გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016417
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
21/12/2017
ვებგვერდი, 25/12/2017
190020020.35.148.016417
გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2017 - 18/01/2018)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2017 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი №1 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.174.016192) და  „გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 21 დეკემბრის №47 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,950.0

303.0

30,647.0

გადასახადები

6,045.7

6,650.0

0.0

6,650.0

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,733.6

7,724.7

21,008.9

21,011.8

303.0

20,708.8

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,299.9

0.0

3,299.9

3,238.2

0.0

3,238.2

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

24,293.1

303.0

23,990.1

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,235.0

107.0

3,128.0

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,609.7

142.9

3,466.8

4,114.4

51.0

4,063.4

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

სუბსიდიები

14,203.8

13,344.5

112.5

13,232.0

13,653.6

135.0

13,518.6

გრანტები

1,066.4

347.5

2.5

345.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,618.7

34.8

1,583.9

1,586.0

10.0

1,576.0

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,915.2

9.5

1,905.7

1,549.0

0.0

1,549.0

საოპერაციო სალდო

10,392.4

13,730.8

7,288.8

6,442.0

6,656.9

0.0

6,656.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,580.1

18,714.6

9,229.9

9,484.7

6,498.7

0.0

6,498.7

ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,028.7

0.0

7,028.7

კლება

1,057.4

580.0

0.0

580.0

530.0

0.0

530.0

მთლიანი სალდო

-187.7

-4,983.8

-1,941.1

-3,042.8

158.2

0.0

158.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.5

-5,205.4

-1,983.5

-3,222.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

574.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

574.3

0.0

 

 

0.0

0.0

 

კლება

936.8

5,205.4

1,983.5

3,222.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

936.8

5,205.4

1,983.5

3,222.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-174.8

-221.6

-42.4

-179.2

-158.2

0.0

-158.2

კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

საშინაო

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

39,489.3

39,263.5

7,724.7

31,538.8

31,480.0

303.0

31,177.0

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,950.0

303.0

30,647.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

580.0

0.0

580.0

530.0

0.0

530.0

გადასახდელები

39,489.3

39,263.5

7,724.7

31,538.8

31,480.0

303.0

31,177.0

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

24,293.1

303.0

23,990.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,028.7

0.0

7,028.7

ვალდებულებების კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

ნაშთის ცვლილება

-362.5

-5,205.4

-1,983.5

-3,222.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30 950,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

38,431.8

38,683.5

7,724.7

30,958.8

30,950.0

303.0

30,647.0

გადასახადები

6,045.7

6,650.0

0.0

6,650.0

6,700.0

0.0

6,700.0

გრანტები

28,790.9

28,733.6

7,724.7

21,008.9

21,011.8

303.0

20,708.8

სხვა შემოსავლები

3,595.1

3,299.9

0.0

3,299.9

3,238.2

0.0

3,238.2

 


მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 700,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-
ლები

      გადასახადები

6,045.7

6,650.0

0.0

6,650.0

6,700.0

0.0

6,700.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,320.8

2,520.0

 

2,520.0

2,100.0

 

2,100.0

     ქონების გადასახადი

3,725.0

4,130.0

0.0

4,130.0

4,600.0

0.0

4,600.0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,104.0

2,850.0

 

2,850.0

3,320.0

 

3,320.0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.8

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

49.6

52.0

0.0

52.0

52.0

0.0

52.0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

747.3

652.0

0.0

652.0

652.0

0.0

652.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

819.3

576.0

0.0

576.0

576.0

0.0

576.0

 


მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 21 011,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

გრანტები

28,790.9

28,733.6

21,011.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

300.1

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

28,790.9

28,433.5

21,011.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

19,823.4

21,018.8

21,011.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

19,516.6

20,708.8

20,708.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

306.8

310.0

303.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,967.5

7,114.7

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,766.2

7,089.9

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2,201.3

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

0.0

24.8

0.0

 


მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 238,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის გეგმა

სხვა  შემოსავლები

3,595.1

3,299.9

3,238.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

740.5

614.5

605.0

პროცენტები

272.9

251.9

190.0

რენტა

467.6

362.6

415.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

209.3

160.0

190.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

258.3

190.7

225.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

11.9

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,123.1

1,065.4

1,073.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1,061.7

1,030.2

1,013.0

სანებართვო მოსაკრებელი

87.6

110.0

130.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.3

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

4.6

2.0

3.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

676.2

660.0

600.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

293.2

257.9

280.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

61.4

35.2

60.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

61.4

35.2

60.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,453.6

1,510.0

1,560.0

 


მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24 293,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

24,293.1

303.0

23,990.1

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,235.0

107.0

3,128.0

საქონელი და მომსახურება

3,190.6

3,609.7

142.9

3,466.8

4,114.4

51.0

4,063.4

პროცენტი

261.8

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

სუბსიდიები

14,203.8

13,344.5

112.5

13,232.0

13,653.6

135.0

13,518.6

გრანტები

1,066.4

347.5

2.5

345.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,146.1

1,618.7

34.8

1,583.9

1,586.0

10.0

1,576.0

სხვა ხარჯები

1,754.5

1,915.2

9.5

1,905.7

1,549.0

0.0

1,549.0

 


მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 498,7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7028,7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

250.3

278.1

25.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,537.6

8,438.1

735.0

03 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

426.2

1,002.2

153.7

04 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

195.4

1,604.5

10.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

11,637.5

19,294.6

7,028.7

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 530,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,057.4

580.0

530.0

ძირითადი აქტივები

8.5

220.0

190.0

არაწარმოებული აქტივები

1,049.0

360.0

340.0

მიწა

1,049.0

360.0

340.0

 


მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,545.9   

6,410.0   

5,482.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,544.9   

6,240.0   

5,296.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,544.9   

6,226.4   

5,196.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

13.6   

100.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0.0   

0.0   

31.2   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0.0   

0.0   

31.2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1.1   

170.0   

155.1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,359.1   

13,814.3   

9,370.5   

7045

ტრანსპორტი

4,263.9   

9,001.4   

1,315.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,261.0   

8,991.4   

1,315.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.8   

10.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

4,095.2   

4,812.9    

8,055.5   

705

გარემოს დაცვა

2,932.5   

618.8   

90.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

128.6   

0.0   

25.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,803.9   

618.8   

65.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,519.3   

7,558.7   

2,580.6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

284.9   

290.3   

220.0   

7063

წყალმომარაგება

3,775.9   

5,502.5   

1,005.6   

7064

გარე განათება

686.6   

1,080.0   

800.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

772.0   

685.9   

555.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,688.4   

285.9   

245.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

107.4   

136.6   

110.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1,581.0   

149.3   

135.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,258.8   

7,385.9   

5,719.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,525.8   

4,151.5   

2,887.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,205.5   

2,788.6   

2,349.3   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9   

27.0   

30.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0   

100.0   

200.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

497.7   

318.8   

253.0   

709

განათლება

5,376.8   

6,328.4   

5,993.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,770.1   

2,618.2   

100.0   

7092

ზოგადი განათლება

60.9   

46.2   

40.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

60.9   

46.2   

40.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

2,545.8   

3,664.0   

5,853.7   

710

სოციალური დაცვა

1,996.1   

1,845.2   

1,840.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

811.4   

765.9   

1,019.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

574.8   

519.3   

801.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

236.6   

246.7   

218.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0   

9.0   

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

61.4   

66.4   

64.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

200.2   

189.3   

206.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

141.6   

138.8   

140.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

774.5   

675.8   

402.0   

სულ ჯამი

39,677.0   

44,247.3   

31,321.8    

 


მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 158,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -158,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერის   ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 303,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 158,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლოატაცია და კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზების, სანიაღვრე არხების, სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების, მინიატურული ძეგლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია. მიწისქვეშა ავტომატიზირებული ნაგვის ურნების მოწყობა და ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო, სოფლების დამაკავშირებელი და შიდასაუბნო გზების მოვლა და რეაბილიტაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია.

ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, ვარიანის, მეჯვრისხევის, ახალუბანი, ტყვიავის, მერეთის, ბერბუკის, ტირძნისის, კარალეთის, დიცის, ზეღდულეთის და სხვა ტერიტორიულ ორგანოებში შემავალი სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა, მოვლა-პატრონობა და ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთება.

 „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება მშვიდობის გამზ.№2 და №2/ა-ს შორის გზის მოპირკეთება, შინდისის გზ.№14 კორპუსის წინ გზის მოასფალტება და მშვიდობის გამზ.№19, 21, 23 კორპუსების გვერდით გზის მოპირკეთება, ნადირაძის ქუჩაზე და ცხინვალის გზ.№9/ბ-დან №21/ა კორპუსების დასავლეთის მხრიდან საფეხმავლო სივრცეების მოწყობა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება, სოფლებში ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხელშეწყობა.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და სოფლებში ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობა.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა.

ბ.გ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რკინიგზის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების (ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება) ხელშეწყობა.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია სამეფოს ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების და დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას. მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება ჭაბურღილების მოწყობა და სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ბ.ე) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

ბ.ვ) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

ბ.ზ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობას, ექსპლუატაციას და განვითარებას.

პროექტის წარმომდგენმა ამხანაგობამ უნდა მოახდინოს თანადაფინანსება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისა და სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის განხორციელება პროექტის საერთო ღირებულების მინიმუმ 10%-ით; ხოლო მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტების განხორციელებისას განისაზღვროს პროექტის საერთო ღირებულების მინიმუმ 20%-ით.

