წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 55
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016437
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
55
25/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
190020020.35.122.016437
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2017 - 18/01/2018)

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55

2017 წლის 25 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61- ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24 -ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილება  (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matcne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016377. თარიღი 29/12/2016).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 1 იანვრიდან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ ივანეიშვილიდანართი №1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14 353,4

4 254,3

10 099,1

14 947,1

3 049,2

11 897,9

10 058,8

170,0

9 888,8

გადასახადები

2 625,0

0,0

2 625,0

2 680,0

0,0

2 680,0

3 200,0

0,0

3 200,0

გრანტები

10 050,3

4 254,3

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

5 675,0

170,0

5 505,0

სხვა შემოსავლები

1 678,1

0,0

1 678,1

3 565,5

0,0

3 565,5

1 183,8

0,0

1 183,8

ხარჯები

10 600,4

1 236,4

9 364,0

9 179,8

493,8

8 686,0

9 283,1

168,5

9 114,6

შრომის ანაზღაურება

2 236,4

80,2

2 156,3

1 893,8

71,8

1 822,0

1 968,5

70,8

1 897,7

საქონელი და მომსახურება

1 034,4

14,5

1 019,9

1 434,0

220,9

1 213,1

1 315,2

26,0

1 289,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 324,8

67,0

4 257,8

4 180,6

68,0

4 112,6

4 826,6

68,0

4 758,6

გრანტები

270,3

0,0

270,3

1,1

0,0

1,1

1,2

0,0

1,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 183,8

2,5

1 181,3

871,4

5,1

866,3

887,7

3,7

884,0

სხვა ხარჯები

1 550,5

1 072,3

478,3

799,0

128,1

670,9

284,0

0,0

284,0

საოპერაციო სალდო

3 753,0

3 017,9

735,1

5 767,3

2 555,4

3 211,9

775,7

1,5

774,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 899,4

2 787,3

112,2

7 562,7

3 403,2

4 159,5

722,8

1,5

721,3

ზრდა

3 783,9

2 787,3

996,7

7 662,7

3 403,2

4 259,5

822,8

1,5

821,3

კლება

884,5

0,0

884,5

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

853,6

230,7

623,0

-1 795,3

-847,8

-947,5

52,9

0,0

52,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

849,3

230,7

618,7

-1 914,0

-888,6

-1 025,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

849,3

230,7

618,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

849,2

230,7

618,6

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1 914,0

888,6

1 025,4

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

1 914,0

888,6

1 025,4

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-4,3

0,0

-4,3

-118,7

-40,9

-77,8

-52,9

0,0

-52,9

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

4,3

0,0

4,3

118,7

40,9

77,8

52,9

0,0

52,9

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

4,3

0,0

4,3

118,7

40,9

77,8

52,9

0,0

52,9

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15 237,9

4 254,3

10 983,6

16 961,1

3 937,8

13 023,3

10 158,8

170,0

9 988,8

შემოსავლები

14 353,4

4 254,3

10 099,1

14 947,1

3 049,2

11 897,9

10 058,8

170,0

9 888,8

არაფინანსური აქტივების კლება

884,5

0,0

884,5

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

1 914,0

888,6

1 025,4

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

14388,5

4023,7

10364,9

16961,1

3937,8

13023,3

10158,8

170,0

9988,8

      ხარჯები

10600,4

1236,4

9364,0

9179,8

493,8

8686,0

9283,1

168,5

9114,6

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

3783,9

2787,3

996,7

7662,7

3403,2

4259,5

822,8

1,5

821,3

      ვალდებულებების კლება

4,3

0,0

4,3

118,7

40,9

77,8

52,9

0,0

52,9

ნაშთის ცვლილება

849,3

230,7

618,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 058.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14 353,4

4 254,3

10 099,1

14 947,1

3 049,2

11 897,9

10 058,8

170,0

9 888,8

გადასახადები

2 625,0

0,0

2 625,0

2 680,0

0,0

2 680,0

3 200,0

0,0

3 200,0

გრანტები

10 050,3

4 254,3

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

5 675,0

170,0

5 505,0

სხვა შემოსავლები

1 678,1

0,0

1 678,1

3 565,5

0,0

3 565,5

1 183,8

0,0

1 183,8

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდები 3200.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

2 625,0

0,0

2 625,0

2 680,0

0,0

2 680,0

3 200,0

0,0

3 200,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

883,8

 

