გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 57
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 28/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016354
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
57
21/12/2017
ვებგვერდი, 27/12/2017
190020020.35.166.016354
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2017 - 05/02/2018)

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №57

2017 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გურჯაანი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად,  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი
თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

  ათას ლარებში

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 229,0

13876,4

3526,2

10350.0

11036.1

00

11036.1

გადასახადები

3 791,5

3 700,0

0,0

3700,0

4000.00

00

4000.00

გრანტები

10 619,8

9042,2

3526,2

5516,0

5947.3

00

5947.3

სხვა შემოსავლები

817,7

1134.2

0,0

1134.2

1088.8

00

1088.8

ხარჯები

8 755,2

8468,2

0,0

8468,2

9095.2

00

9095.2

შრომის ანაზღაურება

1 884,8

1553,8

0,0

1553,8

1699.0

00

1699.0

საქონელი და მომსახურება

1 483,4

1129,4

0,0

1129,4

1543.1

00

1543.1

პროცენტი

195,2

150,2

0,0

150,2

100.0

00

100.0

სუბსიდიები

3 923,2

4508,2

0,0

4508,2

4576.1

00

4576.1

გრანტები

117,4

10,0

0,0

10,0

12.5

00

12.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1 029,0

985,0

0,0

985,0

1044.5

00

1044.5

სხვა ხარჯები

122,3

131,6

0,0

131,6

190.0

00

190.0

საოპერაციო სალდო

6 473,8

5408,1

3526,2

1882,0

1940.9

00

1940.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 681,0

5591,1

3587,9

2003,2

1639.9

00

1639.9

ზრდა

6 936,4

5951,1

3587,9

2363,2

2239.9

00

2239.9

კლება

255,4

360,0

0,0

360,0

600.0

00

600.0

მთლიანი სალდო

-207,2

-182,9

-61,7

-121,2

301.0

00

301.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-562,4

-835,8

-61,7

-774,1

-150.0

00

-150.0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

00

00

00

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

00

00

00

00

00

კლება

562,4

835,8

61,7

774,1

150.0

00

150.0

ვალუტა და დეპოზიტები

562,4

735,8

61,7

674,1

50.0

00

50.0

სესხები

0,0

100,0

0,0

100,0

100.0

00

100.0

ვალდებულებების ცვლილება

-355,2

-652,9

0,0

-652,9

451.0

00

451.0

კლება

355,2

652,9

0,0

652,9

451.0

00

451.0

საშინაო

355,2

652,9

0,0

652,9

451.0

00

451.0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,0

00

00

00

 


მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

  ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15 484,4

14336,4

 

3526,2

10810.2

 

11736.1

 

00

11736.1

 

შემოსავლები

15 229,0

13876,4

 

3526,2

10350.2

 

11036.1

 

00

11036.1

 

არაფინანსური აქტივების კლება

255,4

360,0

0,0

360,0

600.0

00

600.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

00

100,0

გადასახდელები

16 046,8

15072,2

3587,9

11484,3

1186.1

00

1186.1

ხარჯები

8 755,2

8468,2

0,0

8468,2

9095.2

00

9095.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 936,4

5951,1

3587,9

2363,2

2239.9

00

2239.9

ვალდებულებების კლება

607,2

652,9

 

00

652,9

 

451.0

 

00

451.0

 

ნაშთის ცვლილება

-562,4

-735,8

-61,7

-674,1

50.00

00

50.00

 


მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები 11 036.1 ათასი ლარი.

   ათას ლარებში

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები:

15 229,0

13876,4

3526,2

10350,2

11 036.1

00

11 036.1

გადასახადები

3791,5

3700,0

0,0

3700,0

4 000.0

00

4 000.0

გრანტები

10619,8

9042,2

3526,2

5516,0

5947.3

00

5947.3

სხვა შემოსავლები

817,7

1134.2

0,0

1134.2

1088.8

00

1088.8

 


მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები 
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 4000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

3791,5

3700,0

4000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1177,1

1300,0

1100.0

ქონების გადასახადი

2614,4

2400,0

2900,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)      

1266,9

1450

1800.0

ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

25,9

10,0

20,0

სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

709,6

520,0

610,0

არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

612,0

420,0

470,0

სხავა გადასახადები ქონებაზე

00

00

00

 


მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 5947.3 ათასი ლარით.