ბ.თ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახორციელებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლების სისტემების მოვლა-პატრონობას (წყალსადენის სათავე-ნაგებობები, ჭაბურღილები, წყალსადაწნეო კოშკები, რკინა-ბეტონის რეზერვუარები, მაგისტრალური და შიდა ქსელები); უზრუნველყოფს საქლორატორო მოწყობილობების მეშვეობით სასმელი წყლის გაუსნებოვნებას და სოფლის მოსახლეობისთვის ხარისხიანი, ნორმის ფარგლებში არსებული წყლის მიწოდებას დაწყალმომარაგების სისტემების დაზიანების შემთხვევაში, მათ ოპერატიულ აღდგენას.

ასევე, გარე განათების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის არსებული სისტემების მოვლა-შენახვას და მასთან დაკავშირებული ყოველგვარი რემონტის, აგრეთვე, სხვადასხვა სიმძლავრის დაზიანებული ნათურებისა და მწყობრიდან გამოსული ელემენტების შეცვლას.

ბ.ი) ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის სამუშაოების დაფინანსება.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია. ასევე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, გაზონების, საბავშვო გასართობი და სპორტული მოედნების, მინიატურული ძეგლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03 01)

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება მუნიციპალიტეტში გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში იგეგმება სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია ბავშვთა გასართობი და სპორტული მოედნებით.

გ.გ) მუნიციპალური შენობებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ა(ა)იპ-ების სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა.

გ.დ) სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 03 06)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მინი-მოედნების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

გ.ე) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.ვ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანებისათვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო  ნერგების გამოყვანა,  დაკალმვა, ნიადაგის მოვლა და  დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები. სკვერების და გაზონების მოვლა, მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

გ.ზ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან და ორგანიზაციებიდან  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარიული დამუშავება (პერიოდულად); მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების, გარე განათების სისტემის და შენობა-ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია; სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები; ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე; შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაცია; მუნიციპალტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა.

გ.თ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

გ.ი) სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 03 14)

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში გათვალისწინებულია ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასაფლაოს შემოღობვა.

გ.კ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახორციელებს თვითმმართველი თემის გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებებს, მოსახლეობიდან და საწარმო-ორგანიზაციებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას მუნიციპალიტეტის 42 (ორმოცდაორი) სოფლიდან და 5 (ხუთი) დევნილთა დასახლებიდან, ასევე სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; საკანალიზაციო, შიდა სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო ფუნქციაშეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებას და ახლით ჩანაცვლებას, სპორტული მოედნების, სკვერების და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას და მუნიციპალური ქონების მიმდინარე შეკეთებას.

2. განათლება  (პროგრამული კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 01)

გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 59 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 5967 აღსაზრდელი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია.

ბ) განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე აქტივობების განხორციელების, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევისა და მათი დაგეგმვა-პრეზენტაციის, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სკოლების ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი კლასების წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ერთჯერადად ფინანსური დახმარების სახით (ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით).

გ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში არსებული და სააგენტოს მიერ დაფუძნებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების მართვა, სათანადო ფუნქციონირება და მათი ავტორიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი სტანდარტების რეგულარული ხელშეწყობა.

ასევე სააგენტო უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების  ინფრასტრუქტურულ განვითარება-გაუმჯობესებას და ინკლუზიური განათლების პროცესის ხელშეწყობას.

სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საბავშვო ბაგა-ბაღების ფინანსური უზრუნველყოფა, მათ შორის, კვება, შრომის ანაზღაურება, კომუნალური გადასახადები და სხვა მომსახურება.

დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება ახორციელებს საბავშვო ბაგა-ბაღებში დღიური ნორმით ბავშვთა კვებას, ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას და სკოლამდელი დაწესებულებების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა და სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული სკოლების გაერთიანების მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

ასევე გათვალისწინებულია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად, რათა მოსწავლეებმა  აქტიურად მიიღონ  მონაწილეობა სხვადასხვა კალენდარულ ტურნირებში და მიაღწიონ  მაღალ შედეგებს.

ასევე, ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანების სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. გორში დ. ჩუბინიშვილის ქუჩაზე მდებარე მულტიფუნქციური ორდარბაზიანი სპორტის სასახლის მოვლა-შენახვის ხარჯები 250 000 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით.

ა.გ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი „გორი-ს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთის კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობის სუბსიდირება.

ა.დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 04 01 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის კრივის სპეციალიზირებული სკოლისა და საჭიდაო სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და მომავალი სპორტული თაობების აღზრდის შესაძლებლობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლების დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს ცენტრალური ბიბლიოთეკის, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, მემორიალური და ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას;

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება ახორციელებს სოფლებში არსებული სამუსიკო სკოლების დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას;

ბ.ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი აქტიურად ახორციელებს როგორც საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეებისა და პროგრამების, ისე შემეცნებითი და აღმზრდელობითი პროგრამების სწავლების დანერგვას და განვითარებას.