883,8

950,0

 

950,0

800,0

 

800,0

ქონების გადასახადი

113

1 741,2

0,0

1 741,2

1 730,0

0,0

1 730,0

2 400,0

0,0

2 400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1 144,7

 

1 144,7

1 380,0

 

1 380,0

1 900,0

 

1 900,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

7,3

 

7,3

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

11,0

0,0

11,0

25,0

0,0

25,0

12,0

0,0

12,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,1

 

0,1

20,0

 

20,0

1,0

 

1,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

10,9

 

10,9

5,0

 

5,0

11,0

 

11,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

200,2

0,0

200,2

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

146,4

 

146,4

100,0

 

100,0

150,0

 

150,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

53,7

 

53,7

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე     

113115

378,0

0,0

378,0

175,0

0,0

175,0

288,0

0,0

288,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

25,0

 

25,0

10,0

 

10,0

25,0

 

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

353,0

 

353,0

165,0

 

165,0

263,0

 

263,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5675.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

10 050,3

4 254,3

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

5 675,0

170,0

5 505,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

10 050,3

4 254,3

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

5 675,0

170,0

5 505,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5 966,0

170,0

5 796,0

5 822,4

170,0

5 652,4

5 675,0

170,0

5 505,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 796,0

 

5 796,0

5 652,4

 

5 652,4

5 505,0

 

5 505,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

170,0

170,0

 

170,0

170,0

 

170,0

170,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4 084,3

4 084,3

0,0

2 879,2

2 879,2

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

2 893,0

2 893,0

 

2 879,2

2 879,2

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 191,3

1 191,3

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 183.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1 678,1

0,0

1 678,1

3 565,5

0,0

3 565,5

1 183,8

0,0

1 183,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

307,4

0,0

307,4

253,5

0,0

253,5

149,0

0,0

149,0

პროცენტები

1411

99,1

 

99,1

148,5

 

148,5

0,0

 

 

რენტა

1415

208,3

0,0

208,3

105,0

0,0

105,0

149,0

0,0

149,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

189,2

 

189,2

104,0

 

104,0

148,0

 

148,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

19,1

 

19,1

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

849,0

0,0

849,0

2 832,0

0,0

2 832,0

734,8

0,0

734,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

800,9

0,0

800,9

2 817,0

0,0

2 817,0

664,8

0,0

664,8

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

49,5

 

49,5

20,0

 

20,0

60,0

 

60,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

604,6

 

604,6

2 667,0

 

2 667,0

474,8

 

474,8

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

146,8

 

146,8

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

48,1

0,0

48,1

15,0

0,0

15,0

70,0

0,0

70,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

48,1

 

48,1

15,0

 

15,0

70,0

 

70,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

340,0

 

340,0

480,0

 

480,0

300,0

 

300,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

181,7

 

181,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 283.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 600,4

1 236,4

9 364,0

9 179,8

493,8

8 686,0

9 283,1

168,5

9 114,6

შრომის ანაზღაურება

2 236,4

80,2

2 156,3

1 893,8

71,8

1 822,0

1 968,5

70,8

1 897,7

საქონელი და მომსახურება

1 034,4

14,5

1 019,9

1 434,0

220,9

1 213,1

1 315,2

26,0

1 289,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 324,8

67,0

4 257,8

4 180,6

68,0

4 112,6

4 826,6

68,0

4 758,6

გრანტები

270,3

0,0

270,3

1,1

0,0

1,1

1,2

0,0

1,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 183,8

2,5

1 181,3

871,4

5,1

866,3

887,7

3,7

884,0

სხვა ხარჯები

1 550,5

1 072,3

478,3

799,0

128,1

670,9

284,0

0,0

284,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  722.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 822.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

259,4

95,1

29,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

1,3

1,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 453,9

6 624,2

365,5

04 00

განათლება

11,4

666,2

143,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

49,0

250,4

281,2

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

10,2

25,5

2,0

 