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გრანტები

10619,8

9042,2

5947.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5770,4

5356,0

5787.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160,0

160,0

160.0

სპეციალური ტრანსფერი

4689,4

0

00

მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

00

00

00

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3497,7

3526,2

00

სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამით

1067,3

00

00

 სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია

124,4

00

00

 


მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1088.8 ათასი ლარით.

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

817,7

1134.2

1088.8

სემოსავლები საკუთრებიდან

135,4

205,0

150.0

პროცენტი

44,8

25,0

60.0

რენტა

90,6

140,0

90.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

75,7

120,0

70.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა დასხვა) გადაცემიდან

14,9

20,0

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

87,8

229.0

238.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

39,5

194.0

198.8

სანებართო მოსაკრებელი

36,5

26,9

30.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

00

00

00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

00

0,1

0,8

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

00

132.2

130.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,0

35,0

38,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

00

00

00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა

48,3

35,0

40.0

ჯარიმები სანქციები და საურავები

540,5

600,0

600,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

54,0

100,0

100,0

 


მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9095.2 ათასი ლარით.

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

8755,2

8468,2

00

8468,2

9095.2

00

9095.2

შრომის ანაზრურება

1884,8

1553,8

00

1553,8

1699.0

00

1699.0

საქონელი და მომსახურება

1483,4

1129,4

00

1129,4

1453.1

00

1453.1

პროცენნტი

 195,2

150,2

00

150,2

100.0

00

100.0

                                                       სუბსიდია

3923,2

4508,2

00

4508,2

4596.1

00

4596.1

გრანტები

117,4

10,0

00

10,0

12.5

00

12.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1029,0

985,0

00

985,0

1044.5

00

1044.5

სხვა ხარჯები

122,3

131,6

00

131.6

190.0

00

190.0

 


მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1639.9ათასი ლარით.

ა)  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2239.9ათასი ლარით

კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

431,1

160.0

00

160.0

175.4

00

175.4

02 00

'თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,0

161,0

00

161,0

4.5

00

4.5

03 00

'ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5447,1

5510,8

3538,3

1972,5

2010.0

00

2010.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

818,8

53.8

49,6

4.2

10.0

00

10.0

05 00

'კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

238,4

65,5

00

65,5

40.0

00

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

00

00

00

00

00

00

00

 

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  260.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

255,4

360,0

600.0

ძირითადი აქტივები

250,0

250,0

400.0

არაწარმოებული აქტივები

150,0

110,0

200.0

 


მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 997,9   

2 565,7   

0,0   

2 565,7   

2 867,3   

0,0   

2 867,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 767,2   

2 372,0   

0,0   

2 372,0   

2 724,3   

0,0   

2 724,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 703,2   

2 282,0   

0,0   

2 282,0   

2 634,3   

0,0   

2 634,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

64,0   

90,0   

0,0   

90,0   

90,0   

0,0   

90,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

195,2   

150,2   

0,0   

150,2   

100,0   

0,0   

100,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35,5   

43,5   

0,0   

43,5   

43,0   

0,0   

43,0   

702

თავდაცვა

117,6   

115,2   

0,0   

115,2   

137,2   

0,0   

137,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

471,1   

160,0   

0,0   

160,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

471,1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

160,0   

0,0   

160,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 192,4   

4 269,6   

3 075,7   

1 193,9   

1 200,0   

0,0   

1 200,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

305,1   

135,3   

0,0   

135,3   

110,0   

0,0   

110,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

305,1   

135,0   

0,0   

135,0   

110,0   

0,0   

110,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,3   

0,0   

0,3   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

90,0   

0,0   

90,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

90,0   

0,0   

90,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

3 757,4   

3 989,3   

3 075,7   

913,6   

1 020,0   

0,0   

1 020,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 757,4   

3 989,3   

3 075,7   

913,6   

1 020,0   

0,0   

1 020,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

129,9   

55,0   

0,0   

55,0   

70,0   

0,0   

70,0   

705

გარემოს დაცვა

851,9   

819,0   

0,0   

819,0   

1 035,0   

0,0   

1 035,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

595,9   

654,0   

0,0   

654,0   

870,0   

0,0   

870,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

187,4   

100,0   

0,0   

100,0   

100,0   

0,0   

100,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68,6   

65,0   

0,0   

65,0   

65,0   

0,0   

65,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 036,2   

2 069,2   

462,6   

1 606,6   

1 590,0   

0,0   

1 590,0   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

2,0   

0,0   

2,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

746,9   

675,0   

0,0   

675,0   

680,0   

0,0   

680,0   

7063

წყალმომარაგება

609,5   

930,1   

450,5   

479,6   

230,0   

0,0   

230,0   

7064

გარე განათება

679,8   

462,1   

12,1   

450,0   

680,0   

0,0   

680,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

88,3   

85,8   

0,0   

85,8   

86,0   

0,0   

86,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

88,3   

85,8   

0,0   

85,8   

86,0   

0,0   

86,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 619,8   

1 187,3   

0,0   

1 187,3   

1 323,8   

0,0   

1 323,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

516,1   

371,5   

0,0   

371,5   

365,0   

0,0   

365,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

910,0   

712,6   

0,0   

712,6   

760,3   

0,0   

760,3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

95,6   

83,5   

0,0   

83,5   

98,5   

0,0   

98,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

98,1   

19,7   

0,0   

19,7   

100,0   

0,0   

100,0   

709

განათლება

2 595,1   

1 996,1   

49,6   

1 946,5   

1 881,3   

0,0   

1 881,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 537,0   

1 922,0   

49,6   

1 872,4   

1 810,0   

0,0   

1 810,0   

7092

ზოგადი განათლება

13,1   

33,1   

0,0   

33,1   

30,0   

0,0   

30,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

13,1   

33,1   

0,0   

33,1   

30,0   

0,0   

30,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

45,0   

41,0   

0,0   

41,0   

41,3   

0,0   

41,3   

710

სოციალური დაცვა

1 192,4   

1 011,6   

0,0   

1 011,6   

1 064,5   

0,0   

1 064,5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

163,4   

172,4   

0,0   

172,4   

170,0   

0,0   

170,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2,0   

1,5   

0,0   

1,5   

2,0   

0,0   

2,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

386,1   

377,2   

0,0   

377,2   

440,0   

0,0   

440,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

584,4   

400,0   

0,0   

400,0   

390,0   

0,0   

390,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

56,5   

60,5   

0,0   

60,5   

62,5   

0,0   

62,5   

 

სულ

16 162,7   

14 279,4   

3 587,9   

10 691,5   

11 185,1   

0,0   

11 185,1   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 301.0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსურუ აქტივების  ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 150.0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების    ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება – 451.0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. ,მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 66.0 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 94.0 ათასი ლარი.

 


თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01).

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02).

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02).

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების ბაკურციხე, ჩალაუბანი, ნანიანისა და ჯიმითის საუბნო გზების მოხრეშვა, სოფ. მუკუზანში სვეტიცხოვლის ეკლესიის მიმდებარედ ა/ბეტონის საფარის დაგება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების კოსტავას ქუჩის (სასაფლაოს გზა) რეაბილიტაცია, მაჩაბლის ქუჩის ასფალტირება, კორპუსების ეზოების მოასფალტება. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

· სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზების გაუმჯობესება 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი მოწესრიგებული სოფლის საუბნო გზები

· ასფალტირებული ქუჩების რაოდენობა

· კმაყოფილი მოსახლეობა

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 03 02

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. ველციხეში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა და სოფ. ახაშენსა და კარდენახში არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, რეზერვუარების მოწყობა და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა; დაკმაყოფილებული იქნება 2200 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი  

· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

· მოსახლეობისთვის ეკოლოგიურად სუფთა წყლის მიწოდება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი სოფლის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა

ბ.ბ) ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება ,

· მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება

სანიაღვრე-საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა,პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

ü სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;

ü ქუჩებში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა,ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა; ქალაქად და სოფლებში: ვაჩნაძიანი-25ც, კალაური- 150ც, ველისციხე-50ც, ჩუმლაყი -100ც, სოფ. გურჯაანი-50ც, ძირკოკი-25ც, ვეჯინი-8ც, კოლაგი-50ც, ბაკურციხე-40ც, ჩალაუბანი-3ც, მელაანი- 30ც და კაჭრეთი-100ცალი ახალი სანათების მოწყობა, მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება თანხით, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა .

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების ზრდა.

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები და განათების ინტენსივობა.

· არსებული ქსელის შენარჩუნება.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 02 02 04

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებების მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ü მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;

ü ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;

ü ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

ü დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღების ინტენსივობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ბ.ვ) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების და ახლის მოწყობა-რეაბილიტაცია,

შუალედური შედეგი

სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ბ.ზ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

გ.თ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· შეფასებული ქონება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ბ.ი) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

· პასპორტირებული მიწების რაოდენობა

ბ.კ) უპატრონო ძაღლების თავშესაფრის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამხარეო უპატრონო ძაღლების თავშესაფარის მშენებლობა, რითიც ხელი შეეწყობა ქუჩებში უპატრონო ძაღლების ქაოსურად მოძრაობას, რომლებიც საშიშროებას უქმნიან მოსახლეობას ქუჩაში მოძრაობისას,

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაავადებული ძაღლებიდან ინფექციების გავრცელების აღმოფხვრა

ქუჩებში სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. განხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მოსალოდნელი შედეგი

ü მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი – სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2160 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

ü გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

ü გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

ü ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;

ü ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;

ü ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“ დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ü შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

ü გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი;

ü მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

ü განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

გ) წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებული სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს უმაღლესი ქულა,

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 მოზარდთა დაინტერესების ზრდა პირველობისკენ.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· შეფასების მაჩვენებელის ზრდა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

- ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპარტაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრენბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 46 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 675 ბავშვის აღზრდას.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებები: ტურნირი მკლავჭიდში, რეგიონალური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა შორის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ჭადრაკში, მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ქუჩის კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, წყალბურთი, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თასის გათამაშება ფრენბურთში ტერიტორიულ ერთეულებს შორის, გურჯაანქალაქობისადმი მიძღვნილი ტურნირი სპორტული ღონისძიებები(მკლავჭიდი, ჭადრაკი, ქართული ჭიდაობა), ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა სპარტაკიადები სპორტის სახეობებში.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა ბავშვებისა და მოზარდების.

· ახალგაზრდობის ფიზიკურად გაჯანსაღება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“, მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვების, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“ რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, მოწვეული თეატრალური დასის სპექტაკლი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ფესტივალი „გაზაფხულის სიმფონია“, ეროვნული სამოსის დღე, ბავშვთა დაცვის დღე, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნის საღამო, ღონისძიება „ნატოობა“, ყვავილების ფესტივალი, ფოტოგამოფენა „გურჯაანი დღეს“, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· მეტი შინაარსიანი ღონისძიება,

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ახალგაზრდა ხელოვანთა გამოფენა სპეციალურ თემაზე შექმნილი ნამუშევრებით, სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება), ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

ü ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ü სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა “ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით).

ბ.გ) სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის, ონკოლოგიური ავადმყოფების, მეორე მსოფლიო და საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების, მარტოხელა დედების და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალეზზე მყოფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი, მრავალშვილიანი, მარტოხელა დედისა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების ელ.ენერგიის ყოველთვიური გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ) ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

 ერთჯერადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით).

ბ.ი) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების

დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევა წელიწადში ორჯერ, რომლებიც დაავადებულნი არიან ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა.


მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვრო  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

16 517,9

15 075,3

3 587,9

11 487,4

11 786,1

0,0

11786,1

 

ხარჯები

9 226,5

8 521,4

0,0

8 521,4

9 095,2

0,0

9095,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 890,9

1 553,8

0,0

1 553,8

1 699,0

0,0

1699,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 486,4

1 142,5

0,0

1 142,5

1 453,1

0,0

1453,1

 

პროცენტი

195,2

150,2

0,0

150,2

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

3 917,6

4 508,6

0,0

4 508,6

4 596,1

0,0

4596,1

 

გრანტები

579,5

10,0

0,0

10,0

12,5

0,0

12,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 029,0

982,2

0,0

982,2

1 044,5

0,0

1044,5

 

სხვა ხარჯები

122,9

174,1

0,0

174,1

190,0

0,0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 936,2

5 901,1

3 587,9

2 313,2

2 239,9

0,0

2239,9

 

ძირითადი აქტივები

6 930,2

5 896,1

3 587,9

2 308,2

2 234,9

0,0

2234,9

 

არაწარმოებული აქტივები 

6,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

355,2

652,9

0,0

652,9

451,0

0,0

451,0

 

საშინაო

355,2

652,9

0,0

652,9

451,0

0,0

451,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 353,1

2 966,6

0,0

2 966,6

3 318,3

0,0

3318,3

 

ხარჯები

2 566,9

2 405,7

0,0

2 405,7

2 691,9

0,0

2691,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 789,7

1 465,6

0,0

1 465,6

1 595,0

0,0

1595,0

 

საქონელი და მომსახურება

469,9

675,3

0,0

675,3

874,4

0,0

874,4

 

პროცენტი

195,2

150,2

0,0

150,2

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

10,0

0,0

10,0

12,5

0,0

12,5

 

სხვა ხარჯები

107,1

101,6

0,0

101,6

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431,0

160,0

0,0

160,0

175,4

0,0

175,4

 

ძირითადი აქტივები

425,0

160,0

0,0

160,0

175,4

0,0

175,4

 

არაწარმოებული აქტივები 

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

355,2

400,9

0,0

400,9

451,0

0,0

451,0

 

საშინაო

355,2

400,9

0,0

400,9

451,0

0,0

451,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

667,1

629,7

0,0

629,7

640,7

0,0

640,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

662,4

619,7

0,0

619,7

634,3

0,0

634,3

 

შრომის ანაზღაურება

444,4

409,0

0,0

409,0

405,0

0,0

405,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,0

110,7

0,0

110,7

119,3

0,0

119,3

 

სხვა ხარჯები

106,0

100,0

0,0

100,0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

10,0

0,0

10,0

6,4

0,0

6,4

 

ძირითადი აქტივები

4,7

10,0

0,0

10,0

6,4

0,0

6,4

01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

2 036,1

1 652,4

0,0

1 652,4

1 993,6

0,0

1993,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

1 673,8

1 502,3

0,0

1 502,3

1 824,6

0,0

1824,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 345,3

1 056,6

0,0

1 056,6

1 190,0

0,0

1190,0

 

საქონელი და მომსახურება

327,4

444,1

0,0

444,1

634,6

0,0

634,6

 

სხვა ხარჯები

1,1

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

362,3

150,0

0,0

150,0

169,0

0,0

169,0

 

ძირითადი აქტივები

356,3

150,0

0,0

150,0

169,0

0,0

169,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

5,0

13,0

0,0

13,0

12,5

0,0

12,5

 

ხარჯები

5,0

13,0

0,0

13,0

12,5

0,0

12,5

 

სუბსიდიები

 

3,0

 

3,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

10,0

0,0

10,0

12,5

0,0

12,5

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

30,5

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

 

ხარჯები

30,5

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

 

საქონელი და მომსახურება

30,5

30,5

0,0

30,5

30,5

0,0

30,5

01 05

სარეზერვო ფონდი

64,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

0,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

550,4

551,0

0,0

551,0

551,0

0,0

551,0

 

ხარჯები

195,2

150,2

0,0

150,2

100,0

0,0

100,0

 

პროცენტი

195,2

150,2

0,0

150,2

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

355,2

400,8

0,0

400,8

451,0

0,0

451,0

 