კულტურის ცენტრთან არსებულ 9 (ცხრა) სასოფლო კლუბში აქტიურად ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე (ცეკვის, სიმღერის,ხელსაქმის, მხატვრული კითხვის, ხალხური საკრავების და სხ.), რაც ხელს უწყობს სასოფლო კლუბის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის არსებობას და მის სწორ ფუნქციონირებას.

დაარსების დღიდან კულტურის ცენტრი თანამშრომლობს როგორც მაღალმთიანი სოფლების საჯარო სკოლებთან და საბავშო ბაღებთან, ისე საზღვრისპირა (ბუფერული ზონის) სოფლების საჯარო სკოლებთან და საბავშო ბაღებთან.

კულტურის ცენტრის მიზანია მომავალშიც აქტიურად გააგრძელოს ზემოთ აღნიშნული საქმიანობა და განახორციელოს არაერთი პროექტი.

ბ.გ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკლათიას სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული საგანძურის დაცვას, სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენას, მოძიებას, კვლევა-შენახვასა და სამეცნიერო შესწავლას.

ბ.დ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ეროვნული საგანძურის დაცვა, სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, რესტავრაცია, კვლევა-შენახვა და სამეცნიერო შესწავლა, მუზეუმების საგამოფენო, საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება. მუზეუმების გამოცოცხლება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოზიდვა, მუზეუმების დაახლოება სკოლებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან, ბაღებთან და სხვა, ერთობლივი კონფერენციები, ერთობლივი კულტურულ-საგანმანათლებლო შეხვედრები, მუზეუმებმა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება-განვითარებაში;

ბ.ე) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით;

ბ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში;

ბ.ზ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 04 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.თ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას საქართველოში ან/და სხვა სახელმწიფოში არსებული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და ფესტივალების  თანადაფინანსების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.ი) მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორულ ანსამბლ „მაჩაბელას“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

ბ.კ) ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელიც ახორციელებს დამსვენებლების მომსახურებას სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით.

ბ.ლ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ვანო მურადელის სახელობის სამუსიკო სკოლის და ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

დაგეგმილია სამხატვრო სკოლასთან არსებული ტიხრული მინანქრის საამქროს ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალგაზრდებისათვის იმ ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენას, რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ხელს უწყობს მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად სამეცნიერო-შემოქმედებითი, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური მიმართულებებით მოქნილი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებას და აქტიური ინტელექტუალური ახალგაზრდების გამოვლენას. ასევე პროგრამა ხელს უწყობს მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლებას, ქართული კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას. ცენტრი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეებში გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზებას და სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „გორის“ ფუნქციონირებას ხელშეწყობას.

ბ.მ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მიერ ინტელექტუალური დონის ამაღლების, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და არსებული წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში.

გ.ა) ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესია-მონასტრების და სხვა ღირსშესანიშნაობების გაცნობა საქართველოში ჩამოსული ტურისტებისათვის და მათთვის საინტერესო მარშუტების შეთავაზება.

გ.ბ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფინანსური დახმარება ყველა იმ ორგანიზაციასა, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14–29 წ).

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისიტროს მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ კლუბებში ჩასართავად.

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდული განყოფილება საჯარო სკოლებსა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებელის სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში დაკავებულ ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე რელიგიურ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისი უფლებამოსილი პირების მიერ შემოტანილი განცხადების საფუძველზე მათ დახმარებას.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

-არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

-დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

-მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

-სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

-ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

-მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

ბ) ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა;

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

გ.ა) მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (უსინათლო) დახმარება (პროგრამულიკოდი 05 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 240 (ორას ორმოცი) ლარის ოდენობით კომუნალურ გადასახადებზე;

გ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 05 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით. მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდულ (0-დან 18 წლამდე) შვილებს ფულადი დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით;

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე. აგრეთვე ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე და მინიჭებული აქვთ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სადღესასწაულო დღესთან, ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან (მარიამობა 28 აგვისტო) დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ.ე)  დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზზე მყოფი  ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ასევე ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გ.ვ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (18 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ.ზ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ.თ) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო თანადაფინანსება ამბულატორიული, სტაციონალური და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის ერთჯერადად, არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით;

ცერებრალური დამბლით, დაუნის, აუტიზმითა და ფენილკეტონურიის სინდრომით  დაავადებული ადამიანების სოციალური ფულადი დახმარება ერთჯერადად, 500(ხუთასი) ლარით;

მკვეთრად გამოხატულ უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გაეწიოთ ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ფარგლებში;

გ.ი) სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ასევე, ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ქულის ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა.

გ.კ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ერთჯერადად პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სააგენტოდან მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 70%-ით, გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 30%-ით.

გორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმ მოქალაქეების თანადაფინანსება, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები სახელმწიფოს მხრიდან უფინანსდებათ 30%-ით, განისაზღვროს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით, ან მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები დაფინანსდეს ერთჯერადად საწყისი ღირებულების 50%-ით;

გ.ლ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს ერთჯერადად არსებული სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.მ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში მოხდება ერთჯერადად, თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ.ნ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში;

გ.ო) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 05 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული; გულის იშემიური დაავადების მქონე სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და შაქრიანი დიაბეტით, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი) ფორმით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გლაუკომით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნული თითოეული დაავადების მკურნალობის ფარგლებში;

გ.პ) ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

ხანძრების (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებულ ოჯახებს მიეცეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა;

გ.ჟ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დამატებით ერთჯერადად: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის - 26 მაისისათვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის - 9 მაისისთვის და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით „ვეტერანის დღესათან“ დაკავშირებით - 17 ოქტომბერი;

გ.რ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით (პროგრამული კოდი 05 05 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

გ.ს) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის ჩთვლით სარეიტინგო ქულის მქონე) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონების, არასაპენსიო ასაკის მქონეს მარტოხელა ბენეფიციარები და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფულადი დახმარებით არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.ტ) მარტოხელა მშობლის დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის (რომელსაც ჰყავს: ქორწინების გარეშე დაბადებული 19 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ბავშვის მამის ან/და დედის შესახებ; შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და შვილად აყვანის მომენტში არ იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში); სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლის, რომელსაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩავლით სარეიტინგო ქულა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მარტოხელა მშობლის დახმარება ერთჯერადად ფულადი ფორმით არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

გ.უ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 05 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა დახმარება რთჯერადი ფულადი ან საქონლის/მომსახურების გადაცემის გზით არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

გ.ფ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 70000-ის ჩათვლით), რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობისას გადახდისუუნაროა, თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას სრულად უზრუნველყოფს გორის მუნიციპალიტეტი სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.

გ.ქ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 05 05 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების ფულადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამა ითვალისწინებს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ადმინისტრაციული და შესაბამისი აპარატების შენახვისა და ფუნქციონირების ხელშეწყობას, კადრების შერჩევისა და მომზადება-გადამზადების ხელშეწყობას; სარეზერვო ფონდების განკარგვასა და ვალის მართვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.


მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016

წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

39,851.8

44,468.9

9,708.1

34,760.8

31,480.0

303.0

31,177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

342.0

14.0

328.0

285.0

11.0

274.0

 

ხარჯები

28,039.5

24,952.7

435.9

24,516.8

24,293.1

303.0

23,990.1

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,235.0

107.0

3,128.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,637.5

19,294.6

9,229.9

10,064.7

7,028.7

0.0

7,028.7

 

ვალდებულებების კლება

174.8

221.6

42.4

179.2

158.2

0.0

158.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6,660.7

6,565.5

177.3

6,388.2

5,640.9

158.0

5,482.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

340.0

342.0

14.0

328.0

285.0

11.0

274.0

 

ხარჯები

6,295.6

6,131.9

175.5

5,956.4

5,457.7

158.0

5,299.7

 

შრომის ანაზღაურება

4,416.2

3,947.2

133.7

3,813.5

3,235.0

107.0

3,128.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

278.1

0.0

278.1

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

114.8

155.5

1.8

153.7

158.2

0.0

158.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,265.8

1,230.7

0.0

1,230.7

955.0

0.0

955.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

55.0

 

55.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

1,237.8

1,199.7

0.0

1,199.7

950.0

0.0

950.0

 

შრომის ანაზღაურება

930.8

880.5

0.0

880.5

510.0

0.0

510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.9

28.1

0.0

28.1

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

5,178.7

4,831.7

0.0

4,831.7

4,083.4

0.0

4,083.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

273.0

273.0

 

273.0

244.0

 

244.0

 

ხარჯები

4,875.8

4,567.0

0.0

4,567.0

4,063.4

0.0

4,063.4

 

შრომის ანაზღაურება

3,335.8

2,930.8

0.0

2,930.8

2,618.0

0.0

2,618.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

250.0

0.0

250.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

80.5

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

13.6

0.0

13.6

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

13.6

0.0

13.6

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

35.3

306.0

0.0

306.0

313.3

0.0

313.3

 

ხარჯები

1.1

170.0

0.0

170.0

155.1

0.0

155.1

 

ვალდებულებების კლება

34.2

136.0

0.0

136.0

158.2

0.0

158.2

01 05

სამხედრო აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

180.9

183.5

177.3

6.2

158.0

158.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

14.0

 

11.0

11.0

 

 

ხარჯები

180.9

181.7

175.5

6.2

158.0

158.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

149.6

135.9

133.7

2.2

107.0

107.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,854.8

22,302.2

8,360.7

13,941.5

12,216.1

0.0

12,216.1

 