სულ

3 783,9

7 662,7

822,8

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

884,5

100,0

100,0

ძირითადი აქტივები

648

20,0

20,0

არაწარმოებული აქტივები

236,5

80,0

80,0

მიწა

236,5

80,0

80,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 054,1   

0,0   

3 054,1   

2 684,9   

0,0   

2 684,9   

2 783,6   

0,0   

2 783,6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 054,1   

0,0   

3 054,1   

2 684,9   

0,0   

2 684,9   

2 783,6   

0,0   

2 783,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 054,1   

0,0   

3 054,1   

2 653,7   

0,0   

2 653,7   

2 683,6   

0,0   

2 683,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

31,3   

0,0   

31,3   

100,0   

0,0   

100,0   

702

თავდაცვა

94,7   

94,4   

0,3   

100,9   

97,6   

3,4   

99,0   

99,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 325,6   

1 693,5   

632,0   

6 390,8   

3 472,4   

2 918,4   

791,5   

0,0   

791,5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

77,6   

0,0   

77,6   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

77,6   

0,0   

77,6   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 243,9   

1 693,5   

550,3   

5 647,7   

3 275,6   

2 372,1   

467,9   

0,0   

467,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 243,9   

1 693,5   

550,3   

5 647,7   

3 275,6   

2 372,1   

467,9   

0,0   

467,9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

81,7   

0,0   

81,7   

665,5   

196,7   

468,7   

323,6   

0,0   

323,6   

705

გარემოს დაცვა

576,9   

0,0   

576,9   

636,5   

0,0   

636,5   

708,0   

0,0   

708,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

568,7   

0,0   

568,7   

622,5   

0,0   

622,5   

693,0   

0,0   

693,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

8,2   

0,0   

8,2   

14,0   

0,0   

14,0   

15,0   

0,0   

15,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 580,0   

2 164,1   

1 415,9   

2 222,7   

254,1   

1 968,6   

1 182,0   

0,0   

1 182,0   

7061

ბინათმშენებლობა

1 273,8   

904,8   

369,0   

687,2   

18,5   

668,6   

100,0   

0,0   

100,0   

7063

წყალმომარაგება

203,2   

176,5   

26,7   

239,7   

115,2   

124,5   

25,0   

0,0   

25,0   

7064

გარე განათება

310,0   

0,0   

310,0   

460,6   

0,0   

460,6   

296,3   

0,0   

296,3   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 793,0   

1 082,8   

710,2   

835,2   

120,4   

714,9   

760,7   

0,0   

760,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74,5   

68,9   

5,6   

68,0   

68,0   

0,0   

68,0   

68,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74,5   

68,9   

5,6   

68,0   

68,0   

0,0   

68,0   

68,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 875,4   

0,0   

1 875,4   

1 482,4   

0,0   

1 482,4   

1 485,2   

0,0   

1 485,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

684,3   

0,0   

684,3   

373,5   

0,0   

373,5   

397,6   

0,0   

397,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 022,7   

0,0   

1 022,7   

916,9   

0,0   

916,9   

915,2   

0,0   

915,2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0   

0,0   

100,0   

100,0   

0,0   

100,0   

100,0   

0,0   

100,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

68,4   

0,0   

68,4   

92,0   

0,0   

92,0   

72,5   

0,0   

72,5   

709

განათლება

1 350,6   

0,0   

1 350,6   

2 121,2   

0,0   

2 121,2   

1 840,0   

0,0   

1 840,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 350,6   

0,0   

1 350,6   

2 121,2   

0,0   

2 121,2   

1 840,0   

0,0   

1 840,0   

710

სოციალური დაცვა

1 452,6   

2,8   

1 449,8   

1 135,0   

5,0   

1 130,0   

1 148,6   

3,0   

1 145,6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

82,4   

0,0   

82,4   

88,5   

0,0   

88,5   

80,0   

0,0   

80,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1 199,0   

2,8   

1 196,2   

852,1   

5,0   

847,1   

915,6   

3,0   

912,6   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

171,2   

0,0   

171,2   

194,4   

0,0   

194,4   

153,0   

0,0   

153,0   

 

სულ

14 384,3   

4 023,7   

10 360,6   

16 842,4   

3 897,0   

12 945,4   

10 105,9   

170,0   

9 935,9   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით.

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 99.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018 – 2021 წლებისათვის,  პროგრამები და ქვეპროგრამები
1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა - 99.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 99.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, წვევამდელთა შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2402.9 ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 467.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა, მათ შორის: ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩის №6 და №10 ბინებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და ქალაქ წყალტუბოში დუმბაძის და ლერმონტოვის ქუჩის გზის ორმოული შეკეთება. ასევე განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა - 1129.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - ექპლოატაცია და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება.

