საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1721-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.018695
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1721-Iს
13/12/2017
ვებგვერდი, 22/12/2017
190020010.05.001.018695
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/12/2017 - 07/03/2018)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

 


თავი I

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები  

 

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

8,580,032.1

9,696,160.0

10,314,248.0

10,150,000.0

164,248.0

გადასახადები

7,986,750.3

8,980,000.0

9,490,000.0

9,490,000.0

0.0

გრანტები

296,827.0

331,160.0

414,248.0

250,000.0

164,248.0

სხვა შემოსავლები

296,454.8

385,000.0

410,000.0

410,000.0

0.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,157,212.8

9,720,893.2

9,344,770.2

376,123.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,397,505.1

1,413,619.1

1,413,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,176,952.6

1,201,306.1

1,177,008.1

24,298.0

პროცენტი

397,707.3

493,190.0

550,038.0

550,038.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

418,669.0

444,958.0

345,026.0

99,932.0

გრანტები

960,452.6

1,046,483.6

1,378,959.2

1,255,164.2

123,795.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,313,177.0

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,311,235.5

1,239,254.9

1,111,739.9

127,515.0

საოპერაციო სალდო

-161,798.7

538,947.2

593,354.8

805,229.8

-211,875.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

416,109.4

927,203.7

1,568,529.8

842,954.8

725,575.0

ზრდა

662,400.4

1,017,203.7

1,628,529.8

902,954.8

725,575.0

კლება

246,291.0

90,000.0

60,000.0

60,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-577,908.1

-388,256.5

-975,175.0

-37,725.0

-937,450.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

488,643.9

701,571.5

251,493.0

-47,807.0

299,300.0

ზრდა

577,361.1

1,019,871.5

349,995.0

50,695.0

299,300.0

ვალუტა და დეპოზიტები

81,789.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

285,239.1

343,262.5

266,800.0

0.0

266,800.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

210,332.1

676,609.0

83,195.0

50,695.0

32,500.0

კლება

88,717.2

318,300.0

98,502.0

98,502.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

233,300.0

18,502.0

18,502.0

0.0

სესხები

87,994.3

85,000.0

80,000.0

80,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

718.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,066,552.0

1,089,828.0

1,226,668.0

-10,082.0

1,236,750.0

ზრდა

1,458,983.7

1,616,015.0

1,986,750.0

750,000.0

1,236,750.0

საშინაო

378,381.9

400,000.0

400,000.0

400,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

378,381.9

400,000.0

400,000.0

400,000.0

0.0

საგარეო

1,080,601.8

1,216,015.0

1,586,750.0

350,000.0

1,236,750.0

სესხები

1,080,601.8

1,216,015.0

1,586,750.0

350,000.0

1,236,750.0

კლება

392,431.7

526,187.0

760,082.0

760,082.0

0.0

საშინაო

59,945.4

95,187.0

35,082.0

35,082.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

966.8

80.0

82.0

82.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,978.6

60,107.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

332,486.2

431,000.0

725,000.0

725,000.0

0.0

სესხები

307,538.2

431,000.0

725,000.0

725,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,948.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

10,374,024.0

11,487,175.0

12,440,998.0

11,040,000.0

1,400,998.0

შემოსავლები

8,580,032.1

9,696,160.0

10,314,248.0

10,150,000.0

164,248.0

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

90,000.0

60,000.0

60,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

88,717.2

85,000.0

80,000.0

80,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,458,983.7

1,616,015.0

1,986,750.0

750,000.0

1,236,750.0

გადასახდელები

10,292,234.1

11,720,475.0

12,459,500.0

11,058,502.0

1,400,998.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,157,212.8

9,720,893.2

9,344,770.2

376,123.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662,400.4

1,017,203.7

1,628,529.8

902,954.8

725,575.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

495,571.2

1,019,871.5

349,995.0

50,695.0

299,300.0

ვალდებულებების კლება

392,431.7

526,187.0

760,082.0

760,082.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

81,789.9

-233,300.0

-18,502.0

-18,502.0

0.0

 

 

თავი II

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

 

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 314 248.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

     2018 წლის      გეგმა

შემოსავლები

8,580,032.1

9,696,160.0

10,314,248.0

გადასახადები

7,986,750.3

8,980,000.0

9,490,000.0

გრანტები

296,827.0

331,160.0

414,248.0

სხვა შემოსავლები

296,454.8

385,000.0

410,000.0

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 490 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