ხარჯები

6,045.3

5,890.0

101.1

5,788.9

5,376.1

0.0

5,376.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,765.6

16,370.4

8,219.1

8,151.4

6,840.0

0.0

6,840.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

41.7

40.6

1.1

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,304.9

8,992.0

4,991.4

4,000.7

1,315.0

0.0

1,315.0

 

ხარჯები

723.4

553.4

0.0

553.4

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,537.6

8,438.1

4,991.4

3,446.7

735.0

0.0

735.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლა-შენახვა

4,251.0

8,836.6

4,991.4

3,845.2

1,315.0

0.0

1,315.0

 

ხარჯები

723.4

515.0

0.0

515.0

580.0

0.0

580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,483.8

8,321.0

4,991.4

3,329.6

735.0

0.0

735.0

 

ვალდებულებების კლება

43.8

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

38.4

0.0

38.4

0.0

0.0

0.0

02 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

53.8

117.1

0.0

117.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

117.1

0.0

117.1

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,259.4

8,655.9

3,201.4

5,454.6

7,505.6

0.0

7,505.6

 

ხარჯები

1,702.0

2,339.0

101.1

2,237.9

2,295.6

0.0

2,295.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,557.4

6,276.2

3,059.7

3,216.5

5,210.0

0.0

5,210.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

40.8

40.6

0.2

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

686.6

1,080.2

0.0

1,080.2

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

672.2

811.1

0.0

811.1

700.0

0.0

700.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

268.9

0.0

268.9

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

128.6

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.9

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

407.5

135.3

55.3

80.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

34.6

35.0

0.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

59.7

14.8

45.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

40.6

40.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2,396.4

465.1

465.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,363.6

465.1

465.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3,775.9

5,502.5

2,579.9

2,922.7

1,005.6

0.0

1,005.6

 

ხარჯები

131.9

161.6

0.0

161.6

155.6

0.0

155.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,644.0

5,340.9

2,579.9

2,761.1

850.0

0.0

850.0

02 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

02 02 07

საკადასტრო რუკების მომზადება

7.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

02 02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

298.7

101.1

197.7

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

0.0

298.7

101.1

197.7

630.0

0.0

630.0

02 02 09

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

89.9

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.6

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

106.9

157.9

0.0

157.9

3,685.0

0.0

3,685.0

 

ხარჯები

67.2

157.9

0.0

157.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

0.0

0.0

0.0

3,685.0

0.0

3,685.0

02 02 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

284.9

290.3

0.0

290.3

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

284.9

290.3

0.0

290.3

220.0

0.0

220.0

02 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური

372.3

606.0

0.0

606.0

555.0

0.0

555.0

 

ხარჯები

363.5

554.5

0.0

554.5

545.0

0.0

545.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

51.5

0.0

51.5

10.0

0.0

10.0

02 02 13

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0.0

80.0

0.0

80.0

520.0

0.0

520.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

80.0

0.0

80.0

520.0

0.0

520.0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,010.7

4,610.1

168.0

4,442.1

3,395.5

0.0

3,395.5

 

ხარჯები

3,387.5

2,953.6

0.0

2,953.6

2,500.5

0.0

2,500.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.1

1,656.2

168.0

1,488.2

895.0

0.0

895.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

18.6

28.9

0.0

28.9

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.6

28.9

0.0

28.9

30.0

0.0

30.0

02 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

59.0

0.0

59.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

59.0

0.0

59.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

290.6

655.3

0.0

655.3

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.6

645.3

0.0

645.3

500.0

0.0

500.0

02 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის

 შეძენა

0.0

87.0

0.0

87.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

87.0

0.0

87.0

0.0

0.0

0.0

02 03 05

მუნიციპალური შენობების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,  სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

716.3

447.2

0.0

447.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

561.9

81.2

0.0

81.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.5

366.0

0.0

366.0

40.0

0.0

40.0

02 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

268.6

0.0

268.6

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

0.0

268.5

0.0

268.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.1

0.0

0.1

175.0

0.0

175.0

02 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

135.4

474.2

168.0

306.2

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

12.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.0

474.2

168.0

306.2

180.0

0.0

180.0

02 03 08

ა(ა)იპ სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

119.8

35.8

0.0

35.8

0.0

0.0

0.0

02 03 09

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის  ხელშეწყობა

84.0

159.2

0.0

159.2

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

77.7

156.5

0.0

156.5

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

02 03 10

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

17.1

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

02 03 12

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,358.8

1,234.2

0.0

1,234.2

1,110.0

0.0

1,110.0

 

ხარჯები

1,353.3

1,233.9

0.0

1,233.9

1,110.0

0.0

1,110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

02 03 13

ა(ა)იპ სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

199.0

0.0

199.0

306.0

0.0

306.0

 

ხარჯები

0.0

199.0

0.0

199.0

306.0

0.0

306.0

02 03 14

სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

02 03 15

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1,269.9

950.3

0.0

950.3

874.5

0.0

874.5

 