2.2.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 693.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.2. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, პარაპეტებებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

2.2.3. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტარალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯი.

2.2.4. გარე განათება - 296.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში გორგასლის ქუჩაზე და ტაბიძის I შესახვევში გარე განათების სისტემის მოწყობა.

2.2.5. მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 15.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, რითიც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 755.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ დაფინანსება.

2.4. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

 3. განათლება - 1840.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება - 1840.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. ამისათვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ გვიშტიბისა და კოპიტნარის დასახლების საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაციის დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1763.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. 

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 656.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე მოახდინონ ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა 2018, ტრანსპორტირება, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, საკალათბურთო კლუბი წყალტუბო სპორტული ინვენტარის შესყიდვა, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო), მკლავჭიდი, გარბენი ქალაქის რკალზე, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო).

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის მიმდებარედ არსებული სათადარიგო სტადიონზე მაყურებელთა დასაჯდომი სკამების მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 935.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 72.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეტალონი, 9 აპრილი, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მოხალისე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), სახალხო ღონისძიება ,,ნიკოობა“, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული ,,ოტიაობა“, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ფერების ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, შშმ პირებისთვის საჩუქარი, საახალწლო ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1216.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 68.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

· ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით.

· გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება.

· დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები.

· გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მათ შორის შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობით.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება.

· ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია).

· საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

· საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

5.2. სოციალური პროგრამები- 1148.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 158.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დაფინანსება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება- 3.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის - 80.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2017-2018 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 355.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65 000-დან 100 001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.

ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 300 ლარი;

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 200 ლარი;

დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება – 200 ლარი;

თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1200 ლარი; 

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 200 ლარი;

კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 200 - ლარი;

ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 200 ლარი.

მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1000 ლარი;

ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარისა.

ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარი.

პ) ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.

ჟ) 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 200 ლარი.

ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, უდედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.

ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება - 300 ლარი.

ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება - 200 ლარი.

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21 წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით წელიწადში 1440 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

5.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება - 110.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსება.

5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 390.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება - იოდოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

5.2.8. სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება- 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

 აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2018 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.

 დახმარება ვრცელდება 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ეკონომ.

კლასიფიკ.

კოდი

ფუნქციონა

ლური კოდი

ორგ.

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

14 388,6

4 023,7

10 365,0

16 961,1

3 937,8

13 023,3

10 158,8

170,0

9 988,8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184,0

0,0

184,0

168,0

0,0

169,0

168,0

0,0

168,0

2

 

 

ხარჯები

10 600,4

1 236,4

9 364,0

9 179,8

493,8

8 686,0

9 283,1

168,5

9 114,6

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 236,4

80,2

2 156,3

1 893,8

71,8

1 822,0

1 968,5

70,8

1 897,7

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 783,9

2 787,3

996,7

7 662,7

3 403,2

4 259,5

822,8

1,5

821,3

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 050,1

0,0

3 050,1

2 687,0

0,0

2 687,0

2 836,5

0,0

2 836,5

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

176,0

0,0

176,0

160,0

0,0

161,0

160,0

0,0

160,0

2

 

 

ხარჯები

2 787,7

0,0

2 787,7

2 589,9

0,0

2 589,9

2 754,0

0,0

2 754,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 156,3

0,0

2 156,3

1 820,7

0,0

1 820,7

1 897,7

0,0

1 897,7

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,4

0,0

259,4

95,1

0,0

95,1

29,6

0,0

29,6

 

 

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

788,8

0,0

788,8

749,1

0,0

749,1

750,3

0,0

750,3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

34,0

29,0

 

29,0

29,0

 

29,0

2

70111

 

ხარჯები

774,3

0,0

774,3

739,9

0,0

739,9

744,3

0,0

744,3

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

571,4

0,0

571,4

480,4

0,0

480,4

477,1

0,0

477,1

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2

0,0

14,2

8,1

0,0

8,1

6,0

0,0

6,0

 

 

01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

2 261,2

0,0

2 261,2

1 906,1

0,0

1 906,1

1 986,3

0,0

1 986,3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

 

142,0

131,0

 

132,0

131,0

 

131,0

2

70111

 