საშინაო

355,2

400,8

0,0

400,8

451,0

0,0

451,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

588,7

275,2

0,0

275,2

137,2

0,0

137,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

587,7

114,2

0,0

114,2

132,7

0,0

132,7

 

შრომის ანაზღაურება

101,2

88,2

0,0

88,2

104,0

0,0

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,4

26,0

0,0

26,0

28,7

0,0

28,7

 

გრანტები

462,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

161,0

0,0

161,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

1,0

161,0

0,0

161,0

4,5

0,0

4,5

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

117,6

115,2

0,0

115,2

137,2

0,0

137,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

116,6

114,2

0,0

114,2

132,7

0,0

132,7

 

შრომის ანაზღაურება

95,0

88,2

0,0

88,2

104,0

0,0

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,6

26,0

0,0

26,0

28,7

0,0

28,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

1,0

0,0

1,0

4,5

0,0

4,5

 

ძირითადი აქტივები

1,0

1,0

0,0

1,0

4,5

0,0

4,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7 080,5

7 157,8

3 538,3

3 619,5

3 825,0

0,0

3825,0

 

ხარჯები

1 633,4

1 697,0

0,0

1 697,0

1 815,0

0,0

1815,0

 

საქონელი და მომსახურება

850,3

335,0

0,0

335,0

330,0

0,0

330,0

 

სუბსიდიები

780,5

1 322,0

0,0

1 322,0

1 435,0

0,0

1435,0

 

სხვა ხარჯები

2,6

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 447,1

5 460,8

3 538,3

1 922,5

2 010,0

0,0

2010,0

 

ძირითადი აქტივები

5 447,1

5 460,8

3 538,3

1 922,5

2 010,0

0,0

2010,0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

3 757,4

3 989,3

3 075,7

913,6

1 020,0

0,0

1020,0

 

ხარჯები

8,2

9,7

0,0

9,7

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,2

9,7

0,0

9,7

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 749,2

3 979,6

3 075,7

903,9

1 000,0

0,0

1000,0

 

ძირითადი აქტივები

3 749,2

3 979,6

3 075,7

903,9

1 000,0

0,0

1000,0

03 02

ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ბინათმშენებლობა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

03 04

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია

609,5

930,1

450,5

479,6

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

609,5

930,1

450,5

479,6

230,0

0,0

230,0

 

ძირითადი აქტივები

609,5

930,1

450,5

479,6

230,0

0,0

230,0

03 05

ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

746,9

675,0

0,0

675,0

680,0

0,0

680,0

 

ხარჯები

711,9

615,0

0,0

615,0

600,0

0,0

600,0

 

სუბსიდიები

711,9

615,0

 

615,0

600,0

 

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,0

60,0

0,0

60,0

80,0

0,0

80,0

 

ძირითადი აქტივები

35,0

60,0

0,0

60,0

80,0

0,0

80,0

03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

679,8

462,1

12,1

450,0

680,0

0,0

680,0

 

ხარჯები

242,0

310,0

0,0

310,0

300,0

0,0

300,0

 

საქონელი და მომსახურება

242,0

310,0

0,0

310,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437,8

152,1

12,1

140,0

380,0

0,0

380,0

 

ძირითადი აქტივები

437,8

152,1

12,1

140,0

380,0

0,0

380,0

03 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

591,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

03 09

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"

68,6

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

68,6

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

სუბსიდიები

68,6

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

03 10

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

187,4

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,4

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

187,4

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

03 11

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

9,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

03 12

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

296,0

125,0

0,0

125,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296,0

85,0

0,0

85,0

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

296,0

85,0

0,0

85,0

50,0

0,0

50,0

03 13

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

129,9

55,0

0,0

55,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,9

50,0

0,0

50,0

70,0

0,0

70,0

03 14

სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

03 15

შპს კეთილმოწყობა

0,0

642,0

0,0

642,0

770,0

0,0

770,0

 

ხარჯები

0,0

642,0

0,0

642,0

770,0

0,0

770,0

 

სუბსიდიები

 

642,0

 

642,0

770,0

 