7,986,750.3

8,980,000.0

9,490,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,034,072.9

3,310,000.0

3,410,000.0

ფიზიკური პირებიდან

1,978,136.4

2,570,000.0

2,780,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,978,136.4

2,570,000.0

2,780,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

1,055,936.5

740,000.0

630,000.0

მოგების გადასახადი

1,055,936.5

740,000.0

630,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,356,051.5

5,455,000.0

5,850,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,286,393.4

4,020,000.0

4,400,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,286,393.4

4,020,000.0

4,400,000.0

აქციზი

1,069,658.1

1,435,000.0

1,450,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

70,040.6

65,000.0

60,000.0

იმპორტის გადასახადი

70,040.6

65,000.0

60,000.0

სხვა გადასახადები

526,585.3

150,000.0

170,000.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 414 248.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გრანტები

296,827.0

331,160.0

414,248.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

202,229.5

177,590.0

250,448.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

153,390.7

130,000.0

200,000.0

EU

97,318.2

130,000.0

200,000.0

საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

7,737.6

20,352.0

29,100.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

0.0

0.0

70,500.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

17,941.6

16,791.0

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

11,128.4

7,632.0

10,350.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა II ფაზა (EU)

25,038.9

20,352.2

26,300.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0.0

25,440.0

30,000.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

16,692.6

12,720.3

33,750.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

8,346.3

10,176.0

0.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

10,432.9

16,536.5

0.0

სხვადასხვა დონორი

56,072.4

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

56,072.4

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

48,838.8

47,590.0

50,448.0

E5P

5,806.1

15,000.0

2,100.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

5,806.1

12,000.0

0.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

3,000.0

2,100.0

IFAD

399.3

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

399.3

0.0

0.0

SIDA

2,423.1

4,150.0

12,600.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

250.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

2,423.1

4,150.0

12,350.0

CNF

996.0

1,200.0

1,223.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

996.0

1,200.0

1,223.0

WB-TF

882.9

1,000.0

2,200.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II ( WB, WB-TF)

882.9

1,000.0

2,200.0

EU

29,536.3

18,800.0

27,650.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

3,851.3

3,000.0

1,900.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (KfW, EU)

9,231.0

0.0

0.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

4,999.7

3,500.0

9,450.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)

9,838.7

11,300.0

15,300.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

1,615.7

1,000.0

1,000.0

EC

8,352.2

0.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)

8,352.2

0.0

0.0

GEF

442.9

1,940.0

4,675.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

442.9

1,940.0

4,675.0

EBRD

0.0

5,500.0

0.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

5,000.0

0.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

0.0

500.0

0.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

94,597.6

103,570.0

113,800.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

94,597.6

103,570.0

113,800.0

MCC

53,218.4

80,000.0

86,490.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

53,218.4

80,000.0

86,490.0

KfW

17,811.6

22,400.0

23,485.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია IV ფაზა (KfW)

600.2

4,500.0

9,300.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, III ფაზა) (KfW)

3,842.2

2,900.0

7,170.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW)

369.2

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია II ფაზა (KfW)

402.7

0.0

0.0

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია საქართველო ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

354.6

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (KfW, EU)

10,065.2

15,000.0

7,015.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

2,177.5

0.0

0.0

USAID

21,993.9

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

21,993.9

0.0

0.0

ORIO

434.2

1,170.0

3,325.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

434.2

1,170.0

3,325.0

ORET

1,139.5

0.0

500.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

1,139.5

0.0

500.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

0.0

50,000.0

50,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

296,454.8

385,000.0

410,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

71,727.2

134,000.0

151,000.0

პროცენტები

50,282.6

52,000.0

73,000.0

დივიდენდები

717.1

66,400.0

61,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

717.1

1,400.0

1,000.0

შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

0.0

65,000.0

60,000.0

რენტა

20,727.5

15,600.0

17,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

80,627.4

91,000.0

80,700.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

76,316.5

87,000.0

77,100.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

421.4

12,500.0

600.0

სანებართვო მოსაკრებელი

54,046.4

53,000.0

54,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,921.4

1,700.0

1,800.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,280.4

17,000.0

18,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,348.7

1,500.0

1,400.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

900.2

900.0

900.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

398.0

400.0

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,310.9

4,000.0

3,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

65.7

100.0

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,223.6

3,900.0

3,500.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

21.6

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

57,418.7

54,000.0

60,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

23,054.8

15,000.0

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

63,626.7

91,000.0

115,900.0

 