ხარჯები

2 013,4

0,0

2 013,4

1 818,7

0,0

1 818,7

1 909,7

0,0

1 909,7

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 584,9

0,0

1 584,9

1 340,3

0,0

1 340,3

1 420,6

0,0

1 420,6

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,2

0,0

245,2

87,0

0,0

87,0

23,6

0,0

23,6

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

31,3

0,0

31,3

100,0

0,0

100,0

2

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

31,3

0,0

31,3

100,0

0,0

100,0

 

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

01 04 02

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

94,7

94,4

0,3

101,5

98,2

3,4

99,0

99,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

2

 

 

ხარჯები

94,7

94,4

0,3

99,6

96,3

3,4

97,5

97,5

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

80,2

80,2

0,0

73,1

71,8

1,4

70,8

70,8

0,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

1,5

1,5

0,0

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

2

7032

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94,7

94,4

0,3

101,5

98,2

3,4

99,0

99,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

2

702

 

ხარჯები

94,7

94,4

0,3

99,6

96,3

3,4

97,5

97,5

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

80,2

80,2

0,0

73,1

71,8

1,4

70,8

70,8

0,0

61

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

1,5

1,5

0,0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 474,8

3 857,7

2 617,1

9 215,2

3 766,7

5 448,5

2 402,9

0,0

2 402,9

2

 

 

ხარჯები

3 020,9

1 072,3

1 948,6

2 474,9

324,5

2 150,4

2 037,4

0,0

2 037,4

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 453,9

2 785,4

668,5

6 624,2

3 401,9

3 222,3

365,5

0,0

365,5

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 231,5

1 693,5

537,9

5 637,1

3 315,9

2 321,2

467,9

0,0

467,9

2

 

 

ხარჯები

178,9

0,0

178,9

158,8

0,0

158,8

213,0

0,0

213,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 052,6

1 693,5

359,1

5 389,9

3 275,6

2 114,2

254,9

0,0

254,9

 

 

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

1 762,3

1 315,0

447,3

5 577,1

3 314,5

2 262,6

467,9

0,0

467,9

2

70451

 

ხარჯები

178,9

0,0

178,9

158,8

0,0

158,8

213,0

0,0

213,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 583,4

1 315,0

268,4

5 339,9

3 275,6

2 064,2

254,9

0,0

254,9

 

 

03 01 02

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

79,2

0,0

79,2

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,2

0,0

79,2

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 03

 ტროტუარების მოწყობა

390,0

378,5

11,4

10,0

1,4

8,6

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390,0

378,5

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 363,9

1 081,3

1 282,6

2 188,4

133,7

2 054,7

1 129,3

0,0

1 129,3

2

 

 

ხარჯები

1 078,9

0,0

1 078,9

1 336,7

18,5

1 318,2

1 113,7

0,0

1 113,7

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 284,9

1 081,3

203,6

824,1

115,2

708,9

15,6

0,0

15,6

 

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

136,9

0,0

136,9

0,0

0,0

0,0

2

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

59,3

0,0

59,3

0,0

0,0

0,0

61

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

77,6

0,0

77,6

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

568,7

0,0

568,7

622,5

0,0

622,5

693,0

0,0

693,0

2

7051

 

ხარჯები

568,7

0,0

568,7

590,0

0,0

590,0

691,7

0,0

691,7

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

32,5

0,0

32,5

1,3

0,0

1,3

 

 

03 02 03

შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

1 273,8

904,8

369,0

714,8

18,5

696,2

100,0

0,0

100,0

2

7061

 

ხარჯები

190,5

0,0

190,5

339,5

18,5

321,0

100,0

0,0

100,0

61

7061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 083,3

904,8

178,5

347,7

0,0

347,7

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

203,2

176,5

26,7

239,7

115,2

124,5

25,0

0,0

25,0

2

7063

 

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

38,3

0,0

38,3

25,0

0,0

25,0

61

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,6

176,5

25,1

201,4

115,2

86,3

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 05

გარე განათება

310,0

0,0

310,0

460,6

0,0

460,6

296,3

0,0

296,3

2

7064

 

ხარჯები

310,0

0,0

310,0

295,7

0,0

295,7

282,0

0,0

282,0

61

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

164,9

0,0

164,9

14,3

0,0

14,3

 

 

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების იზოლირება

8,2

0,0

8,2

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

2

7056

 

ხარჯები

8,2

0,0

8,2

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

709,4

0,0

709,4

939,2

0,0

939,2

755,7

0,0

755,7

2

 

