.0

0.0

2,311.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

0.0

160.0

138.0

0.0

138.0

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

2,205.3

0.0

2,205.3

2,144.1

0.0

2,144.1

2,239.4

0.0

2,239.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,634.7

0.0

1,634.7

1,377.5

0.0

1,377.5

1,338.0

0.0

1,338.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.7

0.0

81.7

39.4

0.0

39.4

18.6

0.0

18.6

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

3.8

0.0

3.8

53.0

0.0

53.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

642.6

0.0

642.6

587.0

0.0

587.0

648.5

0.0

648.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

 

31.0

28.0

 

28.0

34.0

 

34.0

 

ხარჯები

637.6

0.0

637.6

584.5

0.0

584.5

645.5

0.0

645.5

 

შრომის ანაზღაურება

439.1

0.0

439.1

389.9

0.0

389.9

456.0

0.0

456.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,644.5

0.0

1,644.5

1,477.2

0.0

1,477.2

1,592.5

0.0

1,592.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

 

129.0

110.0

 

110.0

109.0

 

109.0

 

ხარჯები

1,567.7

0.0

1,567.7

1,439.6

0.0

1,439.6

1,523.9

0.0

1,523.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.6

0.0

1,195.6

987.6

0.0

987.6

882.0

0.0

882.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.7

0.0

76.7

36.9

0.0

36.9

15.6

0.0

15.6

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.7

0.0

0.7

53.0

0.0

53.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

70.0

0.0

70.0

01 04

დავალიანების დაფარვის ფონდი

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა

79.9

79.9

0.0

80.7

79.0

1.7

86.5

80.0

6.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

79.9

79.9

0.0

79.0

78.7

0.3

83.9

80.0

3.9

 

შრომის ანაზღაურება

64.1

64.1

0.0

58.5

58.5

0.0

62.0

60.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

2.6

0.0

2.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

79.9

79.9

0.0

80.7

79.0

1.7

86.5

80.0

6.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

ხარჯები

79.9

79.9

0.0

79.0

78.7

0.3

83.9

80.0

3.9

 

შრომის ანაზღაურება

64.1

64.1

0.0

58.5

58.5

0.0

62.0

60.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

2.6

0.0

2.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,405.8

6,455.5

950.3

6,023.3

4,168.6

1,854.7

1,606.1

0.0

1,606.1

 

ხარჯები

1,070.8

573.8

497.0

1,006.0

463.0

543.0

705.7

0.0

705.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,279.4

5,846.8

432.6

4,977.9

3,696.2

1,281.7

900.4

0.0

900.4

 

ვალდებულებების კლება

55.6

34.9

20.7

39.4

9.4

30.0

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

5,641.7

5,259.0

382.7

4,192.3

3,057.9

1,134.4

1,102.1

0.0

1,102.1

 

ხარჯები

486.3

454.2

32.1

299.4

255.7

43.7

201.7

0.0

201.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,127.6

4,796.3

331.3

3,887.0

2,796.3

1,090.7

900.4

0.0

900.4

 

ვალდებულებების კლება

27.8

8.5

19.3

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,391.5

830.6

560.9

870.5

268.5

602.0

504.0

0.0

504.0

 

ხარჯები

529.3

64.4

464.9

603.4

104.1

499.3

504.0

0.0

504.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

850.8

754.8

96.0

237.1

164.4

72.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

11.4

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

835.6

812.8

22.8

276.2

268.5

7.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.6

46.6

0.0

104.8

104.1

0.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

777.6

754.8

22.8

171.4

164.4

7.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

388.4

0.0

388.4

426.0

0.0

426.0

395.0

0.0

395.0

 

ხარჯები

372.4

0.0

372.4

387.0

0.0

387.0

395.0

0.0

395.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

0.0

16.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29.7

17.8

11.9

16.6

0.0

16.6

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

17.8

17.8

0.0

16.6

0.0

16.6

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

137.8

0.0

137.8

151.7

0.0

151.7

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

92.5

0.0

92.5

95.0

0.0

95.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

0.0

45.3

56.7

0.0

56.7

0.0

0.0

0.0

03 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

5.2

0.0

5.2

607.2

488.9

118.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

24.1

24.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

583.1

464.8

118.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

365.9

365.9

0.0

353.3

353.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

55.2

55.2

0.0

79.1

79.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.7

295.7

0.0

270.7

270.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.0

15.0

0.0

3.5

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,313.3

163.8

1,149.5

1,813.5

593.4

1,220.1

1,184.4

0.0

1,184.4

 

ხარჯები

815.1

0.0

815.1

888.3

0.0

888.3

1,008.0

0.0

1,008.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498.2

163.8

334.4

925.2

593.4

331.8

176.4

0.0

176.4

04 01

სკოლამდელი განათლება

864.7

0.0

864.7

905.0

0.0

905.0

980.0

0.0

980.0

 

ხარჯები

814.9

0.0

814.9

887.0

0.0

887.0

977.0

0.0

977.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.8

0.0

49.8

18.0

0.0

18.0

3.0

0.0

3.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

448.6

163.8

284.8

908.5

593.4

315.1

204.4

0.0

204.4

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.2

1.3

0.0

1.3

31.0

0.0

31.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

448.4

163.8

284.6

907.2

593.4

313.8

173.4

0.0

173.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,711.9

0.0

1,711.9

1,207.1

56.0

1,151.1

1,183.0

0.0

1,183.0

 