 

ავი III

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 720 893.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

8,741,830.8

9,157,212.8

9,720,893.2

9,344,770.2

376,123.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,397,505.1

1,413,619.1

1,413,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,176,952.6

1,201,306.1

1,177,008.1

24,298.0

პროცენტი

397,707.3

493,190.0

550,038.0

550,038.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

418,669.0

444,958.0

345,026.0

99,932.0

გრანტები

960,452.6

1,046,483.6

1,378,959.2

1,255,164.2

123,795.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,313,177.0

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,311,235.5

1,239,254.9

1,111,739.9

127,515.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 568 529.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 628 529.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

  2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

662,400.4

1,017,203.7

1,628,529.8

902,954.8

725,575.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,053.2

6,017.1

8,396.1

8,396.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

278.6

68.0

198.0

198.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

38.9

18.0

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

1,201.9

704.0

470.0

470.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,164.0

250.0

100.0

100.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,578.9

1,599.7

986.0

986.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

179.2

100.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

274.2

160.0

83.0

83.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,638.0

5,050.0

9,455.0

9,455.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

133.9

121.0

55.0

55.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთს მუნიციპალიტეტში

4.7

5.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

35.5

0.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.0

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

5.0

6.0

6.0

6.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.0

3.0

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

7.8

5.0

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

3.0

7.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

33.2

20.0

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

12.0

5.0

5.0

5.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2,521.3

2,150.0

8,200.0

8,200.0

0.0

21 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

5,332.3

5,688.0

20,706.0

20,706.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

19.6

27.0

25.0

25.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2,383.6

9,010.0

16,085.0

16,085.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

10,873.6

5,187.0

4,285.0

2,925.0

1,360.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

407,117.3

685,686.0

1,146,179.0

437,879.0

708,300.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,018.9

5,165.5

4,835.0

4,835.0

0.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

15,497.8

15,073.0

24,142.0

24,142.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,544.4

930.0

2,192.0

2,192.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

38,174.5

40,922.0

130,426.7

130,426.7

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

11,122.4

34,920.0

54,636.0

54,636.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

15,871.2

9,490.0

14,789.0

9,059.0

5,730.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

43,752.4

82,398.0

71,425.0

61,240.0

10,185.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

5,741.0

9,788.4

32,459.0

32,459.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

46,762.9

65,419.0

59,865.0

59,865.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

24,380.2

16,996.0

3,094.0

3,094.0

0.0

36 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

333.3

1,024.0

0.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

697.2

1,270.0

900.0

900.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

8.6

577.0

541.0

541.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,970.7

2,150.0

2,544.0

2,544.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

247.5

150.0

290.0

290.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

3,859.7

6,695.0

7,618.0

7,618.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

78.3

40.0

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

94.5

40.0

30.0

30.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

2,680.8

1,892.0

1,535.0

1,535.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

19.2

25.0

40.0

40.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

145.3

20.0

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

6.5

10.0

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

180.7

60.0

5.0

5.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

210.5

215.0

222.0

222.0

0.0

52 00

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

6.4

15.0

15.0

15.0

0.0

57 00

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

9.9

8.0

0.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

15.2

13.0

0.0

0.0

0.0

59 00

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“

64.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

61 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

90,000.0

60,000.0

ძირითადი აქტივები

71,300.4

58,000.0

55,500.0

არაწარმოებული აქტივები

174,990.6

32,000.0

4,500.0

მიწა

3,340.0

2,000.0

3,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

171,650.6

30,000.0

1,500.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

171,650.6

30,000.0

1,500.0

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

  2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

9,404,231.2

10,174,416.5

11,349,423.0

10,247,725.0

1,101,698.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,749,818.6

1,999,241.0

2,122,674.4

2,122,674.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

326,546.4

372,301.2

396,027.2

396,027.2

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

176,116.4

170,284.0

173,583.0

173,583.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32,954.0

78,072.2

87,947.2

87,947.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

117,476.0

123,945.0

134,497.0

134,497.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

40,059.2

29,710.0

31,155.0

31,155.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,173.4

1,250.0

1,400.0

1,400.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,888.6