 

ხარჯები

623,0

0,0

623,0

574,3

0,0

574,3

710,7

0,0

710,7

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,4

0,0

86,4

364,9

0,0

364,9

45,0

0,0

45,0

 

 

03 03 01

მოსაცდელები

12,4

0,0

12,4

39,8

0,0

39,8

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,4

0,0

12,4

39,8

0,0

39,8

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“

690,0

0,0

690,0

880,1

0,0

880,1

755,7

0,0

755,7

2

7066

 

ხარჯები

623,0

0,0

623,0

562,2

0,0

562,2

710,7

0,0

710,7

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,0

0,0

67,0

318,0

0,0

318,0

45,0

0,0

45,0

 

 

03 03 06

სასაფლაოს კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

19,3

0,0

19,3

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 07

ცივი ტბის მიმდებარედ ბუნებრივი აირის შიდა ქსელის მოწყობა და დაერთება

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 082,8

1 082,8

0,0

120,4

120,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

1 072,3

1 072,3

0,0

109,3

109,3

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

10,5

0,0

11,1

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

87,2

0,0

87,2

133,4

0,0

133,4

50,0

0,0

50,0

2

7066

 

ხარჯები

67,9

0,0

67,9

99,1

0,0

99,1

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,4

0,0

19,4

34,3

0,0

34,3

50,0

0,0

50,0

 

 

03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

04 00

განათლება

1 350,6

0,0

1 350,6

2 121,2

0,0

2 121,2

1 840,0

0,0

1 840,0

2

 

 

ხარჯები

1 339,2

0,0

1 339,2

1 455,0

0,0

1 455,0

1 697,0

0,0

1 697,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

0,0

11,4

666,2

0,0

666,2

143,0

0,0

143,0

 

 

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 350,6

0,0

1 350,6

2 121,2

0,0

2 121,2

1 840,0

0,0

1 840,0

2

7091

 

ხარჯები

1 339,2

0,0

1 339,2

1 455,0

0,0

1 455,0

1 697,0

0,0

1 697,0

61

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

0,0

11,4

666,2

0,0

666,2

143,0

0,0

143,0

 

 

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7098

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 890,0

0,0

1 890,0

1 633,2

0,0

1 633,2

1 763,8

0,0

1 763,8

2

 

 

ხარჯები

1 841,0

0,0

1 841,0

1 382,8

0,0

1 382,8

1 482,6

0,0

1 482,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,0

0,0

49,0

250,4

0,0

250,4

281,2

0,0

281,2

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

698,9

0,0

698,9

498,2

0,0

498,2

656,4

0,0

656,4

2

 

 

ხარჯები

684,3

0,0

684,3

305,0

0,0

305,0

396,6

0,0

396,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,7

0,0

14,7

193,2

0,0

193,2

259,8

0,0

259,8

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

11,0

0,0

11,0

10,5

0,0

10,5

17,6

0,0

17,6

2

7081

 

ხარჯები

11,0

0,0

11,0

10,5

0,0

10,5

17,6

0,0

17,6

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

64,7

0,0

64,7

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

64,7

0,0

64,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 04

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 05

სპორტული მოედნების შეკეთება

14,7

0,0

14,7

134,4

0,0

134,4

258,8

0,0

258,8

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,7

0,0

14,7

132,9

0,0

132,9

258,8

0,0

258,8

 

 

05 01 06

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

338,3

0,0

338,3

304,0

0,0

304,0

380,0

0,0

380,0

2

7081

 

ხარჯები

338,3

0,0

338,3

293,0

0,0

293,0

379,0

0,0

379,0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

1,0

0,0

1,0

 

 

05 01 07

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

270,3

0,0

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

270,3

0,0

270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 022,7

0,0

1 022,7

933,3

0,0

933,3

935,0

0,0

935,0

2

 

 

ხარჯები

988,3

0,0

988,3

885,8

0,0

885,8

913,6

0,0

913,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,4

0,0

34,4

47,5

0,0

47,5

21,4

0,0

21,4

 

 

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“

355,8

0,0

355,8

335,0

0,0

335,0

330,0

0,0

330,0

2

7082

 

ხარჯები

351,6

0,0

351,6

305,0

0,0

305,0

328,4

0,0

328,4

61

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

4,3

30,0

0,0

30,0

1,6

0,0

1,6

 

 