ხარჯები

1,243.8

939.8

0.0

939.8

874.5

0.0

874.5

02 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

279.8

44.1

0.0

44.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.4

44.1

0.0

44.1

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

5,376.8

6,342.5

186.5

6,156.0

5,993.7

0.0

5,993.7

 

ხარჯები

4,950.6

5,326.2

0.0

5,326.2

5,840.0

0.0

5,840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

1,002.2

186.5

815.7

153.7

0.0

153.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

03 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,770.1

2,618.2

186.5

2,431.7

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

2,344.0

1,641.0

0.0

1,641.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.2

977.2

186.5

790.7

100.0

0.0

100.0

03 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

60.9

46.2

0.0

46.2

40.0

0.0

40.0

03 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

03 04

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს  ხელშეწყობა

0.0

853.6

0.0

853.6

2,828.7

0.0

2,828.7

 

ხარჯები

0.0

853.6

0.0

853.6

2,800.0

0.0

2,800.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

28.7

0.0

28.7

03 05

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტოს ხელშეწყობა

2,536.8

2,819.1

0.0

2,819.1

3,025.0

0.0

3,025.0

 

ხარჯები

2,536.8

2,780.0

0.0

2,780.0

3,000.0

0.0

3,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

7,258.8

7,120.3

824.3

6,296.0

5,544.3

0.0

5,544.3

 

ხარჯები

7,063.4

5,512.8

0.0

5,512.8

5,534.3

0.0

5,534.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.4

1,604.5

824.3

780.2

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,260.1

3,641.3

752.9

2,888.5

2,470.0

0.0

2,470.0

 

ხარჯები

3,164.5

2,316.6

0.0

2,316.6

2,470.0

0.0

2,470.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.6

1,324.8

752.9

571.9

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

65.9

246.7

0.0

246.7

290.0

0.0

290.0

 

ხარჯები

65.9

246.7

0.0

246.7

290.0

0.0

290.0

04 01 02

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების

გაერთიანების ხელშეწყობა

969.2

1,089.0

0.0

1,089.0

1,280.0

0.0

1,280.0

 

ხარჯები

962.4

1,081.5

0.0

1,081.5

1,280.0

0.0

1,280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

04 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების

ხელშეწყობა

14.1

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.1

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

04 01 04

საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 05

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0.0

1,285.7

752.9

532.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,285.7

752.9

532.9

0.0

0.0

0.0

04 01 06

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორი “ ხელშეწყობა

1,074.2

438.0

0.0

438.0

468.0

0.0

468.0

 

ხარჯები

1,074.2

410.5

0.0

410.5

468.0

0.0

468.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.5

0.0

27.5

0.0

0.0

0.0

04 01 07

ა(ა)იპ ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

196.0

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

90.4

0.0

90.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

04 01 08

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 09

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

393.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 10

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

478.6

473.0

0.0

473.0

432.0

0.0

432.0

 

ხარჯები

451.6

473.0

0.0

473.0

432.0

0.0

432.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,469.1

3,019.6

71.5

2,948.1

2,601.3

0.0

2,601.3

 

ხარჯები

3,385.1

2,736.9

0.0

2,736.9

2,599.3

0.0

2,599.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

279.7

71.5

208.3

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

44.3

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

593.3

581.4

71.5

510.0

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

587.5

358.9

0.0

358.9

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

220.2

71.5

148.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

04 02 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

130.0

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

127.2

39.9

0.0

39.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 04

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

942.6

568.3

0.0

568.3

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

913.8

563.6

0.0

563.6

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

04 02 05

ა(ა)იპ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

202.5

186.9

0.0

186.9

183.6

0.0

183.6

 

ხარჯები

192.8

181.9

0.0

181.9

183.6

0.0

183.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

04 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური  მუზეუმის ხელშეწყობა

36.7

36.8

0.0

36.8

35.5

0.0

35.5

 

ხარჯები

35.8

35.8

0.0

35.8

35.5

0.0

35.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

04 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწიგნობარის ხელშეწყობა

37.1

11.5

0.0

11.5

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

37.1

11.5

0.0

11.5

34.0

0.0

34.0

04 02 08

ა(ა)იპ–  გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

29.9

27.0

0.0

27.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.9

27.0

0.0

27.0

30.0

0.0

30.0

04 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61.2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

04 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

181.6

266.1

0.0

266.1

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

181.6

266.1

0.0

266.1

350.0

0.0

350.0

04 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

589.5

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 12

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი                             „მაჩაბელას“ ხელშეწყობა

354.6

244.4

0.0

244.4

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

350.6

242.4

0.0

242.4

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

04 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

265.7

241.6

0.0

241.6

242.0

0.0

242.0

 

ხარჯები

250.7

241.6

0.0

241.6

242.0

0.0

242.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 14

სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

0.0

46.5

0.0

46.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

46.5

0.0

46.5

0.0

0.0

0.0

04 02 15

ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

594.5

0.0

594.5

855.0

0.0

855.0

 