770,0

03 16

უპატრონო ძაღლების თავშესაფარი

4,9

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

2,3

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

04 00

განათლება

2 595,1

1 996,1

49,6

1 946,5

1 881,3

0,0

1881,3

 

ხარჯები

1 776,3

1 942,3

0,0

1 942,3

1 871,3

0,0

1871,3

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 756,6

1 909,8

0,0

1 909,8

1 841,3

0,0

1841,3

 

სხვა ხარჯები

13,2

32,5

0,0

32,5

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

818,8

53,8

49,6

4,2

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

818,8

53,8

49,6

4,2

10,0

0,0

10,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2 537,0

1 922,0

49,6

1 872,4

1 810,0

0,0

1810,0

 

ხარჯები

1 718,2

1 868,2

0,0

1 868,2

1 800,0

0,0

1800,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 711,6

1 868,2

 

1 868,2

1 800,0

 

1800,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

818,8

53,8

49,6

4,2

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

818,8

53,8

49,6

4,2

10,0

0,0

10,0

04 02

წარჩინებულ პირველკურსელთა  წახალისება

13,1

33,1

0,0

33,1

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

13,1

33,1

0,0

33,1

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

 

0,6

 

0,6

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

13,1

32,5

0,0

32,5

30,0

0,0

30,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

45,0

41,0

0,0

41,0

41,3

0,0

41,3

 

ხარჯები

45,0

41,0

0,0

41,0

41,3

0,0

41,3

 

სუბსიდიები

45,0

41,0

 

41,0

41,3

 

41,3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 619,8

1 439,3

0,0

1 439,3

1 323,8

0,0

1323,8

 

ხარჯები

1 381,5

1 121,8

0,0

1 121,8

1 283,8

0,0

1283,8

 

საქონელი და მომსახურება

135,3

106,2

0,0

106,2

220,0

0,0

220,0

 

სუბსიდიები

1 128,8

1 015,6

0,0

1 015,6

1 063,8

0,0

1063,8

 

გრანტები

117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238,3

65,5

0,0

65,5

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

238,3

60,5

0,0

60,5

35,0

0,0

35,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

252,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

252,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება

96,9

16,5

0,0

16,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

96,9

16,5

0,0

16,5

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,0

16,5

0,0

16,5

20,0

0,0

20,0

 

გრანტები

81,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”

74,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

74,9

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

05 03

ა(ა)იპ “გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”

161,2

291,0

0,0

291,0

315,0

0,0

315,0

 

ხარჯები

91,7

277,8

0,0

277,8

290,0

0,0

290,0

 

სუბსიდიები

91,7

277,8

 

277,8

290,0

 

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,5

13,2

0,0

13,2

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

69,5

13,2

0,0

13,2

25,0

0,0

25,0

05 04

ააიპ სფეხბურთო კლუბი ალაზანი

103,6

64,0

0,0

64,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

103,6

23,3

0,0

23,3

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

103,6

23,3

 

23,3

30,0

 

30,0

05 05

აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

58,7

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

20,8

252,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

252,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

252,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

05 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

33,8

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

33,8

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,8

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

05 08

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"

37,9

30,0

0,0

30,0

30,3

0,0

30,3

 

ხარჯები

32,8

30,0

0,0

30,0

30,3

0,0

30,3

 

სუბსიდიები

32,8

30,0

 

30,0

30,3

 

30,3

05 09

ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება"

261,2

196,6

0,0

196,6

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

216,8

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

216,8

190,0

 

190,0

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,4

6,6

0,0

6,6

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

44,4

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 10

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური  კულტურის ცენტრი

262,8

194,0

0,0

194,0

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

219,9

189,0

0,0

189,0

180,0

0,0

180,0

 

სუბსიდიები

219,9

189,0

 

189,0

180,0

 

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,9

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

42,9

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

05 11

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”

52,0

48,0

0,0

48,0

48,0

0,0

48,0

 

ხარჯები

52,0

48,0

0,0

48,0

48,0

0,0

48,0

 

სუბსიდიები

52,0

48,0

 

48,0

48,0

 

48,0

05 12

ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 14

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

107,8

100,0

0,0

100,0

101,5

0,0

101,5

 