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

666,9

0,0

666,9

217,4

0,0

217,4

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

636,8

0,0

636,8

216,3

0,0

216,3

0,0

0,0

0,0

61

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,1

0,0

30,1

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 07

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

304,9

0,0

304,9

475,0

0,0

475,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

290,5

0,0

290,5

459,7

0,0

459,7

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

14,4

0,0

14,4

15,3

0,0

15,3

 

 

05 02 08

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

0,0

0,0

0,0

76,0

0,0

76,0

130,0

0,0

130,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

74,0

0,0

74,0

125,5

0,0

125,5

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

4,5

0,0

4,5

 

 

05 03

ახალგაზრდული და კულტურული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

68,4

0,0

68,4

101,7

0,0

101,7

72,5

0,0

72,5

2

7086

 

ხარჯები

68,4

0,0

68,4

92,0

0,0

92,0

72,5

0,0

72,5

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

0,0

0,0

0,0

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2

7084

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

 

05 05

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 528,5

71,7

1 456,9

1 203,0

73,0

1 130,0

1 216,6

71,0

1 145,6

2

 

 

ხარჯები

1 516,9

69,8

1 447,1

1 177,5

73,0

1 104,5

1 214,6

71,0

1 143,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,2

1,9

8,3

25,5

0,0

25,5

2,0

0,0

2,0

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

74,5

68,9

5,6

68,0

68,0

0,0

68,0

68,0

0,0

2

 

 

ხარჯები

72,6

67,0

5,6

68,0

68,0

0,0

68,0

68,0

0,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 01 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

74,5

68,9

5,6

68,0

68,0

0,0

68,0

68,0

0,0

2

7074

 

ხარჯები

72,6

67,0

5,6

68,0

68,0

0,0

68,0

68,0

0,0

61

7074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1 454,0

2,8

1 451,3

1 135,0

5,0

1 130,0

1 148,6

3,0

1 145,6

2

 

 

ხარჯები

1 444,3

2,8

1 441,5

1 109,5

5,0

1 104,5

1 146,6

3,0

1 143,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,3

0,0

8,3

25,5

0,0

25,5

2,0

0,0

2,0

 

 

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

131,4

0,0

131,4

127,5

0,0

127,5

158,6

0,0

158,6

2

7107

 

ხარჯები

124,5

0,0

124,5

125,0

0,0

125,0

156,6

0,0

156,6

61

7107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

0,0

6,9

2,5

0,0

2,5

2,0

0,0

2,0

 

 

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

2

7109

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

 

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

82,9

0,0

82,9

88,5

0,0

88,5

80,0

0,0

80,0

2

7104

 

ხარჯები

82,4

0,0

82,4

88,5

0,0

88,5

80,0

0,0

80,0

 

 

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

10,8

2,8

8,0

12,0

5,0

7,0

12,0

3,0

9,0

2

7107

 

ხარჯები

10,8

2,8

8,0

12,0

5,0

7,0

12,0

3,0

9,0

 

 

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

639,0

0,0

639,0

364,4

0,0

364,4

355,0

0,0

355,0

2

7107

 

ხარჯები

639,0

0,0

639,0

364,4

0,0

364,4

355,0

0,0

355,0

 

 

06 02 06

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"

121,2

0,0

121,2

129,4

0,0

129,4

110,0

0,0

110,0

2

7109

 

ხარჯები

119,8

0,0

119,8

106,4

0,0

106,4

110,0

0,0

110,0

61

7109

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

23,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

418,8

0,0

418,8

348,2

0,0

348,2

390,0

0,0

390,0

2

7107

 

ხარჯები

417,8

0,0

417,8

348,2

0,0

348,2

390,0

0,0

390,0

 

 

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

40,0

0,0

40,0

2

7109

 

ხარჯები

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

40,0

0,0

40,0

 13. 24/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 66 - ვებგვერდი, 26/12/2018 12. 24/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 65 - ვებგვერდი, 25/12/2018 11. 14/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 63 - ვებგვერდი, 17/12/2018 10. 24/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 27/08/2018 9. 20/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 23/07/2018 8. 29/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 02/07/2018 7. 20/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 22/06/2018 6. 25/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 29/05/2018 5. 08/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 16/05/2018 4. 27/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 01/05/2018 3. 30/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 02/04/2018 2. 02/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 07/02/2018 1. 18/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 23/01/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.