7,575.0

8,500.0

8,500.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30,997.3

20,885.0

21,255.0

21,255.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

397,647.5

493,150.0

570,000.0

570,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

903,690.6

969,080.0

1,048,000.0

1,048,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

81,874.9

134,999.8

77,492.2

77,492.2

0.0

7.2

თავდაცვა

678,554.4

675,915.0

729,362.0

707,362.0

22,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

24,003.4

58,513.0

316,818.0

316,818.0

0.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

39,159.5

35,270.0

40,445.0

40,445.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

34,700.6

28,322.0

28,322.0

28,322.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

580,690.9

553,810.0

343,777.0

321,777.0

22,000.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,010,806.3

1,032,400.0

1,115,570.0

1,115,570.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

565,282.8

578,270.0

607,770.0

607,770.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

58,918.6

58,050.0

78,100.0

78,100.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

110,690.8

117,740.0

131,480.0

131,480.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

129,092.0

127,470.0

138,600.0

138,600.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

146,822.2

150,870.0

159,620.0

159,620.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,122,593.1

1,385,219.5

1,949,915.0

1,007,415.0

942,500.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

68,498.3

68,150.0

66,520.0

66,520.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

66,307.4

64,100.0

62,445.0

62,445.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,190.9

4,050.0

4,075.0

4,075.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

235,378.2

194,297.0

188,481.0

175,981.0

12,500.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

235,378.2

194,297.0

188,481.0

175,981.0

12,500.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

17,984.4

14,110.0

18,150.0

8,150.0

10,000.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

4,087.6

6,650.0

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

13,896.7

7,460.0

10,150.0

150.0

10,000.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,174.7

1,067.0

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,174.7

1,067.0

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

647,290.3

910,055.0

1,363,800.0

534,600.0

829,200.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

623,007.1

886,275.0

1,356,300.0

528,100.0

828,200.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.9

80.0

0.0

0.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,276.5

6,000.0

6,000.0

6,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

19,957.7

17,700.0

1,500.0

500.0

1,000.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

121,326.0

165,317.5

235,925.0

155,125.0

80,800.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

400.2

310.0

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

33,948.2

52,464.0

52,115.0

52,115.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

86,977.6

112,543.5

183,500.0

102,700.0

80,800.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

30,941.2

32,223.0

43,329.0

33,329.0

10,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

57,668.5

40,775.0

61,039.0

51,396.0

9,643.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

18,800.9

1,000.0

1,250.0

0.0

1,250.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

945.8

890.0

2,400.0

2,400.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,826.7

19,395.0

25,738.0

17,345.0

8,393.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

19,095.2

19,490.0

31,651.0

31,651.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

51,407.1

35,650.0

40,819.7

9,754.7

31,065.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

20,299.1

23,350.0

21,019.7

4,704.7

16,315.0

7.6.3

წყალმომარაგება

27,438.2

7,250.0

3,800.0

1,900.0

1,900.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,669.8

5,050.0

16,000.0

3,150.0

12,850.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,024,691.3

999,469.0

1,087,020.0

1,087,020.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

7,131.1

14,550.0

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

7,131.1

14,550.0

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

722,162.8

700,880.0

749,450.0

749,450.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

706,114.2

686,000.0

730,000.0

730,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

16,048.6

14,880.0

19,450.0

19,450.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

168,458.5

149,987.0

167,401.0

167,401.0

0.0

7.7.3.1

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

7,039.3

6,539.0

6,540.0

6,540.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

155,736.7

136,922.0

153,335.0

153,335.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,682.5

6,526.0

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,156.9

38,107.0

49,460.0

49,460.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

91,782.0

95,945.0

95,209.0

95,209.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

274,522.9

238,192.0

324,378.0

324,378.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

83,133.1

97,130.0

147,520.0

147,520.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

107,026.3

78,846.0

108,920.0

108,920.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45,200.3

47,350.0

53,522.0

53,522.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,650.5

972.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,512.7

13,894.0

13,454.0

13,454.0

0.0

7.9

განათლება

1,024,002.0

1,187,950.0

1,236,634.0

1,140,144.0

96,490.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

523,688.2

590,815.0

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

523,688.2

590,815.0

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

25,995.4

34,628.0

45,960.0

45,960.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

139,155.2

146,547.0

153,962.0

153,962.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

14,487.2

14,014.0

14,413.0

14,413.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

124,668.0

132,533.0

139,549.0

139,549.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,955.1

2,200.0

2,500.0

2,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

75,376.5

88,127.0

94,829.0

94,829.0

0.0