ხარჯები

107,8

100,0

0,0

100,0

101,5

0,0

101,5

 

სუბსიდიები

107,8

100,0

 

100,0

101,5

 

101,5

05 15

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი,,

12,2

10,5

0,0

10,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

11,2

10,5

0,0

10,5

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

11,2

10,5

 

10,5

40,0

 

40,0

05 16

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,

12,2

10,5

0,0

10,5

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

12,2

10,5

0,0

10,5

10,5

0,0

10,5

 

სუბსიდიები

12,2

10,5

 

10,5

10,5

 

10,5

05 17

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

42,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

42,0

35,0

0,0

35,0

50,0

0,0

50,0

05 18

აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

53,6

48,5

0,0

48,5

48,5

0,0

48,5

 

ხარჯები

53,6

48,5

0,0

48,5

48,5

0,0

48,5

 

სუბსიდიები

53,6

48,5

 

48,5

48,5

 

48,5

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

79,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 20

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

18,8

19,7

0,0

19,7

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

18,8

19,7

0,0

19,7

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

19,7

0,0

19,7

100,0

0,0

100,0

05 21

ააიპ  მრავალჟამიერი 1

94,6

88,0

0,0

88,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

93,6

88,0

0,0

88,0

85,0

0,0

85,0

 

სუბსიდიები

93,6

88,0

 

88,0

85,0

 

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 280,7

1 240,4

0,0

1 240,4

1 300,5

0,0

1300,5

 

ხარჯები

1 280,7

1 240,4

0,0

1 240,4

1 300,5

0,0

1300,5

 

სუბსიდიები

251,7

258,2

0,0

258,2

256,0

0,0

256,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 029,0

982,2

0,0

982,2

1 044,5

0,0

1044,5

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

88,3

85,8

0,0

85,8

86,0

0,0

86,0

 

ხარჯები

88,3

85,8

0,0

85,8

86,0

0,0

86,0

 

სუბსიდიები

88,3

85,8

 

85,8

86,0

 

86,0

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2,0

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

2,0

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

210,6

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

210,6

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

210,6

190,0

0,0

190,0

200,0

0,0

200,0

06 05

სოციალური დაუცველი პირების დახმარება

117,1

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

117,1

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117,1

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

467,3

290,0

0,0

290,0

290,0

0,0

290,0

 

ხარჯები

467,3

290,0

0,0

290,0

290,0

0,0

290,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

467,3

290,0

0,0

290,0

290,0

0,0

290,0

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,  უსახლკაროთა დახმარება,

50,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

50,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 09

ობოლ  და სოციალურად  დაუცველ ოჯახებიდან  სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება

5,6

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

5,6

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,6

17,5

0,0

17,5

20,0

0,0

20,0

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

0,9

3,0

0,0

3,0

2,5

0,0

2,5

 

ხარჯები

0,9

3,0

0,0

3,0

2,5

0,0

2,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

3,0

0,0

3,0

2,5

0,0

2,5

06 11

აიპ მოქალაქეთა თანადგომა

163,4

172,4

0,0

172,4

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

163,4

172,4

0,0

172,4

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

163,4

172,4

 

172,4

170,0

 

170,0

06 12

მრავალშვილიანი ოჯახების  დახმარება

175,5

187,2

0,0

187,2

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

175,5

187,2

0,0

187,2

240,0

0,0

240,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

175,5

187,2

0,0

187,2

240,0

0,0

240,0

06 13

ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა  სამედიცინო დახმარება

0,0

143,0

0,0

143,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

143,0

0,0

143,0

150,0

0,0

150,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

143,0

0,0

143,0

150,0

0,0

150,0

 11. 23/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 28/01/2019 10. 21/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 58 - ვებგვერდი, 25/12/2018 9. 07/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 10/12/2018 8. 27/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 27/08/2018 7. 03/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 08/08/2018 6. 25/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 29/06/2018 5. 01/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 08/06/2018 4. 04/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 11/05/2018 3. 13/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 17/04/2018 2. 05/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 13/03/2018 1. 05/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 13/02/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.