ხარჯები

0.0

593.6

0.0

593.6

855.0

0.0

855.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

04 02 16

ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

118.0

0.0

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

04 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

529.6

359.4

0.0

359.4

273.0

0.0

273.0

 

ხარჯები

513.8

359.4

0.0

359.4

265.0

0.0

265.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

04 03 01

ა(ა)იპ  გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

497.7

318.8

0.0

318.8

253.0

0.0

253.0

 

ხარჯები

481.8

318.8

0.0

318.8

245.0

0.0

245.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

04 03 02

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

32.0

40.6

0.0

40.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

32.0

40.6

0.0

40.6

20.0

0.0

20.0

04 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

100.0

0.0

100.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

200.0

0.0

200.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3,700.7

2,138.4

159.3

1,979.1

2,085.0

145.0

1,940.0

 

ხარჯები

3,684.5

2,091.7

159.3

1,932.4

2,085.0

145.0

1,940.0

 

ვალდებულებების კლება

16.2

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

05 01

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება

130.0

124.5

124.5

0.0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

130.0

124.5

124.5

0.0

135.0

135.0

0.0

05 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

1,451.0

24.8

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,451.0

24.8

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

107.4

97.2

0.0

97.2

110.0

0.0

110.0

05 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0.0

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

05 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,996.1

1,852.5

10.0

1,842.5

1,840.0

10.0

1,830.0

 

ხარჯები

1,996.1

1,845.2

10.0

1,835.2

1,840.0

10.0

1,830.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

05 05 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა დახმარება

29.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

7.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

05 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების დახმარება

18.6

23.6

0.0

23.6

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

18.6

23.6

0.0

23.6

25.0

0.0

25.0

05 05 04

4 და მეტ-შვილიანი ოჯახების დახმარება

151.0

137.7

0.0

137.7

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

151.0

137.7

0.0

137.7

143.0

0.0

143.0

05 05 05

დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების  ერთჯერადი სოციალური დახმარება

57.0

48.1

0.0

48.1

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

57.0

48.1

0.0

48.1

70.0

0.0

70.0

05 05 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

47.0

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

47.0

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

05 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

11.3

18.1

10.0

8.1

29.0

10.0

19.0

 

ხარჯები

11.3

18.1

10.0

8.1

29.0

10.0

19.0

05 05 08

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

128.1

139.6

0.0

139.6

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

128.1

139.6

0.0

139.6

133.0

0.0

133.0

05 05 09

სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება

39.4

28.0

0.0

28.0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

39.4

28.0

0.0

28.0

27.0

0.0

27.0

05 05 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

229.1

216.3

0.0

216.3

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

229.1

216.3

0.0

216.3

235.0

0.0

235.0

05 05 11

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

527.1

474.4

0.0

474.4

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

527.1

474.4

0.0

474.4

480.0

0.0

480.0

05 05 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

17.9

14.9

0.0

14.9

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

17.9

14.9

0.0

14.9

16.0

0.0

16.0

05 05 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

287.1

256.9

0.0

256.9

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

287.1

253.0

0.0

253.0

220.0

0.0

220.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

05 05 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

108.2

90.5

0.0

90.5

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

108.2

90.5

0.0

90.5

95.0

0.0

95.0

05 05 15

ხანძრებისა  (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

39.7

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

39.7

28.3

0.0

28.3

30.0

0.0

30.0

05 05 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

48.7

50.1

0.0

50.1

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

48.7

50.1

0.0

50.1

53.0

0.0

53.0

05 05 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4.5

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

4.5

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

05 05 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების, შშმ პირების არასაპენსიო ასაკის მქონე ბენეფიციარების დახმარება

42.8

42.8

0.0

42.8

39.0

0.0

39.0

 

ხარჯები

42.8

42.8

0.0

42.8

39.0

0.0

39.0

05 05 19

მარტოხელა მშობლის დახმარება

53.0

28.4

0.0

28.4

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

53.0

28.4

0.0

28.4

30.0

0.0

30.0

05 05 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

46.2

44.4

0.0

44.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.2

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

05 05 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

102.0

110.5

0.0

110.5

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

102.0

110.5

0.0

110.5

110.0

0.0

110.0

05 05 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0.5

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.5

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

05 05 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისათვის) გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0.3

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.3

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

05 06

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 12. 25/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 89 - ვებგვერდი, 27/12/2018 11. 25/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 88 - ვებგვერდი, 26/12/2018 10. 14/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 85 - ვებგვერდი, 18/12/2018 9. 27/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 81 - ვებგვერდი, 31/08/2018 8. 10/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 78 - ვებგვერდი, 17/08/2018 7. 20/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 77 - ვებგვერდი, 24/07/2018 6. 13/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 72 - ვებგვერდი, 17/07/2018 5. 14/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 21/05/2018 4. 13/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 19/04/2018 3. 22/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 28/02/2018 2. 26/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 01/02/2018 1. 18/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 25/01/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.