ხარჯები

1,611.8

0.0

1,611.8

1,097.8

0.0

1,097.8

1,145.0

0.0

1,145.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.8

0.0

77.8

108.5

56.0

52.5

38.0

0.0

38.0

 

ვალდებულებების კლება

22.3

0.0

22.3

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,032.2

0.0

1,032.2

435.8

0.0

435.8

483.0

0.0

483.0

 

ხარჯები

949.8

0.0

949.8

417.6

0.0

417.6

446.0

0.0

446.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.8

0.0

77.8

18.2

0.0

18.2

37.0

0.0

37.0

 

ვალდებულებების კლება

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

20.9

0.0

20.9

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

20.9

0.0

20.9

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

05 01 02

სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება

478.6

0.0

478.6

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

472.1

0.0

472.1

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი სულორი  ვანი

452.6

0.0

452.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

451.8

0.0

451.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

75.1

0.0

75.1

9.4

0.0

9.4

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.5

0.0

70.5

9.4

0.0

9.4

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი

5.0

0.0

5.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

67.2

0.0

67.2

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

05 01 06

სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

0.0

0.0

0.0

311.4

0.0

311.4

340.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

305.4

0.0

305.4

338.0

0.0

338.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

2.0

0.0

2.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

565.1

0.0

565.1

682.5

56.0

626.5

610.0

0.0

610.0

 

ხარჯები

565.1

0.0

565.1

592.2

0.0

592.2

609.0

0.0

609.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

90.3

56.0

34.3

1.0

0.0

1.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

557.1

0.0

557.1

330.0

0.0

330.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

557.1

0.0

557.1

327.0

0.0

327.0

310.0

0.0

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

8.0

0.0

8.0

91.9

56.0

35.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

87.1

56.0

31.1

0.0

0.0

0.0

05 02 03

სახელოვნებო,  განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

260.6

0.0

260.6

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

260.4

0.0

260.4

299.0

0.0

299.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

1.0

0.0

1.0

05 03

ახალგაზრდული, კულტურული და  ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა

64.6

0.0

64.6

38.8

0.0

38.8

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

46.9

0.0

46.9

38.0

0.0

38.0

40.0

0.0

40.0

 

ვალდებულებების კლება

17.7

0.0

17.7

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 04

ეპარქიის მხარდაჭერა

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

760.2

67.4

692.8

844.3

225.6

618.7

729.0

65.0

664.0

 

ხარჯები

760.2

67.4

692.8

682.7

72.1

610.6

729.0

65.0

664.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

161.6

153.5

8.1

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

65.4

65.0

0.4

233.1

224.6

8.5

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

65.4

65.0

0.4

71.5

71.1

0.4

65.0

65.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

161.6

153.5

8.1

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

168.1

159.6

8.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.5

6.1

0.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

161.6

153.5

8.1

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

694.8

2.4

692.4

611.2

1.0

610.2

664.0

0.0

664.0

 

ხარჯები

694.8

2.4

692.4

611.2

1.0

610.2

664.0

0.0

664.0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

21.8

0.0

21.8

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

21.8

0.0

21.8

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 02

სარიტუალო დახმარება

35.0

2.4

32.6

39.7

1.0

38.7

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

35.0

2.4

32.6

39.7

1.0

38.7

45.0

0.0

45.0

06 02 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

126.9

0.0

126.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

126.9

0.0

126.9

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

06 02 04

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

06 02 05

სამედიცინო დახმარება

279.1

0.0

279.1

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

279.1

0.0

279.1

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

250.0

06 02 06

დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

37.2

0.0

37.2

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

37.2

0.0

37.2

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

06 02 07

საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

6.5

0.0

6.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

6.5

0.0

6.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

06 02 08

პირველი ჯგუფის ინვალიდთა  და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება

42.8

0.0

42.8

70.8

0.0

70.8

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

70.8

0.0

70.8

67.0

0.0

67.0

06 02 09

დღეგრძელთა დახმარება

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

8.0

0.0

8.0

06 02 10

მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება

8.2

0.0

8.2

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

8.2

0.0

8.2

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 02 11

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

19.6

0.0

19.6

27.3

0.0

27.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

19.6

0.0

19.6

27.3

0.0

27.3

30.0

0.0

30.0

06 02 12

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

10.2

0.0

10.2

14.0

0.0

14.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

10.2

0.0

10.2

14.0

0.0

14.0

30.0

0.0

30.0

06 02 13

სხვა სოციალური ღონისძიებები

81.0

0.0

81.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

81.0

0.0

81.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება

7.0

0.0

7.0

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 12. 28/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 125 - ვებგვერდი, 31/12/2018 11. 28/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 124 - ვებგვერდი, 28/12/2018 10. 19/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 123 - ვებგვერდი, 21/12/2018 9. 27/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 122 - ვებგვერდი, 27/08/2018 8. 23/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 121 - ვებგვერდი, 24/08/2018 7. 23/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 117 - ვებგვერდი, 24/07/2018 6. 13/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 114 - ვებგვერდი, 19/06/2018 5. 15/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 111 - ვებგვერდი, 18/05/2018 4. 15/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 93 - ვებგვერდი, 19/03/2018 3. 21/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 73 - ვებგვერდი, 28/02/2018 2. 25/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 31/01/2018 1. 10/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 15/01/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.